Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2020

31/08/2020

Eendenkroos op de IJzer

Het groene goedje is dus eendenkroos: het is een Amerikaanse exoot (Lemna miniscula) die in onze wateren terecht is gekomen en voorkomt op plaatsen met veel stikstof in het water. Volgt eigenlijk een beetje hetzelfde stramien van de blauwalgen (dus de kans is groot dat het een jaarlijks terugkerend fenomeen is), maar met het grote verschil dat de eendenkroos niet toxisch is. Het grootste (mogelijke) probleem is dat de plant licht wegneemt onder het wateroppervlak en er dus minder zuurstof in het water zit. Beluchters inzetten is hier geen optie (zal de eendenkroos niet doen verdwijnen), maar we moeten wel goed in de gaten houden of geen vissterfte optreedt. Op dat moment moeten we de brandweer snel vragen om in te grijpen met de beluchters.

Bij kouder weer zal de eendenkroos normaal gezien vanzelf weer verdwijnen, maar de Vlaamse Waterweg volgt op de voet en werkt volop aan een oplossing, aangezien het niet enkel in Diksmuide voorkomt. Een piste die ze volop met hun onderaannemer aan het onderzoeken zijn, is om een soort vangsysteem op hun boot te installeren waarmee in het voorjaar eendenkroos kan afgevangen en weggenomen worden. Op die manier hopen ze een explosieve groei volgende zomer te kunnen vermijden. Wordt vervolgd…

Indien vragen of opmerkingen, dan mag je mij altijd bellen of mailen.

Dank voor de medewerking, steun en inzet.

Met vriendelijke groeten,

Marc Deprez,
1ste schepen Stad Diksmuide bevoegd voor milieu, duurzaamheid,…
Tel : 0474/893363


29/06/2020

Punt 16 : Plaatsen van een tijdelijke vaste camera op het grondgebied Diksmuide

Advies wordt gegeven in het kader van de privacy. Zowel de korpschef, DPO ( Data, protection, officer) en de gemeenteraad dienen het licht op groen te zetten voor het plaatsen van de verplaatsbare, gecamoufleerde camera op het grondgebied van Diksmuide. Wij hopen, dat deze camera preventief en repressief resultaat zal boeken. In Staden is dit zeker het geval. Veel hangt inderdaad af van de kwaliteit beeldmateriaal om de sluikstorter(s) te kunnen identificeren.

Punt 18 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Beste,
In bijlage de download-link met de powerpoint-presentatie i.k.v. de GRS-toelichting voor de Gemeenteraad 29/06/2020.
Het is een hele boterham, maar ik kon ook moeilijk bepaalde delen weglaten. Kwestie van iedereen op dezelfde leest te schoeien.

Repliek op het betoog van Bert Laridon

Het GRS dateert van 2005 en werd gestipuleerd door de toenmalige coalitie, waar Hela, nu N-VA deel van uitmaakte. Zij hebben dit voorliggende GRS dan ook goedgekeurd. Nu gebeuren er een aantal bijsturingen, aanpassingen en nemen zij een heel andere houding aan.
1) Ambachtelijke zone, Oostendestraat en site AWV Roeselarestraat. In de Oostendestraat bevindt er zich op vandaag een bedrijf, dat heel goed is gebufferd. Verkeer meer genereren naar het centrum toe, valt te betwijfelen, daar het meeste vervoer komt uit de richting Oostende. Bovendien is er niemand vragende partij om industriegrond bij te creëren in de Kaaskerkestraat richting Pervijze. Dit zou inderdaad een verdere verlinting berokkenen. In Kaaskerke in de omgeving van de IJzertoren is er enkel nog een ambachtelijke zone voorzien, die kan ontwikkeld worden, wanneer de omleidingsweg is gerealiseerd. De site AWV (=afdeling wegen en verkeer) is nog andere koek. De vier hectare landbouwgrond, die nu staat ingekleurd als openbaar nut, zal terug agrarisch gebied worden. Voor de verharde site opteren wij voor ambachtelijke zone. Ook terug agrarisch voorzien is financieel niet haalbaar. Wie zal immers het kostenplaatje ophoesten en daar bleef de N-VA ook het antwoord schuldig.
Bovendien lijkt het ons toch heel verbazingwekkend, dat de N-VA in het verleden mee aan de wieg stond om meer dan 20 zonevreemde, historisch gegroeide bedrijven een bestaanszekerheid te bieden via een BPA, nu RUP genaamd op het grondgebied Diksmuide. De site van AWV past bijgevolg perfect in dit plaatje.
2) Locatie ’ t Saam en St-Aloysiuscollege. Dit is een keuze van deze scholengroep. De site ’t Saam zal volledig dienen te worden ingekleurd als openbaar nut via het RUP Heernisse. Verkeersveiligheid zal worden geoptimaliseerd door toedoen van de aanleg omleidingsweg en tevens zal men opteren voor een doorsteek fietsers naar de Diamantstraat.
3) Wij gaan er in de toekomst er op toezien, dat de appartementen ruimer worden en ook het aantal bouwlagen willen wij toch bekijken. Wij wensen geen mini New York te worden.
4) Voetbalterrein Woumen wordt er een uitdoofscenario gehandhaafd. Voetbalterrein Vladslo wordt recreatie met eventueel een woonzone op het voorste gedeelte. Er bevinden zich woningen aan beide zijden van de Korte Wildestraat.
5) N-VA geen voorstander van grote windmolens. Dit bleek nog maar eens uit hun verhaal. Wij blijven voor de windenergie pleiten, zowel voor grote-, middelgrote en kleine windmolens. Immers Diksmuide beschikt op vandaag reeds over vier kleine windmolens


Persartikel

Departement Omgeving Brugge blokkeert inplanting van drie windturbines in Kaaskerke

Het zag er goed uit voor Stad Diksmuide, want de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor drie windturbines in de Kaaskerkestraat werd eind vorig jaar ontvankelijk verklaard door de Deputatie Provincie West-Vlaanderen. Nu steekt het Departement Omgeving Brugge stokken in de wielen: ze gaan in beroep.

