Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2009

21/12/2009

Punt 5: Begroting OCMW

We kunnen deze begroting niet goedkeuren wegens de uitverkoop van Diksmuids patrimonium. We hebben dit in het verleden steeds gehekeld en zullen dit blijven doen.

Bijgevoegd punt : oproep tot het beschikken van bevrijdingsmateriaal voor de hulppost Leke

kruispunt Oostendestraat-Schorestraat LekeOp woensdag 9 december 2009 is er opnieuw een zwaar verkeersongeval gebeurd op de dodenweg N369. Het ongeval situeerde zich op het kruispunt Oostendestraat-Schorestraat.
De hulppost Leke bevindt zich op een boogscheut van dit kruispunt. De brandweer van Leke was echter later ter plaatse, dan de brandweer Diksmuide. Nochtans is de brandweer van Leke altijd stand-by vanaf 18u tot 6u in de morgen. En in de weekends van 18u de vrijdagavond tot 6u maandagmorgen. Ook tijdens feestdagen is de permanentie gegarandeerd.
Idee2006 wil wel beklemtonen dat de brandweer van Diksmuide zeker zijn verdienste heeft. Wij vragen enkel de coördinatie te optimaliseren tussen de verschillende korpsen. Een hulppost is voor Diksmuide zeker geen luxe, gezien de grote oppervlakte van de Stad. Want zoals men reeds weet, was tijdens het recente ongeval in Leke een slachtoffer onder een wagen in de sloot belandt. Vanuit dit oogpunt zijn de eerste minuten, seconden van vitaal belang om levens te redden. Misschien zou het toch logisch en opportuun zijn, de brandweer van Diksmuide en Leke samen op hetzelfde tijdstip weliswaar op te roepen, wanneer er zich ongevallen manifesteren op de dodenweg tussen Beerst, Keiem en Leke.
De brandweerkazerne van Diksmuide bevindt zich op het industrieterrein Heernisse. Wanneer men Beerst, Keiem of Leke wil bereiken, moet men altijd eerst dwars door het centrum. Dit is niet altijd een sinecure.
Verder vraagt Idee2006 dringend werk te maken van bevrijdingsmateriaal voor de hulppost Leke. Men polst nu als men in aanmerking komt voor subsidies voor dit bevrijdingsmateriaal via het ministerie van binnenlandse zaken. Dit valt allemaal best te begrijpen. Maar wij doen toch een warme oproep het bevrijdingsmateriaal alsnog aan te kopen, indien zou blijken dat Diksmuide-Leke naast de subsidies zou grijpen voor dit bevrijdingsmateriaal. De Stad Diksmuide kent inderdaad een precaire financiële situatie, maar besparen op het eventueel redden van mensenlevens lijkt ons toch een brug te ver.

brandweerkazerne hulppost LekeNu, dit was mijn eerste betoog. Vandaag (21 december) in de late namiddag heb ik een mail ontvangen van senator Ann Somers, tot voor kort kabinetsmedewerkster van minister Annemie Turtelboom, minister van binnenlandse zaken, met de melding dat er materiaal voorzien is voor de post Diksmuide. De lokale overheid moet de specifieke toewijzing doen. De commandant van Diksmuide zal een operationeel advies moeten geven.
Dit is uiteraard goed nieuws, maar ik zou toch vragen, mevrouw de burgemeester de druk op de ketel te houden. Ik zal u de mail overhandigen na de gemeenteraad. Ik zal het dossier verder op de voet volgen. Idee2006 heeft altijd verkondigd constructieve oppositie te voeren. In het belang van mensenlevens te redden, moeten zowel meerderheid en oppositie aan dezelfde koord trekken en de politieke grenzen wegcijferen.


reactie van Marc Deprez op artikel "stad steunt jonge crossers"


30/11/2009

Punt 10 : financiële nota dj 2010 en beleidsnota

Uit de beleidsnota en de synthesenota kan men toch het volgende afleiden.
 • Sinds 2006 heeft deze coalitie een meerinkomst van 633.159 euro aan opcentiemen op de onroerende voorheffing
 • Idem voor de personenbelasting met een meerontvangst van 606.475 euro.

Vandaar ons stemgedrag bij punt 8 en punt 9. In 2000 kende de stad Diksmuide een gigantische schuldenberg, meer bepaald een miljard oude Belgische franken. De toenmalig en huidig schepen van financiën was genoodzaakt de belastingen fors te verhogen om de meubelen te redden. Vooral de opcentiemen en de personenbelasting werden als de hoogste van Vlaanderen beschouwd. De schepen verwoordde deze belastingsverhoging als “De fameuze Laridonbelasting”, waarbij de C.D.&V, de Sp.a vertaalde als synoniem voor “Seurynck pakt alles”! Wellicht delen deze partijen vandaag de dag deze meningen niet meer of herinneren zij zich dit niet meer. Bovendien stijgt het gemeentefonds nog maar eens met 300.000 euro. Het dividend voor aardgas wordt verdubbeld nl. met een bedrag van 165.000 euro. Bovendien int men bijkomende nieuwe belastingen via de toerismebelasting en vooral niet vergeten, de belasting op de rug van de vereniging via het uitleenreglement.

Ik geef je het op een blaadje. Volgend jaar, twee jaar voor de verkiezingen zal men de opcentiemen reduceren. Uit de cijfers blijkt, dat dit beleid de brave Diksmuidse belastingsbetaler zand in de ogen zal strooien en met een kluitje in het riet zal sturen, gezien de indexering, die gelinkt is met de opcentiemen!!!
En toch rammelt deze begroting. In 2010 zal dit beleid investeren voor een bedrag van 14.563.578 euro. Dit is een hoog bedrag. Dit beleid is nu reeds bezig met de voorbereiding van de verkiezingen in 2012. Voetpaden wordt heraangelegd of vernieuwd voor een bedrag van 750.000 euro. In 2011 en 2012 wellicht niets meer in het budget. Dit is vanuit het oogpunt opdat deze uitvoeringen allemaal vers in het geheugen zouden liggen van de kiezer.

