Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2021

27/09/2021

Punt 19 : Verleggen sentier 2 en overeenkomst

Hoewel sentier 2, blijkbaar een vroegere “kerkwegel” tussen de Esenweg en Tuinwijk niet gangbaar is , is deze op vandaag nog altijd te zien op de buurtatlas. Op het eerste zicht vormt dit geen probleem. Niettemin kan niemand garanderen, dat deze sentier is verjaard. Hier ligt nu een overeenkomst voor, waarbij de sentier wordt verlegd als wandel- en fietsroute en eveneens gedeeltelijk fungerend als brandweerweg voor het projekt “ Vestigingen”

Daarenboven is er een erfdienstbaarheid gelinkt met deze sentier 2 tussen de Stad en de projectontwikkelaar(s). Het stuk langs de spoorweg (Esenweg-huidig Vestigingspark) wordt gestipuleerd via een brandweerweg, waarbij wij als Stad de garantie krijgen om het huidig – en het eventuele aan te kopen Vestigingspark heel goed is te bereiken om deze te onderhouden en uiteraard aantrekkelijker te maken. Verder wordt hier in het ontwerp gesuggereerd om een verbinding te creëeren tussen de Esenweg en de Tuinwijk voor wandelaars en fietsers als alternatief voor de huidige ingekleurde sentier in de buurtatlas. Dit lijkt ons zeker een meerwaarde, daar de fietsers, wandelaars komende vanuit de Bortierlaan enkel dienen de Esenweg over te steken naar dit traject.

Deze overeenkomst is tot stand gekomen via advocatenkantoren. Wij volgen bijgevolg hun visie.

Het verleggen van de sentier achter het Begijnhof verloopt heel moeilijk. Binnenkort hebben wij een overleg “Trage Wegen”, waarbij wij het gaspedaal zullen induwen om deze sentier volledig te kunnen verleggen en bijgevolg zal men een verbinding hebben tussen Beerstblote en de Oostendebaan.

Ook de aankoop van het Vestigingspark verloopt niet naar wens. Er is een nieuw schattingsverslag maar voor de familie is de prijs niet navenant.

In beide gevallen is de kans reëel, dat wij overgaan naar de procedure van onteigening.

Punt 20 : Klimaat- en energiepact

Wij opteren om mee te gaan in dit ambitieus plan. Ik geef ruiterlijk toe, dat het geen sinecure wordt om dit pact conform uit te voeren. Maar we gaan er voor.

Vooral het streefdoel “ Alles tegen 2030 vanaf 2021” met vier werven zijn een uitdaging voor iedere gemeente en stad. Ik zal niet alles vernoemen, maar de voornemens alleen al voor Diksmuide om 16000 bomen (deze is refererend naar het aantal inwoners) te voorzien in deze tijdspanne wordt een oefening. Gelukkig wordt hierbij met privé-initiatieven rekening gehouden. Ook de 8000 meter extra haag of geveltuinbeplanting is geen evidentie. Maar toch geloven wij erin.

Op vandaag bevinden er zich op het grondgebied van Diksmuide 9 laadpalen, nl. 2 op het sportpark De Pluimen, 1 ter hoogte van de IJzertoren, Keiem, Woumen, Fabrieksstraat, Beerstblote en de Bortierlaan. Het streefdoel is echter 160 laadpalen tegen het voorziene tijdstip van 2030. Bijgevolg nog heel wat werk aan de winkel.

Onthardingen, eventuele buffers worden voorzien in het hemelwaterplan opgemaakt door fluvius en reeds aan bod gekomen in de gecoro, komen ook in aanmerking voor financiële middelen via het Vlaamse Gewest.

De burgemeestersconvenant 2030 hebben wij reeds ondertekend. Dit impliceert echter naast de burgemeestersconvenant en dit energie- en klimaatpact een jaarlijkse primaire energiebesparing van minsten 2,09 procent te realiseren in ons eigen patrimonium. Een reductie van de CO2 – uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40 procent in 2030 tov 2015 te laten manifesteren. Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verledden! En vooral en top of the build, het draagvlak voor hernieuwbare, alternatieve energie verhogen. Woningen energiearm bouwen of ombouwen is de boodschap. Geen taks op pylonen voor windmolens. Gelukkig is deze niet het geval in Diksmuide.

Met dit grotendeels totale concept, gaat een subsidie gepaard van 60.292 euro voor Diksmuide. Voor deze 60.292 euro subsidie, dienen wij echter ook te investeren voor een zelfde bedrag. Dit houdt in dat wij 120.584 euro dienen te voorzien in ons budget.

Er zijn op vandaag reeds heel wat maatregelen getroffen. Denken wij hierbij maar aan de groendaken, zonnepanelen op de onze gebouwen. Reeds 8 kleine windmolens op het grondgebied Diksmuide. De inplanting van de twee grote windmolens rond de Put van Nieuwkapelle. Wij keurden de inplanting van drie grote windmolens in Kaaskerke goed. Op vandaag loopt voor deze een procedure bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Wij prefereren voor bebossing van het voormalige stort in de Rapestraat en wij wensen de clusters bomen te verbinden ter hoogte van de Ensdijk-Handzamevaart. Wij steunen het lovenswaardige initiatief om 1ha30 te bebossen uit vrije wil in de Galileistraat. Ook hier loopt er een procedure bij de Raad van State. Als wij slagen in deze opzet, behelst deze voornemens een bebossing van een achttal hectaren.

Bij het afleveren van omgevingsvergunningen voor bedrijven,…leggen wij een groenscherm, buffers op, waarbij kleine landschapselementen zoals hagen deel van uitmaken. Ik denk, dat Diksmuide een goede en zelfs de beste leerling is van de klas. Misschien eens screenen in de regio.

16.000 vierkante meter ontharden. Sommige voetpaden zullen wij vervangen door grasstroken. Ook bij het afleveren van een omgevingsvergunning opteren wij voor een twee-karrenspoor.

1 boom per ha, klopt niet. Diksmuide kent reeds meerdere hectaren zowel openbare- als private bossen op vandaag.

Wij gaan in op het voorstel van de oppositie om ieder jaar te evalueren naar een stand van zaken.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Punten verkoop gronden. Voorstel van een grondbank met de optie om het Praetbos uit te breiden.

Wij verzetten ons tegen een uitbreiding van het Praetbos, bos Ter Heyde,…Het Praetbos werd een tijdje terug immers met drietal hectaren uitgebreid. Verder aansnijden van super land- en tuinbouwgrond in deze omgeving is doodzonde. De grondstofprijzen swingen op vandaag de pan uit en bijgevolg lijkt het ons niet logisch en opportuun om super land- en tuinbouwgrond op te offeren voor bebossing.

Wij blijven op dezelfde nagel kloppen met name het bebossen van het voormalige stort in de Rapestraat, de clusters verbinden ter hoogte van de Ensdijk-Handzamevaart. Wij steunen het lovenswaardige, private initiatief voor de bebossing van 1ha30 in de Galileistraat.