Zowel bij Stad Diksmuide als bij (vernieuwbare) energieproducent Elicio NV en coöperatie BeauVent CV komt het beroepschrift aan als een donderslag bij heldere hemel. Het Departement Omgeving Brugge staaft zijn bezwaren om de windmolens niet toe te laten met een lijst argumenten. De turbines zouden ingeplant worden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De projectsite is gelegen in een uitgesproken open landschap met weidse en panoramische zichten en een zeer lage bebouwingsdichtheid. Het landschap is ook aangeduid als ankerplaats 'Poldergebied van Lampernisse en omgeving'.

Impact op omgeving

Door hun 121 m tiphoogte zouden de turbines een grote impact hebben op de esthetische en ruimtelijk-structurerende waarde van de ankerplaats. De huidige visuele bakenfunctie van de IJzertoren zou door de windturbines worden aangetast. Het aangevraagde windturbinepark zou ook worden gebundeld met de spoorlijn Gent - De Panne, het industriegebied Kaaskerke/Oude Barriere en het stedelijk gebied Diksmuide. De rij van drie windturbines zou echter te ver liggen van het bedrijventerrein, midden in een open polderlandschap, zonder relevant aanknopingspunt. Windturbines zijn verticale beelddragers die van heinde en ver zichtbaar kunnen zijn, zeker in de vlakke polders. Dan wordt een turbinepark als contrasterend en schaalverkleinend gekarakteriseerd. De argumentatie wordt als volgt samengevat: "Het vergunde windproject doet afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van deze locatie, namelijk de weidsheid en openheid van het vlakke landschap en de signaalfunctie van het Ijzertorenmonument." Heel wat mensen willen de voordelen wel, zolang het niet in hun achtertuin gebeurt - Schepen Marc Deprez Schepen Marc Deprez kan het niet geloven: "Het dossier zag er zo goed uit! Iedereen wil een beter milieu, aandacht voor het klimaat, en heeft de mond vol van 'dringende maatregelen'. Maar heel wat burgers zijn 'nimby's' (Not in my backyard-people, red.). De voordelen willen ze wel, maar niet in hun achtertuin! Het is nu bang afwachten, ook voor onze verdere toekomst! Ik denk nu aan de vergunning voor de windmolens in Nieuwkapelle die elektriciteit leveren voor 1150 gezinnen. Die loopt af in 2023. De beslissing ligt bij minister Zuhal Demir. Dat zal een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de N-VA leggen!"

"Hokjesdenken"

S.pa-oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe: "Dit is een tweede verzoekschrift hoger beroep, ditmaal vanwege de administratie ruimtelijke ordening, die meent dat windmolens niet thuishoren in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zelfs niet nabij een spoorlijn, een gewestplan en een industriezone. Diksmuide bestaat voor driekwart uit landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar ligt wel in de windrijkste landsgedeelten. Dit bewijst eens te meer hoezeer hokjesdenken de Vlaamse administratie beheerst, en ook dat de klimaaturgentie voor een aantal ambtenaren blijkbaar totaal onbelangrijk is. De Vlaamse overheid zal via een nooddecreet zelf de zones voor windmolens moeten afbakenen, anders halen we nooit de klimaatdoelstellingen en gaat de opwarming van de aarde rustig verder. Leve de bureaucratie."

Tweede Bokrijk

Ook Niko Deprez, coöperatie-beheerder van BeauVent reageert zwaar teleurgesteld. "Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar voor onze 5000 aandeelouders die allemaal geloven in de voordelen en de noodzaak van duurzame alternatieve energie. Het Departement Omgeving Brugge heeft blijkbaar gewacht tot het laatste moment om in beroep te gaan, want de beroepstermijn was door de coronasituatie zelfs met 30 dagen verlengd. Ik heb de indruk dat ze van onze provincie een soort tweede Bokrijk willen maken... We zullen bekijken hoe we ons hiertegen kunnen verdedigen!"


18/05/2020

Vraag Gert Maertens ivm droogte

Zoals ik in het verleden verkondigde, zullen wij veel soepelder zijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor bufferbekkens, vijvers,… Dergelijke opslag van water genereert ook grondwater.

Bouw van nieuwe evenementenhal met parking

Wij hebben wel degelijk het fiat gekregen van AWV ( afdeling wegen en verkeer) en onroerend erfgoed om een openbare parking te conciëperen op de site van de Boterhalle. Zie de opgeladen stukken in cobra.

Wat de parking betreft is inderdaad zo, dat het RUP Centrum ondergrondse parking voorziet op deze site. Niettemin is dit zeker oplosbaar, door toedoen om een afwijking te vragen of om het RUP bij te sturen. Wanneer de bijsturing beperkt is behelst dit een heel korte procedure van een achttal maanden.

Circulatie : Voor het verkeer komende IJzerlaan, Woumenweg zullen zij een toertje dienen om te rijden om de inrit Maria Doolaeghestraat te bereiken. Dit impliceert via de Koning Albertstraat ,de Admiral Ronarchstraat. AWV opteert daarvoor om geen stilstaand verkeer te genereren op de N35. Men mag enkel de inrit gebruiken komende uit de richting Esen om dan rechts te kunnen afslaan.