Anderzijds stel ik vast, dat de evolutie van de schuld toch wel de wenkbrauwen doet fronsen. In 2010 zou de stadsschuld 19.689.614 bedragen, in 2011, 21.989.722, in 2012, 29.312.214 ( dus weer meer dan 1 miljard oude Belgische franken) en met een uitschieter in 2014 van liefst 32.591.290 stadsschuld. Tot overmaat van ramp, verkoopt dit beleid zijn volledig patrimonium, waarbij de volgende generatie het slachtoffer is.

Beste collega’s, Diksmuide boert achteruit met dit beleid. Heeft duidelijk geen visie. Denken we maar aan de vele begrotingswijzigingen!
Welke maatregelen zal deze coalitie treffen om deze schulden te milderen of te reduceren? En top of the bill heeft de C.D.&V-SP.a coalitie in de vorige gemeenteraad een kapitaalsverhoging met de centen van de Diksmuidse belastingsbetaler bij Dexia door de strot geduwd , waarbij er weinig of geen garanties zijn, dat Dexia zijn belofte zal kunnen nakomen nav zijn dividenden. Pure speculatie is dit met het Diksmuidse belastingsgeld. Woensdag a.s 2 dec is er een vergadering gepland voor het LOK ( Lokaal kinderopvang Diksmuide). Daar wordt de toekenning van het budget 2010 besproken en vandaag wordt het budget reeds goedgekeurd. De wereld op zijn kop en getuigt van weinig respect. Verder vindt Idee2006 geen spoor voor de invulling van de Kerk van Kaaskerke? Wat zal er daarmee gebeuren? We vinden ook niets terug voor een nieuwe gemeenschapszaal in Stuivekenskerke. Nochtans een verkiezingsbelofte. En misschien nog een idee. Met de volgende begrotingswijzing zouden wij vragen werk te maken van de Beerststraat, daar wij toch moeten vaststellen, dat meer dan 4/5 van de bewoners vragende partij zijn voor de vernieuwing van het wegdek. Hier kan je toch niet doen, alsof je neus bloedt.

begraafplaats LekeVerder lees ik in de beleidsnota, dat Diksmuide een leefbare, sociale stad moet worden. “Dorps-; straat- en wijkfeesten zijn belangrijk voor het versterken van het sociaal contact en het versterken van de sociale samenhang. Waarom pakt dit beleid dan in godsnaam uit met een uitleenreglement, die een molensteen is aan de nek van de verenigingen en de vrijwilliger? Tot slot lees ik in de beleidsnota van 2010 onder het item godsdienst en filosofische moraal “Doel 3 : Enkele bestaande begraafplaatsen kunnen op termijn gesloten worden (Keiem, Leke, Vladslo) en stilaan als oord van stilte en rust in de dorpscentra (park) ingericht worden”. Dit is een heel gevoelige materie en hierbij betreur ik nogmaals dat er geen enkel contact is geweest met de nabestaanden.

Punt 12 : wegen- en rioleringswerken Houtlandstraat en t’Nachtegaaltje

Houtlandstraat LekeIdee2006 heeft altijd de druk op de ketel gehouden voor de vernieuwing van deze wegen. Wij hebben meermaals tijdens verschillende gemeenteraden erop aangedrongen dringend werk te maken van de vernieuwing van deze wegen. Voor onze partij was dit prioriteit. Zie ons programma op de site van www.idee2006.be. Het huidig beleid heeft lang getalmd met dit dossier. Nochtans verkondigde de schepen van openbare werken en landbouwwegen met veel poeha in de pers dat de werken gingen starten in 2007. Achteraf werd het dossier opnieuw in de koelkast gestopt, zogezegd in afwachting van de subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Men zal nu toch starten met de werken en gelukkig maar, zonder subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij en tot overmaat van ramp is er intussen heel wat schade berokkend aan huizen langs de Houtlandstraat. De werken zullen wellicht aanvangen in 2010 en de voltooiing kennen in 2011, een jaar voor de verkiezingen. Dus opnieuw in functie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.
De bewoners van de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje verdienen inderdaad beter!

Bijgevoegd punt : plan otter-bis voor de Handzamevallei?

Onlangs heb ik gelezen, dat raadslid en toekomstig schepen Peter Bossu opteert voor een plan otter-bis voor de Handzamevallei analoog met het Blankaartbekken. Wat behelst dit plan?
En heeft dit gevolgen voor de landbouw, gezien de landbouwer het vandaag de dag niet onder de markt heeft. Nog meer beperkingen is heel nefast voor de landbouwer. Bovendien is Diksmuide reeds rijk aan natuurgebieden. Denken wij maar de Viconiaputten, Komgronden van Lampernisse, Waleweiden, Ijzer- en Handzamevallei. Ik geef ruiterlijk toe, dat dit idyllische plaatsen zijn, maar eens is toch de streep bereikt. De Diksmuidse landbouwer heeft al heel wat moeten slikken! plan Otter bisAls ik het plan van “De Bron” goed nalees, dan stel ik vast dat de negen actiepunten voor De Handzamevallei toch wel een serieuze impact zullen hebben voor de landbouw. In budget 2010 is er 20.000 euro door dit beleid voorzien voor de aankoop van gronden door natuurpunt. Voor beheersovereenkomsten naar de landbouwer toe, doet Diksmuide geen duit in het zakje van de landbouwer. Dit is discriminerend.

Bovendien betreur ik ten zeerste, dat hier opnieuw een ballon wordt opgelaten, maar niemand weet waar die zal landen. En tot overmaat van ramp is de landbouwraad opnieuw gepasseerd, net als bij de goedkeuring van het Grup Blankaart. Overstromingen voorkomen ?!
Dan zal men het huidig waterpeil zeker niet mogen verhogen. Rechtgetrokken grachten opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstellen, zorgt voor een veel tragere doorstroming van het water, wat dan de overstromingen in Handzame en Kortemark in hand zal werken. Bijkomende pompen installeren bieden wellicht een solide oplossing


26/10/2009

Punt 3 : Centrummanagement : Autonoom Gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Diksmuide”

Idee2006 heeft toch heel wat vragen bij de samenstelling van het autonoom gemeentebedrijf.
Onze fractie is de tweede grootste van deze gemeenteraad en wij krijgen slechts 1 afgevaardigde. Deze meerderheid heeft dictatoriale trekjes en duldt geen tegenwind, zoals wij meermaals jammer genoeg hebben moeten vaststellen. De samenstelling van het autonoom gemeentebedrijf moet analoog zijn met de ocmw-raad. Bijgevolg dient Idee2006 minstens 2 vertegenwoordigers te hebben in deze samenstelling.
Indien dit niet gebeurt, zal Idee2006 deze beslissing door de meerderheid aanvechten bij de gouverneur.

