Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2008

29/12/2008

Punt 17 : financiële nota dj 2009 en beleidsnota

Het citaat :
“Raadslid Marc Deprez stelt voor om voor de ruimte voor andere geloofsovertuigingen om deze in Stuivekenskerke te lokaliseren en ook als ontmoetingscentrum te gebruiken”.

Dit is niet juist. Ik heb enkel gevraagd, als het waar is dat het beleid opteert voor een ruimte van andere geloofsovertuigingen in combinatie met een ontmoetingscentrum in Stuivekenskerke?

Ik vraag hierbij dan ook een rechtzetting in het verslag. Indien de meerderheid dit zou weigeren, vraag ik dat onze fractie het verslag niet zou goedkeuren.

Wijziging van het verslag wordt aanvaard

Punt 17 : sportdienst-gemeentelijk reglement voor de verdeling van de jaarlijkse impulssubsidie

Overschot :
Indien er overschot is, worden er andere criteria gehanteerd? Welke criteria zijn dit?

Mondelinge vraag : horeca-charter nav het zogenaamd "Keltisch huwelijk"

In de vorige gemeenteraad heeft Idee2006 gesuggereerd om een charter tussen de horeca en uitbaters van ontmoetingsruimtes te handhaven om bijeenkomsten van neo-nazi’s te vermijden op ons grondgebied. Burgemeester Laridon antwoordde dan, dat een charter van beide kanten dient te komen.

Niettemin zou ik toch voorstellen om werk te maken van een charter. Dergelijke bijeenkomsten kunnen wij missen als kiespijn op ons grondgebied. Het berokkent heel wat schade aan het imago van onze stad. We zijn er van overtuigd, dat nagenoeg iedere horecazaak in het charter zou willen meestappen. Indien zou blijken, dat een bepaalde horecazaak niet wenst in te gaan op het charter, zouden wij dit uiteraard betreuren. Maar de kans tot dergelijke samenscholingen zouden toch tot een heel minimien worden herleid. Dergelijk charter zou dergelijk volksje doen beseffen, dat ze op het grondgebied van Diksmuide helemaal niet welkom zijn.

Onze vraag is nu: maakt het college werk van zo’n charter?

Antwoord burgemeester: misschien kunnen jullie zelf zo’n charter opmaken…


01/12/2008

Punt 2 en 3 : ocmw-budgetten

landbouwgronden Marc DeprezIdee 2006 zal zich hier onthouden omwille van de 15 procent meerprijs die gevraagd wordt bij de verkoop ocmw-huizen en ocmw-landbouwgronden. Tot nu toe vinden wij ook geen spoor terug van de mindering van schenkingen in de verkoopprijs.

 

 

Punt 6: tijdelijke verordening handhaving openbare orde te Diksmuide op 18 en 19 oktober

Wat is het kostenplaatje voor de Diksmuidse belastingsbetaler nav deze imposante ordehandhaving tgv dit zogenaamd Keltisch huwelijk?
Ik heb ook gelezen dat de burgemeester alles in het werk zal stellen om dit “volksje” te vermijden op ons grondgebied. Dit is zeker terecht. Waarom kon ze dan niet gewoon verbieden dat deze gebeurtenis op Diksmuids grondgebied zou plaats vinden? Wordt er een overeenkomst of charter gemaakt met de horecazaken of uitbaters van ontmoetingszalen om herhaling van dergelijke gebeurtenissen te verhinderen?

Antwoord burgemeester: De politie is maar zeer laat op de hoogte gesteld van dit evenement. Het ging door op privé eigendom. Als u bij u thuis een feestje wil geven, kan ik dat toch ook niet verbieden… De kosten waren vooral ten laste van de federale politie en maar een klein deel voor de locale.

Punt 23: jeugdbeleid: reglement betreffende de openbare speelpleinen

Een vraagje: Is niet mogelijk voor ieder openbaar speelpleintje een persoon uit de omgeving te voorzien met een signalerende functie?

Antwoord schepen Dekeyrel: dit wordt meegenomen.


27/10/2008

Punten 2 - 11 : Kerkfabrieken

We stellen dezelfde vraag als bij de vorige gemeenteraad. Waartoe dient een meerjarenplanning, als achteraf blijkt, dat men voordurend moet budgetwijziging of meerjarenplannenwijziging moet hanteren.

Punt 14 : Stellen van erfpacht ten voordele van chiro “Klimop” Keiem

Dit dossier rammelt langs alle kanten. Er is geen overleg geweest met de werkgroep nieuw te bouwen chiroheem Keiem. De K.L.J.-Beerst-Keiem-Leke wenst niet mee te stappen in het projekt. Wij kunnen dit enigszins begrijpen, daar het dossier momenteel op heel los zand staat, maar anderzijds is deze jeugdbeweging altijd vragende partij geweest voor een lokaal. Deze K.L.J. werd in het verleden gehuisvest in het vroegere muzieklokaal, achter café De Stoomboot. Bovendien moet men wel rekening houden, dat de hoofdleidster niet van Diksmuide is. Zij deelt dan ook de mening, dat de Stad op eigen kosten moet instaan voor de huisvesting van jeugdbeweging. In haar gemeente is dit het geval. Maar zoals je wellicht weet, roteert een bestuur van jeugdbewegingen op regelmatige tijdstippen en zou het de volgende bestuursploeg het wel eens spijtig kunnen vinden, dat men niet is meegestapt met het projekt. Daarom dringt Idee2006 er op aan, om nog eens een overleg te plegen met de K.L.J., om hen alsnog over de brug te halen.

Bovendien staat in de erfpacht te lezen, dat men de lokalen moet ter beschikking moet stellen van andere verenigingen. Idee2006 heeft dan ook de vrees, dat de K.L.J. tegen een schappelijke prijs zal kunnen afhuren, zonder mee te investeren in het projekt!

