Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2007

28/12/2007

Punt 10 : Recht van opstal KSV Diksmuide

50.000 euro voor de aankoop door de Stad van de lichtinstallatie op het hoofdterrein. Die 50.000 euro is bestemd voor K.S.V. Diksmuide. Nochtans heeft men altijd beweerd dat deze lichtinstallatie werd betaald door een privé-persoon. Zal K.S.V., die 50.000 euro doorstorten naar die privé-persoon? Of heeft K.S.V. in het verleden toch het financiële plaatje moeten ophoesten van deze lichtinstallatie?
Graag een woordje uitleg?

Punt 13 tot 31. Belastingreglementen

eurobiljettenBeste collega’s
Als vorige bestuurders van deze stad weten wij inderdaad dat het voor de Stadskas financieel noodzakelijk is dat er voldoende inkomsten zijn. De toenmalige oppositie heeft ons altijd verweten de belastingen te verhogen. Nu merken wij dat de huidige meerderheid, ondanks haar vele beloften, toch nog alle pestbelastingen blijft handhaven. Wij gaan hier niet al te veel woorden aan vuil maken, beste collega’s, maar wij stellen ons toch ernstige vragen bij de verenigbaarheid van al deze pestbelastingen en het voorstel van de Vlaamse Regering om een deel van de Stadsschuld af te lossen in ruil voor een vermindering van de “pestbelastingen”. Is er eigenlijk wel eens een serieuze studie gemaakt omtrent dit mogelijk geschenk van minister Van Mechelen? Wij zijn bereid om aan de tafel te gaan zitten om alles te bespreken, maar dan moet het wel om een beetje meer gaan dan op een zaterdagvoormiddag een half uurtje de begroting te mogen inkijken en dan de vraag te krijgen: en wat zouden jullie doen? We hadden gehoopt dat het overleg over de financiën toch iets uitgebreider zou geweest zijn dan dat. We willen besluiten collega’s dat we wel tevreden zijn dat we moeten vaststellen dat het toch niet zo simpel is als de toenmalige CD&V dacht. Maar geen mens is zonder zonde en onwetendheid kan men zelfs niet als zonde beschouwen.

Enkele bijzondere punten:

Punt 25 : Heffen van gemeentebelasting op kampeerterreinen

Dit is een nieuwe belasting. Dit is een zware dobber voor de campings. Wanneer het weer niet meevalt en bijgevolg wordt er dan weinig gebruik gemaakt van kampeerplaatsen, moet men toch die belasting betalen. En voor uitbaters van kampeerplaatsen geldt geen rampenfonds. Vandaar onze bezorgdheid en zal Idee2006 deze belasting niet goedkeuren.

Punt 26 : Heffen van gemeentebelasting op tweede verblijven

Daar de provincie een bijkomende belasting voorziet van 100 euro op de tweede verblijven, vinden wij het logisch dat deze 100 euro in mindering wordt gebracht door de Stad. Volgens de rekening van 2006 moet er buggettaire ruimte zijn om dit te consolideren.

Punt 32 : financiën-meerjarenplan enkele opmerkingen

Diksmuide… een verkeersveilige en mobiele stad
Het tracé van de zuidwestelijke omleidingsweg wordt bepaald door de provincie, staat er letterlijk vermeld in de tekst. De coalitie van de provincie is samen gesteld door C.D.&V en S.P.a. Bijgevolg heeft de OpenVld weinig of geen vingers in de pap rond de bepaling van het tracé. Een oplossing voor Pervijze? Wanneer? Idee2006 blijft vragende partij om de doortocht van Pervijze te linken met de aanleg van de Zuidwestelijke omleidingsweg.
Doel 4: het stimuleren van verkeersopleiding=uitbouw van oefenterrein in 2010. Waar zou men dit lokaliseren?

straatkatDiksmuide… een nette, groene, mooie en duurzame stad
Zwerfkattenbeleid: zwerfkatten vangen en dan castreren en vervolgens weer uitzetten. Mag ik erop wijzen dat de biggencastratie op de helling staat en dan zou men opteren om zwerfkatten te castreren. Is moeilijk te begrijpen!

Groene omkadering van de sportdomeinen.
Ook Keiem en Vladslo worden daarin vernoemd. Zou het niet logischer zijn deze sportterreinen eerst te regulariseren via een rup zonevreemde sportterreinen?

Milieu natuur :
Bevorderen van de beheersovereenkomsten met de landbouw. In sommige gemeenten of steden stimuleren zij nog meer de landbouwer om beheersovereenkomsten af te sluiten door via de gemeente een bijkomende subsidie te voorzien voor de landbouwer. Nochtans voorziet de Stad een toelage voor de aankoop van gronden door de afdeling natuur. Waarom niet voor de landbouwer die beheersoverkomsten afsluit?

Landbouw :
De eerste zin is: “De landbouw staat voor grote uitdagingen”
Eigenlijk moet men er aan toevoegen: De Diksmuidse landbouwer staat voor grote uitdagingen, zelfs onder zware druk. De verplichte aankoop van de ocmw-gronden is voor vele landbouwers een molensteen aan hun nek. Omtrent die verkoop van de ocmw-landbouwgronden heb ik nog een paar vraagjes naar de schepen van landbouw toe :

 1. Jonge landbouwers zullen de ocmw-grond niet moeten aankopen. Wat is de tijdspanne, dat je in aanmerking komt voor jonge landbouwer?
 2. Sociale gevallen zullen gespaard blijven: Wanneer word je beschouwd als sociaal geval? Welke criteria worden hiervoor gehanteerd?
 3. Een goed en regelmatig contact met de lokale landbouwers, lees ik. Wanneer is er een overleg gepland met pachters van de ocmw-gronden?

Patrimonium :
Doel 2: Zonnestraal: aankoop grond en nieuwbouw. Wat impliceert dit? En Huize Rouzé wordt verkocht. Nochtans zijn er in deze nieuwe meerderheid mensen, die jarenlang van de daken hebben geschreeuwd, dat dit niet kon. Maar het kan verkeren, zoals je kunt vaststellen!!!

Diksmuide… een leefbare, sociale stad.
Dorps-, straat- en wijkfeesten zijn belangrijk voor het stimuleren van het sociaal contact en het versterken van de sociale samenhang. De stad moet dergelijke feesten dan ondersteunen.

Cultuur :
Algemeen :
De verenigingen zorgen voor een waaier van activiteiten in Diksmuide. Honderden vrijwilligers zijn er actief. Zij zijn het cement voor een bruisende samenleving. Het stadsbestuur waardeert dit?! Voor de sport heeft Idee2006 reeds zijn mening geventileerd via de bespreking van het sportbeleidsplan.

Diksmuide heeft een hart voor de jeugd.
De kampsubsidies zullen in 2011 en 2012 opgetrokken worden. Dit is veel te laat. Want de huurprijzen voor kampplaatsen swingen nu reeds de pan uit. Dit wordt opnieuw een verkiezingsstunt.

Diksmuide, een sociale stad.
Maar de grote boosdoener is zowel voor de culturele-, jeugd- en sportverenigingen “het uitleenreglement”. Het fameuze uitleenreglement zorgt ervoor dat het cement voor een bruisende samenleving uitbrokkelt.

begraafplaatsBegraafplaatsen :
Enkele begraafplaatsen, zoals Keiem, Vladslo, Leke kunnen op termijn gesloten worden en ingericht worden als park, staat er te lezen in het beleidsplan van deze meerderheid. Ik wil wel beklemtonen dat dit een heel gevoelige materie is en zal zijn. Ik betreur ten zeerste, dat dit al in het beleidsplan staat, zonder dat er maar enig overleg is geweest met nabestaanden, parochie- en dorpsraden of kerkelijke instanties.


26/11/2007

Punt 33 : Meerjarenplan kerk De Mokker

Kerkfabrieken: beleidsplannen 2008-2013
Uitgesteld op vraag van de overkoepelende raad van kerkfabrieken omdat het huiswerk niet klaar is.
We vragen ons wel af hoe men het meerjarenplan voor De Mokker wel kan goedkeuren, terwijl dat voor de andere kerken niet kan?

Punt 35 : aanstelling ontwerper, aanleg fietspaden Pervijzestraat

200.000 euro voor aanstelling ontwerper? Wordt dit gesubsidieerd of moet de Stad dit zelf ophoesten? Of dient er zoveel signalisatie te worden aangekocht? Ook zijn wij vragende partij om eens te checken als men ter hoogte van de Lettenburgstraat en Dodengangstraat een inrijstrook zou willen stipuleren. Naar onze mening zou dit de veiligheid ook optimaliseren.