30/08/2021

Punt 8 t.e.m punt 12 : diftarsysteem en restafvalzakken

Wij opteren voor een diftarsysteem met ingang op 1 april 2022. De PMD werd in 2021 uitgebreid. Bijgevolg zou de restafval reduceren. Er worden containers van 40 l, 140 l en 240 l aangeboden en voorzien. Voor bedrijven,… worden er eventueel containers van 770 l en 1100 l gehandhaafd. De prijs voor de verwerking bedraagt 0,20 euro. De verwerking van GFT blijft 0,06 euro. Hierbij beklemtoont men “De vervuiler betaalt”. Dit is naar onze bescheiden mening de meest eerlijke handelswijze. We verplichten niemand om een container aan te schaffen. Restafvalzakken zijn eveneens een mogelijkheid. Deze hebben weliswaar een inhoud van 33 l.

Er is een overgangsmaatregel tot 1 juli 2022. Tot eind maart 2022 blijft de wekelijkse ophaling voorzien. Vanaf 1 april 2022 twee-wekelijks. Inwoners kunnen daarna hun resterende restafvalzakken terug bezorgen aan de Stad Diksmuide tegen de huidige kostprijs.

Wat de incontinentie betreft, gaat er een financiële tegemoetkoming worden ingevoerd analoog met de twee rollen restafvalzakken.

Ook voor het inzamelen van asbest wordt een speciale regeling getroffen vanaf 1/01/2022 tot eind 2023. Het behelst 30 euro kuubzak max 6 per adres en 170 euro per container max 2 per adres en deze worden afgehaald. Ook het nodige beschermingsmateriaal wordt gratis aangeboden. Anderzijds 0,13 euro voor de mensen, die asbest brengen naar het containerpark.

Diksmuide is de laatste in de rij wat het diftarsysteem behelst. We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Ieper, Veurne, Poperinge, Heuvelland, Vleteren, Lo-Reninge hanteren reeds geruime tijd een diftarsysteem. Ook de prijzen zijn praktisch gelijklopend. Wij refereren hierbij vooral naar Poperinge met ongeveer een zelfde aantal inwoners als Diksmuide. Een voorbeeld. EEN RESTAFVALZAK van 33 l IN POPERINGE, IEPER,… kost 1,85 per zak in tegenstelling tot Diksmuide, waar deze maar 1,1 euro kost. We moedigen echt de mensen aan om containers te handhaven. Bovendien zijn de containers vervaardigd uit recycleerbaar plastiek. Naar milieu, klimaat zeker een meerwaarde.

Het zal inderdaad wat aanpassen, zoeken vergen. Maar we zullen er voor gaan vooral vanuit het oogpunt “ De vervuiler betaalt”.

Punt 13 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed : Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de Stad Diksmuide betreffende herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied

Deze behelst eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de herziening afbakening Klein Stedelijk Gebied Diksmuide, die gestoeld is op de financiële repercussie wanneer één van de partijen eenzijdig een stop zet achter het voornemen, engagement. Dit wil de provincie terecht vermijden, wanneer zij het werk, kosten,… dienen zelf op te hoesten, wat in het verleden met bepaalde gemeenten, steden heeft zich gemanifesteerd.

Er wordt inderdaad een stuurgroep in het leven geroepen, die zal worden samen gesteld door een delegatie van de deputatie, college van burgemeester en schepenen, diensthoofden van de betrokken provinciale – en gemeentelijke administratie en een vertegenwoordiger van departement Omgeving van het Vlaamse Gewest. Wij hebben een aantal items naar voor geschoven. We zullen in eerste instantie aftoetsen welke perspectieven er zich aanbieden. Bij de uitvoeringsnota staat er vermeld, dat bij het bereiken van bepaalde mijlpalen of stappen worden de documenten ook besproken in een stuurgroep, gemeentelijke commissie van advies, provinciale commissie van advies gemeenteraad of overeenstemmende commissie en bevoegde commissie van de provincieraad. Ook conform de Codex geeft de gemeenteraad een officieel advies in kader van openbaar onderzoek van de startnota en het ontwerp Provinciaal Rup met bijhorend ontwerp plan-MER

De opdrachten, die worden geformuleerd

 • Aanbod voor lokale en regionale bedrijven. Deze omvat een inventaris van de bestaande mogelijkheden. Hoewel de site AWV in de Roeselarestraat, daar niet behoort tot deze afbakening, zal men daar eventueel rekening mee houden.
 • Aanbodbeleid voor woongelegenheden. Deze is betreffende om landelijke woongelegenheden een nieuwe bestemming te geven in het stedelijk gebied
 • Versterken van de voorzieningen, de publieke ruimte en groenvoorzieningen. Dit vooral vanuit het oogpunt om het voornemen van de aankoop van het Vestigingspark,..
 • Voorzien van fietsverbindingen en mobipunten. Dit impliceert een fietsverbinding station mobipunt en de connectie fietstunnel-retail
 • Herziening van het PRUP Esenweg, IJzer-Noord en Sportpark. PRUP Esenweg. Aanvullen met kantoren en eventuele reservezone. De nieuwe inplanting voor De Lijn is achterhaald. IJzer-Noord gaat over de inplanting van evenementenhal en politiekantoor. Sportpark op vandaag 15 procent verharding kan worden aanvaard. Maar daarmee is de kous af en vormt verder verharding een probleem.
 • Actualisatie van het bedrijventerrein Heernisse met inbegrip van de uitdagingen voor de nevenfuncties in het gebied. Deze behelst hier het gebied van de IJzer-spoorweg-Woumenweg tot aan de ZW-Omleidingsweg. Ook worden hier het AC, Brandweer, Blauwe Oksel mee in opgenomen.
 • Het versterken van de randparkeer- en camperparkeerplaatsen. Zoekzones voor camperplaatsen houdt deze in en uitbreiding van de randparking Beerstblote
Ook de densiteit wonen, hoogbouw retail langs invalswegen zullen wij grondig afwegen en meenemen naar deze stuurgroep.

Bijgevoegd punt : Bankjes buren

Ik vind dit bijgevoegd punt een heel nobel engagement, initiatief. Maar we dienen verder te gaan. Ik zie graag mensen aan een grote tafel zitten inherent met een gezellig samenzijn, babbel,… En daarvoor zijn de verenigingen of onder welke noemer ook de uitgelezen kans en bieden zij zeker soelaas. Verenigingen, wijkcomité’s,… zijn immers de hoeksteen van de maatschappij. Vanuit dit oogpunt heeft ook het stadsbestuur geopteerd om de subsidiepot te verdubbelen. Wij dienen immers onze buren, verenigingen een warm hart toe te dragen en hoog in het vaandel te dragen.

Bijgevoegd punt : mondelinge vraag “landschapspark”

(heb ik niet meegegeven in de gemeenteraad, daar deze mondelinge vraag reeds ruim aan bod kwam)

We zijn geen grote voorstander van dit nieuwe gegeven. Op vandaag is Diksmuide rijk aan beschermde gebieden. Hierbij refererend naar De Blankaart, Viconiaputten, Komgronden Lampernisse, Outlandpolders, Beschermde Historische graslanden zoals de Waleweiden, IJzer – en Handzamevallei. Ook zitten de beheersplannen voor Oostkerke, Stuivekenskerke, Sint-Jacobskapelle, Lampernisse op de rails en in de pipeline. Wij zijn tevens bezorgd door toedoen van een landschapspark, dat de inplanting van windmolens zal worden gehypothekeerd. Het is vandaag al een heel moeilijke oefening, wanneer het gaat over waardevol agrarisch gebied, laat staan met een landschapspark. Wij wensen alle registers open te trekken voor meer bebossing ter hoogte van de Ensdijk, het voormalig stort in de Rapestraat gepaard gaande met sanering en steunen volledig het lovenswaardige privé-initiatief voor het Galileibos. Laat ons daar eerst SAMEN werk van maken, over de politieke grenzen heen.