Artikel 10 : Onderhouds- en herstellingswerken “ De erfpachter zal de onroerende goederen, die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst onderhouden en op eigen kosten, alle grote en kleine herstellingen van alle aard uitvoeren zonder iets van de verhuurder te kunnen eisen” Wie staat er in voor het maaien van het gras in de omgeving? Over de toegangsweg en de overwelving van de Grote Plaatsebeek vinden wij geen spoor in de erfpacht. Hoe zit de vork in de steel?

Wij vinden in het dossier twee voorbeelden van erfpachten. Een voor een muziekclub en voor een sportclub. Waarom bevindt zich het dossier van de erfpacht voor de chiro Woumen niet in het dossier? Het zou toch opportuun zijn om erfpacht voor de chiro van Keiem te hanteren analoog met deze van de chiro Woumen. Beiden zijn een jeugdbeweging. Tot overmaat van ramp discrimineert het beleid de chiro van Keiem, daar de chiro van Woumen een erfpacht van 99 jaar heeft gekregen.

Tevens vinden wij in het dossier een mail, waaruit blijkt dat het rup maar in juli 2009 zal worden bewerkstelligd. Maar de Chiro Klimop Keiem moet in 2010 de huidige lokalen verlaten en in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Dit is praktisch onmogelijk en dit is de schuld van het huidige beleid, door te talmen met het dossier en eventueel een andere lokatie te voorzien, weliswaar ook zonder overleg met de jeugdbeweging. De pacht voor de chiro van Keiem wordt niet meer verlengd, zelfs niet meer voor een jaar. Dit impliceert, dat de chiro op elk moment de huidige lokalen kan moeten verlaten.

De erfpacht dient te worden ondertekend door de vzw. Maar beste, er is momenteel geen vzw, daar het rup nog niet rond is en bijgevolg heeft de chiro geen zekerheid om daar te mogen bouwen. Dus is het nutteloos nu kosten op te hoesten in het kader van een vzw. Hoe lost men dit op?

Wij zouden nu het dossier moeten goedkeuren omdat er subsidies mee gelinkt zijn. Het dossier moet begin november bij de bevoegde instantie toekomen. Wij dienen hierbij dan ook een amendement in voor de volgende aanpassingen in de erfpacht :

 • 99 jaar ipv 50 jaar
 • De overwelving van de Grote Plaatsebeek en de toegangsweg zijn ten laste van de Stad
 • Het onderhoud van de omgeving ( gras maaien,..) zijn ook ten laste van de Stad.

Punt 18 : Uitbreiding begraafplaats te Pervijze-Kostenraming en wijze van gunnen.

begraafplaatsDit rup werd gedeeltelijk goedgekeurd. Voor de twee bedrijven, die deel uitmaakten van het rup werd er jammer genoeg geen goedkeuring verleent omwille dat het gemeentelijk structuurplan de site vooral in het kader van woonzone voorziet en dat er ook een mobiliteitsprobleem zou kunnen rijzen. Nochtans zijn er in Pervijze heel wat bedrijven geregulariseerd en werd hen op die manier een bestaanszekerheid gegarandeerd. Zou het mogelijk zijn, het GRS bij te sturen, bij de wijziging ervan? Ook het financieel plaatje voor deze bedrijven nav dit rup is een domper. Kan dit worden gecompenseerd, daar het GRS reeds van toepassing was, bij de opmaak of afhandeling van dit Rup?


29/09/2008

Punten 2 - 15 : Kerkfabrieken

Ik moet vaststellen, dat exploitatieuitgaven verschillen met de meerjarenplanning. Idem voor de investeringen. Ligt het budget nu hoger of de voorziene meerjarenplanning? Waarom deze verschuivingen? De meerjarenplanning is pas goedgekeurd en toch zijn er nu al wijzigingen. Heeft een meerjarenplanning dan wel zin?

Punt 21 : toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Langs deze wens wil ik in naam van de werkgroep kinderkankerfonds Diksmuide het schepencollege danken, voor het gratis ter beschikking stellen van het sebastiaanzaaltje nav een activiteit tvv het kinderkankerfonds.

Punt 22 : begrotingsrekening

Idee2006 zal de begrotingsrekening niet goedkeuren, gezien de stad nu heel wat nieuwe inkomsten genereert door toedoen van de verkoop van riolen en nieuwe belastingen. Denken wij maar aan de verhoging van de prijs huisvuilzakken, , de forse verhoging van de bedrijvenbelasting en het uitleenreglement, dat een belasting impliceert op de rug van de verenigingen en de vrijwilliger. Bovendien wordt dan nog eens al het patrimonium van de hand gedaan.


25/08/2008

Punt 3 : OCMW-jaarrekening 2007

Idee2006 stelt vast, dat het over te dragen negatief resultaat groter is in vergelijking met 2006, niettegenstaande de gemeentelijke dotatie is verhoogd. In deze rekening heeft men nu de inkomsten van pachten van gronden en huizen. Het beleid is volop bezig met de verkoop van al zijn patrimonium. Hoe zullen deze inkomsten in de toekomst worden gecompenseerd? Zal de dotatie nog maar eens verhogen, dat op de rug van de Diksmuidse belastingbetaler terecht komt? Of zal het beleid besparingen doorvoeren in het ocmw? Of zullen de dagligprijzen nog eens verhogen?

Ook vinden wij nergens een spoor van aftrek van schenkingen in het verleden bij pachtoverdracht tgv aankoop van patrimonium. Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Punt 11 : Herstellingswerken Kerk te Beerst

kerk BeerstEen vraagje bij het reorganiseren van sacristie? We zien in het plan dat de trap en de wastafel wordt verplaatst . Gaat deze sacristie nu ook fungeren als vergaderruimte voor de kerkfabriek?