Punt 47 : Heffen van belastingen, opcentiemen

gemeentelijke belastingenWij hebben de vorige gemeenteraad de rekening van 2006 besproken en afgehandeld. Daaruit bleek dat het vorige beleid eigenlijk heel goed heeft geboerd. Bijgevolg moet er toch ruimte zijn om de belastingen te verlagen. Bovendien heeft de Diksmuidse C.D.&V tijdens de vorige bestuursperiode altijd dit tarief van opcentiemen afgeschoten. In het verleden heeft het vorige beleid noodgedwongen de belastingen drastisch moeten verhogen. Wij vragen dat de C.D.&V zich aan zijn verkiezingsbelofte zou houden. Het resultaat van 2006 is goed. Dus, nu de opcentiemen verlagen in plaats van de laatste twee jaar en op die manier de burger een rad voor de ogen draaien.

Punt 54 : jeugdwerkinitiatieven

Goedkeuren, uitgezonderd de aanpassing van het subsidiereglement voor de speelpleinwerkingen. Voor dit onderdeel zullen wij ons onthouden.

Punt 55 : sportbeleidsplan

voetbalplein VladsloEerst en vooral willen wij de werkgroep en de sportdienst danken voor de vele energie, die zij hebben gestopt in dit beleidsplan. Het is een hele boterham, maar het ziet er goed uit. Zij verdienen goud, zilver en brons tegelijk, maar het college van burgemeester en schepenen verdienen een rode kaart omwille van het uitleenreglement voor de sport- en andere verenigingen. Wij hebben een opmerking omtrent de suggestie om een nieuwe sporthal te bouwen. Dit klinkt inderdaad als muziek in de oren. Maar we moeten realistisch blijven en rationeel denken. We moeten eerlijkheidshalve durven inzien dat een nieuwe sporthal financieel geen sinecure zal zijn, maar uiteraard is Idee2006 grote voorstander van een nieuwe sporthal. Als gewezen schepen van sport heb ik het medegebruik van de sportaccommodatie van de scholen kunnen bewerkstelligen. Idee2006 vraagt om de ingeslagen weg verder te bewandelen en dit nog verder uit te breiden en uit te diepen. Het is wellicht opportuun dat het schepencollege in samenspraak met de sportdienst en sportraad hun lichtje zou opsteken in De Panne. Daar is er over het gebruik van de sporthal van het gemeenschapsonderwijs en de gemeente een samenwerkingsakkoord, dat nog veel verder reikt dan ons medegebruik. Door een samenwerkingsakkoord af te sluiten met een of andere school, kan men dan samen investeren en uitbaten. Zelfs een cafétaria moet besprekaar zijn, gezien het feit dat de Stad Diksmuide een aantal jaren geleden de sporthal van het gemeenschapsonderwijs gebruikte met een cafétaria in afwachting van de bouw van de huidige stadssporthal. Het is tevens van vitaal belang dat de onmoetingscentra kunnen fungeren voor bepaalde sporten. Voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum in Esen moet men daar rekening mee houden. Dus, zijn voldoende douches een must. In de vorige bestuursperiode hebben wij in Ten Bercle een nieuwe sportvloer aangebracht en ook de douches geoptimaliseerd. Voetbalclub Keiem kent een florerende jeugdwerking en plukt daar nu ook de vruchten van. Maar zoals aangekaart in het beleidsplan, heeft de voetbalclub ruimte tekort en een tweede voetbalterrein zou een goede zaak zijn. Een voorlopige oplossing voor een tweede voetbalterrein zou kunnen het voetbalterrein achter het ontmoetingscentrum in Beerst zijn. Een aantal containers voorzien voor kleedkamers moet een haalbare kaart zijn.

voetbalplein BeerstWe vinden ook in de het beleidsplan terug, dat er logistieke steun zal worden verleend. Zelfs kersthuisjes komen in aanmerking. Het nieuwe uitleenreglement is daar alleszins geen voorbeeld van. Logistieke steun moet voor iedere vereniging gratis blijven en niet tegen betaling. Dit is duidelijk een doorn in het oog voor de verenigingen en doet het beleid hier de waarheid toch wel geweld aan. Tot overmaat van ramp heeft de sportraad geen advies kunnen uitbrengen over dit uitleenreglement.

Wat ook een hiaat is, is dat er met geen woord wordt gerept over de aanleg van een ruiterpad.

Ook vinden wij niets terug over de erfpacht voor de loods van de kajakclub “De Billander”. Waarom?

Verlichting: 20.000 euro investeringstoelage voor K.S.V.D? Nochtans werd de verlichting van het 3de terrein (fanionploeg) betaald door firma Lootens!

Uitbreiding kleedkamers: sporttribune met vier kleedkamers en vip-ruimte voor K.S.V. Diksmuide voor 150.000 euro en langs de andere kant 500.000 euro voor uitbreiding met vier kleedkamers en bergruimte aan de sporthalle. Vanwaar dit gigantische verschil in raming?

Aanleg van twee nieuwe tennisterreinen voor een bedrag van 42.000 euro, maar het onderhoud van die gravelbanen zou maar liefst 61.500 euro kosten. Hoe verklaar je dit?

Mr. Migneau komt ook niet aan zijn trekken, daar er in het beleidsplan geen sprake is om de bovenlaag van de atletiekpiste in sintel te vervangen in tartan!!!

Ook wil men zich over een irrigatiesysteem behartigen. Men zou voldoende water moeten hebben via regenputten. Dit is absurd, daar men voor een hectare al vlug 400.000 liter water nodig heeft voor een eenmalige, optimale irrigatie.

De impulssubsidie voor jeugdwerking en opleiding door het Vlaamse Gewest kunnen wij alleen maar toejuichen. Het huidige subsidiereglement, bewerkstelligd door de vorige sportraad, heeft zich ook gefocust op de jeugdwerking. De jeugd een creatieve vrijetijdsbesteding aanbieden, is altijd een prioriteit geweest, maar dan was er jammer genoeg geen sprake van impulssubsidie door het Vlaamse Gewest.

Jaarlijkse viering van de vrijwilliger. De vrijwilliger in de verf zetten is een goed idee, maar kan dit niet samen met de kampioenenviering. Het zou de kampioenenviering nog meer cachet geven en bovendien hebben de meeste vrijwilligers een rijk gevuld programma. Idee2006 draagt het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. De Diksmuidse C.D.&V beweert dit ook. Maar het valt moeilijk te rijmen. Een viering voor de vrijwilliger en langs de andere kant plant het huidige beleid een mes in de rug van deze vrijwilliger via het nieuwe uitleenreglement!!!

tweede voetbalterrein KeiemWij moeten ook vaststellen, dat de dorpen heel weinig aan bod komen in dit beleidsplan. Nochtans blijkt uit de enquête, dat de dorpen zich stiefmoederlijk behandeld voelen. Niettegenstaande het gegeven gaat men toch zich focussen rond het sportpark. Enkel voetbalclub Keiem wordt vermeld nav hun terechte vraag voor een tweede voetbalterrein. Maar we vinden niets terug voor de voetbalclubs Nieuwkapelle, Woumen, Leke, Vladslo, Beerst, enz… Nochtans hebben het deze clubs ook heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Een bijkomende subsidie voor die clubs zou het meest logische zijn. Bijgevolg zou men moeten opteren voor een apart subsidiereglement voor de voetbalclubs van de dorpen, met die verstande dat er niet geraakt wordt aan de subsidies van de andere sportverenigingen.

Tot slot, Idee2006 zal dit plan goedkeuren, maar we zullen in 2012 wel evalueren welke vis of biefstuk in de pan zal liggen.


bewonersbrief chiroheem Keiem

bewonersbrief chiroheem Keiem

Ideecafé : brief dhr Baillieul + repliek

brief ivm Ideecafé van dhr Baillieul + repliek

29/10/2007

Punt 23 – 24 : begrotingswijzigingen

Wij hebben de ons voorgelegde begrotingswijzigingen eens van naderbij bekeken en zijn eigenlijk tot een onthutsende vaststelling gekomen. We beginnen met het goede nieuws.

In de begrotingswijziging van de algemene dienst merken we dat het algemeen resultaat van 2006 bij deze wijziging blijkbaar een beter resultaat geeft dan wat de huidige meerderheid had gedacht over het vorige dienstjaar. Het resultaat van 2006 is maar liefst 1.029.761,38 beter dan wat gedacht was. Dit overschot, die de vorige meerderheid heeft gecreëerd, is net niet voldoende om het negatieve resultaat van 2007 te dekken. Het spijt ons, collega's, dat wij door het goede bestuur in 2006, het gat dat door de nieuwe meerderheid in 2007 is geslagen, niet volledig kunnen helpen opvullen. Tot daar het goede nieuws.