28/06/2021

Geen tussenkomsten


31/05/2021

Punt 14 : verjaringsvraagstuk van buurtweg nr 3 en voorzien van een doorgang voor wandelaars en fietsers-Besluit toezichthoudende overheid over de ingediende klacht

We hebben een veldslag gewonnen, maar zeker nog niet de oorlog.
Er dienen echter nog een aantal administratieve handelingen te gebeuren tegen 9 juli.
Stand van zaken. De onderhandelingen met de Lovie en de privé-eigenaar zijn volop aan de gang voor de doortrekking “Begijnewegel”. We moeten inderdaad opteren en de oefening durven maken om een inventaris op te maken van alle sentiers en welke kunnen worden afgeschaft.

Punt 30 : jaarvergadering IWVA en punt 31 : Publilec, ontslag bestuurder

Punt 30 – 31: Publilec-IWVA

Ik hoef zeker geen les te krijgen en hij mag mij geenszins de les spellen betreffende mijn stemgedrag. Wetende en hierbij refererend naar de criteria, die door hemzelf, zijn partij en gemeente werd gehanteerd in de periode 2000-2006 waarbij zij nooit het budget of begroting hebben goedgekeurd. Eerst in eigen boezem kijken vooraleer anderen met alle zonden van Israël te overladen, zou ik zeggen. Ik heb alleen de grootste bekommernis en bezorgdheid, of de IWVA wel autonoom zal blijven en ik draag deze zeker een warm hart toe. Op vandaag is dit als het ware een familiebedrijf, zeg maar een warm nest voor het personeel, klanten. En ik wens dit zo te behouden. Maar ik kreeg helaas en jammer genoeg geen afdoend antwoord.

Vandaar hebben wij besloten om geen vertegenwoordiger meer af te vaardigen in Publilec.

Mandaat Katleen Winne IWVA

In eerste instantie kan ik haar enigszins begrijpen. Het is inderdaad geen sinecure en evidentie om zomaar de fakkel van wijlen Jan op deze manier dienen over te nemen. College Katleen heeft een heel mooie score gehaald met de gemeenteraadsverkiezingen 2018. En eigenlijk kwam het tweede schepenambt haar onmiddellijk toe. Zij paste daarvoor en de afspraak was om na 3 of 4 jaar Jan op te volgen. Maar het lot besliste daarover helaas en jammer genoeg anders. Katleen kwam in de plaats van Jan, vroeger dan gepland. Ondertussen was Katleen lid van de Raad van Bestuur IWVA. De verdere opname van dit mandaat kan je beschouwen als een vorm van compensatie.
Zou ik deze zelf doen. Zeker niet. Ik wil beklemtonen, dat ik geen enkel bezoldigd mandaat heb naast mijn schepenambt en ik wens dit ook zo te behouden.

Punt gemeenteraad 31 mei 2021 door dhr. J. Desender – Onderwerp: Vijver in het Stadspark.

Is er een visverbod of niet in de vijver?
Alle wateren die verbonden zijn met het openbare waterlopennetwerk vallen onder de wet op riviervisserij en is het bezit van een visverlof uitgereikt door de Vlaamse Overheid verplicht. Voorbeelden zijn de IJzer, de Handzamevaart, … .
De vijver in het stadspark valt onder de private wateren waarop de wet op de riviervisserij niet van toepassing is. Een visverlof van de Vlaamse Overheid is hierdoor niet vereist.
Het is dan aan de eigenaar of beheerder, hier Stad Diksmuide, om indien gewenst een eigen visreglement op te stellen. Diksmuide heeft voor de vijver in het stadspark geen specifiek visreglement zodat vrij kan worden gevist in de vijver van het stadspark.

Zou het een optie zijn de duikploeg van de brandweer jaarlijks een oefening?
De laatste interventie werd in 2017 uitgevoerd door de brandweer van Diksmuide. Sinds de hervorming van de brandweer is het takenpakket van de brandweer duidelijk omschreven en afgelijnd.
Het uitvoeren van niet prioritaire opdrachten die niet in dit takenpakket zijn opgenomen kunnen niet worden uitgevoerd tenzij dit expliciet door de burgemeester wordt opgedragen. De gemaakte kosten aan manuren en expliciete kosten worden gefactureerd aan Stad Diksmuide.
Hier moeten we als lokale overheid opletten dan we geen misbruik maken van de brandweer voor taken die niet prioritair zijn. Bijvoorbeeld het periodiek dreggen van onze stadsvijver naar allerhande gedumpte materialen is niet prioritair. Wenst de stad dit periodiek te laten uitvoeren door een externe zijn we als lokale overheid gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten. Deze stelt dat we een marktbevraging moeten uitvoeren.

De laatste grote baggerwerken aan de stadsvijver dateert van 1996. Dit tijdens het uitvoeren van opschikwerken aan de vijver en de omgeving door de toenmalige firma Verheye uit Diksmuide. Het vrijmaken van de smalle overloop van de stadsvijver aan de kant van de Parklaan gebeurt wel periodiek (om de 2 à 3 jaar) om een goede doorstroom te kunnen garanderen. In het najaar van 2019 werd voor het laatst plaatselijke opruimwerken uitgevoerd aan de kant van de Parklaan.

De fontein terug in gebruik maken
De fontein in de vijver van het stadspark wordt periodiek onderhouden door een externe aannemer. Het laatste onderhoud werd dit voorjaar uitgevoerd door de firma Aquafontal. De fontein is in werking maar werkt niet 24h/24h, met een timer treedt de fontein in de voormiddag in werking en slaat ’s avonds terug uit.

Boterhalle

Op de voorbije gemeenteraad werd de vraag gesteld om de aangestelde ontwerper voor het project evenementenhal hun ontwerp te laten toelichten op de komende gemeenteraad. Het ontwerp is momenteel enkel nog maar een wedstrijdontwerp, het is de bedoeling om dit nu de komende maanden verder af te stemmen aan de wensen van het stadsbestuur en de betrokken diensten in het belang van de gebruikers. Het is de bedoeling om de omgevingsvergunning tegen eind dit jaar in orde te hebben zodat de bouw volgend jaar van start kan.
De ontwerper Tab Architects zal op het gepaste moment in het verdere traject het ontwerp voorstellen aan de Gecoro conform de door de gemeenteraad goedgekeurde afsprakennota. In de Gecoro heeft elke politieke fractie een vertegenwoordiger. Via dit adviesorgaan kunnen alle vragen/opmerkingen/bedenkingen/ bijsturingen gesteld en geadviseerd worden.

Omgevingsvergunning : Advies ophoging gronden

Vanaf deze legislatuur zijn er reeds 19 vergund (nog een paar in behandeling) n 6-tal geweigerd . We hanteren dezelfde criteria als de vorige coalitie. Bij appartementsbouw opteert men meestal voor ondergrondse parkings. Ook met deze aarde dient men ergens een uitweg te vinden.