 

 

Bijgevoegd punt : landbouwdag

De landbouwdag gaat door op zondag 28 september. In de landbouwraad is reeds discussie geweest over de locatie van de paardenprijskamp ter hoogte van Scheeweghe. Er worden een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid te optimaliseren, maar naar onze mening kan je nooit volledig de veiligheid garanderen op die plaats. In die omgeving word je geconfronteerd met een florerend restaurant, twee straten, die uitmonden op de N35 (Pervijzestraat) en deze N35 is een heel belangrijke kustroute en bijgevolg is het verkeer bijkomend heel druk. Men kan niet ontkennen, dat deze situatie heel wat gevaren genereert. Bovendien waren de medewerkers van de landbouwdag in de Dodengangstraat bereid hun terreinen ter beschikking te stellen voor de paardenprijskamp, waar de veiligheid veel beter kan worden gegarandeerd. Er is dus een alternatief voor handen.

kruispunt ScheewegheIdee2006 vraagt hierbij de hoofdelijke stemming over het feit als iedereen de mening deelt, dat de veiligheid voldoende wordt gegarandeerd bij het doorgaan van de paardenprijskamp ter hoogte van Scheeweghe en is het kostenplaatje verantwoord, daar er een alternatief is?

Ter zijde : Er wordt een bijkomende patrouille politie voorzien ter hoogte van Lettenburg en aan Scheeweghe. 5 stewards worden er ingezet voor de prijs van 125 euro. Hebben die stewards een verkeersopleiding? Bovendien kost een bijkomende patrouille handenvol geld. Vergoeding aan 200 procent.


28/07/2008

Geen gemeenteraad wegens zomerverlof.


Vergroot de hoop !


30/06/2008

Punt 2 tot en met punt 15

Bij de bespreking van het beleidsplan voor het centrale kerkbestuur heeft Idee2006 de vraag gesteld, om iedere fractie te laten zetelen in het centraal kerkbestuur. Het schepencollege beloofde ons dan om dit mee te nemen en een schrijven te richten?
Hoe ver staat dit?

Zijn de rekeningen conform de ramingen?

Punt 17 : vaststellen van een politieverordening op feesten, fuiven en festiviteiten

Wij hebben ergens in een propagandablaadje gelezen, dat er een fuifreglement en sluitingsuur al is goedgekeurd door toedoen van Diksmuidse jong-cd&v.

Hoe het tij toch kan keren! In januari 2006 schreeuwde diezelfde jong-C.D&V, dat er geen sprake kon zijn van een fuifreglement en een sluitingsuur. Ook de SP.a was categoriek tegen. Ik heb hier het artikel bij.

fuif BoterhalleOp blz 6 lezen we: hoofdstuk VII: einde muziekuitstraling in besloten plaatsen= sluitingsuur van 04.00 tot 10.00 en in open lucht (tenten), sluitingsuur van 02.00 tot 10.00. Maar uitzonderingen kunnen door de burgemeester worden toegestaan, mits motivering.

Uiteraard zal iedere inrichter een uitzondering vragen. Waarom niet? Dergelijke criteria hanteren impliceert dienstbetoon en vriendjespolitiek of in sommige gevallen een afrekening. Dit fuifreglement is een sinterklaasakkoord (wel bekend voor burgemeester Lies Laridon) voor de burgemeester: “wie braaf is, krijgt zoets en wie stout is, krijgt de roe”.

Waarom moet de politiezone polder en in het bijzonder Diksmuide nu het warme water uitvinden?

Gistel, Oudenburg, Jabbeke, zelfs de kustgemeente Middelkerke, hebben geen fuifreglement of sluitingsuur.

 • sluitingsuren geven achteraf aanleiding tot samenscholing op private plaatsen, waar er geen enkele sociale controle meer is. De timing van het uitgangsleven is nu eenmaal veranderd.
 • In Engeland is ook een sluitingsuur van toepassing, maar het hooliganisme heeft nergens meer hoogtij gevierd dan in Engeland

Nog een opmerking : het fuifreglement zou goedgekeurd zijn door de jeugdraad. Maar het advies kan niet worden bekrachtigd en is niet geldig, daar de jeugdraad bij de stemming niet in getale was.

loods Marc DeprezDaarom vragen wij om dit punt af te voeren en vooral af te zien van een fuifreglement en sluitingsuur. De verenigingen worden nu al gepest met een belasting via het uitleenreglement en daar bovenop zou men nu nog een sluitingsuur in het leven roepen.
De verenigingen verdienen inderdaad beter!!!

Wat met de sociale controle op alcohol- en drugsgebruik?.Vreest men niet dat alcohol en druggebruik zal gaan toenemen op plaatsen waar men, na de verplichte sluiting van de fuif, zijn toevlucht zal gaan nemen, ver van controlerende ogen van kennissen en buren… Bovendien is er bij mijn weten hierover geen advies gevraagd aan het drugplatform.

Punt 37 : Naamwijziging Wego- Drugoverlegplatform

Als ik mij goed herinner, werd in het verleden geopteerd voor Wego, vanuit het oogpunt om de drempel zo laag mogelijk te houden en drugplatform nogal zwaar klonk. Waarom die kentering van de voorzitter?

Het gaat nu enkel over drugpreventie en wat met alcoholpreventie en overmatig gebruik van geneesmiddelen? Onder welke noemer valt dit nu?

Punt 41 : Vlaams sportinfrastructuurfonds-aanvraagdossier eenvoudige sporthal

OC Ten Bercle PervijzeIdee2006 kan spijtig genoeg alleen maar vaststellen, dat dit dossier een kluwen is en een levend bewijs van nonchalance. Collega’s, het sportbeleidsplan werd in de gemeenteraad van december 2007 goedgekeurd. In het sportbeleidsplan werd geopteerd om een nieuwe sporthal te bouwen via het Vlaamse sportinfrastructuurfonds. Het ingevulde aanvraagformulier voor een eenvoudige sporthal diende op 21 december 2007 toe te komen bij de Vlaamse voogdijminister. We zijn zes maanden later en nu dient de gemeenteraad nog een principiële beslissing te nemen om een beroep te kunnen doen op de tussenkomst van de Vlaamse gemeenschap in de financiering van een eenvoudige sporthal. Tot overmaat van ramp heeft het schepencollege twee zittingen nodig gehad om deze principiële beslissing goed te keuren.