We stellen vast dat het huidige bestuur er op sommige punten bij de opmaak van de begroting, zowel de gewone als de buitengwone dienst, serieus "met zijn klak" heeft naar gesmeten. Zo moet er b.v. opeens een aanpassing van het budget komen voor Sport en Lichamelijke opvoeding voor maar liefst 40.000 euro en dit op een initiëel geraamd budget van 80.000 euro. Niet dat wij tegen deze budgetstijging zijn, maar een overschrijding van het geraamd budget met maar liefst 50% is voor ons toch en beetje veel er over. Hetzelfde geldt voor de de geraamde ontvangsten. Er wordt maar liefst 140000 euro meer begroot bij de te innen belastingen terwijl er oorspronkelijk 631.000 voorzien was. Gaat de Diksmuidse burger hier, net zoals bij de federale overheid, voor de tweede keer op één jaar tijd de belastingsrekening gepresenteerd krijgen of heeft men gewoon een beetje misrekend bij het opstellen van de begroting. De begrotingwwijzingen van de gewone en buitengewone dienst staan bol van deze zaken. Het ergst van al is dat om aan een nul-operatie te komen sommige kostenposten gewoon geschrapt worden met de simpele vermelding "niet nodig dit boekjaar". Ons lijkt het erop dat deze schrappingen simpelweg gebeurden om de begroting te doen kloppen. Hoe verklaar je anders dat er zomaar 385000 euro sneuvelt op de investeringen voor afvalwater, dat er voor 34000 euro minder verkeerssignalisatie zal aangekocht worden (op een budget van 137.000 euro). Dit zijn toch niet de zaken waarmen zomaar kan in gaan schrappen met de vermelding "niet nodig dit jaar". Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Een positief puntje is dat blijkbaar ook het "De Keyser-park" de begrotingswijziging niet heeft overleeft. Soms kan de huidige meerderheid dus toch het onderscheid maken tussen nuttige investeringen en nutteloze prestigeprojecten.

Mogen wij trouwens vragen hoe men in de begrotingswijziging stelselmatig kan werken met een financieringsrentevoet van 4% en dit met de huidige stijgende rentes en wetende dat de langetermijnrente momenteel ongeveer rond de 4,10% - 4,20% staat? U hoort het beste collega's, deze begrotingswijzigingen, zijn niet echt een toonbeeld van wat een begroting of een begrotingswijziging zou moeten zijn, nl. een zo getrouw mogelijke weergave van wat er voor een bepaald dienstjaar zal worden ontvangen en uitgegeven, dit gebaseerd op ernstige en gegronde motieven. Ons lijkt het meer op het betere natte vingerwerk en darom kunnen wij deze wijzigingen dan ook onmogelijk goedkeuren.

Toegevoegd punt: chiroheem Keiem

Waarom de nieuwe inplanting van het nieuw te bouwen chiroheem niet verantwoord is :

 • Zonder enig voorafgaand overleg met de werkgroep en chiroleiding opteert men zo maar voor een nieuwe inplanting. De nieuwe inplanting is volledig tegen de afspraken in van de vergadering van januari ll.
 • De nieuwe inplanting is zowel aan de voor- (Keiemdorpstraat) en de achterzijde (Kloosterhofstraat) voorzien van woningen. Dit is om problemen vragen.
 • De nieuwe inplanting is tevens eigendom van de familie Salenbien. De familie is al jarenlang in onverdeeldheid. Er is zelfs een erfgenaam spoorloos. Dit wil zeggen dat men een onteigeningsprocedure moet starten. Dit moet ministerieel worden vastgelegd. Dit kan jaren duren. Bovendien moet men met deze nieuwe inplanting ook nog eens tuintjes aankopen of onteigenen. Dus dit komt neer op drie actoren om mee te onderhandelen.
 • Tegenover de familie Vandevyvere is deze nieuwe optie zielig. Het heeft mij in het verleden heel wat moeite gekend na het verlopen van de pacht om de Chiro in zijn huidige locatie te kunnen laten huisvesten. Dit in afwachting van de goedkeuring van wijziging van rup. De familie Vandevyvere heeft daarmee ingestemd. Eigenlijk konden zij al twee jaar hun eigendom hebben verkocht en bijgevolg genereerde dit voor hen interesten. En nu kiezen voor een andere optie is niet mooi.
chiroheem KeiemEigenlijk is aan het chiroheem voor de chiro Klimop Keiem een hele historiek verbonden. De samenstelling van een bestuur van een jeugdbeweging verandert regelmatig. Bijgevolg heeft het huidige bestuur van de chiro Klimop weinig weet over het verleden, zelfs de meeste mensen van de werkgroep of vzw. Het huidige chiroheem is gepaard met heel wat vrijwilligerswerk. Mijn voorganger Raf Goemaere heeft daar ook zijn verdienste aan, net als ikzelf en vele andere vrijwilligers. Het chiroheem is gebouwd op privégrond en waarvan de pachtduur slecht 10 jaar was. Raf en de gewezen pastoor van Keiem kunnen getuigen dat het heel wat moeite heeft gekost om daar het chiroheem te lokaliseren. Uiteindelijk kreeg men toch het licht op groen, maar tegen de zin van een aantal familieleden van de eigenaar. Na het overlijden van de eigenaar besliste de familie om de pacht op te zeggen.

Ik heb kunnen verkrijgen dat we jaarlijks een pacht gingen krijgen in afwachting van een nieuwe locatie voor het nieuw te bouwen chiroheem. Op het speelplein van Keiem leek dit onmogelijk, daar het ledenaantal van de chiro Keiem een grote expansie kende. Een teken aan de wand, dat de chiro Keiem de wind in de zeilen heeft. Het vorige schepencollege besliste dan om het chiroheem te bouwen op de gronden, waar het nieuwe voetbalveld voorzien was. De familie Vandevyvere was het daarmee eens en in de gemeenteraad van maart werd dan de aanduiding voor een studiebureau voor de wijziging van het rup goedgekeurd.

Men wil alle hens aan dek roepen om de huidige locatie van het voetbalveld te behouden, en een uitbreiding van een terrein is wenselijk, gezien de florerende jeugdwerking, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Indien dit niet zou mogelijk zijn, is er nog een opening voor een nieuw voetbalveld via het GRS in de Streuvelstraat aan het nieuwe kerkhof.

Wat het schattingsverslag betreft, door het aankoopcomité is naar onze mening enkel een raming. Er staat geen enkel referentiepunt op vermeld. Bovendien zou de raming voor de andere optie ook niet minder zijn, daar de deze site naast de eerste bestemming ligt. Zonnestraal met een oppervlakte en gebouwen inbegrepen hebben wij voor een bedrag van 7.500.000 oude Belgische franken kunnen aankopen.

Wat is de doelstelling:

 • De huidige locatie (=6 sterretje), als enige optie te behouden. De nieuwe inplanting is niet eerlijk tov de familie Vandevyvere. Dit zou getuigen van weinig respect. Zie mijn vorig betoog.
 • De vzw zal tegen het einde van het jaar op de rails staan. Vanuit dit oogpunt kan men werken met investeringstoelagen( conform vzw chiro Woumen) Het is veel gemakkelijker en vlugger werken.
 • Tevens wordt de grond aangekocht door de vzw. Uiteraard dient er een contract te worden gemaakt tussen de vzw en de stad. Dit mag geen probleem vormen, daar we juristen in onze middens hebben.
 • De overwelving van de Grote Plaatsebeek is voor rekening van de Stad (analoog met de overwelving in Ten Bercle voor het speelplein en het nieuw aan te leggen Kerkhof).
Hierbij doe ik dan als slot een warme oproep, om geen politieke spelletjes te spelen over de hoofden van kinderen en de jeugdbeweging. Een suggestie, in eerste instantie een onderhoud te plannen met het schepencollege, met de gewezen Pastoor van Keiem en mezelf.