26/04/2021

Punt 19 : Raamcontract energiedeskundige

Omvang van de opdracht

Het stadsbestuur Diksmuide wil investeren in duurzaamheid en de ecologische voetafdruk van de stad voortdurend verlagen.

De dienst gebouwen, facility en patrimonium beheert de gebouwen van het stadsbestuur en het OCMW Diksmuide. Om de visie van het bestuur te laten slagen zal de dienst zich geregeld gedetailleerd laten adviseren wat betreft energie-efficiëntie en duurzaamheid bij allerlei opdrachten. Deze raamovereenkomst gaat vooral over het bijstaan naar energieadvies.

Het gaat om een overeenkomst die wordt afgesloten voor 1 jaar en voor eenzelfde periode kan verlengd worden (dit maximum 3 keer). Gedurende deze periode zal de energiedeskundige op afroep worden ingeschakeld voor specifiek advies.

De energiedeskundige kan worden ingeschakeld voor (niet limitatieve lijst);

 • Het uitvoeren van globale energie-audits
 • Het uitvoeren van thema audits
 • Het optimaliseren van de bestaande HVAC installaties
 • Het opmaken van haalbaarheidsstudies;
  • voor uitvoeren van energiebesparende maatregelen (isoleren, vervangen beglazing, relighting,…)
  • voor stookplaatsrenovatie
  • het opmaken van technische richtlijnen voor bestekken
  • het beoordelen van offertes
 • Het opstellen van warmteverliesberekeningen
 • Het ondersteunen bij opmaken van het masterplan
 • Het ondersteunen bij bouwprojecten (nieuwbouw en renovatie);
  • deelnemen aan vergaderingen voor advies naar duurzaamheid, energie-efficiëntie, installaties,…
 • Het uitvoeren van de EPB-verslaggeving

Punt 20 : kunstgrasveld Keiem

Wij trekken alle registers open om een vergunning te krijgen voor de aanleg van een kunstgrasveld voor een periode van 5 jaar. De 200 jeugdspelers verdienen immers veel beter om op een patattenveld te spelen. Alles wordt voorzien in de partiële herziening om een andere locatie te handhaven ter hoogte van de Warande ( = kruising op Keiemdorpstraat-Oostendebaan). Ook wordt er een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het RUP. Wij opteren voor deze site, omdat naar onze mening het niet logisch en opportuun is om de in- en uitrit naar een voetbalterrein midden een dorp te hanteren. Wij wensen tevens de lichtpollutie te minimaliseren voor de dorpsbewoners.

Punt 27 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen

Zoals bij punt 25 reeds aangekaart met de verkoop/ruil door collega Marc De Keyrel is daarmee een nieuwe rooilijn gelinkt. Ook zou er een doorsteek Tuinwijk-Morganietstraat (=wandel- en fietspad) worden gestipuleerd via deze site.

Punt 28 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-RUP Stationsbuurt – hernemen procedure

De rechterlijke macht, meer bepaald de Raad van State heeft uitspraak gedaan. Wij dienen immers rekening te houden met dit juridische luik, daar een rechterlijke macht, autonoom fungeert en bijgevolg los is van de wetgevende-uitvoerende macht. Na rijp beraad en overleg opteren wij om de draad op te nemen waar het volgens de raad van state is misgelopen en starten wij vervolgens bij de definitieve aanvaarding. Wij willen wel beklemtonen, dat wij de site van het oude zwembad, waar het vaccinatiecentrum zich nu manifesteert en bevindt verder zal worden geconcipieerd als openbare functie, invulling. Vandaar dat er op vandaag ook een participatieproject met de burger wordt gehanteerd. De inkleuring van de deze site als woonzone vormt geen probleem om deze te handhaven als een openbare functie.

Punt 29 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Gecoro – Huishoudelijk reglement en afsprakennota Gecoro

Dit item werd uitvoerig besproken en behandeld in de gecoro en het schepencollege en daarbij werd het licht op groen gezet.

Bijgevoegd punt : Aanpak van het grondwaterprobleem

Standpunt ontharden voortuintjes
Wij zullen geen heksenjacht organiseren om de voortuintjes te ontharden. Wij opteren wel om verharding te beperken door toedoen van twee-karrenspoor voor de in- en uitritten bij het afleveren van een omgevingsvergunning.

Bijgevoegde punt : Dierenwelzijn

Dierenloket
De stad heeft dus geen bevoegdheid om dieren weg te halen bij hun eigenaar, maar heeft uiteraard wel een belangrijke rol bij het opvangen van signalen en doorgeven aan de correcte instanties. Die rol neemt de stad ook actief op. De contactgegevens van ons dierenloket zijn eenvoudig terug te vinden op de stedelijke website. Jaarlijks kunnen we dit in de kijker zetten in Diksmuide Info. Het dierenloket wordt nu al dagelijks verschillende keren bevraagd. De meldingen die hier binnenkomen zijn uiteraard zeer ruim: overlast door duiven, ratten, mollen of andere dieren, vragen of meldingen over zwerfkatten, dierenartsen, hondenloopweide, aanlijnplicht, vissterfte,… een aantal meldingen gaan over verwaarlozing.
In de mate van het mogelijke wordt een plaatsbezoek gebracht of wordt met de wijkagent afgesproken om ter plaatse te gaan. De melding wordt ook steeds doorgegeven aan het aanspreekpunt binnen de politie en inspectiedienst dierenwelzijn. Het klopt dat de melders vanuit die diensten niet altijd feedback krijgen over hun klacht. De redenering hierachter is dat de melding vanuit politioneel standpunt geen benadeelde of betrokken partij is. Eveneens deels vraag naar politiecollege

Schuthok recyclagepark
Als de brandweer melding krijgt van een zwervend dier, wordt dit opgehaald en gecontroleerd op chip. Indien het dier gechipt is, wordt de eigenaar gecontacteerd en wordt het dier rechtstreeks aan de eigenaar terugbezorgd. Als een dier niet gechipt is, wordt het door de brandweer ondergebracht in het schuthok op het recyclagepark. Er is een drinkbak met vlotter zodat het dier nooit zonder vers drinkwater valt. Dagelijks (maandag t.e.m. zaterdag) nemen onze parkwachters de goeie zorgen voor het dier voor zich. Als er ’s morgens een dier in het schuthok zit, wordt Ganzeweide opgebeld. Zij engageren zich om het dier de eerstvolgende werkdag (veelal de dag zelf) te komen ophalen. Een dier zit hier in uitzonderlijke gevallen (als het op vrijdagavond wordt binnengebracht) 3 dagen vooraleer het wordt opgehaald.

Wat de infrastructuur op het recyclagepark betreft: het hok had te lijden onder de laatste storm. De dakplaten waren beschadigd en werden ondertussen vervangen door isolerende dakplaten. Staat nog op de planning:
 • De twee rennen worden met een wegneembaar tussenschot met elkaar verbonden, zodat de honden een groter beloop hebben. Als er in een uitzonderlijke situatie twee honden worden binnengebracht, kunnen ze afzonderlijk van elkaar worden gehuisvest.
 • In de ren wordt een kantelbare ligplank aangebracht zodat dieren niet op de vloer moeten liggen.
 • Het hok wordt aan de buitenzijde van de ren vastgemaakt (oppervlakte binnen de ren wordt zo nog vergroot) en zal beschikken over een tochtstrip waarachter de hond zich kan verschuilen.
 • Rondom wordt de fijnmazige draad vervangen door Bekaert-draad en de westkant wordt winddicht gemaakt.