In dergelijke dossiers, moet je heel kort op de bal spelen, anders mis je inderdaad gegarandeerd de trein. De schepen van sport gooit hiermee vele euro’s subsidies te grabbel, terwijl de brave Diksmuideling opgezadeld zit met torenhoge belastingen. Leg dit maar uit aan de burger. Indien Diksmuide deze subsidies mist door toedoen van deze nonchalance of tekortkoming, is dit toch wel een heel grote verantwoordelijkheid voor de schepen van sport.

Mondelinge melding ivm uitbreiding Chiro-K.L.J.-heem Esen

chiroheem EsenNa de laatste tussenkomst in de gemeenteraad van mei, waarbij ik de zwarte piet werd toegeschoven, daar de uitbreiding van het chiro-klj heem Esen geen vooruitgang boekte, wil ik toch als volgt repliceren.

Ik heb dus drie getuigen, die mij bevestigden, dat K.L.J. en Chiro van Esen reeds eind januari vragende partij zijn om de plateau te betonneren via de Stad volgens de overeenkomst.. Dit is nu een tiental dagen geleden gebeurd. Dit is nu toch wel heel gortig en zielig. In januari vragende partij zijn, om de plateau te betonneren en de uitvoering laat bijna vijf maanden op zich wachten. En dan mij met alle zonden van Israël overladen is niet eerlijk en lijkt mij ook heel goedkoop. Ik denk dat het stadsbestuur hier voor eigen deur moet vegen.

Ik wil je ook nog meegeven, dat de ruwbouw zal starten in augustus en het dak wil men klaar hebben tegen eind september. Uiteraard zal dit maar mogelijk zijn, als de Stad tijdig de materialen zal bezorgen.

Verder heb ik deze week een artikel gelezen over het 80-jarig bestaan van de K.L.J. Esen. Daarin staat eveneens vermeld, dat de K.L.J. zelf zal instaan voor het werk, maar dat de Stad de materialen dient te bezorgen nav de uitbreiding van chiro-klj heem.

Daaruit blijkt nogmaals dat zowel de klj als de chiro van goede wil zijn. En dit is ook het levende bewijs, dat men via vzw’s of verenigingen mooi werk kan leveren en uiteraard veel goedkoper!


26/05/2008

Punt 2 : advies verlening voor het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Natuur- en landbouwgebieden “Blankaart-Merkembroek”.

Idee2006 zal het ontwerp goedkeuren uiteraard gelinkt met de voorwaarde.

de Rhille WoumenWaarom wordt in het uitvoeringsplan geen ruiterpad voorzien? Nochtans met ‘De Rhille’ in de buurt zou het opportuun zijn een ruiterpad te handhaven en een verbinding maken met de frontzate. Vanaf de Proostdijk vindt men een ruiterpad. Joost mag weten waarom in het verleden het ruiterpad niet werd doorgetrokken over de volledige lengte van de frontzate. We vinden geen adviezen in het dossier terug van de landbouw- en milieuraad en de gecoro. Dit is een spijtige zaak, daar de adviesorganen in dergelijk gewichtig dossier buitenspel worden gezet.

Punt 12 : begrotingswijziging

De begroting werd in januari goedgekeurd en vier maanden verder worden we al geconfronteerd met een begrotingswijziging.

Iedere gemeenteraad worden er punten aangekaart, waarbij men nog maar eens een begrotingswijziging moet hanteren. Dit is een teken aan de wand, dat deze coalitie geen visie heeft en holderdebolder van mening verandert.

Bovendien lopen de aanbestedingen uit de hand. Denken we maar aan 400.000 euro voor de bouw van vier nieuwe kleedkamers. Er zijn al twee begrotingswijzigingen nodig geweest voor dit voornemen. De voetbal, vooral de jeugdspelers, en de atletiekclub zijn de dupe van dit kluwen.

250.000 meerprijs voor de bouw van de nieuwe ontmoetingszaal te Esen.

Aankoop van een kopieermachine voor een bedrag van liefst 75.000 euro.

Tot overmaat van ramp blijven de belastingen torenhoog. Meer zelfs, er werden nieuwe belastingen ingevoerd of de belastingen werden verhoogd. De toeristenbelasting op campings en verhuur van kamers, de bedrijvenbelasting stijgt 20 procent, de huisvuilzakken zijn veel duurder geworden, een belasting op de rug van de verenigingen via het uitleenreglement, 100 euro meer voor tweede verblijven door toedoen van de provincie. Totale uitverkoop van patrimonium ocmw-huizen en ocmw-gronden 15 procent boven de schattingsprijs en verkoop van het museum. En dan de hypocrisie van de bovenste plank. Eerst de belastingen verhogen en dan in de vorige gemeenteraad het engagement via Dirk Van Mechelen van 100 euro per inwoner aangaan, met de belofte de belastingen niet te verhogen. Je moet het maar doen!

De belastingen zijn verhoogd en er zijn nieuwe belastingen ingevoerd, niettegenstaande het huidige beleid cadeaus krijgt via de verkoop van rioleringen aan infrax voor een bedrag 2,9 miljoen euro, een extra dotatie van infrax van 600.000 euro en nu 100 euro per inwoner, wat 1,6 miljoen euro impliceert.

De belastingsbetaler zal heel wat vragen hebben bij de handelswijze van dit beleid. Misschien zou dit een van de redenen kunnen zijn, dat de brave Diksmuideling, niet zou gestemd hebben voor Stuivekenskerke in het kader van het mooiste dorp van Vlaanderen, zoals schepen Goemaere in een zware beschuldiging uithaalde naar de Diksmuidelingen?