24/09/2007

Omleidingsweg

 • Vertraging : beter een goede oplossing dan een halfslachtige oplossing. Bovendien moest de ring rond Diksmuide reeds 30 jaar een voldongen feit zijn. De voorgangers van deze Diksmuidse C.D.&V heeft de ring laten schrappen uit het gewestplan.
 • Een openbaar onderzoek dient toch om de mening van de bevolking te checken. Als politieker hebben wij een mandaat gekregen van de burger of kiezer. Wij moeten dan onze verantwoordelijkheid opnemen en in de eerste plaats is dit luisteren naar de mensen. Als politieker hebben wij niet altijd de waarheid in pacht. We moeten dit eerlijkheidshalve durven toegeven. En vijf procent van de bevolking is ook voor ons van vitaal belang . Die vijf procent wordt met de aanleg grotendeels geconfronteerd en heeft het meeste impact bij hen. Tijdens de verkiezingen heeft de Diksmuidse C.D.&V beloofd dat de omleidingsweg zou uitmonden op de Oudekapellestraat en na 9 maanden beleid deze voorliggende zoekzone nu gunstig adviseren. Je moet het maar doen. De geloofwaardigheid van de politiek heeft weeral eens een dreun gekregen. In de vorige legislatuur en nu ook niet trouwens, hadden wij geen vinger in de pap bij de provincie, daar de bestendige deputatie is samengesteld uit de C.D.&V en SP.A. Onze huidige brgemeester maakt wel deel uit van de provincieraad. En dan beweren dat de C.D.&V, de hand heeft uitgestoken om het trajekt mee uit te stippelen, is toch wel de waarheid geweld aandoen. De bal lag in het kamp van de C.D.&V, gezien de coalitie bestaat uit C.D.&V en SP.A bij de provincie. Dit is de waarheid en niets anders!!!
 • Trouwens is deze zoekzone in functie van de aanleg van de Noordelijke omleidingsweg. Maar deze wordt een dode letter. Bijgevolg moet al het verkeer komende vanuit Oostende ook nog eens door Kaaskerke-dorp. Dit is niet meer houdbaar, niet meer leefbaar!!!
 • Punt 8 : Verhuurreglement zaal Zonnestraal

  verhuur zaal ZonnestraalHoeveel bedroeg de vergoeding onder de hoede van Didosal? Mogen er daar nu ook privé-feestjes worden georganiseerd, zoals voorheen? Onder welke noemer valt dit verhuurreglement? Cultuur, sport, jeugd? Waar zijn de adviezen in het dossier? Het tarief 80 euro en instaan voor het kostenplaatje van elektriciteit- en waterverbruik, op wat is dit gebaseerd? Waarom dezelfde tarieven niet hanteren van de ontmoetingscentra? Wat is de vergoeding van de zaalverantwoordelijke?

  Wij denken dat het privaat belang hierbij primeert ipv dat van de verenigingen. Wij betreuren dit. De zaal Devriendt moet ter beschikking zijn van de speelpleinwerking tijdens hun werking. Wordt er daar nu gebruik van gemaakt? In de vorige legislatuur hebben wij heel wat moeilijkheden gekend om de zaal te mogen gebruiken. We zouden toch vragen om de zaal soms in gebruik te nemen om in de toekomst juridische gevolgen te vermijden. Het terrein Zonnestraal zelf : wat is de tarief wanneer mountainbikers of veldrijders willen gebruik maken van het parcours? Is er daar een reglement voor in overleg met de sportraad? Idem voor het cyclocrossparcour rond de sporthalle? Vroeger was het gebruik gratis, maar nu worden er tarieven gehanteerd vanuit de losse pols.

  Punt 12 : Uitleenreglement feestelijkheden

  De verenigingen worden nog maar eens stiefmoederlijk behandeld. Het vrijwilligerswerk wordt helemaal niet meer gerespecteerd met dit beleid. Verenigingen dienen zelf het ontleende materiaal af te halen tijdens de werkuren. Dit is onbegonnen werk. De vrijwilliger is meestal een student of een werknemer en kan bijgevolg moeilijk tijdens de werkuren het materiaal afhalen. Bovendien beschikt niet iedereen over het nodige vervoer voor het ontleende materiaal. Per rit 50 euro rekent de stad aan. Maar voor de vereniging komt op 100 euro neer per activiteit. Reken en tel maar zelf eens: een bepaalde vereniging richt jaarlijks een vijftal activiteiten in. Zij zijn telkens vragende partij voor een podium. Niemand van de bestuursleden beschikt over het nodige vervoer of kan zich vrijmaken tijdens de werkuren van de stadsdiensten. Bijgevolg is men genoodzaakt de materialen te laten vervoeren door de stadsdiensten. Er is gewoonweg geen andere optie. Beste vrienden(innen), voor deze vereniging komt dit neer op 500 euro. Dit is ronduit schandalig.

  De vorige gemeenteraad hebben wij de tarieven voor het gebruik van de atletiekpiste niet goedgekeurd omdat de verenigingen maar liefst 5 euro per uur dienden te betalen, terwijl de atletiekclub 2 euro 50 moet betalen voor een hele dag. Wat een discriminatie. En wat dan gezegd over de afstand. Diksmuide is heel uitgestrekt. Een vereniging van Lampernisse of Leke, die de materialen moeten afhalen in vergelijking met een vereniging van het centrum. De verenigingen in de dorpen zijn nu nog maar eens de grootste dupe!!! Waar zijn de adviezen van de sport-, jeugd en culturele raad?

  50 euro per rit: dit impliceert ook heel wat administratief werk. Is het sap de kolen waard? Enkel de verenigingen worden financieel zwaar geraakt. Wat baat het nog subsidies te voorzien voor de verenigingen, als je langs de andere kant de verenigingen het leven zuur maakt!!! Nadars en vlaggenmasten mogen de verenigingen niet zelf afhalen, maar dit wordt door de stadsdiensten ter plaatse gebracht. Ook tegen een prijs van 50 euro per rit? Het is nog maar eens het levende bewijs dat het huidige beleid geen respect heeft voor het vrijwilligerswerk. Nochtans is het tijdens de verkiezingen door de Diksmuidse C.D.&V helemaal anders verkondigd geweest. De Diksmuidse verenigingen verdienen inderdaad beter!!

  Bijgevoegd punt: verkeersveiligheid ter hoogte van de dodengang

  Ter hoogte van de dodengang manifesteert er zich heel wat verkeer. Niet minder dan 70.000 bezoekers telt de dodengang jaarlijks. In de omgeving van de dodengang wordt er ook veel gewandeld door deze bezoekers of door de toeristen. Het bord met 50 km/u staat niet goed, staat te dicht bij de dodengang.

  dodengangJammergenoeg zijn er in deze omgeving ook snelheidsduivels. Tot overmaat van ramp fungeert de Ijzerdijk als vluchtroute voor de kust. Ik heb dit reeds met lede ogen moeten aanzien. De vraag is reeds geruime tijd gangbaar bij de verkeerscommissie. De vraag dateert van 23 april 2006. Men is vragende partij voor een zone 30 en een bord “Spelende kinderen”. Dit werd besproken in de verkeerscommissie. Het advies luidde als volgt : Een zone 30 kan je enkel bewerkstelligen door wegversmallingen. Dus werd er gesuggereerd om 50 km/u te handhaven en een bord van “Spelende kinderen” werd ook gunstig geadviseerd.

  De Ijzerdijk is een weg van AWZ ( afdeling water- en zeewezen). AWZ moet het licht op groen plaatsen om de nodige aanpassingen te doen. AWZ heeft geantwoord in december 2006. Hun antwoord is als volgt : zij zullen borden plaatsen van “ Spelende kinderen”, zodat de automobilisten gewaarschuwd zijn. Momenteel kunnen zij om buggettaire redenen geen wegversmallingen doen. Het stadsbestuur ging er op aandringen, dat AWZ dit op de begroting van 2007 ging voorzien. Is dit gebeurd? Staat het op de begroting?

  Idee2006 is vragende partij om een snelheidsbeperking in te voeren vanaf de fietsroute (frontzate) tot en met het huisnummer 60 (familie Stroom). Nu staat het bord met 50km/u te dicht bij de dodengang. Misschien kunnen wij ook van die bakken plaatsen analoog met Vladslo ter hoogte van de school. Is eventueel verplaatsbaar voor de doorgang van landbouwmachines. En dergelijke bakken kosten ook geen handenvol geld! Aub talm nu niet meer lang of moeten er eerst ongevallen gebeuren en bijgevolg een motie indienen? Wij zijn ook vragende partij om op geregelde tijdstippen snelheidscontroles uit te voeren op deze site. Ook de wegbermen laten de wensen over. De Ijzerdijk is ook geliefd bij de fietsers. Het is er levensgevaarlijk wanneer je eventueel zou van de weg geraken of bij het kruisen van wagens. Idee2006 doet een warme oproep om dringend de wegbermen aan te vullen. Het is meer dan noodzakelijk.


  27/08/2007

  Punt 29 : gebruiksreglement en tarieven atletiekpiste

  Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen omtrent het handhaven van het tarief voor het gebruik van de atletiekpiste.

  atletiekpiste DiksmuideHet tarief voor de atletiekclub vinden wij goed, maar zijn van mening dat alle vereniging en scholen aan dezelfde tarief zou mogen gebruik maken van de atletiekpiste. Dus aan 2euro50. Inderdaad de atletiekclub staat in voor het klein onderhoud, maar zij zijn wel de grootste gebruiker en hebben ook altijd voorrang. Zij dienen een forfaitair bedrag te betalen van 300 euro. Dit impliceert 120 dagen aan 2euro50. Wat als de weersomstandigheden niet toelaten gedurende 120 dagen de atletiekpiste te gebruiken? Wij vragen dat dit dan in mindering zou gebracht worden.