We gaan na, of er in de toekomst eventueel een mogelijkheid zou zijn, om kleine dieren, honden rechtstreeks naar het dierenasiel kunnen worden gebracht, vooral tijdens weekends en feestdagen.

Bijgevoegd punt : sluikstorten-verplaatsbare gecamoufleerde camera

De opsporing van sluikstorters door toedoen van deze camera is op vandaag nihil. Er hebben een paar problemen zich gevormd. De beelden waren niet scherp genoeg en de batterijen zijn en waren ook niet optimaal. Er wordt daaraan gewerkt en het komt goed.
Toch ben ik ervan overtuigd, dat de melding en verkondiging, dat er een gecamoufleerd, verplaatsbare camera zal worden gehanteerd zijn effect niet helemaal heeft gemist.


29/03/2021

Onderwerp: uitdroging van de ondergrond op diksmuids grondgebied (vraag aan het schepencollege van Karline Ramboer)

Zoals u wellicht weet bevinden er zich op het grondgebied van Diksmuide tal van huizen die te kampen hebben met grote scheuren in hun muren en dit ten gevolge van de uitdroging van de ondergrond. ( klei en leem). Bepaalde huizen zijn er zo erg aan toe dat ze nog alleen gesloopt kunnen worden. In de Pano reportage van 10 maart laatst leden konden we kennis maken met een huis uit Oostkerke waar de gevolgen van deze uitdroging van de grond catastrofaal te noemen zijn voor de woning en zijn inwoners.
Uit de reportage blijkt dat de uitdroging van de grond tal van redenen kan hebben: de klimaatsverandering, de toenemende verharding in Vlaanderen en het oppompen legaal of illegaal van grondwater.
Rond de klimaatsverandering en wat we zelf, als bestuur, kunnen doen om deze een halt toe te roepen, is in deze gemeenteraad al heel wat gediscussieerd.
Ik kon vaststellen dat dit bestuur de klimaatsverandering en zijn gevolgen minimaliseert en drastische maatregelen voor zich uitschuift ondanks de intekening op de burgemeestersconvenant.
Het vorige bestuur had hier wel oren naar en heeft dan ook bv. werk gemaakt over een reglement over verharding van de voortuinen en was zeer alert op de totale verhardingsproblematiek wanneer een bouwdossier op het schepencollege besproken werd.
Ik las in e- Diksmuide van 17 maart dat het huidige bestuur nu actief wil inzetten op onthardingsprojecten. Dit lijkt mij interessant genoeg om te vragen hoe men dit wil aanpakken.
Dit is dan ook mijn eerste vraag aan het schepencollege: over welke onthardingsprojecten hebt u het? Wat had u in gedachten?

De derde oorzaak blijkt het oppompen van grondwater te zijn. Tot mijn ontsteltenis las ik, weeral in e -Diksmuide, dat er in Diksmuide jaarlijks 350 miljoen liter grondwater opgepompt wordt. Goed voor 242 vergunningen maar eigenlijk kan er tot een maximum van 765 miljoen liter grondwater opgepompt worden!
Gigantisch veel en dat is dan waarschijnlijk nog het topje van ijsberg want men heeft dan nog geen zicht op de illegale oppompingen!
Mijn vraag aan het schepen college :

 1. Wat zijn de huidige criteria voor het afleveren van een vergunning om grondwater op te pompen en hoe zien jullie dit in de toekomst aan te pakken gezien de gekende problematiek, wetende dat zowel het milieu als menig huizen in Diksmuide schade ondervinden?
  Een overzicht van alle vergunde winningen is publiekelijk raadpleegbaar op geopunt.
  Hier vind je een overzicht terug van alle winningen, naam exploitant, vergund debiet, termijn van vergunning en winningslaag.
  Bij VMM werd een volledige overzicht hiervan in Excel opgevraagd, maar dat hebben we op vandaag nog niet ontvangen. Er is een beperkt aantal winningen dat door de stad zelf vergund wordt. Het gros van de gevraagde grondwaterwinningen hoort bij een klasse 1-bedrijf en wordt dus door de provincie al dan niet vergund. Bij winningen van meer dan 5.000 m³/jaar wordt bovendien standaard het advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij gevraagd. De bespreking en voorwaarden die door de VMM opgelegd worden, worden steeds integraal in de vergunning overgenomen door het CBS.
  Telkens worden volgende zaken in het advies mee behandeld:
  - Aangevraagd debiet en wateraanwending
  - Toestand van de aangevraagde watervoerende laag (enkel in advies VMM)
  o Evolutie van het peil van de betreffende grondwaterlaag
  o Nabijheid natuurgebied
  o Historiek van de winning
  o Verhouding van het reëel opgepompte debiet tot het vergunde debiet
  o Toestand van het grondwaterlichaam
  - Toestand van de winning
  - Totale waterbehoefte van het bedrijf
  - Conclusie met voorwaarden
  o Al dan niet plaatsen peilbuis
  o Opgevangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen
  o …
 2. Is er zicht waar op het grondgebied van Diksmuide de meeste vergunningen worden afgeleverd, particulieren? Bedrijven? welk soort bedrijven? De verhoudingen? Particuliere winningen zijn vrijgesteld van vergunning op voorwaarde dat ze:
  - Uitsluitend met een handpomp worden opgepompt.
  - Minder dan 500 m³/jaar bedragen en het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.
  Hier hebben we dus géén zicht op. Voor een onderverdeling in bedrijfscategorieën moeten we op de lijst van VMM wachten.
 3. Sporen jullie actief illegale wateroppompingen op of werken jullie samen met een andere overheid hiervoor? Worden de afgeleverde vergunningen gecontroleerd op het oppompen van het correcte debiet? Handhaving op grondwaterwinningen gebeurt op een aantal verschillende sporen:
  - Aanleg van de winning
  o Mag enkel gebeuren door erkende boorbedrijven: zij mogen enkel beginnen met de werkzaamheden als de nodige vergunning bij de opdrachtgever voorhanden is. Ze moeten de boring ook vooraf melding via een meldpunt.
  o Voor de aanleg is een code van goede praktijk opgenomen in de Vlarem II- wetgeving.
  - Exploitatie van de winning
  o Moet gebeuren conform de algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II, aangevuld met evt. bijzondere voorwaarden.
  o Diepere lagen (veelal kwalitatief beter) worden voorbehouden voor hoogwaardige toepassingen (bv. voeding, drinkwater,…) terwijl voor laagwaardige toepassingen (bv. reinigingswater) de ondiepe lagen worden aangewend.
  o De gewonnen volumes moeten worden geregistreerd met een geijkte (en verzegelde) debietmeter en worden bij controles inderdaad nagezien.
  o Jaarlijkse rapportering via het IMJV is verplicht voor alle winningen met een debiet van >30.000 m³/jaar.
  - Buiten gebruik stellen van de GWW
  o Mag enkel gebeuren door een erkend boorbedrijf.
  Illegale winningen opsporen gebeurt niet door onze eigen diensten. Als we een melding binnenkrijgen, zullen we uiteraard ter plaatse gaan en controle uitvoeren. Proactief het veld in trekken is onbegonnen werk. Deze illegale boringen zijn vaak niet goed zichtbaar en moeilijk te lokaliseren, maar uiteraard niet te onderschatten. In de PANO- reportage wordt handhaving hierop door VMM als toezichthoudende overheid voorzien.
 4. 4. Denkt het schepencollege na over andere maatregelen die de problematiek van droogte /waterschaarste zullen aanpakken inde nabije toekomst?