In de begrotingswijziging van de gewone dienst valt - naast de gewone interne verschuivingen - vooral op dat er een pak meer inkomsten uit belastingen gehaald zullen worden dan initieel voorzien. Zo zal de aanvullende personenbelasting 30.000 euro meer opbrengen, belasting op verspreiden reclame 17.000 euro extra, diverse extra ontvangsten i.v.m. afvalwater, samen goed voor meer dan 260.000 euro. Alles samen is dit een pak geld, n. meer dan 300.000 euro. Heeft de meerderheid doelbewust verzwegen dat de belastingen in werkelijkheid een pak hoger zouden liggen om toch maar niet te moeten toegeven dat de belastingdruk serieus gestegen is in Diksmuide het laatste jaar of is het gewoon toevallig en moeten we gelukkig zijn dat we een beetje meer krijgen dan gedacht.

In 2008 hebben we ook de Eliaheffing gekregen t.b.v.142.714 euro en Cevi heeft een dividend uitgekeerd - niet voorzien door de meerderheid - van 10.578 euro, die in deze begrotingwijziging nu tot uiting komen. Daarbij komt dan nog eens de opbrengst van de verkoop van de riolen aan infrax - staat in de buitengewone dienst geboekt voor maar liefst 1,5 mio euro - en de tegemoetkoming van minister Dirk Van Mechelen in de Stadsschuld. En de schepen van financiën ons dan maar wijsmaken dat Diksmuide een arme gemeente is en dat het heel moeilijk is om rond te geraken. Het is vreemd dat men toch nog zo klaagt ondanks de vele éénmalige inkomsten. Maar ja, een duivelszak is nooit gevuld.

In de begrotingswijziging van de buitengewone dienst staat iets wat misschien niet echt opvalt tussen al die andere cijfertjes maar het toont aan dat de meerderheid de opmaak van de begroting eigenlijk ziet als en vestzakbroekzak operatie. Vooreerst nog een weetje. Het is zo dat alle investeringen gedragen moeten worden door enerzijds leningen - met een verhoging van de gewone dienst tot gevolg door de te betalen intresten op deze leningen - of door de verkoop van goederen. In de begroting van 2008 stonden een groot aantal investeringen gepland die gefinancierd moesten worden deels door de verkoop van een aantal huizen, nl. Huis Focke, huis Vanneste, Huize Rouzée en de pastorie van Esen. Deze verkopen zouden - volgens de initieel opgemaakte begroting maar liefst - samen maar liefst 1.370.000 euro moeten opbrengen. D.w.z. dat men dus voor eenzelfde bedrag aan investeringen kon gaan doen zonder daarvoor te moeten gaan lenen. Geen probleem zou je zo op het eerste zicht zeggen, maar als we dan kijken in de begrotingswijziging naar de gecorrigeerde verkoopwaarde van deze panden dan moeten we vaststellen dat deze plots 540.000 euro minder opbrengen. Dit is bijna de helft dan wat er initieel in de begroting was ingeschreven. Wat kunnen wij hieruit afleiden: ofwel heeft me bij de opmaak van de begroting doelbewust de potentiële verkoopprijzen van deze huizen de hoogte ingedreven om een aantal nutteloze investeringen toch te kunnen uitvoeren. Hierbij hoopte men op éénmalige opbrengsten om dan via een begrotingswijziging de toestand te kunnen normaliseren. Of moeten wij geloven dat dit allemaal toeval is. Het verleden leert ons welke hier de waarheid is. Er was gewoon een gat in de begroting en daarom heeft men de cijfers van de verkopen wat omhoog gedreven om toch aar die investeringen niet te moeten schrappen.

Wij zijn echter niet van plan dit zomaar voorbij te laten gaan. Daarom vragen wij aan de bevoegde schepen en aan het voltallige college van burgemeester en schepenen op basis waarvan de initiële schatting van die verkopen is gebeurd en waarom deze nu opeens zoveel lager geboekt zijn. Een begroting moet immers een waarheidsgetrouw beeld geven van de te verwachten uitgaven en inkomsten. Idem dito dus voor de desinvesteringen. Als men van plan is iets te verkopen moet dit dus een realistisch beeld geven van de te verwachten verkoopprijs. Een realistische verkoopprijs is niet één prijs die al enkele maanden later met bijna de helft verminderd wordt.


28/04/2008

Punt 5 : verkoop Pastorij Esen

pastorij EsenBij de verkoop, wanneer blijkt dat er enkel de schattingsprijs wordt gehaald. Gaat de verkoop dan door, of moet de verkoopprijs sowieso 15 procent hoger zijn dan de schattingsprijs, zoals bij de verkoop van ocmw-huizen en ocmw-gronden?

Punt 8 : eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugdaccommodatie

voetbalplein KeiemIdee2006 zal dit punt uiteraard goedkeuren. Wij juichen toe dat de Vlaamse regering uit hun pijp komt voor een optimale jeugdaccommodatie met dank aan de minister voor sport Bert Anciaux. Wij geloven in een creatieve vrijetijdsbesteding voor de jeugd en daar is de jeugdopleiding in de sport van vitaal belang en een heel belangrijke actor. Maar vooraleer aan jeugdopleiding kan gedaan worden, moet men inderdaad over de nodige en noodzakelijke accommodatie beschikken.
We zijn ook blij dat de Stad Diksmuide hun steentje bijdraagt. Voor Diksmuide gaat dit over 50 procent en voor Keiem over 30 procent. Jammer dat het uitleenreglement toch een grote last blijft impliceren voor de verenigingen.

Een vraagje nog : we keuren hier enkel het dossier van K.S.V.Diksmuide goed. Waarom wordt Sp. Keiem hier niet aangekaart in deze notule?

