Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2019

Kleine- en middelgrote windmolens in Diksmuide

Zoals jullie wellicht weten, heeft en is Idee Diksmuide altijd blijven kloppen op dezelfde nagel betreffende kleine- en middelgrote windmolens. Wij claimden reeds geruime tijd voor een bijsturing van het provinciaal beleidskader. Idee Diksmuide juicht dit inderdaad toe en op vandaag is er reeds een vergunning afgeleverd in Hulst voor een middelgrote windmolen van 50 meter hoogte op een landbouwbedrijf.
De Vlaamse gemeenschap heeft een tweede oproep gelanceerd daterend voor de periode van maart tot en met mei in het kader van subsidiëring van windmolens. Het gemiddelde subsidiebedrag behelst ongeveer een 35 procent van de investering. De investering voor een middelgrote windmolen bedraagt 330.000 euro, rekening houdende met nog een reductie door toedoen van het subsidiebedrag. In een zevental jaren wordt deze investering gecompenseerd. Een middelgrote windmolen heeft normaliter een levensduur van 20 jaar.
Voor Diksmuide genereert zo’n middelgrote windmolen ongeveer een 150.000 KW per jaar. Je dient dus een” redelijk groot-verbruiker” te zijn, daar men op vandaag geen overtollige elektriciteit via een windmolen mag produceren, die op het net zou worden gestoken.
Idee Diksmuide houdt er aan jullie daarover in te lichten. Op vandaag zijn er viertal aanvragen voor omgevingsvergunningen kleine-, middelgrote windmolens in Diksmuide. We hebben de wind in de zeilen.

25/03/2019

Punt 6 : Technische dienst : Kleinhandelszone Esenweg

Idee Diksmuide heeft zich in het verleden onthouden, in tegenstelling tot de bewering van Koen Bultinck (N-VA). Graag stoppen met de waarheid geweld aan te doen om vanuit dit oogpunt ons proberen in een slecht daglicht te stellen. Wij gaan op dit vlak de bouwmeesters scan niet volgen.

Punt 11 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – vergunningen – woningbouwbouwproject Kaaskerkestraat

Natuurlijk blijven wij vragende partij om meer private kavels te concipiëren. Maar we worden op vandaag geconfronteerd met de percentsgewijze (80-20) verhouding tussen de huur- en aankoopwoningen door toedoen van het decreet.

Punt 13 : Juridische en communicatiediensten – Algemeen - Naamgeving straat kleinhandelszone

Naar aanleiding van de opmerkingen van Koen Bultinck ( N-VA) repliceerden wij als volgt . Misschien was of is de optie Vlaamse Spoorwegstraat wellicht veel beter.

Punt 17 : IWVA

Wij blijven er voor gaan om het ganse grondgebied van Diksmuide te voorzien van drinkwater met de goedkoopste tarief

Bijgevoegd punt : Scan bouwmeester

De scan heeft inderdaad 30.000 euro gekost, waarvan 10.000 euro wordt gesubsidieerd.

Wij gaan de scan overmaken aan de werkgroep, die zijn op-, aanmerkingen mag meegeven.

Wij beschouwen eveneens de scan als een insteek in het kader van de opmaak van ons beleidsplan. We zijn inderdaad het niet alles eens. Vooral dat het project tuinwijk in overstromingsgebied zich zou bevinden doet toch wel de wenkbrauwen fronsen. Het gebied heeft immers nog nooit een overstroming gekend.

De kleinhandelszone niet noodzakelijk. Leg ons dan eens uit, waar je een Lidl gaat herlokaliseren in de winkelstraat Generaal Baron Jacquesstraat! Trouwens wat zou je aanvangen met de reeds afgesloten aankoop van de gronden Kerkfabriek Esen voor deze handelszone.

Er zijn op vandaag reeds tal van referenties op het grondgebied Diksmuide, waar boomlanen het uithangbord vormen.

Herverdeling van de ruimte = verminderen van parkeerplaatsen. Wij kunnen daar zeker niet mee akkoord gaan, daar meer dan 5000 Diksmuidelingen vragende partij zijn voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Dit is pas een duidelijk rapport van de Diksmuidse bevolking en daar gaan wij naar luisteren.


25/02/2019

Mondelinge vraag : gunstig advies voor de kapvergunning van 32 populieren.