Punt 7 : Jeugdheem Zonnestraal- Verwarming De Torre (meerwerken)

Wij gaan deze meerwerken goedkeuren. Maar toch nog een paar vraagjes :
 • Zijn de ramen nu voorzien van dubbel glas?
 • Wij hebben vernomen, dat er in de dakbedekking van de jeugdlokalen asbest is aangetroffen. Welke maatregelen worden er getroffen?

Punt 10 : Herinrichtingswerken speelpleinen dienstjaar 2009-10-25

speelplein KeiemIdee2006 heeft toch heel wat bedenkingen bij de inrichting van een nieuw speelplein in Kaaskerke. Wij willen wel beklemtonen, dat het zwaar beproefde dorp Kaaskerke zeker recht heeft op een speelpleintje. Maar de locatie doet ons toch enigszins de wenkbrauwen fronzen. De kinderen zullen het speelpleintje kunnen bereiken tussen twee ronde punten in, waar er heel wat zwaar vervoer zal passeren, en de inplanting van de nieuwe delhaize zal ook wel de veiligheid van de weggebruiker niet optimaliseren.

Ik heb ook twee vragen :
Is het eventueel mogelijk een verlichting aan te brengen langs het pad op het speelpleintje van Keiem, dat fungeert als een verbinding tussen de dorpsplaats en de nieuwe wijk. Tijdens donkere periodes is het daar wel heel beangstigend en bovendien genereert verlichting een groter veiligheidsgevoel. Ik heb vroeger ook gesuggereerd, als men werk wil maken om een verantwoordelijke aan te duiden per speelplein. Deze persoon kan wat sociale controle uitoefenen en ook defecten aan speeltoestellen briefen. Zijn er daar stappen voor gezet?

Punt 11 : Wijziging van het retributiereglement op de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. Verwerking oude autobanden

Idee2006 zal dit reglement nogmaals niet goedkeuren. In 2006 kwam er een oplossing tot stand ten gevolge van een akkoord tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de landbouworganisaties en Recytyre. Dit akkoord impliceerde kosteloos de banden af te halen en te verwerken. Bijgevolg werd de vraag gesteld aan de landbouwers hun stock door te sturen.

autobanden op sleufsiloHet schepencollege zal natuurlijk repliceren, dat de vervuiler betaalt. Maar ik kan jullie meegeven, dat deze banden niet allemaal onder noemer van afval horen. Daar deze banden zich manifesteerden als afdekmiddel voor de silo’s van het ruwvoeder voor de dieren. Vanuit deze optiek, kon de landbouwer het ruwvoeder optimaal bewaren en werd de kwaliteit van het voeder gegarandeerd en geoptimaliseerd. Natuurlijk is er heel wat beweging in de landbouwsector. Bedrijven worden gereorganiseerd en meer gespecialiseerd, met als gevolg, stocks van autobanden. Dit werd door de overheid aanzien als “ historische stock”
Bovendien heeft Tine Rombouts (Vlaams parlementslid C.D.&V) een goed jaar geleden verklaard, dat er wel degelijk een kosteloze oplossing voor de landbouwer geboden zal worden nav deze stocks van banden. Waarom neemt Diksmuide dan geen afwachtende houding aan opdat de landbouwer onnodig op kosten zou worden gejaagd?

De goedmenende landbouwer heeft ook de terechte vrees, omdat de overheid nu weet heeft over de hoeveelheid banden op zijn bedrijf zich bevinden en dat hij in de toekomst toch zou worden verplicht deze banden te laten verwerken tegen een opgelegde prijs door toedoen van de Diksmuidse coalitie.

De landbouwsector kent heel moeilijke- en barre tijden. Echte crisistijd in de landbouw. Denken wij maar aan de melkprijs ( 20 cent), de varkensprijzen (87 cent), prijzen van groenten en aardappelen, akkerbouwgewassen kennen een nooit gekende neerwaartse spiraal. Er heerst heel wat verdoken armoede bij de landbouwers, geloof me vrij.
En het Diksmuidse beleid, deze meerderheid (C.D.&V-SP.a-Open) confronteert de landbouwer in deze tijden van crisis, naast de verplichte aankoop van de ocmw-gronden, nu ook nog eens met de betaling van de historische stock van banden. Dit is erover!!!

Punt 14 : Deelname in kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding

DexiaIdee2006 zal dit niet goedkeuren. Deze operatie houdt heel wat risico’s in en dit met geld van de belastingsbetaler. Er is niemand sinterklaas en zeker de banken niet. Er kan niemand garanderen als de huidige dividenden verder zullen worden verkregen. Wij moeten ook vaststellen, dat de bankencrisis helemaal niet voorbij is, daar er onlangs nog een aantal banken failliet zijn gegaan.
Bovendien moet je de vraag durven stellen : is het de taak van een stad dergelijke engagementen aan te gaan?

Punt 15 : budgetwijziging 3 en 4 Dj 2009

Dit is nog maar eens het bewijs, dat dit beleid geen visie heeft. Bijna iedere gemeenteraad worden wij geconfronteerd met de vraag voor een begrotingswijziging voor een of ander punt. Nu nog eens een begrotingswijziging en in de maand november wellicht de begroting.

Vorige gemeenteraad hebben wij heel wat budgetwijzigingen voor de Kerkfabrieken goedgekeurd, waarbij de Stad ook is vertegenwoordigd in de centrale Kerkraad.
Deze coalitie is duidelijk ziek in het bedje van de budgetwijzigingen.