Voetpaden Nieuwpoortstraat-Schoorbakkestraat

De dorpskernherinrichting Pervijze wordt een tijdje on hold gezet. Dit is niet in hoofdzaak de oorzaak van AWV, maar van de VMM omwille van subsidies,die op vandaag niet voor handen zijn. Dit wordt wellicht verschoven naar de volgende legislatuur. Helemaal niet onze schuld!

Nu, op vandaag kennen wij ook het fenomeen van de glasvezelkabel om beter internet te creëren op het platteland. Deze kabel moet noodgedwongen door het voetpad van de Nieuwpoortstraat. De herstelling van dit voetpad is gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van fluvius en de rest van het voetpad is voor de rekening van de Stad. Bijgevolg opteren om samen het voetpad te renoveren. Dit lijkt ons meer dan logisch, gezien de voorliggende situatie.

Het voetpad in de Schoorbakkestraat is in erbarmelijke staat. Er is geen andere keuze. Wij dienen dit spoedig te vernieuwen.

Vraag over acties tegen zwerfvuil/sluikstorten

Ik heb ook de indruk, dat het sluikstorten, zwerfvuil toeneemt tijdens deze coronacrisis. In de wegbermen vinden we heel wat blikjes, sigarettenpeuken,…, helaas en jammer genoeg terug. De wegbermen zouden in feite kunnen gemaaid, gehooid worden door de landbouwers. Dit zou een win-winsituatie zijn. Maar het is echter niet mogelijk, door toedoen van het zwerfvuil. Blikken kwetsen de dieren en berokkent heel wat dierenleed.

Concrete vragen:

1) Zitten er zwerfvuilcampagnes in de pijplijn? Wanneer, hoe…De rvb van de IVVO besliste op 21.04 dat de organisatie van een nieuwe zwerfvuilactie in september moeilijk haalbaar is. Veel gemeenten vonden géén geschikte data. De algemene zwerfvuilactie die voorzien was in maart wordt dus uitgesteld naar maart 2021, onder voorbehoud. De drie verenigingen die half maart toch een actie hielden hebben de toelage van IVVO ondertussen gekregen. Individuele acties, al of niet via ‘Mooimakers’ worden zoals steeds logistiek gesteund vanuit het stadsbestuur.

2) Hoeveel inbreuken op zwerfvuil werden vastgesteld in Diksmuide de afgelopen jaren? Welke gevolgen werden er aan gegeven?

3) Hoeveel inbreuken op sluikstorten werden vastgesteld in Diksmuide de afgelopen jaren? Welke gevolgen werden er aan gegeven?
In bijlage vind je een overzicht uit 3P met alle uitgevoerde meldingen van de afgelopen jaren.
Een registratie van zwerfvuil is er niet, wel van meldingen sluikstorten.
Tot op vandaag zijn in 2020 49 meldingen van sluikstorten opgeruimd en afgehandeld (wat ongeveer in de lijn ligt van de vorige 2 jaren).
2019 => 103
2018 => 109
2017 => 86
2016 => 69
2015 => 101
Bij iedere opruiming van sluikstort worden de aangetroffen materialen door onze reinigingsdienst gecontroleerd op eventuele persoonsgegevens van de mogelijke sluikstorter. De pakkans is laag. Gemiddeld per jaar worden bij 1 tot 2 sluikstorten gegevens gevonden en worden deze doorgegeven aan de politie.
Wat zwerfvuil betreft kan ik je nog meegeven dat onze medewerkers van de reinigingsdienst het ganse jaar door wegbermen zwerfvuilvrij maken. Wekelijks mag je rekenen dat zij ongeveer anderhalve dagtaak besteden aan het aflopen van de verschillende industriezones en de vele wegbermen in het buitengebied. Dit los van de meldingen die via 3P binnenkomen.
Diksmuide heeft over het ganse grondgebied een 10-tal Mooimakers.
Zij helpen op vrijwillige basis, tijdens hun dagelijkse/wekelijkse wandeling, met het verwijderen van zwerfvuil uit de wegbermen in hun buurt. Deze Mooimakers krijgen de nodige prikkers en zwerfvuilzakken om het afval in te doen en op regelmatige tijdstippen haalt de reinigingsdienst dit zwerfvuil op.

4) De schepen van milieu stelde in de pers dat hij gecamoufleerde camera’s wil inzetten tegen sluikstorten. Hoe concreet zijn die plannen? Alle informatie van de IVVO, van andere gemeenten, van verschillende leveranciers van dergelijke camera’s, kostenramingen enz zijn ondertussen ontvangen. Deze week was er nog een overleg met de milieudienst. We zullen in juni overgaan tot een officiële offertevraag voor de levering van een ‘tijdelijk vaste bewakingscamera’. Eind juni zal de gemeenteraad daarover ingelicht worden aangezien de wetgeving op de privacy de gemeenten daartoe verplicht. We hopen de installatie van de camera te kunnen laten plaatsvinden in juli of ten laatste augustus. Volgen nog gesprekken met de politie ivm verbalisering. Naargelang het succes zal worden nagedacht over de aankoop van een tweede camera. De kostprijs wordt geraamd op 10.000 euro per camera.

De inzet van camera’s is aan strenge regels gebonden. De voorwaarden voor niet-politioneel cameratoezicht in de openbare ruimte – aangeduid als ‘in niet-besloten plaatsen*’ – zijn omschreven in de camerawet van 21 maart 2007 (gewijzigd door de wet van 21/03/2018). Daarnaast zijn ook de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing (wijzigingen van kracht vanaf 25/05/2018, specifiek voor camerabewaking). Het politioneel gebruik van camera’s in het kader van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie wordt geregeld via de wet op het politieambt (WPA) (wijziging van kracht vanaf 25 mei 2018). * Niet-besloten plaats (camerawet): elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek.