De argumenten, die wij aankaarten kloppen wel degelijk. De veiligheid van mens en dier moeten wij garanderen. Heel wat populieren werden in het verleden gekapt uit het oogpunt van veiligheid. Hierbij refereren wij naar de N369(Oostendebaan), Wijnendaelestraat,… Vroeger moest de brandweer om de haverklap uitrukken bij windstoten om afgescheurde takken te verwijderen van het wegdek. Gelukkig bleven we gespaard van zware ongevallen. Wat de aantasting van het wegdek betreft, verwijzen wij hierbij naar het fietspad N369, ook het fietspad langs de IJzer, meer bepaald langs de linkeroever IJzer ter hoogte van de camping in Nieuwpoort. Ieder jaar wordt het fietspad, wegdek opgestoken door de wortels van populieren en dient men de wortels in het fietspad af te kappen.

Leeftijd van de populieren. 50 à 60 jaar? De populieren zijn dan over hun hoogtepunt heen. Een grondige snoeibeurt zou weinig of geen soelaas bieden. Het is het probleem enkel verschuiven.

Wij wensen deze vergunning niet te schrappen. Wij worden zelfs gesteund door jullie spitsbroeders van natuurpunt. En ik citeer nog het volgende uit de zondagskrant van een gerenommeerd politica Jinnih Beels : “Wij willen eerst de mensen doen groeien en daarna de bomen. Groen wil het omgekeerde”.

Ik lees ergens op sociale media, dat populieren 350 jaar kunnen worden. Graag het geboorteregister?

Wij hebben geen ontheffing op het VEN-verbod gehandhaafd. Keep it simple. Trouwens jullie tekenen beroep aan bij de provincie. Dus wordt het afwachten, maar ondertussen gaan jullie er wel voor zorgen, dat geen enkele burger nog een boom zal willen planten. Je krijgt immers op je dak, wanneer je de boom eventueel wilt kappen. Door toedoen van jullie handelswijze zullen er inderdaad geen bomen bijkomen. Het stemt tot reflectie! Uiteraard respecteren wij de milieuraad net als alle andere adviesorganen zoals de verkeerscommissie, enz,… En dit zal ook in de toekomst het geval zijn.

Een advies is nodig en goed , maar het is aan de bevoegde instanties om het advies grondig te analyseren en eventueel bij te sturen of te motiveren, waarom wij een bepaald advies niet volgen. Dit is democratie.

De beslissing rijmen met de klimaatdoelstellingen. Er worden sowieso nieuwe bomen aangeplant. Dus op dat vlak dien je weinig zorgen te baren. Bovendien zijn wij de grote pleitbezorgers voor alternatieve, hernieuwbare energie. Vanuit dit oogpunt dragen wij ruimschoots ons steentje bij tot de klimaatdoelstellingen

Bijgevoegd punt: Stopzetting van het project van de aanleg van camperparking Heernisse

Idee Diksmuide blijft bij zijn stelling, dat wij geen voorstander zijn van deze camperparking. Wij hebben dit ook duidelijk gemaakt aan onze coalitiepartner. Niettemin dienen wij te roeien met de riemen, die wij hebben. Het werd reeds goedgekeurd in de vorige coalitie C.D.&V – SP.a. Wij hebben beloofd, dat wij overleg zullen plegen met de uitbaters van het buitenbeentje. Vandaar dat onze optie is om het aantal voorziene camperplaatsen te reduceren. Wij hebben toch nog een bedenking. Wat bedoelen jullie met een betere plaats? Ons inziens is dit nogal dubbelzinnig, zelfs dubieus. En ik citeer nogmaals : “Wij roepen de nieuwe meerderheid op om een betere plaats te zoeken om een camperparking te ontwikkelen”. Mag dit dan met het belastingsgeld van de Diksmuideling en de West-Vlaming? Enig idee welke locatie jullie in petto hebben?