Bijgevoegd punt : toekomst van het cyclomountainbikeparcours

Eind 2005 werd door het vorige beleid onder de deskundige leiding van zevenvoudig wereldkampioen veldrijden en succesvol bondscoach Eric Devlaminck het cyclocrossparcours verwezenlijkt. Het parcours kent heel wat return en respons. Eric Devlaminck heeft de fundamenten gelegd voor de jeugdopleiding hier in Diksmuide. Deze taak werd dan overgenomen door de wielerscholen. Iedereen was vol lof over het parcours.

cyclocross parcoursMen is nu gestart met aanleg van twee nieuwe tennisterreinen. Dit is uiteraard een goeie zaak, want iedereen moet zijn gading kunnen vinden. Maar wij vinden het heel spijtig, dat het cyclocrossparcours, zwaar aangetast wordt. Wij betreuren ook, dat er geen enkel overleg is gepleegd met de sportraad, wielerbond Vlaanderen en ook niet met de organisatoren van cross voor miniemen en aspiranten. De enige wielerwedstrijd in de Stad Diksmuide, naast het natourcriterium.

Ik mag wel zeggen, dat ik toch wel een beetje kaas heb gegeten van crossparcours voor de jeugd. De nieuwe heuvel is momenteel veel te hoog voor de jeugd en bovendien houdt deze ook heel wat gevaar in, daar de ene zijde veel te scherp is.

De doortocht achter de nieuwe tennisterreinen naar het bruggetje en de trap toe, wordt wel heel smal. Verleden jaar was wielerbond Vlaanderen vragende partij voor de inrichting van het provinciaal kampioenschap voor de jeugd met de name voor de miniemen en aspiranten. Dit wordt vandaag de dag andere koek. Laat staan om een cross voor beroepsveldrijders te organiseren, waarvan sommigen in de wandelgangen dromen.


28/09/2009

Punt 2 tot en met punt 23 : Kerkfabrieken budgetwijzigingen en budgetten 2010

kerk LampernisseWij kunnen alleen maar vaststellen, dat de meerjarenplanning van de Kerkfabrieken gelinkt wordt met heel wat budgetwijzigingen. Het is typerend voor dit beleid, daar wij in deze dagorde ook met de vraag geconfronteerd van begrotingswijzigingen.
Bovendien vraagt Idee2006 wat de beweegredenen zijn voor een ongunstig advies nav de budgetwijziging voor de Kerkfabriek van Keiem, Leke en Pervijze. Uit de dossiers kan men dit geenszins afleiden. Nu, op de gemeenteraad zelf, horen we dat het toch plots blijkt te gaan over een gunstig advies: wat een warboel. Alvast geen bewijs van een coherent beleid!!!
Voor de Kerk van Lampernisse zou ik toch vragen alle hens aan dek te roepen voor de klassering van deze Kerk, daar de komgronden van Lampernisse reeds geklasseerd zijn. De idyllische, pittoreske omgeving zijn actoren die een rol kunnen spelen voor een klassering.

Idee2006 heeft altijd gezegd, een constructieve oppositie te voeren. Ik heb het dossier meermaals aangekaart bij gewezen Minister Dirk Van Mechelen via federaal volksvertegenwoordiger Sabien Battheu.
Ik heb een mail op 12 mei 2009 van Sabien Battheu ontvangen met de melding : “De inventaris Bouwkundig Erfgoed West-Vlaanderen moet eerst worden afgewerkt. Vanaf 2010 zal er beslist worden over de bescherming van de Kerk van Lampernisse”
Natuurlijk is OpenVld niet meer aan zet in de Vlaamse regering. Ik zou dan vragen aan collega Colaert en de huidige meerderheid om het dossier verder op de voet te volgen.

Punt 26 : RUP Jeugdheem Keiem : definitieve aanvaarding

bouw nieuw chiroheem KeiemIdee2006 zal uiteraard dit RUP goedkeuren. Maar door het getalm van deze coalitie heeft dit 3 jaar aangesleept. Het vorige beleid had dit rup op de rails geplaatst, maar de huidige meerderheid vond het nodig om alles op de helling te plaatsen. Er werd zelfs zonder enig overleg te plegen een andere locatie voor het nieuw te bouwen chiroheem gesuggereerd. We vinden dit een heel spijtige zaak en getuigt van geen goed bestuur. Door dit toedoen naderen wij met rasse schreden 2010. Slechts 3 maanden resten ons van 2010. Bij de voorlopige aanvaarding (mei 2009) heeft Idee2006 met aandrang gevraagd een onderhoud te vragen met de nieuwe eigenaars van het pand, waar het huidige chiroheem is gelokaliseerd. Wij betreuren, dat de bevoegde schepen geen enkele stap heeft gezet. Je zou als nieuwe eigenaar voor minder gefrustreerd raken. Dit is sollen met de goede wil van de nieuwe eigenaars om deze florerende jeugdbeweging de nodige ademruimte te geven.
Ik kan u reeds meegeven, dat de chiro Klimop Keiem zeker in de huidige lokalen mag blijven, tot de bouw van het nieuwe heem is voltooid. Maar de vraag kan toch tenminste komen van de bevoegde schepen.
Wij vragen ons dan ook af of de politieke kleur van de nieuwe eigenaars hier een onderhuidse rol speelt voor de bevoegde schepen?

Punt 27 : Aankoop grond ter hoogte van bedrijf Pillaert

Wat is dit voor iets. De gemeenteraad zou een vraag tot aankoop van een stuk grond moeten goedkeuren, maar er is nog geen akkoord met de eventuele verkoper! Nog nooit meegemaakt.

Punt 32 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Idee2006 zal deze toelagen in het kader van de evocatie “ Trein naar de hel “ zeker goedkeuren. Deze evocatie was heel imposant en educatief. Het is inderdaad van vitaal belang, dat het zinloze van een oorlog meer en meer in het daglicht wordt gesteld. We juichen dan ook toe, dat het huidig beleid daar werk van maakt.