Het stadsbestuur is momenteel volop bezig met de opmaak van een klimaatplan, hierin zit een gans thema rond water en adaptatie vervat. Het hemelwaterplan is een onderdeel van dit klimaatplan, doch zitten we nog niet in die fase dat acties al volop geopperd worden, in eerste instantie is nu een omgevingsanalyse opgemaakt. Een paar acties waar eventueel aan gedacht kunnen zijn, dat met de aanstelling van een handhavingsambtenaar er controles kunnen gebeuren op de verordening van de voortuinen. Het opleggen van maxima aan verhardingen, dit in relatie tot de oppervlakte van een kavel. Of het verder onderzoeken van druppelirrigatie in de landbouw tot peil gestuurde drainage, het onderzoeken van minder water-intensieve teelten of meer zouttolerante gewassen..., nieuwe technieken waar het stadsbestuur mee aan de kar wil trekken en ondersteunen waar nodig... Het is ook zo dat het stadsbestuur ingetekend heeft op het strategisch project IJZER- en Handzamevallei, 'klimaatbuffer in de Westhoek'. Het stadsbestuur heeft het engagement opgenomen om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de projectaanvraag, dit project te ondersteunen met ervaring, terreinkennis en praktische zaken. De opvolging van het project en de deelprojecten via de opgezette projectstructuur kan zowel inhoudelijk, procesmatig als op vlak van uitvoering.

Héél kort geschetst: Met dit strategisch project wenst men antwoorden en oplossingen te zoeken op verschillende waterproblematieken. Inhoudelijk focust het project zich op de snijpunten van watervoorziening – waterkwaliteit – waterbuffering – infiltratie – captatie - waterbeleving, en de ruimte die hiervoor nodig is, rekening houdend met de verschillende openruimte-functies en hun ruimtevraag.
Een samenvatting van voorgestelde acties zijn in bijlage te vinden.

Extra insteek: De grafiek hieronder geeft de evolutie van bebouwde vs. niet-bebouwde oppervlakte van de afgelopen 10 jaar terug.
De onbebouwde percelen bestaan uit: akkerland, grasland, tuinen en parken, boomgaarden, bos, woeste gronden, recreatie, sport, gekadastreerde waters en wegen, andere.
De bebouwde percelen bestaan uit: appartementen, huis, hoeve, bijgebouwen met inbegrip van serres, ambacht- en industriegebouwen, opslagruimte, banken, kantoren, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, eredienst, recreatie, sport,…
Dit impliceert 136 ha bijkomende bebouwde oppervlakte in een tijdspanne van 10 jaar ( periode 2010-2020)

Bijgevoegd punt : Aanpak Blauwalgen Put Van Nieuwkapelle Eric De Keyser

Blauwalgen of cyanobacteriën zijn geen algen, maar bacteriën die zich ontwikkelen in warme periodes in stilstaande wateren met veel voedingsstoffen (nutriënten zoals fosfaat en stikstof). Ze vormen dan een zichtbare blauwgroene tot roodbruine olie- of verfachtige drijflaag.

Vorig jaar hebben we ons bij VMM geïnformeerd over het evt. inzetten van beluchters ter voorkoming van de (bloei van) blauwalgen. Aangezien blauwalgen vooral te maken hebben met een teveel aan voedingsstoffen en een verstoord evenwicht in de vijver, en zuurstofloosheid enkel een gevolg (en geen oorzaak) is van de algenbloei, pakt beluchting dus helaas niet de oorzaak van het probleem aan.

Wat kan wél helpen om bloeivorming van blauwalgen te beperken:
• Vermijd de aanvoer van verontreinigd water
• Beperk de hoeveelheid uitgezette vis
• Vermijd het bijvoederen van vis en beperk het gebruik van lokvoer tijdens het hengelen
• Zorg dat er voldoende onderwaterplanten in de vijver staan en vermijd het verwijderen of beschadigen van deze planten
• Vermijd het verstoren van de onderwaterbodem
• Voeder geen in het wild levende dieren

Water afschermen van licht (fotosynthese) kan ook soelaas bieden maar in de put van Nieuwkapelle is dit geen optie. Algemeen komt het erop neer om ervoor te zorgen dat er minder nutriënten in het water aanwezig zijn. Dat is moeilijk te verwezenlijken omdat daarvoor de instroom moet aangepakt worden alsook vaak de sliblaag die aanwezig is.
De cyanobacterie overwintert in ruststadium in de vijverbodem of in lage concentratie in de waterkolom, maar alles hangt volgende zomer af van het weer, en van de voedingsstoffen in het water. Ook de klimaatopwarming zorgt er mee voor dat blauwalgen in gans Vlaanderen sterker tot bloei komen dan vroeger. Eens aanwezig, kan je de blauwalgen dus moeilijk nog kwijtgeraken.

Belangrijk: - Als een dergelijke drijflaag wordt waargenomen, moet deze gemeld worden bij VMM of milieudienst.
- Er wordt dan via staalname vastgesteld of het effectief om blauwalgen gaat.
- Indien dat het geval is, wordt door de burgemeester, net zoals de afgelopen jaren, een zwem- of recreatieverbod ingesteld omwille van de toxiciteit voor mens en dier.
- Doorheen de zomer wordt door visuele controles ter plaatse de vinger aan de pols gehouden. Eens de drijflaag verdwenen is, laten we een staalname uitvoeren om het gehalte aan microcystines (de meest voorkomende gifstoffen van blauwalgen) te laten bepalen. Pas als het microcystinegehalte onder de veiligheidsnorm ligt, kan het verbod worden opgeheven.

Verder over de Put van Nieuwkapelle. Ik wil vooral de focus leggen op de vergunningstoestand van de huidige windmolens en bovendien is het onze bedoeling om een twee à drietal grote windmolens bijkomend in te planten op deze site. De vergunning van de bestaande windmolens loopt af in 2023. We zullen alle registers dienen open te trekken over de politieke grenzen heen om deze windmolens in stand te houden en eventueel uit te breiden. Er is immers in 2018 een uitspraak geweest van het grondwettelijk hof waarbij de versoepeling, matiging voor de inplanting van grote windmolens werd een halt toegeroepen en terug gefloten in waardevol agrarisch gebied en wellicht geldt dit ook voor ontginningsgebied zoals de site van de Put van Nieuwkapelle. Dit is voor mij op vandaag mijn grote bezorgdheid en bekommernis.
Uitbreiding van de Put van Nieuwkapelle in het kader van buffering. Voor mij vormt dit geen probleem als het gaat over drinkwaterwinning door De Watergroep, maar de verdere ontwikkeling van grote windmolens op deze site mag vanuit deze optiek niet in het gedrang komen. De windmolens komen op de eerste plaats. Trouwens hierbij is de Watergroep aan zet.
Recreatieve aspect. Zoals ik reeds eerder aankaartte is dit nu niet echt aan de orde. Eerst de grote windmolens en dan zien we wel!