De verplaatsbare sluikstortcamera’s vallen onder de definitie van tijdelijke vaste bewakingscamera, in de camerawet gedefinieerd als: “een bewakingscamera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel hetzij een welbepaald evenement te bewaken, hetzij op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden opgesteld overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen”. Lokale besturen kunnen vaste en/of tijdelijk vaste camera’s inzetten om sluikstorters op te sporen en te beboeten.

Vóór de plaatsing moet de gemeenteraad een positief advies geven. Bovendien moet de gemeenteraad het advies inwinnen van de korpschef.


Zeg NEEN tegen sluikstorten

Verplaatsbare, gecamoufleerde camera’s om het sluikstorten aan te pakken

Zaterdagmorgen 9 mei zijn er sluikstorters aan het werk geweest in Diksmuide. Vijf plaatsen hebben we aangetroffen, twee in de Klierstraat en drie in de Warmoesstraat. Er werd volkomen terecht heel wat ongenoegen door de burgers geuit. Zo kan het niet verder. Wij worden immers om de haverklap aangesproken met het fenomeen van sluikstorten. Wanneer men gaat fietsen, wandelen, …, dan merk je al heel vlug, dat er overal afval zich bevindt. Ook worden er heel wat blikken,… gevonden in de maaivelden, weiden, die echter heel gevaarlijk zijn voor de dieren en het berokkent heel wat dierenleed. Op vandaag kunnen en durven de landbouwers de wegbermen niet meer maaien en hooien omwille van de afval. Dit is te betreuren, het zou voor iedereen nochtans een win-winsituatie zijn. Heel wat vrijwilligers verzamelen dagelijks afval. De zwerfvuilactie genereert kilo’s afval.

Het moet anders! We opteren voor gecamoufleerde, verplaatsbare camera’s. Jonas Debaillie zal info krijgen van de gemeente Staden! Als sensibilisering niet voldoende blijkt, dan dienen wij jammer genoeg repressief op te treden.


27/04/2020

Burgemeestersconvenant

Het Stadsbestuur heeft in 2015 het burgemeestersconvenant ondertekend in groep (Van Zee tot Ijzer), dit was met Nieuwpoort, Kortemark, Koekelare, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, De Panne en Middelkerke. Voor het convenant 2030 zijn er twee gemeenten afgevallen en eentje bijgekomen. De Panne en Middelkerke gaan het burgemeestersconvenant 2030 niet ondertekenen en Koksijde komt bij de groep.

Het Burgemeestersconvenant is een continu proces, het is onmogelijk om nu een eindresultaat te geven van de afgelopen convenant met doelstellingen 2020 (die afloopt eind dit kalenderjaar). De rapporteringen hiervan gebeuren tweejaarlijks en dit gebeurd door de WVI. We hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend in juni 2015, dan hadden we 2 jaar de tijd om een actieplan op te stellen, het actieplan was klaar in februari 2017 en dan moet je naar 2 jaar een eerste keer rapporteren aan Europa, dus dat was februari 2019.

We gaan als bestuur een meetbaar engagement aan (doelstelling was 20% reductie tegen 2020, in de nieuwe convenant wordt dat 40% tegen 2030), het is een proces dat toch heel wat rekening houdt met allerlei factoren. Waarom is het niet zo simpel om nu een cijfers naar voor te brengen:
- Het resultaat in CO2-uitstootreductie. Kunnen we op dit moment geen exact getal op kleven.
o De cijfers zijn momenteel nog maar beschikbaar tot en met 2017. Er zit immers vertraging op het aanleveren van de cijfers door Vlaanderen. VITO, die de opdracht uitvoert, hangt af van het ritme waarop de data wordt aangeleverd door hun dataleveranciers en het is het traagste dat bepalend is. Nadien moeten ze ook nog verwerken. Concreet: de cijfers worden telkens in de zomer aangeleverd. Zomer 2019 kregen we de cijfers over 2017, zomer 2020 zal dit zijn voor 2018.
o De cijfers die we ontvangen zijn globaal. Per hoofdthema in het convenant (bvb. residentiële sector, tertiaire sector, particulier+commercieel vervoer,…) is er één cijfer per type brandstofbron. We weten met de Vlaams aangeleverde data bvb. dus enkel hoeveel de sector huishoudens verbruikt aan elektriciteit, mazout, gas,… maar geen verder detail.
o De cijfers zijn niet voor alle sectoren even betrouwbaar (VITO geeft nu in de datasets zelf de graad van betrouwbaarheid aan, bvb. verkeer is laag). Veel ligt aan hoe gedetailleerd de data zijn waarmee VITO aan de slag kan en versleuteling gebeurt steeds op basis van algemene aannames (bvb. voor mobiliteit zijn er geen cijfers op gemeentelijk niveau).
o Globaal zien we een afname met een 3-5% tussen 2011-2017 in de gemeenten van werkingsgebied van de WVI. Het is een logische uitslag. Tot op heden worden klimaatdoelstellingen immers nergens gehaald, noch lokaal, noch op Vlaams niveau, noch op Europees niveau, noch mondiaal. Diksmuide dus ook niet!