Maar Idee2006 vraagt hierbij ook, dat het schepencollege een grondige evaluatie maakt van zijn evenementen. De schepen van of voor cultuur vertelde met veel poeha tijdens de vorige gemeenteraad, dat hij enkel culturele activiteiten organiseert, waar er veel volk zou aanwezig zijn.
Bij “Marktklanken” ingericht door Fedekam was dit zeker niet het geval. Hierbij werd de markt dan nog gedeeltelijk afgesloten en werd er nog een bar uitgebaat, waarbij de plaatselijke horeca tweemaal het slachtoffer was. Bovendien moest de technische dienst de kiosk opzetten en weer afbreken, wat liefst twee dagen vergde van het stadspersoneel. Andere verenigingen moeten betalen voor het aanvoeren van podia,… via een belasting op de rug van de verenigingen. Je zou als vrijwilliger voor minder gefrustreerd raken.

Tot overmaat van ramp moeten wij ook vaststellen, dat niet iedereen op dezelfde leest wordt geschoeid. Met de kermis in Keiem was er ook een festival met een 7-tal muziekkorpsen uit de regio. De inrichters nl. de Kon.Harmonie St.Cecilia krijgt maar een subsidie van 350 euro, tegenover 1500 euro voor fedekam, en de kiosk werd ook niet geplaatst. Mijn collega Jan Van Acker heeft meermaals groot gelijk nav zijn opmerkingen bij toekennen van toelagen aan diverse verenigingen.

Mondelinge vraag betreffende verkeershinder Esenweg

Waarom is het noodzakelijk de Esenweg af te zetten van aan de overweg tot bijna aan Zarren? Op hele trajecten wordt niet gewerkt en toch is de baan afgezet. Voor vele zelfstandigen en handelaars betekent dit een groot onkomensverlies. Kon men dit niet beter plannen en coördineren? Kon men niet beter stuk voor stuk aanpakken en op die manier de hinder voor de handelaars tot een minimum beperken?


31/08/2009

Punt 18 : Windmolens op privé terreinen - Kleine en middelgrote windturbines voor KMO’s, landbouwbedrijven

Idee2006 wil wel beklemtonen, dat het over kleine windmolens gaat met een maximale lengte van 15 m voor KMO, GO en landbouwbedrijven, zeker geen mastodonten.

windmolensIn april 2009 is er een omzendbrief via ex-minister Dirk Van Mechelen verschenen. Daarin werd de mogelijkheid gecreëerd om windmolens te installeren op bedrijfsniveau. De hamvraag van Idee2006 is als volgt : Welke criteria worden er gehanteerd door het college van burgemeester en schepenen bij het verlenen van advies op een vraag voor het installeren van een kleine en middelgrote windturbine? Wij hebben lucht gekregen, dat enkele aanvragen ongunstig werden geadviseerd door het huidig schepencollege. Meer zelfs, er is een charter tussen de westhoekburgemeesters, waaruit blijkt dat men kleine en middelgrote windturbines niet zal tolereren op hun grondgebied. De aangekaarte reden is dat ze esthetisch niet verantwoord zijn en verdere studieresultaten m.b.t het ecologisch rendement van deze kleinschalige windturbines gewenst zijn.

Wie kan dit beleid nog volgen? De vraag en opmerking (C.D.&V. opvallend stil tijdens het debat van de windmolens in Kaaskerke) van collega Koen Bultinck was blijkbaar terecht op de vorige gemeenteraad. Mevrouw de burgemeester, tevens voorzitter van de raad van bestuur van infrax, weet als geen ander, dat elektriciteit voor een KMO en een landbouwbedrijf handenvol geld kost. Wat de studieresultaten betreft verwijs ik jullie graag naar de meetresultaten van het proefterrein Schoondijke in Nederland via “google”. Uit de meetresultaten blijkt dat zonnepanelen met de subsidie afgetrokken in de buurt ligt van de terugverdiendheid van kleine windmolens. Het charter zegt verder : “ Voor alle duidelijkheid, het gaat hier enkel en alleen om kleine windmolens, die niet op het publieke net worden aangesloten”. Dit impliceert, wanneer kleine- en middelgrote windmolens op het net worden aangesloten, deze wel in de Westhoek kunnen vergund worden. Idee2006 kan dit niet begrijpen. U, als voorzitter van de raad van bestuur van Infrax, beseft dat het netwerk eigenlijk niet zwaar meer genoeg is voor deze hernieuwbare energie. Dus zou men eigenlijk moeten toejuichen, dat particulieren, KMO’s en landbouwbedrijven zelf hun elektriciteit kunnen genereren met behulp van generatoren uit een kleine windmolen. De hamvraag is ook. Is het huidig voltallige schepencollege akkoord met dit charter, gezien het grote engagement en inzet van de sp.a voor windmolens?

Packo DiksmuideWie kan dit beleid immers nog volgen? Het huidig schepencollege heeft gunstig advies voor het installeren van vier grote windmolens langs de spoorweg waar de ringweg eigenlijk moest passeren, in het zwaar beproefde Kaaskerke. Samengevat : Dit beleid blaast warm en koud tegelijk. Het is nog maar eens het levende bewijs, dat deze coalitie geen visie heeft. Ik heb ook eens mijn lichtje opgestoken bij de POM (=de provinciale ontwikkelingsmaatschappij). Op 22 juni ll is er een infoavond in Brugge doorgegaan, onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen. Normaliter moeten de provincieraadsleden daarvan op de hoogte zijn. Daar heeft men de omzendbrief en de steunmaatregelen toegelicht. De steunmaatregelen bevatten het volgende : Voor KMO en GO ( grote ondernemingen).

 • Ecologiepremie. De steun bedraagt 40% van de meerkost voor de KMO’s en 20 % voor GO
 • Verhoogde investeringsaftrek van 15,5 procent op belastbare winst
 • Groenestroomcertificaten.

Ook voor de windmolens, die niet op het netwerk worden aangesloten. Er is momenteel nog een verschil met zonneenergie, maar het groeit stilaan naar elkaar toe.