Punt 9 : Financiën : toetreding tot het lokaal pact van de Vlaamse regering

Idee2006 zal dit engagement goedkeuren. Maar toch een aantal bedenkingen en suggesties.

De Stad Diksmuide krijgt een bonus van 2,9 miljoen euro van infrax met de verkoop van hun riolen. Nu zal men via de Vlaamse regering, nota bene via de superminister Dirk Van Mechelen, nog eens een surplus krijgen van 1,6 miljoen euro. Bovendien heeft men 2008 een extra dotatie gekregen van 600.000 euro van infrax.

Vanuit dit oogpunt vraagt Idee2006, al de nieuwe belastingen of verhoging van tarieven, zou afschaffen. Dit gaat onder meer over de toerismebelasting, verhoging van de huisvuilzakken ( 75 cent naar 1 euro), vermindering van taks op tweede verblijven met 100 euro, daar er een nieuwe bijkomende provinciale taks is van 100 euro voor de tweede verblijven. 20 procent verhoging van de bedrijvenbelasting(=indexatie)
Afschaffing van het uitleenreglement, daar het uitleenreglement een belasting is op de rug van de verenigingen, waar heel wat vrijwilligerswerk mee gelinkt is.

Tot slot vraagt Idee2006 nog eens goed na te denken over de verkoop van al hun patrimonium. Denken we maar aan de verkoop van het museum en de ocmw-huizen en ocmw-gronden. Alsof dit nog niet genoeg is, vraagt dit beleid nog maar eens 15 procent meer dan de schattingsprijs aan de potentiële koper. Verkopen kan je maar eenmaal, want na een twintig jaar heeft men opnieuw grote kosten en heeft men door toedoen van verkopen geen enkele borg meer!!!
Nochtans als ik mij goed herinner, heeft de ocmw-voorzitter in zijn eerste betoog tijdens de landbouwraad nav de verkoop van ocmw-huizen en ocmw-gronden, laten verstaan dat deze verkopen minder noodzakelijk gingen zijn, mede dankzij het engagement van Minister Dirk Van Mechelen.


Betoog nieuw uitleenreglement Stad Diksmuide

Betoog van Marc Deprez nav Idee Café

Verkoop van landbouwgronden OCMW

Brief van OCMW-voorzitter Bailleul aan pachters landbouwgronden
Brief aan landbouwers-pachters - reactie Idee2006
Brief aan landbouwers-pachters 2 nav Ideecafé


31/03/2008

Punt 1 : goedkeuring verslag vorige zitting

Ik heb nog geen schriftelijk antwoord gekregen , als de dotaties al dan niet hoger zijn in vergelijking met de vorige legislatuur. Misschien werkt de laptop van de schepen niet, of kan hij er niet mee werken. In de vorige gemeenteraad heeft de schepen voor Kerkfabrieken mij ten onrechte als dief bestempeld. Excuses van de schepen zouden hier op zijn plaats zijn, maar ik koester geen illusies. Misschien kan de schepen naar de biecht gaan, om zijn zonde te laten vergeven. Voor het overige zal ik het laten voor wat het is. Ik ben geen rancuneus man en ik wens deze valse beschuldiging dan ook met de mantel der liefde te bedekken.

Toch geen erediensten in de Kerk van Kaaskerke, niettegenstaande de schepen dit beloofde. Zelfs geen archief in de Kerk volgens een bepaalde krant. Wat zal de bestemming dan uiteindelijk zijn van deze Kerk?

De vraag dat iedere fractie zou vertegenwoordigd zijn in het centraal Kerkbestuur.
Welke stappen zijn er reeds gezet?

Idee2006 zal zich onthouden bij de goedkeuring van het verslag, daar de antwoorden nav de meerjarenplanningen van de Kerkfabrieken heel vaag zijn en bovendien hebben wij nog geen schriftelijk antwoord ontvangen.

Punt 2 : centrummanagement

De jaarrekening, actieplan en begroting van het centrummanagement roepen bij ons heel wat vragen op. Wat ons meteen opvalt, is dat twee van de drie partijen, die in deze samenwerkingsformule betrokken zijn, voor het boekjaar 2007 hun lidgeld nog niet betaald hebben. Nochtans stond het lidgeld op de begroting 2007 en is het lidgeld ook voorzien op de begroting 2008, maar van betaling is geen spoor. Moeten wij hieruit concluderen, mijnheer de voorzitter, dat deze partijen niet meer tevreden zijn over de gang van zaken binnen het centrummanagement, nadat eind vorig jaar, op z’n zachtst uitgedrukt, de ziel uit dit hele project verdween in de figuur van Claude Vindevogel ?

Getuige hiervan de afgelopen Paasfoor. Zonder afbreuk te doen aan de inzet van de medewerkers van de dienst evenementen, hebben heel wat jongeren enorm ontgoocheld gereageerd op de afwezigheid van aangekondigde attracties en het slechte weer was hiervan zeker niet de reden. Deze attracties hadden immers weken voordien reeds een standplaats bekomen op andere foren. Bij mooi paasweer was de ontgoocheling alleen maar groter geweest. Ook de handelaars voelen zich in het ootje genomen. Het foorreglement werd volledig aan de laars gelapt. In het foorreglement staat duidelijk de duur van de paasfoor omschreven, doch na de familiedag op dinsdagmiddag was op woensdagnamiddag nog steeds een deel van de markt ingenomen door foorreizigers en dit zelfs tot zondagavond! Wie heeft deze beslissing genomen en waarom werd dit niet aangekondigd in het programma? Als U zo een aantal foorkramen bevoordeelt, door een week langer een standplaats te laten innemen, wat dan met de foorkramen, die hiervan niet kunnen profiteren, wegens andere kermis? Waar staat in het reglement dat U zomaar de duur kan verlengen, en als U dan toch een paasgeschenk wil uitdelen, ware het dan niet beter geweest de standgelden te behouden, in plaats van te verhogen?