  Verenigingen hebben het niet altijd onder de markt. Verenigingen zijn ook de hoeksteen van onze maatschappij. Respect voor het vele vrijwilligerswerk. Dit was het stokpaardje van de Diksmuidse C.D.&V. Dit heeft zich alleszins niet vertaald bij het bepalen van de tarieven. 5 euro per uur voor een vereniging is niet realistisch en kunnen wij niet tolereren.

  De huidige tarieven zijn vooral een doorn in het oog van de jeugdbewegingen. De jeugd een creatieve vrijetijdsbesteding aanbieden, is en hoop ik nog altijd een beleidsoptie. Dus vragen wij het huiswerk over te doen en dit uit te stellen.

  mondelinge vraag : vraag voor het politiecollege

  Wil het politiecollege het volgende bespreken en uitvoeren: We vragen om in enkele bijzondere gevallen een apart politiereglement of een aanvullend politiereglement op te maken.
 • Overlast van spelende kinderen op de speelpleinen. Kan er opdracht gegeven worden om dit niet te beteugelen? Situaties analoog met Lauwe moeten wij ten alle prijze vermijden. Diksmuide kent een twintigtal speelpleinen, dus lijkt het ons opportuun om hiervoor de nodige stappen te zetten. Uiteraard dient dit te gebeuren in overleg met de procureur.
 • µLandbouwers die hun landbouwgewassen dienen te oogsten of te rooien. Hier vragen we om ook niet te beteugelen, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn om te oogsten of te rooien.
 • Ik zou dit normaal gezien schriftelijke vragen, maar het maïsseizoen nadert met rasse schreden en bijgevolg was de gemeenteraad van september daarvoor te laat.
  Ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Ik heb dit gecheckt via vele kanalen. Juridisch kan men inderdaad lawaaihinder niet supprimeren uit het politiereglement. Maar de beteugeling kan in sommige gevallen ( zoals bij spelende kinderen en oogsten of rooien van landbouwgewassen) niet uitgevoerd worden, wanneer het politiecollege in overleg met de procureur dergelijke beslissing neemt.

  Houtlandstraat,…

  Idee2006 juicht de vernieuwing uiteraard toe, daar de Houtlandstraat,… in ons programma als prioriteit werd bestempeld. Wij hebben de druk op de ketel gehouden.


  30/07/2007

  Geen gemeenteraad wegens zomerverlof.


  25/06/2007

  Punt 22 : drugspreventie – stuurgroep Welzijn en gezondheidsoverleg

  De O.C.M.W.-voorzitter gaf in zijn betoog mee dat er geen paniek mag gezaaid worden en sensatie moet vermeden worden omtrent drugs. Hij komt ook op de proppen met een ouderwinkel.

  Dat er inderdaad geen paniek mag gezaaid worden is inderdaad correct, maar Mr Bailleul dient dan wel in eerste instantie voor zijn eigen deur te vegen.

  drugspreventieNaar aanleiding van het eindverslag van Arktos een drietal jaar teruf, pakte Mr Bailleul uit met een verslag van zekere Gentse professor, dat Diksmuide het mekka van de drugs. Hij ging mij het rapport binnen de twee dagen bezorgen. Ik ben nog altijd in blijde verwachting.

  Zonder de wego te raadplegen, komt Mr Bailleul naar voor voren met een ouderenwinkel. Dit is toch een teken aan de wand dat de voorzitter weinig respect opbrengt voor het adviesorgaan.

  Trouwens welke meerwaarde kan een ouderenwinkel bieden? Ikzelf heb ervoor gezorgd dat er een antenne van de sleutel hier gelokaliseerd werd. De sleutel staat niet alleen in voor mensen die in verslaving verzeild geraken, maar ook voor hun entourage, indien zij dit wensen. Het is al moeilijk genoeg en de drempel is voor velen hoog. Dus is het onnodig nog een bijkomende begeleiding in het leven te roepen. De mensen zullen het niet meer begrijpen en bijgevolg is dit nefast. In plaats daarvan moet men opteren om de sleutel hier nog meer uren aanwezig te laten zijn in Diksmuide.

  Verder zal er door de voltallige oppositie (=Idee2006; Hela en Vlaams Belang) een klacht worden neergelegd bij de gouverneur n.a.v. de procedure voor de aanstelling van de wego-raad. Het kan niet dat de meerderheid volledig is vertegenwoordigd en dat de oppositie maar één fractie mag vertegenwoordigen. Dit is discriminatie. Trouwens in andere adviesorganen krijgen alle politieke fracties een vertegenwoordiger. Denken we maar aan de gecoro, landbouwraad… Bovendien moest er geen enkele kandidaat vooraf bekend gemaakt worden.

  Punt 36 : toegevoegd punt - Stand van Zaken Ring

  Burgemeester Lies Laridon verklaarde dat de koppeling zuidelijke omleidingsweg en de doortocht Pervijze (=omleidingsweg Pervijzestraat-Veurnestraat of bypass Avekapelle) zes jaar zou duren. En geen geld op de begroting voorzien.

  Dit is niet waar, daar de omleidingsweg rond Pervijze nog ingekleurd staat in het gewestplan en enkel de onteigening moet starten.

  Wat de bypass voor Avekapelle betreft, is er een mogelijkheid te voorzien omdat het provinciaal structuurplan wordt herzien eind dit jaar. Dus is het aan de meerderheid om heel attent te blijven.

  Geen geld is nonsens, daar de gelden voor de zuidelijke omleidingsweg ook maar in 2009 ter beschikking zijn. Men is nu ook bezig met de volledige procedure.

  Marc De Keyrel verklaarde dan, dat wat de ring rond Pervijze betreft, dit moest opgenomen zijn in het gemeentelijk structuurplan. Dit heeft er niets mee te maken, daar deze ring nog altijd in het gewestplan is voorzien.

  Punt 38 : toegevoegd punt - Milieuvergunningen landbouwbedrijven

  Veel milieuvergunningen voor landbouwbedrijven vervallen de komende jaren. Een milieuvergunning is van vitaal belang voor een landbouwbedrijf. De landbouwer dient dan ook tijdig op de hoogte te worden gebracht wanneer de milieuvergunning van zijn bedrijf aan vernieuwing toe is.

  Milieuvergunningen voor de landbouwbedrijven zijn complex en we vragen dan ook de nodige bijstand voor de vernieuwing en een timing is ook wenselijk.

  landbouwbedrijf Marc deprezOnlangs is er een decreetswijziging geweest in de provincie betreffende het vernieuwen van milieuvergunningen voor landbouwbedrijven. Volgens het artikel 45bis, kan men nu al een aanvraag indienen 48 maanden voor de vervaldatum. Dit impliceert, wanneer een vergunning nu vervalt in september 2011 en dit zijn er zomaar eventjes meer dan 6000 1ste klasse-vergunningen voor de provincie West-Vlaanderen, kan men reeds vanaf 1 september 2007 een aanvraag indienen voor vernieuwing. Voor een 1ste klasse-vergunning dient de stad ook advies te geven. Maar voor een vergunning klasse 2 en 3 is dit de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen. Voor de ambtenaren wordt dit ook een hele boterham. Met deze decreetswijziging heeft men nu de mogelijkheid de aanvragen meer te spreiden en te timen. Anders wordt de vernieuwing een moeilijk haalbare kaart voor de huidige ambtenaren en zou men eventueel bijkomend personeel moeten voorzien. Wij vragen dan ook dat iedere landbouwer zou op de hoogte gebracht worden gebracht van deze decreetwijzing. Ook zou men de landbouwer er moeten op wijzen op het belang van een tijdige vernieuwing.

 • 1ste Bij een hernieuwing zijn de verbods- en afstandsregels niet van toepassing. Doch indien de vergunning al vervallen is, wordt men beschouwd als een nieuwe inrichting waarvoor de verbods- en afstandsregels wel gelden. Sommigen zouden hierdoor wel eens in de problemen kunnen geraken.
 • 2de Een vroegtijdige vernieuwing kan wellicht anticiperen op mogelijks strengere voorwaarden in de toekomst. Hierbij wordt bvb gedacht aan de normen i.v.m ammoniakemissie.
 • 3de Bij laattijdige hernieuwing (dus na einddatum) loopt men steeds het risico dat de exploitatie gedwongen moet worden stopgezet tot wanneer de vergunning terug in orde is.
 • Onze fractie vraagt nu om werk te maken van deze decreetwijziging en de bevolking te wijzen op het belang van de hernieuwing.