Voor landbouwbedrijven :

 • VLIF-steun van 30 procent
 • Eveneens verhoogde investeringsaftrek van 15,5 procent op belastbare winst
 • En groene stroomcertificaten idem aan deze van KMO’s en GO’s

Dit pakket steunmaatregelen loont de moeite. Bovendien voorziet men momenteel een demonstratiesteun innovatieve technologieën(=nieuwe technieken) van 35 procent. Bijgevolg zou dit beleid het installeren van kleine en middelgrote windmolens moeten stimuleren. Ik wil jullie ook meegeven, dat de volgende infovergadering op 8 oktober doorgaat in Wingene. Een aanrader misschien!


27/07/2009

Geen gemeenteraad wegens zomerverlof


29/06/2009

Punt 2 : Bekrachtiging van politieverordening tot het beperken van leurhandel nav Sunbeam

sunbeam 2009Idee2006 betreurt, dat tijdens sunbeam aan politiek wordt gedaan. Sunbeam heeft het momenteel niet onder de markt en op de koop toe politieke activiteiten doen, komen ons inziens niet ten goede aan sunbeam. Door het politieke toedoen van Jong-C.D.&V, laten sommige en meerdere jongeren sunbeam links liggen en dit vertaalt zich in mindere festivalgangers. Het lijkt ons verstandiger, de politiek te weren op dergelijke manifestaties.

Punt 4 : Aankoop grond Zonnestraal eigendom O.C.M.W.

Dit beleid verkoopt zijn patrimonium. Denken wij maar aan Huis Focke, Museum, ocmw-landbouwgronden en ocmw-huizen…

Door dit toedoen, schept het schepencollege en het ocmw-bestuur een precedent. Als het ocmw de landbouwers verplicht in tijden van crisis hun landbouwgronden aan te kopen, dan is de Stad uiteraard genoodzaakt ook deze ocmw-grond aan te kopen. Maar eigenlijk behelst deze operatie niet meer dan een vest-broek operatie. Sowieso is de brave Diksmuidse belastingbetaler, die deze prijs van 32.272 euro of 1.301.849 oude belgische franken voor 20 a ophoest. Dit komt neer op 16,1 euro per vierkante meter.
In de vorige legislatuur, hebben wij het domein Zonnestraal voor een bedrag van 7.500.000 oude belgische franken of 185.920 euro. Dit omvat het volledige domein van 2ha en met gebouwen inbegrepen. Dit impliceert 9,29 euro per vierkante meter. Deze ocmw-grond is ingekleurd als openbaar nut, bij de opmaak van het bpa tuinwijk.
Vanwaar dit gigantisch prijsverschil? Wij suggereren om een nieuwe schatting aan te vragen.

Bovendien moet men toch de vraag durven stellen, als het noodzakelijk is om het domein Zonnestraal uit te breiden. Met Sunbeam werd maar de helft van het domein gebruikt.

Punt 12 : toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

natourcriterium DiksmuideUiteraard gaan wij de bijkomende toelage aan het natourcriterium goedkeuren. Het Na-tourcriterium zet Diksmuide op de kaart en bijgevolg heeft dit zijn return naar de Stad Diksmuide toe.
Maar misschien toch eens overwegen om de subsidies voor sunbeam te verhogen, opdat men wat meer adem ruimte zou krijgen om een aantrekkelijker programma naar voor te schuiven.

 

Bijgevoegd punt : Concrete plannen voor de Kerk van Kaaskerke

In de vorige legislatuur was het de bedoeling van de toenmalige coalitie de Kerk van Kaaskerke te laten fungeren als archiefruimte, opdat de sereniteit en rust zou verder worden gegarandeerd voor deze Kerk. Trouwens Diksmuide was niet aan zijn proefstuk toe. De vroegere Paterskerk werd omgevormd tot bibliotheek.

kerk KaaskerkeHet grootste deel van de Kerk van Kaaskerke staat reeds geruime tijd leeg. De Stille Gebedsruimte met de aanbidding van O.L.V. Troost in Nood, die door het vorige beleid en de Kaaskerkenaren, kent een goede respons. Jammergenoeg is er voor de zesde maal ingebroken in de Stille Gebedsruimte. De offerblok is nog maar eens beschadigd en leeg gehaald. Idee2006 vraagt het beleid om een offerblok te handhaven, die niet meer kan worden geforceerd. Deze Stille Gebedsruimte is prachtig ingericht en onderhouden door vele Kaaskerkenaren. Een pluim op de hoed van de Kaaskerkenaren, die nochtans heel zwaar beproefd door een ring, die hun dorp middendoor snijdt, windmolens inplanten op een niet gerespecteerde afstand van huisgezinnnen en straks nog een evenementenhal in hun achtertuin. Maar de toegangsweg tot deze Stille Gebedsruimte laat zeker de wensen over. Andersvaliden en mensen van de derde leeftijd hebben heel wat moeite om de Stille Gebedsruimte te bereiken, door de erbarmelijke staat van het voetpad.

Idee2006 vraagt dringend deze toegangsweg te herstellen en in de toekomst deze Stille Gebedsruimte zeker te behouden, indien het beleid zou opteren voor een andere bestemming van deze Kerk.

Het was tevens de bedoeling het overige deel in te vullen als archiefruimte, maar naar onze mening boekt het dossier geen vooruitgang. Meer zelfs, het huidige beleid heeft het dossier in de koelkast gestopt.

Men mag niet vergeten, dat verdere leegstand het gebouw heel wat schade berokkend. Langs de kant van de Frontzate wordt de muur helemaal vochtig door een slechte afvoer van het regenwater. Na verloop van tijd zal de Stad toch genoodzaakt zijn de nodige herstellingen uit te voeren en dat zal handenvol geld kosten, zonder dat er zinvolle bestemming aan deze Kerk werd gegeven.

Idee2006 vraagt dan ook aan de huidige coalitie, als er concrete plannen zijn, om de Kerk van Kaaskerke een nieuwe bestemming te geven. Want zo kan het toch niet verder!
Het is nog maar eens het bewijs, dat dit beleid geen visie heeft. Het vitale dorp Kaaskerke (denken wij maar de laatste kermis) verdient inderdaad beter!