Welke partij schreeuwde de afgelopen jaren van de daken, dat er teveel evenementen op de Grote Markt plaatsvonden en er te weinig parkeerruimte was? Welke politieke partij beloofde in haar verkiezingscampagne dat de Grote Markt voortaan gespaard zou blijven van overbodige evenementen? Wat is de meerwaarde van die paar kermiskramen op de Grote Markt voor het product “Diksmuide”? Wat is nog langer het belang van een werkgroep als “handelend Diksmuide” waar U volgens uw verslag van de laatste zitting duidelijk maakte dat er maximaal rekening zou gehouden worden met de wensen van de handelaars rond de Grote Markt om een minimale hinder te hebben inzake ingenomen parkeerruimte? Wat baat het dan dat U de foorreizigers aanspoort hun privéwagen weg van de Grote Markt te parkeren, als U ongevraagd een week langer kermis toelaat? Het zoveelste kiezersbedrog op rij.

Dit voorbeeld halen wij aan, omdat de hele concept rond centrummanagement in eerste instantie draait rond de promotie van het product “Diksmuide” en iets promoten wat er niet is, in dit geval, de sensationele attracties op de paasfoor, is bedrog voor al wie deze info leest in de folder, die in het volledige kanton werd verspreid en tevens bedrog tegenover alle adverteerders. Met andere woorden, de zin van het verspreiden van dergelijke promotiefolders houdt hiermee op. Het belooft voor het komende seizoen en jaren.

Vandaar onze enorme bezorgdheid omtrent het project centrummanagement en onze concrete vraag, wie op vandaag binnen dit overlegplatform het initiatief neemt om het product “Diksmuide” actief te promoten en de concrete acties uitwerkt. Het actieplan is een copie van wat we vorig jaar hebben voorgeschoteld gekregen en het lijkt ons nogal hypocriet om vandaag een actieplan goed te keuren, waaraan niemand concreet werkt. Wij betreuren niet alleen, dat de stad in deze op haar lauweren rust, maar wij vinden het ook tegenover de deelnemende partijen getuigen van weinig respect en zeker tegenover alle handelaars. Net zoals in andere zaken, moeten we vaststellen, dat de klok wordt terug gedraaid.

De personeelsleden van de dienst evenementen verdienen in deze een pluim voor hun inzet, maar zonder een centrummanager, is er gewoonweg geen centrummanagement en in deze zullen de succesvolle realisaties van de gewezen centrummanager verdwijnen als sneeuw voor de zon als het stadsbestuur niet snel ingrijpt. Wij onthouden ons dan ook volledig in deze.

Punt 6 : vervanging kleurenkopiemachine

kopieermachineWat een kostprijs van 115.000 euro. Je kan voor dat bedrag een dure auto kopen. Wanneer werd de huidige machine aangekocht? Is dit nu reeds versleten? Hoeveel kleurenkopies worden er gemaakt bij de Stad? Is er een vergelijking gemaakt met de privé-sektor?

Punt 8 : bouw nieuw ontmoetingscentrum in Esen

250.000 euro hoger dan de raming. Liefst de helft meer dan geraamd. Je kan er een villa mee bouwen. Dit voor wat meer bergruimte.

400.000 euro voor de bijkomende kleedkamers op het sportpark. De schepen bevoegd voor sport, jeugd en onderwijs doet het geld van de Diksmuidse belastingbetaler smelten als sneeuw voor de zon.

Ik suggereer nu nogmaals. Waarom hanteert men geen vzw's, opdat men met investeringstoelagen zou kunnen werken. Het kostenplaatje van dergelijke projekten, zou heel wat goedkoper worden.

Telkens via begrotingswijziging. De begroting zal ontsporen. Wanneer men op hetzelfde elan verder doet, moet men inderdaad al zijn patrimonium verkopen (ocmw-gronden en -huizen, museum, sluiting bibliotheek Woumen en Oostkerke) en een vervloekt uitleenreglement handhaven voor de verenigingen. Dit kan toch zo niet verder!!!

We vinden niets terug van zonnepanelen in het lastenboek. Nochtans heeft het stadsbestuur een voorbeeldfunctie.

Punt 18 : stuurgroep wego - samenstelling

De nieuwe coalitie is een jaar en drie maanden oud. Nu pas vindt de samenstelling van stuurgroep plaats. Eerst dacht men een aantal fracties niet te laten zetelen in de stuurgroep. Na een klacht van de voltallige oppositie, heeft de gouverneur het gezond verstand laten primeren en zegevieren.

Maar ondertussen heeft de schepen voor drugpreventie geen enkele stap gezet. Er is geen check-up gebeurd van het horeca-label "Tof-café". Dit vanuit het oogpunt om te screnen als de deelnemende horeca-zaken zich wel houden aan de gemaakte afspraken.

Er is veel kostbare tijd verloren gegaan. Denken we maar aan het fenomeen van de nachtwinkels. Een aantal gemeenten of steden hebben voorschriften en voorwaarden gelinkt met open houden van een nachtwinkel.

Ik heb tevens de criminaliteitscijfers van de politieschool West-Vlaanderen gecheckt, die op de laatste politieraad werden voorgesteld. Daaruit blijkt dat rijden onder invloed van alcohol en drugs gevoelig gedaald is, hoewel de bevoegde schepen in 2007 de drug- en alcoholpreventie aan zijn laars heeft geveegd. De zonepolitie doet hier baanbrekend werk. Men plukt nu de vruchten van een goed beleid van de vorige meerderheid omtrent alcohol- en drugpreventie. De schepen speelt met vuur, door het preventiebeleid meer dan een jaar links te laten liggen.