  De repliek van Raf Goemaere is volledig naast de kwestie, absurd en is ook een toonvoorbeeld dat hij niet de bal speelt maar de man.

  Trouwens het decreet is nu nog maar van toepassing en is ook nu pas verschenen in de vakbladen. Als schepen voor landbouw moest hij zijn verantwoordelijkheid genomen hebben, maar blijkbaar was de schepen nog niet op de hoogte van het nieuwe decreet.

  Punt 39 : mobiliteitsplan

  Wij zijn ervan overtuigd dat het voorliggende mobiliteitsplan niet meer up to date is.

  mobiliteitsplanGezien het feit dat het plan volledig in het teken staat van de aanleg van een Zuidelijke omleidings- en Noordelijke omleidingsweg. Nu de aanleg van een Noordelijke omleidingsweg dreigt een dode letter te worden, dient er een mobiliteitsplan te worden opgemaakt in functie van alternatieven voor de Noordelijke omleidingsweg.

  Het voorliggende mobiliteitsplan voorziet ook de aanleg van het reserveterrein in het kader van de aanleg van de omleidingsweg. Ook deze piste is verlaten, daar het reserveterrein op de oorspronkelijke site wordt gelokaliseerd.(p 8: krachtlijnen)

  En een kruispunt per dorp: ik denk dat we deze discussie al gevoerd hebben en we van deze visie afstappen. (p 10)

  Daarom vragen wij om het huiswerk opnieuw te doen.


  21/05/2007

  Punt 13 : uitbreiding van sporttribune met kleedkamers en bergruimte

  De uitbreiding met kleedkamers op het huidige sportcomplex is noodzakelijk. Trouwens dit is ook aangekaart geweest in de vergaderingen van de sportraad tijdens de vorige legislatuur. Maar Idee2006 heeft een aantal suggesties. Wij zouden voorstellen om inderdaad een tweetal kleedkamers toe te voegen aan de sporttribune. Maar er is ook een tekort aan kleedkamers in de sporthalle. Zou het dan niet opportuun zijn om een tweetal kleedkamers bij te bouwen bij de sporthalle, daar er dan meerdere sportverenigingen kunnen gebruik maken van deze kleedkamers. Ook vind ik in het lastenboek geen enkele vraag om het installeren van zonnepanelen. Wij hebben als overheid toch een voorbeeldfunctie. Dit is naar onze mening een gemiste kans.

  Punt 14 : herinrichtingswerken speelpleinen dienstjaar 2007

  speeltuinWe kunnen uiteraard alleen maar toejuichen dat er na de aankoop van zonnestraal ook effectief een aantal speeltoestellen worden vervangen, die niet meer aan de veiligheidsnormen voldoen. De speelpleinwerking Zonnestraal kent sinds een aantal jaren een opwaartse trend. Ook wordt er geld voorzien voor de bouw van een burcht-ford achter de heuvel, mede dankzij een subsidie van cera-foundation van 2500 euro. Althans de materialen worden aangekocht door de Stad, maar het bouwen van die burcht gebeurt door de stadsdiensten. Zou het toch mogelijk zijn die burcht af te maken tegen de start van de speelpleinwerking? In de begrotingspost 761/725-60 wordt er een bedrag voorzien van 12.500 euro. Een gedeelte van dit bedrag zal gespendeerd worden aan het herstellen van de omheining. Wij zouden toch opteren om de afsluiting volledig te vernieuwen. Wij denken dat het onbegonnen werk is deze omheining volledig te herstellen. Na de aankoop was een nieuwe omheining voor Idee2006 een prioriteit, daar garantie voor veiligheid van spelende kinderen een must is. En ook het veiligheidsgevoel voor de ouders is van vitaal belang. Wordt het speelplein Zonnestraal na de speelpleinwerking ook openbaar, daar de investeringen op het domein gebeuren met gemeenschapsgeld? Dan nog een vraagje over het speelpleintje in Stuivekenskerke? Er werd op het speelplein een toestel verplaatst. Is dit conform de risicoanalyse? Zijn de afstanden gerespecteerd tussen de verschillende speeltoestellen met de huidige situatie? Is het toestel opnieuw gekeurd?


  23/04/2007

  Punt 21 : voorstelling boek Pollentier

  Michel Pollentier: Het gevecht met de schaduwEen boek over ex-wielrenner Michel Pollentier :
  Waarom werd de voorstelling van het boek op het stadhuis Diksmuide geweigerd?
  Michel Pollentier is een wielerfenomeen, een wielerlegende. Hij heeft een palmares als wielrenner om u tegen te zeggen. Hij heeft tevens Diksmuide op de kaart gezet. Denken we maar aan zijn overwinningen in de Ronde van Vlaanderen (=Vlaanderen mooiste), de Rondes van Italië en van Zwitserland en zijn twee overwinningen in het Belgisch kampioenschap. Laatst won hij nog de Ijzeren Briek, een organisatie van de vzw na-tour, die een trofee uitlooft voor iemand van Diksmuide of omstreken, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de wielersport.
  Vandaag de dag ontfermt Michel zich met de wielerclub “De Lombarden” nog altijd over de wielersport. Als eerste startte hij met een jeugdopleiding, om jonge renners klaar te stomen tot profrenner. Michel heeft daar baanbrekend werk verricht. Nico Mattan, Wim Vansevenant, Hammond, Ludovic Capelle, Andy Capelle, Pieter Ghyllebert zijn allemaal renners uit de visvijver van Michel. Hij behartigt met hart en ziel de jeugdopleiding en boekt veel resultaat op het terrein. De jeugd zijn gading laten vinden is nog altijd een beleidsoptie, veronderstel ik toch! Het lokaal van de wielerclub Lombarden bevindt zich in Keiem-Diksmuide.
  Toch mag de voorstelling van zijn boek niet in Diksmuide doorgaan. Na het njet van het schepencollege hier is de auteur van het boek dan maar gaan aankloppen bij de Stad Roeselare. De Stad Roeselare was onmiddellijk enthousiast. De persvoorstelling gaat er door in het stadhuis en achteraf wordt een receptie aangeboden door de Stad zelf. Het gaat over een 180-tal genodigden. De receptie bestaat uit belegde broodjes en een drankje. Het kostenplaatje voor de receptie bedraagt ongeveer 400 euro. Bovendien verstuurt de Stad Roeselare ook de uitnodigingen.
  Wij hebben moeten vaststellen uit het mailverkeer, dat Schepen Seurynck in eerste instantie heeft toegezegd om deze voorstelling van het boek hier te laten doorgaan, inclusief een receptie (zie mail 8 feb.), maar achteraf heeft moeten terugkrabbelen(zie mail 2 maart). Enfin Eric, jij kan gerust slapen. Uit de mails blijkt dat jij een hevige voorstander was om de persvoorstelling te laten doorgaan en dus weinig schuld treft voor dit débacle. Eric heeft wellicht een beetje onorthodox gehandeld, maar we kennen hem zo! De mails zijn ook het levende bewijs dat de eensgezindheid in het schepencollege ver te zoeken is. Een eerste signaal van een broze coalitie.
  We zijn ervan overtuigd dat Michel zeker die 400 euro waard is, gezien zijn verdiensten en zeker zijn uitstraling voor de Stad Dikmuide. Bovendien is dit een kaakslag voor het sportgebeuren in Diksmuide. De schepen van sport moet zich toch ook niet gelukkig voelen met de gang van zaken over deze persvoorstelling. Veel jongeren en sportliefhebbers kijken op naar een wielermonument als Michel Pollentier. En Mr Bailleul, als oud-Keiemnaar, zou ik in grond zakken van schaamte. U hebt alleen de Keiemnaars, maar ook veel Diksmuidelingen op hun ziel getrapt.
  Het is een gemiste kans, wij durven zelfs spreken over een schande. Diksmuide wordt hierdoor van de kaart geveegd ipv op de kaart geplaatst te worden. Het getuigt ook van weinig respect, dat toch het hot item is bij uitstek voor de CD&V.
  En nog een vraagje: Zou men dezelfde criteria hanteren wanneer er een boek zou verschijnen over een andere renner uit de regio? Michel is in het verleden nog gemeenteraadslid geweest voor de lijst Centrum ( liberalen met verruimers analoog met Idee 2006). Zou dit misschien opnieuw een rol spelen?
  We voelen ons weeral eens geviseerd!