- het resultaat in genomen acties:
o In het energieactieplan zijn heel wat acties opgesomd, het merendeel individuele acties (acties op het niveau van de stad). Wat we allemaal gedaan hebben op vlak van het eigen patrimonium, bv zonnepanelen op de sportsite, nu ook op het recyclagepark, ook de elektrische wagens die we de afgelopen tijd hebben aangekocht, de isolatiepremie die we ingevoerd hebben enz… Het project Energieke Dorpen, waarbij we in Diksmuide toch heel wat acties gedaan hebben om inwoners te sensibiliseren om minder energie te verbruiken. De klimaatbende die we in de scholen opgericht hebben.
o Er werden ook een aantal regionale acties opgesomd in het energieactieplan. De meest zichtbare en grote actie die daarin gerealiseerd werd is de communicatiecampagne. Er was de scholenwedstrijd voor het logo, dat dan geleid heeft tot de mascotte die ook fysiek aanwezig is in de gemeente, je hebt de slogan, de templates om acties aan te kondigen, de posters met personen, de aansluiting op de website Langlededewesthoek, het persmoment, het filmpje over het Burgemeestersconvenant. Daarnaast werd er aan uitwisseling van acties gedaan, bvb. de actie rond het testen van elektrische fietsen en wagens.

Verder zijn er ook een aantal globale realisaties/elementen:
- de opgezette structurele samenwerking met de groep van gemeenten
- het verankerd zijn van de acties in het beleid door middel van een door de gemeenteraad goedgekeurd plan
- de overkoepelende blijvende gratis dienstverlening van WVI ter ondersteuning. WVI organiseert enerzijds het halfjaarlijks overleg met de kerngroep, anderzijds coördineert ze een aantal regionale acties en als laatste wordt waar mogelijk ook ondersteund bij het aanvragen van middelen. Zo is de WVI binnen het Vlaams Klimaatfonds actief om intergemeentelijke dossiers voor de Burgemeestersconvenant-groepen ingediend. Dit heeft in deze regio geleid tot het goedgekeurd dossier over deelfietsen (actie getrokken door Margo Swerts, voor Kortemark en Diksmuide).
- de toegang tot bepaalde subsidiekanalen waarin het energieactieplan/klimaatplan (SEAP/SECAP) een vereiste is bvb. EFRO programma Vlaanderen en subsidiekader van de provincie in het kader Gemeente voor de Toekomst, daar hebben wij een project ingediend rond klimaatvriendelijke evenementen maar ligt nu stil door de coronacrisis.

Als laatste zijn klimaatdoelstellingen opnemen en bereiken een noodzaak. Ook hier zijn een aantal zaken op te lijsten:
- Het nieuwe convenant stelt een reductie van 40% in de CO2-uitstoot tegen 2030 als doel, samen met het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze doelstellingen zijn in lijn met wat Europees sowieso verplicht wordt, met doorvertaling van die verplichtingen naar elk van de lidstaten.
- De doelstellingen zijn niet de verantwoordelijkheid van één partij. Deze doelstellingen zijn dus niet enkel te bereiken met acties op lokaal niveau. Alle overheidsniveaus dienen binnen de bevoegdheden acties op te nemen (lokaal, provinciaal, Vlaams, Federaal en ook Europees). Maar ook hiermee bereik je nog maar 1 van de 5 pijlers die moeten samenwerken en elk ageren vanuit de eigen mogelijkheden. De 5 pijlers zijn: overheden (alle overheidsniveaus), bedrijfswereld, kennisinstellingen, NGOs en burgers. Voor de lokale overheid liggen de sterktes in het faciliteren, informeren/sensibiliseren/communiceren, meenemen van de eigen burgers/bedrijven/verenigingen/ bij planopmaak en uitvoer van acties, opnemen van de voorbeeldfunctie dus in eigen beslissingen klimaat meenemen.
- Het nu nog niet bereikt hebben van de doelstellingen mag niet betekenen dat we in totaliteit afstappen van het nemen van klimaatactie.
- Het mag evenmin zo zijn dat we eigen acties uitstellen omdat we van mening zijn dat andere partijen eerst actie moeten nemen/beter geplaatst zijn om actie te nemen. Elk moet vanuit de eigen verantwoordelijkheid de eigen rol opnemen. Zoniet blijft iedereen op iedereen wachten.

Het nieuwe convenant geeft een vervolg aan de huidige convenant, en volgt dezelfde werking, structuur en proces. Er is dus momenteel geen definitief overzicht of nota of ppt over het huidige convenant. Dit is ook niet op te maken voor een stand van zaken van vandaag, gezien de data niet beschikbaar is

Burgemeestersconvenant 2030 (voluit Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, of kortweg CoM 2030). In dit traject is de doelstelling aangescherpt op vlak van het verminderen van de CO2-uitstoot (mitigatie), naar 40% minder tegen 2030. Daarnaast is ook het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) geïntegreerd, wat in CoM 2020 niet het geval was. Deelnemers aan het convenant maken een klimaatplan (SECAP) op, op basis van de inventarisatie van CO2-uitstoot op het grondgebied (nulmeting) en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering (risico- en kwetsbaarheidsanalyse). In West-Vlaanderen gaat het voornamelijk over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging.