28/01/2019

Punt 1: Geurhinder Beerst

KLIERSTRAAT
 • Tijdens de laatste weken werden bij ons in totaal 10 klachten omtrent geurhinder ingediend. Alle klachten verwijzen naar het bedrijf gelegen langs de Klierstraat 4 in Beerst.
De klagers veronderstellen dat de geurhinder daar z’n oorsprong vindt… Voorheen werden bij ons nooit klachten ingediend. Deze klachten worden nu volop onderzocht door afdeling Omgevingsinspectie (vroegere milieu-inspectie) en zijn voor alle duidelijkheid op vandaag niet bewezen. Wij hebben alle klachten integraal aan Omgevingsinspectie bezorgd. Zij zijn ondertussen al twee keer extra langs geweest en volgen de zaak op de voet. Wij staan uiteraard in nauw contact en houden elkaar op de hoogte van alle ondernomen stappen.
 • In het handhavingsbesluit worden de bevoegdheidsverdelingen vastgelegd. Lokale toezichthouders zijn bevoegd voor toezicht op inrichtingen klasse 2 en 3 en voor niet- ingedeelde inrichtingen. Klasse 1- bedrijven vallen onder de toezichtsbevoegdheid van afdeling Omgevingsinspectie.
 • In het afgelopen jaar werden door Omgevingsinspectie 4 controlebezoeken uitgevoerd: maart 2018, april 2018, 2x in januari 2019. Voorlopig werd geen geurhinder vastgesteld die kon gerelateerd worden aan het houden van kippen. De klachten worden verder opgevolgd en er worden in de nabije toekomst nog een aantal inspecties gepland zodat op elk moment van de ronde kan worden nagegaan of er al dan niet geur waarneembaar is en of die geur hinderlijk is.
 • Wijzelf zijn vorig jaar ook langs geweest op het bedrijf, maar niet naar aanleiding van een klacht. Tijdens de volgende inspectie van Omgevingsinspectie gaat onze dienst mee ter plaatse.
 • Geuremissie wordt voornamelijk bepaald door:
  • Diersoort (kippen)
  • Diercategorie (slachtkuikens)
  • Aantal dieren en het stalsysteem:
   • Stal 1 en 2: systeem P- 6.4.: warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag
   • Stal 3 en 4: systeem P-6.3.:  grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren
  • kadaveropslag
 • Geurhinder is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals bv:
  • Klimatologische parameters, zoals bv. overheersende windrichting (ZW)
  • Moment in de cyclus
  Zowel het meten, berekenen als beoordelen van geur is een zéér complexe materie. Anderzijds staat het natuurlijk vast dat geurhinder een grote impact kan hebben op de levenskwaliteit van omwonenden.
 • Er zijn in de omgeving nog heel wat andere veeteeltbedrijven aanwezig, waaronder 4 andere pluimveebedrijven vergund:
 
 • Deze aantallen kunnen afwijken van de reële situatie, maar zijn de aantallen zoals op vandaag vergund.
 • Er zijn dus diverse gelijksoortige geurbronnen aanwezig in de omgeving. Deze bedrijven zijn gelegen in een ‘bronnencluster’. Hiervoor worden minder strenge normen gehanteerd dan voor geïsoleerd gelegen bedrijven.
 • Er wordt een cumulatieve toetsing uitgevoerd bij de indicatorwoningen aangezien er zicht binnen een cirkel rondom het bedrijf, bedrijven bevinden met veeteelt en dus gelijkaardige geuremissie. De geuruitstoot van de omliggende veeteeltbedrijven worden dus mee in beschouwing genomen.
 • MER- rapport (PRMER-2421)voor de uitbreiding van 84.000 slachtkippen tot 168.000 slachtkippen. Het studiegebied wordt vastgelegd (incl. veiligheidsmarge) met de geurgevoelige gebieden en objecten. De inschatting van de effecten naar geurhinder wordt op 2 manieren bepaald:
  • IFDM- modellering: de emissie- inschatting wordt berekend door het activiteitsniveau van de inrichting te vermenigvuldigen met de emissiefactor. Deze emissie wordt daarna omgezet in een geurconcentratie in de omgeving, d.m.v. een overdrachtsberekening (IFDM).
  • Vlarem II afstandsregels voor varkens en pluimvee: in functie van het aantal aanwezige dieren en het gebruikte stalsysteem wordt een bepaalde te respecteren afstand opgelegd tot nabijgelegen gevoelige gebieden.

IWVA : Punt 10 Verzoek verlenging duurtijd intergemeentelijke samenwerkingsverband -Goedkeuring

Hierbij wordt gevraagd om een nieuwe verbintenis aan te gaan voor een periode van 18 jaar voor de distributie van water. Diksmuide wenst daarop in te gaan. Bovendien nog een duidelijk citaat, dat voor Idee Diksmuide van vitaal belang is. Op bladzijde 3 staat duidelijk en ik lees voor : “Ook aan de hand van de financiële analyse motiveren we een verderzetting van de IWVA in de huidige vorm. Indien de mogelijkheid zich zou stellen om ook de resterende deelgemeenten van Diksmuide op te nemen, heeft dit een positieve impact op de totale kasstroom”. Wij wensen immers gelijke tarieven op het grondgebied van Diksmuide. En voor ons part, mag de goedkoopste leveren. Dit komt enkel en alleen de Diksmuideling ten goede.