25/05/2009

Bijgevoegd punt : drugproblematiek

Het is ons en ongetwijfeld ook u opgevallen dat het druggebruik de laatste jaren verontrustend toeneemt… Recent bleek bij een politiecontrole in Menen 1 op 3 jonge bestuurders positief te testen In het Wekelijks Nieuws van deze week lezen we dat in Kortrijk 1 op de 5 jongeren “gebruikt” Ook in Ieper is men gealarmeerd en bepleiten de VZW’s “Kompas” en “Oranjehuis” een Project “nultolerantie” waarbij een snel en kordaat optreden wordt voorgesteld in samenwerking met de jeugdrechter. Dit gebeurt dan via een sluitend systeem van controles, voorwaarden en evt sancties.

Ook in Diksmuide lijkt het probleem te escaleren, reden waarvoor we deze tussenkomst hebben gevraagd.

 • Vanuit de horeca in Diksmuide bereiken ons alarmerende signalen van jongeren die anderen in het druggebruik meesleuren en de sfeer in sommigen cafés verpesten
 • Vanuit de sociale sector melden maatschappelijke werkers dat er een voortdurend komen een gaan is uit en naar de gevangenis van jongeren die zich in het drugsmilieu bevinden. Blijkbaar zijn het steeds dezelfde jongeren die voor problemen zorgen (herkenbaar in de kranten aan zelfde initialen). Maar het zijn ook diezelfde luiden die ervoor zorgen dat minder kritische pubers en jonge volwassenen zich laten misleiden en meegaan in het gebruik, en ja, zelfs, in het verhandelen van drugs.
 • Vanuit mijn praktijk als arts constateer ik, en mijn collega zal dit beamen, ook weer een verergering van de toestand.

Iedereen weet dat een aanpak van dit probleem zowel curatie als preventie vraagt. Het vorige beleid focuste zich vooral op alcohol- en drugpreventie. Denken wij maar aan het drugbos voor het 4de en 5de leerjaar.
Ook voor de middelbare scholen werden er initiatieven genomen.

drugproblematiek - Tof caféNaast het initiëren van het scholierenfestival sunbeam en de inrichting van het jip (jeugdinformatiepunt) en jop (jeugdontmoetingsplaats), waar er heel wat info over preventie voor handen is, was er ook de samenwerkingsovereenkomst gehad met Arktos, waarbij wij vooral aan het doelloos rondhangen van jongeren probeerden een oplossing te bieden.

Wij zijn er in geslaagd een antenne van De Sleutel te installeren in het ocmw-gebouw. Dit voor mensen, die in aanraking kwamen met drugs en hulp zoeken.

Tot slot heeft het vorig beleid het "Tof-café" gelanceerd, het drugarm-label voor horecazaken zoals dit in Brugge gebeurt. Het label waarborgt een goede samenwerking tussen de preventiewerker en de horeca. Want iedereen weet dat, wanneer er ruchtbaarheid wordt gegeven aan eventueel druggebruik in een horecazaak, deze zaak gedoemd is te verdwijnen. Bijgevolg wordt de discretie tov de horecazaak gegarandeerd.

Uit de jongste cijfers, die ons inziens toch alarmerend zijn, is het volgens Idee2006 noodzakelijk verder werk te maken van een aantal maatregelen te nemen. En, omsterk te staan in deze moeilijke tijden hebben we een aantal voorstellen, die mijn collega zal toelichten.

Uit het betoog van mijn collega Jan Van Acker blijkt, dat het druggebruik alarmerend en zelfs angstaanjagend is. Dit betekent niet dat Diksmuide het mekka van de drugs zou zijn. Alcohol- en drugpreventie moet men inderdaad concipiëren over de partijgrenzen heen. Als gewezen bevoegd mandataris volg ik uiteraard deze materie op de voet. Ik betreur ten zeerste, dat er zoveel tijd is verloren gegaan, mede door het gehakketak over de samenstelling van de stuurgroep. In de vorige legislatuur, waar de huidige schepen voor drugpreventie ook deel uitmaakte van de werkgroep hebben wij samen heel wat zaken op de rails gezet, zoals collega Jan Van Acker reeds verkondigde. En ik geef eerlijkheidshalve toe, dat de huidige schepen ook zijn verdienste had in deze werkgroep. Maar wat Idee2006 helemaal niet kan begrijpen, dat hij geen verder werk maakt van de voornemens en inspanningen van het vorige beleid.
Nochtans heeft de huidige schepen het vorige beleidsplan en de uitvoering ervan mee goedgekeurd en behartigd. Dit stemt toch tot reflectie bij Idee2006, vooral met het uitsterven bedreigde label Tofcafé doet onze wenkbrauwen fronzen. Tofcafé is een drugarmlabel voor de horeca.
Diksmuide heeft het warm water niet uitgevonden, daar het drugarmlabel analoog is met de Stad Brugge. Het is aan de hand van deze info, dat er voorschriften werden opgemaakt voor de plaatselijke horeca. Een vijftiental horecazaken wilden daarop inspelen. Het is vandaag de dag van vitaal belang om op het terrein aanwezig te zijn. De discretie voor de horeca werd gegarandeerd, daar er eventueel ruchtbaarheid werd gegeven aan druggebruik in een bepaalde horecazaak, deze zaak gedoemd was, zijn matten op te rollen. Daarom werd er overleg voorzien tussen de preventiewerker en uitbater. Het was geenszins de bedoeling politieagent te spelen in de cafés, maar een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de uitbater(s) en de preventiewerker.

Uiteraard staan wij achter het beleidsplan, genaamd DOP. Maar wij denken, dat alcohol- en drugpreventie een hot item van de overheid wordt en niet van lesgevers uit de scholen, gezien de alarmerende cijfers. Bovendien hebben heel wat lesgevers de handen vol, om hun lessenpakket uit de doeken te doen aan de leerlingen. Deze lesgevers nu nog eens opzadelen met een bijkomend lessenpakket over drugpreventie is ons inziens geen haalbare kaart meer. En is er een check-up ingelast voor deze lesgevers?


27/04/2009

Punt 20 : gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan jeugdheem Keiem-Voorlopige aanvaarding.