Binnen het Burgemeestersconvenant 2030 worden volgende sectoren meegenomen bij de opmaak van het SECAP-plan:
gemeente als organisatie
residentiële sector (dit is elektriciteit en verwarming bij de huishoudens)
tertiaire sector (handel)
mobiliteit
landbouw (nieuwe sector tov 2020)
industrie (nieuwe sector tov 2020)

Afschaffen / verlegging sentier nr 3

Een paar weken terug zijn de diensten Ruimtelijke Ordening en milieu en mezelf samen gekomen om het vervolg te bespreken, daar dit voorzien is in het beleidsplan.
We dienen echter rekening te houden met het nieuwe gemeentewegendecreet, dat sinds kort van kracht is, wat uiteraard de procedure anders maakt in vergelijking met 2019.
Er zullen een aantal gesprekken plaats vinden de eerstvolgende weken. Op basis van deze gesprekken zullen we bepalen welke strategie en welk traject we zullen volgen.
Verder er zijn voldoende financiële middelen voorzien op het budget 2020 en 2021 voor de aanleg ervan, wat het levende bewijs is, dat deze doortrekking van het wandelpad een prioriteit behelst. We kunnen u ook meegeven, dat we eveneens de draad terug opnemen en dat er een nieuw overleg is gepland met aanpalenden voor een verbinding van deze te verleggen sentier en de Galileistraat.
De coronamaatregelen hebben de overlegmomenten met de aangelanden vertraagd, maar van zodra de maatregelen wat worden gemilderd zullen wij alle registers open trekken.

Verbinding pendelparking NMBS-kleinhandelszone

Door de NMBS zijn er verschillende opmetingen uitgevoerd. Het aantal parkeerplaatsen wordt van 100 naar 150 opgetrokken. De aanleg van de pendelparking was opgenomen in EFRO subsidiedossier, dat ondertussen groen licht heeft gekregen. Op het overleg van 11/03/2020 werd er door de Stad gesuggereerd om deze werken te prefinancieren door de Stad en dusdanig als trekker van het project te fungeren. Kwestie van een blijvend een vinger in de pap te hebben! Het voorstel van de Stad wordt nu besproken op het eerstkomende managementcomité. We hopen te kunnen starten medio 2021 na het bekomen van de omgevingsvergunning inherent met de overwelving


30/03/2020


02/03/2020

Punt 5 : Aanleg kunstgrasvelden site De Pluimen en site Keiem

Het openbaar onderzoek voor de site Sp Keiem zal deze week starten. Er dient dus een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, daar het voetbalterrein in agrarisch gebied ligt en bijgevolg zonevreemd is. Voor het aan te leggen kunstgras KSV Diksmuide is dit niet van toepassing, daar dit terrein zich in recreatiegebied bevindt.

Punt 11 : Gecoro

Paul Claus wordt onder de arm genomen als deskundige

Bijgevoegde punt: Wonderwoudjes N-VA

Uiteraard zijn wij het idee genegen van “wonderwoudjes voor een wonderboy” De hamvraag is waar! Op de site van Chiroheem-KLJ Esen-Vladslo is dit op vandaag niet zo evident, daar deze site ook fungeert als recreatief voetbalterrein voor de jeugd,…De omgeving is dan ingevuld als woonuitbreidingsgebied en is in privé-handen.

Vestigingspark is nog een ander verhaal. Het is de bedoeling om de oude vestigingen, wallen opnieuw te openen, uit te graven. Bovendien dient men nog een perceel aan te kopen, maar dit is ook geen sinecure, daar de eigenaars ergens in Italië wonen.
Site observatietoren Pervijze is moeilijk, daar deze toren schuiner staat dan de toren van Pisa. Eerst dringen er zich herstellingswerken op.
Verder zijn er zeker mogelijkheden bij de IJzerboomgaard . Op vandaag bevindt er zich een bosje op het domein Zonnestraal en op tal van speelpleintjes,…

Bijgevoegde punt: Parking omgeving de Grote Markt

We voelen ons ook aangesproken. Als schepencollege zijn wij volop bezig met de site van de Boterhalle te screenen voor parking met een evenementenhal er bovenop. Wij gaan op vandaag in deze gemeenteraad geen verdere uitspraken doen ivm deze site. Een ding staat als een paal boven water. Onroerend erfgoed geeft zijn fiat voor openbare parking en ook AWV ( afdeling wegen en verkeer) hebben eveneens het licht op groen gezet. Wij dienen echter de wet van de overheidsopdrachten te respecteren en julie weten als geen ander, dat men vanuit dit oogpunt dit niet kan realiseren in een handomdraai. Er is immers ook veel tijd verloren gegaan, daar men in eerste instantie niet wenste te luisteren naar de Diksmuideling.
De piste site De Breyne Peelaertstraat-Oostvesten , een privaat-publieke samenwerking is zeker te bespreken. Waarom zouden wij niet rond de tafel zitten? Maar ik zou zeggen : “niet op één paard wedden”. We zullen tegemoet komen aan de vraag van de Diksmuideling voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt.

Bijgevoegd punt: landbouwexploitaties

Wij zijn normaliter geen vragende partij voor nieuwe land- of tuinbouw exploitaties. Maar waar er zich op vandaag een milieuvergunning manifesteert, kunnen deze bedrijven zich maximaal ontplooien. Daar mag en kan geen twijfel over bestaan.


20/01/2020

Punt 10 : Technische dienst –Openbare ruimte – Stovestraat en Wilgendijk : Riolering – en wegeniswerken

Waarom Kiekenstraat asfalteren? Vraag Kurt Vanlerberghe

Het masterplan centrum Diksmuide in het kader van riolering – en wegeniswerken kennen een volgende fase, meer bepaald De Wilgendijk en Stovestraat. Wij willen alles uit de kast halen om de last en hinder, die berokkend wordt voor de particulier, horeca, KMO te minimaliseren. Zij hebben reeds heel veel zwarte sneeuw gezien tijdens de werken aan de Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat en dit willen wij in de mate van het mogelijke voorkomen. Vandaar dat wij opteren om de Kiekenstraat-Vismarkt, Sint-Niklaasstraat in volgende fase aan te vatten. Maar de Kiekenstraat ligt er op vandaag lamentabel bij. Onroerend erfgoed geeft groen licht om de Kiekenstraat te asfalteren voor een vijftal jaar in afwachting van de volgende fase.