  26/03/2007

  Punt 1 : aan punt 1 wens ik ook de handelswijze van de schepen van Landbouw aan te klagen in de landbouwraad

  Dirk GoemaereAls Idee 2006 ergeren wij ons mateloos hoe onze voormalig voorzitter van de landbouwraad werd behandeld. De voormalige voorzitter (Dirk Goemaere) heeft moeten vernemen via de uitnodiging voor de landbouwraad dat er een nieuwe voorzitter door het schepencollege werd aangeduid. Wij willen wel duidelijk maken, dat wij geen enkel probleem met de nieuwe voorzitster hebben, integendeel. De samenstelling van de raad is natuurlijk andere koek. Idee 2006 heeft in de vorige gemeenteraadszitting op dat vlak zeker de waarheid geen geweld aangedaan. Volgens de statuten is de aanduiding van de nieuwe voorzitter juist, maar het menselijke aspect wordt hierbij toch wel volledig uit het oog verloren. Idee 2006 staat aan de wieg van de landbouwraad en werd er dan zes jaar terug voor de eerste maal een voorzitter gekozen. Dit maakt nu wel het verschil! Respect is de grote drijfveer van de CD&V, blijkbaar als het hen past en als het hun vrienden zijn. Idee 2006 voelt zich opnieuw vernederd.

  Punt 3 : stadsbegroting

  begrotingGraag een aantal opmerkingen m.b.t; de begroting 2007.
  Vooreerst viel iets ons onmiddellijk op bij het krijgen van de begroting. Daar waar de vorige jaren "de blauwe kleur" overheersend was bij de begroting, moeten wij nu vaststellen dat het "rode" accent van de begroting duidelijk aangeeft wie er het nu voor het zeggen heeft bij de staatsfinanciën.
  Jammer genoeg, beste collega's, blijft het rood niet beperkt tot het uitzicht van de begroting.
  Wij moeten vaststellen dat de huidige meerderheid volop aan het profiteren is geslagen van het goede werk dat er de voorbije zes jaar is geleverd. Dat dit geen oppositietaal is lezen we letterlijk in het meerjarenplan, dat bij de begroting 2007 gevoegd is. Op blz 26 lezen we bij de toelichting letterlijk "Dankzij het goede resultaat van de voorbije 5 jaar kwamen heel wat liquide middelen vrij die we gebruikten voor de prefinanciering van de kredieten en beleggingen op korte termijn". Ik veronderstel dat dit pijn moet hebben gedaan bij de collega's van de CD&V om zoiets te moeten schrijven. Zes jaar lang werden wij immers verketterd wegens ons financieel slecht beleid.
  Het is dus blijkbaar toch waar dat onze collega's van de CD&V tot zeven maal zeventig maal kunnen vergeven. Anders hadden zij zoiets nooit kunnen schrijven. Beste collega's, bij zoveel lof en eer van de overkant - een beetje laat weliswaar - buigen wij deemoedig het hoofd.
  Tot zover echter het goede nieuws.
  Daar waar de huidige meerderheid voor 2007 nog enigszins voorzichtig is in haar ramingen, moeten wij vaststellen dat men er de volgende jaren met de botte bijl doorgaat. Zo wordt er voor de inningen van de belastingen zelfs geen veiligheidsmarge meer ingebouwd. Daar waar het Agentschap Vlaamse Belastingdienst altijd een marge van 5% vooropstelt bij de inning van belasting, vindt de huidige meerderheid dat dit niet hoeft. Men heeft zelfs het lef om dit letterlijk neer te schrijven in de toelichting. Voor de ongelovige Thomassen, sla anders eens blz 15 van het financieel meerjarig beleidsplan op na.
  Beste collega's, ondanks de goede resultaten van de vorige jaren, moeten we vaststellen dat het jaar 2007 wordt afgesloten met een verlies van ongeveer 1,3 mio euro. Dit is gezien de omstandigheden moeilijk begrijpbaar. Weliswaar zijn er een groot aantal kostenstijgingen, maar toch moeten wij vaststellen dat ook de inkomsten sterk stijgen:

  • Jaar na jaar blijft de overheidsdotatie van het Gemeentefonds fundamenteel stijgen.
  • De door de vorige legislatuur gespaarde reserves brengen fundamenteel meer intresten op.

  En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. En toch, beste collega's, moet de nieuwe meerderheid nog een nieuwe belasting invoeren om niet dieper in de rode cijfers te geraken. Deze belasting op het afvalwater moet maar liefst 352.000 euro opbrengen. Een kleine 15 mio oude Belgische franken, ofwel een kleine 1000 frank per inwoner. Zien wij daar het spook van de algemene gezinsbelasting, ingevoerd in ver verleden en uiteindelijk in de vorige legislatuur afgeschaft, weer opdoemen? Je zal als kiezer maar op één van de huidige meerderheidspartijen gestemd hebben.
  Beste vrienden, indien dit dan nog eens éénmalig zou zijn, zouden wij dit nog kunnen aanvaarden. Wij stellen echter vast dat er voor de volgende jaren stelselmatig verlies zal worden geleden. Zou dit door de grote investeringen komen? Nee, deze zijn er in de vorige legislatuur wel gebeurd, met een beheersing van het budget. Nu voorziet men maximaal investeringen ten belope van 1 mio euro - bij ons was dat nog 5 mio euro. We stellen zelfs vast dat de huidige meerderheid ons aangelegd spaarpotje zal opgebruiken om hun verliezen te minderen.
  Beste collega's, na een tijdje vallen de maskers af en komt de ware aard van het beestje boven. Dat dit zo vlug ging gebeuren, hadden zelfs wij niet verwacht.
  De bevolking van Diksmuide mag zich gelukkig prijzen dat we geen strenge winter hebben gekend, want een dergelijke begroting is alleszins niet hartverwarmend en is zeker niet veelbelovend voor de toekomst.
  Beste vrienden, het is zoals in het voetbal: als je zes jaar werkt aan een goede voorzet en als de spits dan voor open doel mist, moet je niet schrikken dat je met een afstraffing naar huis komt en bedremmeld moet toegeven dat je niet goed genoeg bent. Het is zo voor onze Rode Duivels, maar jammer genoeg ook voor ons stadsbestuur.

  Bijkomend punt : jeugd

  Ik wil toch wel duidelijk maken dat de Chiro Keiem wenst met investeringstoelagen te werken. Vanuit dit oogpunt wordt er een vzw opgericht. Deze vzw staat nu bijna in de steigers. Aankoop voor de grond 100.000 euro ( of 4.000.000 oude Belgische franken) lijkt me toch wel heel veel. Op welke referentiepunten wordt er hierbij gebaseerd? Trouwens werd er altijd gesuggereerd om een bedrag van 125.000 euro te voorzien voor aankoop grond en de bouw van een nieuw chiroheem en klj-lokaal. De rest zou opgehoest worden door vrijwilligerswerk. Zie de verslagen van de jeugdraad.
  À propos, ontvangen wij als gemeenteraadslid niet meer de verslagen van jeugd- , sportraad enz. Dit heet men dan transparantie!
  Wij moeten tevens vaststellen doordat men de gunning niet wilde laten doorgaan tijdens de laatste week van de vorige legislatuur, de procedure voor wijziging van rup bijna vier maanden vertraging kent. Dit is dan weer eens een voorbeeld van respect voor de vrijwilligers. Liever een politiek spelletje prefereren over de hoofden van kinderen en ouders. Intriest!

  Waarom wordt het herstel van het dak voor de Kerk van Keiem niet voorzien in de begroting?
  De restauratie van de Kerk van Lampernisse? Nochtans is het voor de Kerk van Lampernisse ook vijf voor twaalf, daar er nu brokstukken naar beneden vallen die een gevaar vormen voor de bezoeker.

  Punt 5: OCMW budgetten

  Is het waar dat de verblijfdagprijzen in het nieuwe rustoord zullen stijgen? Zal men er een “elite” rustoord van gaan maken?

  De OCMW voorzitter ontwijkt de vraag en zegt alleen dat de inkomsten sowieso zullen moeten stijgen.

  Punt 7 : rekening Kerkfabriek Woumen

  Ik zal nog maar eens een poging ondernemen om een vraag te stellen omtrent de schilderwerken in de Kerk van Woumen.
  De aanbesteding was veel lager dan de raming voor de eigenlijke schilderwerken. Toch is het bedrag bijna volledig opgebruikt. Welke meerwerken zijn er daar uitgevoerd?

  Punt 22 : bruikleen goederen van stedelijk museum aan de vzw bloemmolens

  Idee 2006 juicht dit uiteraard toe. Wij zijn altijd voorstander en verkondiger geweest van deze bruikleen. Alleen moeten wij nu vaststellen dat blijkbaar het fenomeen “nieuwe heren, nieuwe wetten” zich voordoet. Of zou het te wijten zijn aan het feit dat er nu een voormalig CD&V gemeenteraadslid in deze vzw zetelt? Opnieuw vriendjespolitiek?