Punt Schoorbakkestraat Pervijze

De dorpskernvernieuwing van Pervijze is inderdaad uitgesteld, daar de subsidies voor het scheidingsstelsel nog maar eens op de lange baan worden geschoven. Maar er is wel een positieve noot voor Pervijze. Ons bezoek met burgemeester Lies Laridon en mezelf aan het kabinet van minister Lydia Peeters hebben wij de bypass aangekaart voor Pervijze aangesneden. Deze bypass behelst een korte doorsteek van de Veurnestraat naar de Pervijzestraat. Deze staat nog ingekleurd op het gewestplan. Wij vrezen dat de aanleg van de ZWO een aanzuigeffect zal berokkenen voor Pervijze. Vandaar onze optiek voor deze bypass. Het kabinet zal het dossier doorsturen naar AWV.

Punt Tuinwijksite

Ik heb reeds meerdere malen de navraag gedaan om een solide oplossing te bieden voor de bestaande waterput in de Tuinwijk. Het voorstel is om een terugslagklep te plaatsen in deze put, opdat deze zou kunnen fungeren als opslag en als buffer. Het levende bewijs is mijn mailverkeer daaromtrent. Verder heb ik inderdaad, net als u Eric, mijn bedenkingen betreffende de diepte van de drainage. Ik heb dit met mijn ogen kunnen vaststellen en ik zal nogmaals polsen wat de beweegredenen zouden kunnen zijn.

Punt afvalcontainers verplaatsing.

Op de voorlopige nieuwe locatie omgeving stationsbuurt zouden er sluikstorten van glas en consoorten zich manifesteren. Dit is niets nieuws onder de zon, daar het sluikstorten op vandaag de spuigaten uitloopt. Het gaat hier vooral over de attitude, sensibilisering . Naast de verplaatsbare, gecamoufleerde camera om het sluikstorten op te sporen wens ik toch mijn mening bij te sturen in het kader van statiegeld. Op vandaag ben ik voorstander van statiegeld! Ik ben niet beroerd om dit toe te geven.

Punt bebossing voormalige stortplaatsen.

Wij hebben dit punt behartigd. Één site komt zeker in aanmerking, dit omvat een perceel van 4000 vierkante meter op de hoek van de Viconiastraat-IJzerdijk. Wat het stort Rapestraat Woumen betreft is dit niet zo evident, daar dit open landschap is nav de IJzervallei.


22/02/2021

Bijgevoegd punt : belastingen Mieke Vanrobaeys

We willen toch ook beklemtonen, dat wij naast de afschaffing van de terrassenbelasting, die ook een bedrijfsbelasting impliceert voor de horeca meer belastingsverlagingen hebben ingevoerd. Wij opteren voor een verlaging van de opcentiemen in 2023 en 2024. Eveneens een afschaffing van de belasting op de onbebouwde percelen, die worden gerund voor een landbouw- en tuinbouwexploitatie is op vandaag reeds goedgekeurd.

Bijgevoegd punt : bezwaar tegen ontwerp stroomgebiedsbeheersplannen 2022-2027

Dit behelst hier een hele boterham. De stroomgebiedsbeheersplannen, die nu in openbaar onderzoek liggen, geven vorm aan het waterbeleid in Vlaanderen in de periode 2022 tot 2027. Hierbij ligt vooral de focus op welke acties en maatregelen de Vlaamse overheid zal en zullen ondernemen. We zullen proberen een antwoord te formuleren op zijn zes punten voorstel

 1. Maak de doelstellingen veel ambitieuzer

  - Zoals men op de kaart kan aflezen, is Diksmuide geen uitzondering op de regel. Meer dan de helft van West-Vlaanderen valt onder de noemer van klasse 6 met volgende omschrijving “Gebied waar de goede ecologische toestand niet gehaald wordt in 2033”.
  - Het zogenaamde structuurprobleem van droge periodes zullen wij degelijk aanpakken. Hierbij verwijs ik naar uw punt 4 “Pak de droogte structureel aan met natuurlijke oplossingen”

 2. Pak de overbemesting daadkrachtig aan

  Op vandaag kunnen wij enkel vaststellen, dat de waterkwaliteit mede door toedoen van een mestactieplan zijn vruchten afwerpt naar waterkwaliteit toe. Voor ons stemt het echter tot reflectie, dat de waterkwaliteit enkel en alleen zou kunnen worden geoptimaliseerd via een nog strenger mestbeleid en een afbouw van de veestapel. Hierbij refereer ik eveneens naar uw punt 3 omtrent “ontbrekende riolering”. Land- en tuinbouwbedrijven smelten als sneeuw voor de zon. Echter de veestapel neemt niet toe op het grondgebied van Diksmuide. Meer zelfs, de landbouwexploitaties zijn veel milieu- en diervriendelijker door toedoen van luchtwassers, niettegenstaande de omvang van deze bedrijven. Trouwens, dienen wij nu echt heiliger of de paus en de beste leerling van de klas te zijn, gezien wij nogmaals geen uitzondering op de regel zijn. Perspectief voor de landbouwers met meer strengere, afdwingbare doelen, teeltsturende maatregelen en afbouw veestapel zoals uw claimt. Hoe zie je dit?

 3. Leg ontbrekende riolering aan

  Inderdaad in Vlaanderen zijn er nog steeds meer dan 400.000 woningen niet aangesloten op de riolering. Ik citeer “ desnoods moet Vlaanderen in de plaats treden van gemeentebesturen, die hun verantwoordelijkheid niet nemen”. Dit is een issue, dat wij reeds in één van de vorige gemeenteraden hebben besproken en aangekaart. Bijgevolg herhaal ik. “Wat de riolering betreft, dient men in eerste instantie subsidies te kunnen genereren van de VMM. Sommige dossiers staan reeds lang op de rol, maar worden pas jaren laten uitgevoerd. Hierbij refererend naar de Keiemdorpstraat. Stond reeds geagendeerd voor 2005 en kende pas uitvoering in 2017. Idem dito met de Beerststraat, die echter nog moet starten. In deze legislatuur zal men naast de Stovestraat-Wilgendijk, ook opteren voor de Galileistraat, Jonkershovestraat, stuk Iepersteenweg en de Grintweg.

  Nu, het rioolscheidingsstelsel is ook niet de “Mana”. Het probleem vormt zich vooral naar geurhinder toe. Dit manifesteert zich op vandaag zowel in de Rijkswachtstraat en de Keiemdorpstraat. Waar er echter geen rioolscheidingsstel kan worden voorzien, is het inderdaad opportuun om een eigen waterzuivering te stipuleren.

 4. Pak de droogte structureel aan met natuurlijke oplossingen!

  Dit is ook een item, dat aan bod is gekomen in één van de vorige gemeenteraden. “ Door de waterpeilverhoging in de Blankaart, manifesteert dit zich op 400 ha bijkomende overstromingsgebieden. Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen in het kader van vijvers, open putten, wadi’s, zijn wij heel soepel. Deze genereren immers infiltratie en grondwater. Wij hebben onlangs omgevingsvergunningen gunstig geadviseerd om ongeveer 28.000 miljoen liter water op te slaan. Er zit nog een aanvraag in de pipeline voor 16 miljoen liter. Wij uiten onze bezorgdheid en bedenkingen voor openbare waterbuffers. Immers irrigatie voor de land-en tuinbouw zou gepaard gaan met zwaar wegvervoer en bijgevolg een toename van de CO2-uitstoot en zou helaas en jammer genoeg ook clashen over te behouden waterpeil, enz…, met de natuurbewegingen.