Snelheid in de Wilgendijk ter hoogte van Sint-Aloysiuscollege. Opmerking Eric De Keyser

Tijdens de infovergadering was gebleken, dat het éénrichtingsverkeer gesmaakt wordt door de bewoners. Ik suggereer om ter hoogte van het Sint-Aloysiuscollege ook zone 30 in te voeren

Punt 12 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen- samenwerkingsovereenkomst testkaravaan voor KMO’s met de Provincie West-Vlaanderen

Repliek op de opmerking van Inge Claeys : te duur!!!

Het behelst hier 10 elektrische fietsen, die gratis ter beschikking worden gesteld voor werknemers voor de duur van 3 maanden. Op die manier proberen wij de werknemers te sensibiliseren om te fietsen naar het werk. In het verleden heeft dit zeker zijn vruchten afgeworpen. Het kostenplaatje impliceert een 5000 euro. Een elektrische fietst kost al gauw 3000 euro.

Bijgevoegd punt : afvalbeleid

Vragen Kurt Vanlerberghe 06.01.2020

  1. actuele kostprijs ophaling huisvuilzakken per jaar en actuele opbrengst huisvuilzakken per jaar?
  2. actuele kostprijs ophaling PMD-containers per jaar en actuele opbrengst retributie per jaar?
  3. actuele kostprijs en opbrengst containerpark ( RECYCLAGEPARK )?

1) Kostprijs restafvalzakken

AK 01.09.2018 :
Powerpack nv 1 minpunt = 95% 700.000 st HDPE 630x850+180 0,040 mm 45 gr 0,10262€ 150.000 HDPE 480x600+180 0,035mm 22 gr 0,05984€ 80.810,00 97.780,00 btw incl Netto Opbrengst restafvalzakken
01.01.2020 Opbrengst verkoop zakken:
210.100 grote zakken ( 10.505 rollen x 25 ) = 210.100 euro
50.060 kleine zakken ( 2.503 rollen x 20 ) = 50.060 euro
Totaal : 260.160,- euro in 2020
Kost aankoop zakken:
210.100 x 0,10262 = 26.088,- ( btw incl )
50.060 x 0,05984 = 3.625,- ( btw incl )
totaal : 29.713,- in 2020
Netto opbrengst restafvalzakken: 230.447,- euro
Kostprijs huisvuilophaling 2020 : 190.000,- euro
Kostprijs verbranding 2020 : 1.900.000 kg x 145,- /ton = 275.500,- euro
Verlies = 230.000 euro

2) PMD

PMD containers stelt Diksmuide niet ter beschikking. Er worden enkel gewone PMD Zakken aangeboden. De kostprijs voor de bewoners is 2,5 euro/rol van 20 stuks. De zakken worden aangekocht bij de IVVO.

Kostprijs aankoop zakken in 2020 : 8.000 rollen : 13.323,50 euro
Opbrengst verkoop zakken in 2020:
7.885 rollen x 2,50 € = 19.712,50 euro Netto opbrengst PMD zakken: 6.389,- euro
Kostprijs ophaling : niet bekend, opgevraagd aan IVVO ( ten laste van FOST PLUS)
Kostprijs verwerking : niet bekend (ten laste van FOST PLUS )

3) Kostprijs en opbrengst Recyclagepark

De kostprijs van het recyclagepark werd nooit opgelijst. De kostprijs is immers een combinatie van normale werkingskosten, loonkosten, verwerkingskosten volledig ten laste van de stad, gedeeltelijk ten laste van de stad en de IVVO, of gedragen door Fost Plus….

In de eerstvolgende weken zullen zoveel mogelijk kosten opgelijst worden.

Vraag Kurt Vanlerberghe dd 13.01.2020 - afvalbeleid

1) GFT container 40-120-240 l

Overzicht
jaar Aantal containers hoeveelheid
Start 2009 1.982
2011 2.035 539.000 kg
2015 2.325 551.740 kg
2016 2.390 589.000 kg
2017 2.445 594.760 kg
2018 2.590 614.860 kg
2020 2.772
(+40%) 650.560 kg
Het aantal containers stijgt in tien jaar met 40%.

35% van de huisgezinnen in Diksmuide hebben een GFT container. Gezien het ruime landelijk gebied en de vele woningen met een grote tuin is dit een goede score. Immers thuis composteren is nog altijd beter.

De hoeveelheid ingezameld GFT steeg slechts met slechts 20%. Dit betekent dat er meer gft containers verspreid staan over het grondgebied maar de containers minder gevuld zijn of minder aangeboden worden. Niettemin een stijgende lijn waar de stad tevreden mee is aangezien elke kg die ingezameld wordt via de GFT ophaling, niet verbrand moet worden, ook goedkoper is en ook nog compost en elektriciteit levert.

De sterke stijging tussen 2018 en 2020 in gewicht is ongetwijfeld te wijten aan de uitbreiding van het toegelaten afval in GFT. Sinds 2020 horen immers ook etensresten (brood, gekookte groenten, bereide gerechten enz) in de GFT container. Dit dringt slechts mondjesmaat door bij de bevolking maar we vermoeden dat in 2020 er een duidelijker tendens zichtbaar zal zijn.

In het februari nummer van INFO DIKSMUIDE wordt nogmaals promotie gemaakt voor de GFT ophaling. We hopen dat de eerstvolgende maanden het aantal containers daardoor weer zal stijgen.