  26/02/2007

  Punt 2 : vraag omtrent het dossier voor de restauratie van het dak van de Sint-Niklaas Kerk te Keiem

  kerk KeiemHoe ver staat het dossier? Blijkbaar is er een probleem voor de gunning? Moet het huiswerk nu opnieuw worden gedaan? Een nieuwe aanbesteding? Het gaat over een bedrag van 250.000 euro ten laste van de Stad. Dus is het wel opportuun dat dit dossier op de voet wordt gevolgd. Bovendien is het dak dringend aan herstelling toe, daar de voordurende waterinsijpeling nu nog veel meer schade berokkent en bijgevolg er nog bijkomende herstellingswerken dienen te gebeuren. De voorzitter Martin Obin en schepen Raf Goemaere wensten niet te antwoorden met als alibi dat het enkel over de rekening van de Kerkfabriek van Keiem. Volgens Idee 2006 is dit nonsens, daar de restauratie in de toekomst zeker een impact zal hebben op de rekening. Wij betreuren dit en het getuigt ook van weinig respect en transparantie vanwege de CD&V.

  Punt 16 : landbouwraad- wijziging samenstelling

  varkensstal Marc DeprezDe schepen voor landbouw heeft zijn slag thuis gehaald. Maar wij hebben toch een aantal bedenkingen rond de objectiviteit van deze nieuw samen te stellen landbouwraad. De landbouwraad is heel goed instrument geweest tijdens de vorige legislatuur. Denken we maar als adviesorgaan nav de afbakening voor de agrarische gebieden en natuurlijk als kers op de taart de landbouwdag. Iedere actor, die gepaard ging met landbouw was vertegenwoordigd in de landbouwraad. Onze grootste bekommernis was ook het evenwicht te garanderen tussen verschillende landbouworganisaties. Wij vrezen nu dat een bepaalde zuil volledig het laken naar zich zal toetrekken. Want het bestuur van het landbouwcomice is grotendeels samengesteld uit leden van de landelijke gilde of nog beter gekend als boerenbond. De verzuiling is nog nooit zo groot geweest in de CD&V. We stevenen regelrecht af op de oubollige conservatieve CD&V, waarbij vriendjespolitiek schering en inslag zijn. Oude wijn in nieuwe zakken, heet men dit! En nu nog een voorzitter van diezelfde zuil en dan bakt men het wel volledig bruin. Ook de houding van onze voormalige coalitiepartner SPa verbaast ons. De vraag is reeds gangbaar in de voorbije legislatuur. Dan heeft de SPa altijd categoriek een njet gehanteerd. Nu, blijkbaar wordt er door de spa een bocht van 180° genomen. Wij betreuren dit, want de geloofwaardigheid in de politiek krijgt vandaag nog maar eens een dreun. Schepen Goemaere doet wel de waarheid geweld aan, wanneer hij beweert dat de voormalige landbouwraad bestond uit vijf A.B.S.-ers. Hiermee plakt hij ook een etiket op afgevaardigden van polderbesturen. Intriest!!! Maar de pot verwijt de ketel dat hij dan zwart ziet.
  Nu, wij gaan het voordeel van de twijfel laten en gaan ons bijgevolg onthouden.

  Punt 18 : Sportdienst : Mivos

  Uit protest niet uitgesproken
  Een opmerking rond de sporthal n.a.v. de herstelling van de leidingen voor de douches. Wij vinden het zielig, dat er verleden week niet kon worden gedoucht in de sporthal. De gebruikers van de sporthal waren daar niet van op de hoogte. Groot was dan ook hun verbazing. Was het niet mogelijk met de verenigingen te communiceren? Respect is toch jullie grote drijfveer! Konden de leidingen niet stapsgewijs worden vervangen, zodat er nog een paar douches ter beschikking waren. De verenigingen betalen voor de sporthal met inbegrip voor het gebruik van de douches. Krijgen deze desbetreffende verenigingen hun huurgeld terug?


  29/01/2007

  Punt 10 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

  Beste gemeenteraadsleden, met verbazing stelt Idee2006 vast dat de gemeentelijke opcentiemen en de onroerende voorheffing gelijk blijven. Geen verbazing weliswaar over het feit of deze hoge opcentiemen en hoge onroerende voorheffing noodzakelijk zijn voor onze stadskas en of ze niet zouden kunnen zakken. Zes jaar deelname aan het beleid hebben ons geleerd dat wie start met een globale stadsschuld van 1 miljard oude Belgische franken, normaal gezien na zes jaar - enkel alleen door de rente - met een schuld zit van minstens 1,4 miljard oude Belgische franken. Door een realistisch financieel beleid, waar toch plaats was voor de nodige investeringen, zijn we mede dankzij deze hoge belastingdruk er in geslaagd om de globale Stadsschuld binnen de perken te houden. We zijn echter wel verbaasd dat de CD&V nu blijkbaar haar jarenlange kritiek inslikt en toch beseft dat er:

  • dus blijkbaar geen spaarpotje is dat opgebouwd werd door de vorige meerderheid zoals zij altijd beweerden,
  • dus blijkbaar toch op een goede manier financieel bestuurd werd,
  • dat de CD&V blijkbaar toch geen alternatieven heeft om de begroting in evenwicht te houden,
  • en dat de CD&V nu blijkbaar zelfs nog een bijkomende belasting op het waterverbruik zal invoeren.

  We zijn blij dat de CD&V - weliswaar een beetje laat - erkent dat het gevoerde beleid toch wel degelijk zo moest gebeuren. Waarvoor onze dank. Met onze fractie gaan wij ons met betrekking tot deze punten dus onthouden. Niet omdat wij de noodzakelijkheid van deze belastingen betwisten, maar wel om de bizarre werkwijze van de CD&V te benadrukken. Jarenlang het beleid verwijten veel te hoge belastingen te heffen om dan éénmaal aan het beleid dezelfde belastingen zonder schroom goed te keuren is immers voor ons een brug te ver.

  Bijgevoegd punt : prioriteiten voor het huidige beleid

  In een bepaalde krant zijn de prioriteiten naar voor geschoven geweest door de burgemeester. Groot was onze verbazing dat bij de prioriteiten niet eens de omleidingsweg werd vermeld. Deze omleidingsweg moest er reeds meer dan 30 jaar rond Diksmuide bewerkstelligd zijn geweest. De omleidingsweg was dan ingekleurd in het gewestplan en gelden lagen klaar. De toenmalige CVP geeft dan deze omleidingsweg laten schrappen uit het gewestplan. In dertig jaar CVP bestuur werd er hier op dat gebied niets gerealiseerd, om welke redenen dan ook. Dit is ongelooflijk maar waar en de gevolgen van deze tekortkoming laten zich nog dagelijks voelen.. Denken we maar de dagelijkse files in het centrum van Diksmuide en de doortocht in Pervijze, die geteisterd wordt door het zware vervoer. In 2000 hebben wij dan alle hens aan dek geroepen om de omleidingsweg alsnog te stipuleren. Dit is natuurlijk geen sinecure, gezien het feit dat verschillende instanties het licht op groen dienen te zetten. Gelukkig heeft onze voormalige coalitiepartner(sp.a) het kunnen waar maken om zuidelijke omleidingsweg in het provinciaal structuurplan te laten opnemen. Ere wie ere toekomt. Wij hebben ook niet stil gezeten, daar wij met onze fractie de volledige medewerking kregen van het kabinet van Minister Dirk Van Mechelen. Maar Minister Peeters ( van CD&V-signatuur) vond er niets beter op dan de gelden voor de omleidingsweg te verschuiven naar 2009. Wij hebben de fundamenten gelegd. Wij dringen erop aan dat er spoedig werk wordt gemaakt van de zuidelijke omleidingsweg en dat er eveneens een solide oplossing komt voor de doortocht in Pervijze.
  Onze vraag is nu :
  Is de omleidingsweg nu nog een prioriteit voor het huidige beleid, of komt er weer een dode periode van dertig jaar waarin er niets voor deze levensnoodzakelijke ring zal worden gedaan?
  Zal bij de herziening van het provinciaal structuurplan, werk gemaakt worden van de Noordelijke omleidingsweg of zal er anderzijds een oplossing gezocht worden voor de geteisterde doortocht van het dorp Pervijze?
  Wij willen met onze fractie graag meewerken aan de realisatie van de omleidingsweg. Daarom zullen wij ook om de zes maanden een stand van zaken vragen in de gemeenteraad omtrent de omleidingsweg.