  Bovendien wordt de captatie uit beken ook aan banden gelegd. Bij captatie dient immers het waterpeil van deze beken te behouden blijven om de infiltratie van drainagewater, oppervlaktewater,… tot grondwater verder te kunnen optimaliseren. De bakens worden op vandaag uitgezet voor de ontwerpen hemelwaterplannen.

 5. Maak werk van levende waterlopen

  In kader van de beheerlandbouw, die op vandaag wordt gehanteerd voor een strook van 16 m in de omgeving van een waterloop brengt dit enigszins zoden aan de dijk en biedt dit enig soelaas. De schuine en natuurlijke oevers voor de waterlopen zijn zeker aan de orde. Het werkt immers de biodiversiteit in de hand. Op dat punt deel ik je mening. De instroom van nutriënten via drainage doet mij toch de wenkbrauwen fronsen. Dit is opnieuw de land- en tuinbouw viseren. Wat de instroom van nutriënten, pesticiden betreft, dient iedere burger zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij refereer ik naar de opritten, toegangswegen, paden, tuintjes, gazons,…

 6. Voorstellen voor extra maatregelen

  - Infiltratiebonus met een heffing op niet-afgekoppelde verharding. Ik kan beperkt meegaan in het verhaal. Maar het is niet zo evident.
  - Op alle waterpompen, irrigatiepompen zijn er meters voorzien
  - Grondwaterwinningen worden door zowel door het stadsbestuur als de provincie onder de loep genomen
  - Het waterdebiet in beken, rivieren werd reeds eerder in mijn betoog aangesneden.
  - Wij staan open voor natuurverbindingsgebieden met bebossing maar niet met de losse pols
  - De waterkwaliteit wordt op vandaag op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door de VMM en bij hoogdringendheid door een firma uit Kortrijk. Stilstaand water zou men zuurstof moeten kunnen bijbrengen door toedoen van fonteinen.
  - Wateraudit wordt door onze diensten op vandaag grondig aangepakt
  - Handhaving moet op verschillende vlakken doortastender zijn. Onlangs fungeert iemand van de WVI voor handhaving op allerlei vlakken. We gaan uw opmerking ook briefen.

Tot slot zou ik nog als volgt willen repliceren. Diksmuide heeft inderdaad heel wat toeristische-, recreatieve troeven. We dienen dit zeker te koesteren en deze zijn grotendeels ons uithangbord. Maar we hoeven ook geen tweede Bokrijk te worden en te zijn. Heel wat burgers vinden en kennen hier hun broodwinning. Trouwens de land- en tuinbouw, waar voor jou de focus ligt is een eeuwenoude traditie in Diksmuide en omgeving. Diksmuide en zijn hinterland is typerend, kenmerkend voor zijn land- en tuinbouwbedrijven. De naam “Boterstad” is daar eigenlijk helemaal niet vreemd aan.


25/01/2021

Technische dienst -Groen en milieudienst- Overeenkomst omtrent het verjaringsvraagstuk van buurtweg nr. 3 en het voorzien van een doorgang voor wandelaars en fietsers

Dit is op zijn zachts uitgedrukt geen gemakkelijke oefening. Daarom heeft de Stad en de private partijen zich juridisch laten bijstaan. Aangezien het artikel 85 van het decreet gemeentewegen daterend van 1 september 2019 niet van toepassing is, dient men eigenlijk terug te vallen op de “buurtwegenwet” van 10 april 1841.

Er is nu een overeenkomst tussen de Stad en de private partijen , waarbij de sentier wordt verlegd en kan worden gestipuleerd als een wandel- en fietsverbinding met een breedte van 2m50 via een erfdienstbaarheid. Dit wandel-en fietspad is volgens de voorschriften van het RUP Centrum. Wij hebben vertrouwen in de advocatenkantoren. Wij geven hen uiteraard het voordeel van de twijfel.

Om de voltooiing van de Begijnewegel te stipuleren is er inderdaad nog heel wat werk aan de winkel. Op vandaag is de Begijnewegel aangelegd vanaf de parking 4 AD tot aan de Lovie met een verbinding via de Noordvesten ( oude technische dienst). Nu, is er een oplossing voor een bijkomend stuk. Maar de sentier 3 dient nog te worden gesupprimeerd in de tuintjes van de bewoners Kleine Dijk. Net als de terechte opmerkingen van de oppositie zou ik graag de Begijnewegel volledig kunnen realiseren. Daarom is er nog overleg nodig met de Lovie en nog een private partij om tot een soliede oplossing te komen. Dit wordt ook geen sinecure. En ik zou zelfs meer willen als kers op de taart. Ik zou opteren om een doorsteek te voorzien ter hoogte van de Oostendestraat naar de Galileistraat. Meer zelfs, ik zou graag “deze kers tegen het einde van deze legislatuur opeten”.

Punt 8: ontslag lid van de Gecoro

Hierbij wens ik collega Claude Vindevogel van ganser harte te danken om onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid te nemen door toedoen van zijn ontslag in de Gecoro.

Gecoro reeds lange tijd niet samen gekomen. Het zijn op vandaag heel bizarre- en moeilijke tijden. Wij hebben eerst en vooral werk gemaakt om de afsprakennota en huishoudelijk reglement vorm te geven. Dit document is nu af en ik beloof betere tijden en beterschap voor de gecoro. Het is immers een belangrijk adviesorgaan.

Bijgevoegd punt : Vernietiging RUP Stationsbuurt

De Raad van State heeft onlangs het RUP Stationsbuurt vernietigd. Bijgevolg geldt nu het vroegere BPA Oostvesten als leidraad en als “Rode Draad” Nu, het BPA Oostvesten is meer dan 15 jaar oud en vervolgens kan men afwijken van de voorschriften van het BPA. Ook blijft de omgevingsvergunning voor de site ’t Patersvat gangbaar. De meerderheid heeft beslist om het Oude Zwembad “De Kupe” verder in te vullen als openbaar nut via een participatieprojekt. Ideeën zijn altijd welkom

Gaan wij voor een totaal nieuw RUP Stationsbuurt of bouwen wij verder aan het eerste ontwerp, dat reeds een aanvaarding kende? Op dat vlak zal ik nog geen voorbarige uitspraken doen en dienen wij immers daarover nog te beslissen welke weg wij zullen bewandelen.
Zoals een oppositielid terecht opmerkt, heeft het BPA ook zijn beperkingen. Hierbij refererend naar de site van voormalige hoeve op het einde van de Grauwe Broederstraat. De nieuwe woonst , die voorzien is in opvang heeft inderdaad door de vernietiging van het RUP geen uitbreidingsmogelijkheden omdat deze site is ingekleurd als openbaar nut. Wij gaan er werk van maken.

Mondelinge vraag : site Dezwarte Woumenweg

Er is inderdaad een onderhoud geweest met een projectontwikkelaar. Maar alles staat nog in zijn kinderschoenen, daar de verwerving, aankoop van een aantal particuliere woningen nog niet rond is.