2) Toekomstige restafvalophaling

Het bestuur heeft nog géén beslissing genomen over de keuze tussen zakken en bakken en ook niet over een wekelijkse of tweewekelijkse ophaling.

Binnen het IVVO werkingsgebied zijn er gemeenten die gaan voor zakken, andere gaan voor bakken of containers, sommige gaan voor beiden, zoals Ieper.
In sommige gemeenten haalt men nog wekelijks op, in andere veertiendaags of zoals in Veurne gebruikt men beide systemen.

De stedelijke milieudienst heeft een overzicht gemaakt van pro’s en contra’s van de systemen maar er is nog niets beslist, wetende dat alles voor- en nadelen heeft.
Het is ook afwachten wat de uitbreiding van de PMD tot P+MD voor gevolg zal hebben voor de restvalophaling. Dit start pas in 2021. In elk geval zal de hoeveelheid met 1/3 verminderen wat zijn gevolgen heeft voor de verkoop van de zakken, het aanbiedingspercentage van de zakken enz.
In de loop van de volgende maanden zal het bestuur verder analyseren en een beslissing nemen.

3) Ondergrondse vuilnisbakken

Ondergrondse inzameling is voorzien in het beleidsplan. Het bestuur wil starten met dit experiment. Enkele gemeenten in Vlaanderen deden al ervaring op.
De meest voorkomende vorm van ondergronds afval inzamelen betreft de ondergrondse glasbollen. Deze methode verkleint de geluidshinder voor omwonenden en vermindert het zwerfvuil rondom.
De IVVO is gestart met een aantal ondergrondse containers in andere gemeenten. Er is een subsidie van OVAM beschikbaar maar dit is beperkt tot een aantal per jaar. De IVVO bekijkt of dit in 2020 kan uitgebreid worden.

Het stadsbestuur wil echter ook andere afvalsoorten inzamelen in ondergrondse containers. Momenteel onderzoekt men wat mogelijk is, de kostprijs, de locaties en de soorten afval.

In grotere steden zijn heuse ondergrondse afvalstraten of sorteerstraten in de mode. Maar dan vooral rond grote appartementsblokken of zeer dicht bevolkte wijken. Ook Nieuwpoort heeft er een aantal. Voor gemeenten met veel toeristenverblijven kan dit een oplossing zijn ten opzichte van de courante inzamelsystemen zoals zakken of bakken. Zowel Restafval, PMD, papier en karton, GFT als glas worden er ingezameld.

Ondergrondse containers vergen de nodige goede voorbereiding, goede zichtbare locaties maar er moet ook gezorgd worden dat er géén overlast is voor omwonenden. Ook de tarifiëring is niet evident.
Het bestuur onderzoekt verder deze piste. De samenwerking met de IVVO voor projectsubsidies van OVAM is ook belangrijk.

Bijgevoegd punt : geurhinder Heernisse

Ik ben niet beroerd om toe te geven, dat wij echt verveeld zitten met dit fenomeen. De detectie van de geurhinder is echter geen sinecure, daar het om momentopnames gaat. Wanneer de geurhinder binnen de gebouwen komt is het echter niet te aarden. Ik heb dit ook kunnen vaststellen, daar ik op regelmatige tijdstippen ook langs ben geweest. Detectie van geluidshinder daarentegen kan men veel gemakkelijke detecteren, daar men het aantal decibels kan meten

We hadden onlangs overleg met milieu-inspectie.
In de tweede week (vooral weekend) van de kerstvakantie zijn inderdaad opnieuw een aantal klachten binnengekomen. De ene klacht sprak van geurhinder afkomstig van Compovit, andere klachten spraken van WWT.
Daarop werd op 7 januari door milieu-inspectie een controle uitgevoerd bij Compovit, waaruit bleek dat zij tijdens die periode niet in productie waren geweest.

We hebben toen ook informatie opgevraagd bij WWT, die meldden dat er in die periode niets was misgelopen dat voor geurhinder zou kunnen zorgen.

Op 8 januari stond een nieuw bezoek gepland bij Compovit door hun geurdeskundige Olfascan. Zij konden geen vaststellingen doen. Op dat moment was er ook geen hinder merkbaar.

Milieu-inspectie voerde daarop opnieuw controles uit op maandagavond 13 januari en woensdagvoormiddag 15 januari. Op geen enkele van die momenten kon onaanvaardbare milieuhinder of een andere overtreding worden vastgesteld.
Het bedrijf voldoet op dit moment aan alle opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
Zo werd bv. een ammoniakreductie van 80% opgelegd. Bij een meting in de schouw werd een 100 % ammoniakreductie gemeten.
Ammoniak is natuurlijk niet de enige component die geurpartikels meedraagt. De exploitant onderzoekt samen met zijn geurdeskundige hoe ook andere geurcomponenten optimaler verwijderd kunnen worden, maar daarvoor moet uiteraard eerst vaststelling kunnen gebeuren door die geurdeskundige.

De stad kan net als de klagers een wijziging van de opgelegde voorwaarden aanvragen bij de vergunningverlenende overheid, nl. de provincie.
Dit kan als de burger of overheid van mening is dat de hinder en de risico’s ten gevolge van de exploitatie niet aanvaardbaar meer lijken.
Wij dienen echter heel zeker te zijn van onze slag. Wij moeten ervoor zorgen, dat wij geen schadeclaims aan ons been hebben.

Bij WWT werd een staalname van het afvalwater uitgevoerd. Ook hier werd op het moment van de controles geen onaanvaardbare geurhinder vastgesteld. De resultaten van de staalname zijn voorlopig nog niet gekend.

Wij volgen het op de voet.