Nochtans pakte de huidige schepen met veel poeha een tweetal jaren terug uit, met een studie, waaruit zou blijken, dat Diksmuide het mekka van de drugs was. Hij beloofde mij die studie na een week te bezorgen, maar we zijn nog altijd in blijde verwachting. We hadden beter en meer verwacht van de schepen, die in het verleden maar al te graag deze gevoelige snaar bespeelde.


25/02/2008

Kerkfabrieken: beleidsplannen 2008-2013

In eerste instantie vinden wij het een goed idee, dat er een centraal bestuur van de Kerkfabrieken fungeert en dat er beleidsplannen worden opgemaakt. Vanuit dit oogpunt heeft de stad een beter overzicht over de te voorziene bedragen voor de begrotingsopmaak.

Over een peride van 6 jaar wordt er een totaal bedrag aan exploitatietoelage of vroeger dotatie genoemd van 3.775.689,08 voorzien en dan nog eens een raming aan investeringen van 1.771.899 euro. Dit is uiteraard een heel grote hap uit de stadsbegroting.

Een aantal vragen :

 1. Die 1.771.899 euro aan investeringen : wordt dit volledig gefinancierd via doorgeefleningen en dezelfde vraag bij de buitengewone toelagen in de gewone begroting, nu budget genaamd, of vanaf welk bedrag wordt er een doorgeeflening per Kerkfabriek gehandhaafd? Wanneer wordt de leningslast het zwaarst?
 2. Bij dringende werken wordt er een begrotingswijziging gehanteerd. Wordt het beleidsplan dan bijgestuurd en gebeuren die kosten binnen deze raming of wordt de dotatie dan nog eens de hoogte ingestuurd?
 3. De Kerkfabriek van Beerst : In 2012 slechts het starten van de restauratiewerken aan de toren. Naar onze mening moet dit veel vroeger gebeuren, daar de toren de veiligheid van de Kerkgangers en de bezoekers in gevaar brengt? Ofwel moet men voor deze periode te overbruggen, opteren voor vangnetten nav de vallende brokstenen.
 4. We vinden ook geen spoor van de Kerk van Kaaskerke. Nochtans beloofde de huidige schepen voor Kerkfabrieken om in deze Kerk opnieuw erediensten te laten doorgaan? Wat komt er in huis van deze verkiezingsbelofte?
 5. We vragen ook aan het schepencollege om toch eens te overwegen om iedere fractie in dit centraal Kerkbestuur te laten zetelen, eventueel niet stemgerechtigd. Ik besef wel, dat dit eventueel decretaal moet worden vastgelegd, maar het centraal Kerkbestuur kan naar mijn mening daar autonoom over beslissen. Waarom deze vertegenwoordiging? Het gaat over heel veel geld, vandaar onze vraag.
 6. Is er berekend geweest als de huidige dotatie hoger of lager is dan de voorbije zes jaar?
 7. kerk LampernisseKerk van Lampernisse : vijf voor twaalf of vijf na twaalf om de Kerk volledig te restaureren. In het meerjarenplan voorziet men de vernieuwing van het dak in 2009. Maar veel prangender en dringender zijn de behandeling van de muren en toren. Vallende brokstenen of stukken zijn schering en inslag. In 2006 heeft het vorig beleid de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd door middel van hekkens te plaatsen rond de Kerk. Nochtans opteert men maar vanaf 2011 om de herstelling van de muren uit te voeren. Er staat zelf geen bedrag vermeld in het meerjarenplan. Bovendien is Lampernisse een pittoresque en idyllisch dorp. Ook heel wat toeristen brengen een bezoek aan de Kerk.

Punt 34 : uitbreiding sporttribune met 4 kleedkamers

Wat een kluwen! Even op een rijtje.

In 2007 voorziet men een bedrag op de begroting van 365.000 euro. In de begroting 2008 wordt het bedrag verhoogd met 90.000 euro. Maar men gunt de kleedkamers niet in 2007 en bijgevolg verdwijnt die 365.000 euro. Eigenlijk moest men veiligheidshalve het volledige bedrag nl. 455.000 euro op de begroting van 2008 hebben voorzien. Tot overmaat van ramp moet het beleid nu een begrotingswijziging handhaven en de begroting van 2008 is pas goedgekeurd. Dus kan men weer niet starten met de noodzakelijke uitbreiding van de sporttribune met vier kleedkamers. De clubs blijven nog voor een geruime tijd in de kou staan.

Eigenlijk raakt men volledig de pedalen kwijt, daar volgens het sportbeleidsplan, het kostenplaatje voor de uitbreiding van deze 4 kleedkamers 150.000 euro is.

Volgens het nieuwe plan, zijn de bergruimtes verdwenen en de wc’s werden anders ingeplant.

Maar toch een bedrag van meer dan 400.000 euro zal de stad of beter gezegd de belastingsbetaler moeten ophoesten voor deze vier kleedkamers. Voor dergelijk bedrag kan de burger een huis bouwen. De sporttribune met zes kleedkamers, bergruimtes, cafétaria, wc’s heeft in 2002 een 850.000 euro gekost. Daarentegen zal de uitbreiding met vier kleedkamers meer dan 400.000 euro kosten. Dit is heel moeilijk te verdedigen naar de Diksmuidse belastingsbetaler toe.

Idee2006 vraagt zich af, als er ook prijsoffertes zijn zonder de bovenbouw?

Naar onze mening zou het opportuun zijn, om toch eens na te gaan, wat vier kleedkamers kosten, bij voetbalclubs, die zelf instaan voor hun accommodatie.

Waarom zit er in het dossier geen advies van de sportraad over deze nieuwe plannen?

Respect voor de adviesorganen, luidt het dan. Het is nog maar eens het levende bewijs, dat men solt met de verkiezingsbeloftes.


Kaaskerke heeft recht op correcte informatie

Lezersbrief of recht van antwoord - reactie Idee2006
Evenementenhal in Kaaskerke - schepen De Keyrel


28/01/2008

geen tussenkomsten