Uiteraard zal Idee2006 dit goedkeuren. Wij betreuren, dat deze wijziging van rup zo lang heeft geduurd. Reeds twee en een half jaar zijn de revue gepasseerd omtrent dit rup. Nochtans heeft het vorige beleid deze optie op de rails gezet in 2006. Toch moest de huidige coalitie het nodig vinden, om het huiswerk opnieuw te doen en zelfs een nieuwe inplanting van het chiroheem zonder enig overleg werd naar voor geschoven, tot grote ergernis van de omgeving, chiro en de huidige eigenaars van de nieuwe locatie. En tot slot opteerde deze coalitie alsnog voor de oorspronkelijke locatie van de vorige legislatuur, wat dus heel wat tijdverlies genereerde.

oud chiroheem KeiemDe pacht van het huidige chiroheem wordt slechts met een jaar verlengd. In 2010 moet het huidige chiroheem normaliter verdwijnen.
Maar in juni van dit jaar wordt de site van het huidige chiroheem eigendom van iemand anders.
Het zou wellicht opportuun zijn, om contact op te nemen met de nieuwe eigenaars, opdat de chiro klimop daar nog een tijdje zou kunnen gehuisvest zijn of wie weet, kan de chiro daar eventueel blijven. Want we moeten realistisch zijn. Door het getalm van dit beleid, is 2010 geen haalbare kaart meer.

De prijs voor deze recreatiegrond doet enigszins wat vragen rijzen. Zonnestraal met alle gebouwen en een oppervlakte van 2 ha, werd aangekocht voor een prijs van 185.920 euro of 7.500.000 oude Belgische franken. In vergelijking met Zonnestraal is deze recreatiegrond veel duurder van de hand gegaan. Graag een woordje uitleg aub?

Punt 24 : budgetwijziging

Idee2006 heeft de begroting voor 2009 niet goedgekeurd en zal nu deze wijziging uiteraard ook niet goedkeuren. De begroting is pas vier maanden goedgekeurd en dit beleid hanteert na vier maanden al een begrotingswijziging. Het is nog maar eens het bewijs, dat dit beleid geen visie heeft.
Bovendien blijven de belastingen voor de brave Diksmuideling torenhoog.

Voor 2008 had deze coalitie ook verschillende budgetwijzigingen nodig.


30/03/2009

Punt 3 : Kerkfabriek St-Wandregesilius Beerst-Budget 2009-03-29

kerk BeerstIdee2006 blijft er op hameren, dat het beleid dringend werk moet maken van de herstelling van de kerktoren. Het is een gevaar voor kerkgangers en bezoekers.
Worden er voorlopig vangnetten voorzien voor de eventueel vallende brokstukken? Mede door het harde vriesweer kan het fenomeen zeker zich voordoen.
Is er overleg geweest met de provincie, daar het eerder ongunstige advies van de gemeenteraad werd terug gefloten door de gouverneur?

Punt 7 : verhuur zaal Zonnestraal- Aanpassing reglement

Idee2006 zal zich bij dit punt onthouden.

Jeugdverenigingen moeten voorrang blijven krijgen tov privé-feesten. De tarieven moeten analoog zijn met deze van de ontmoetingscentra. Het gasverbruik wordt aangerekend. Is het gebouw voldoende geïsoleerd? Zijn de ramen van dubbel glas voorzien? Indien niet, impliceert dit verslinden van energie en dit is niet volgens de attitude van een overheid, die een voorbeeldfunctie heeft. Bovendien kan de factuur van het gasverbruik voor de gebruiker flink oplopen.

Idee2006 heeft moeite met toelating van privéfeesten in een overheidsgebouw. Dit is concurrentie voor de plaatselijke middenstand en de horeca. Zij zijn ook belastinsgbetalers voor de Diksmuidse stadskas en niet van de minste.. Idee2006 heeft de indruk, dat dit beleid de horeca financieel hard aanpakt, mede door toedoen van de toerismebelasting.

Punt 9 : heraanleg voetpaden dienstjaar 2009

heraanleg voetpadenWanneer worden de voetpaden in de Kaaskerkestraat heraangelegd? Deze voetpaden liggen er erbarmelijk bij en voor de minder mobiele voetganger vormt dit euvel toch problemen.

Het pad naar de Kerk van Kaaskerke, meer specifiek naar de Stille Gebedsruimte van O.L.Vrouw Troost in Nood, is dringend aan herstelling toe. De mooi ingerichte en goed onderhouden Stille Gebedsruimte door de Kaaskerkenaren, kent een hoog bezoekersaantal. Vandaar de prangende vraag van Idee2006.

 

Punt 12 : Feestelijkheden-Uitleenreglement : Aanpassing.

uitleenreglement verenigingenIn eerste instantie vraagt Idee2006, de reactie van Luc Louage, te supprimeren uit de notule, daar Luc in alle toonaarden ontkent, dat hij dit een” prima” reglement vindt. Hij vindt het een verbetering, dat de prijs wordt gehalveerd en dat de openingsuren van het magazijn wat aangepast worden.
Anderzijds deelt hij volkomen de mening van Idee2006 omtrent dit vervloekte uitleenreglement. Wij vinden het nogal decadent en schrijnend, namen te vermelden in een notule, als de persoon in kwestie zich niet kan verdedigen tijdens de gemeenteraad. Dit is nog maar eens het bewijs, dat deze Diksmuidse C.D.&V helemaal niet vies is van politieke spelletjes. Dit is de man spelen en niet de bal. Een nekschot voor Luc Louage. Bovendien mogen er in een openbare zitting geen namen worden genoemd.
Andere verenigingen wensen helemaal niet te reageren, daar iedere vereniging vragende partij is om dit uitleenreglement volledig af te schaffen. Dit blijkt uit vroegere bezwaren.

Idee2006 zal uiteraard het aangepaste uitleenreglement niet goedkeuren. Wij vragen om dit reglement volledig af te schaffen.
 • Het magazijn is nu wel open tot 18u30 op maandag en donderdag, maar dit is voor vele vrijwilligers nog niet haalbaar, daar hun dagtaak en thuiskomst in vele gevallen later is dan 18u30. Voor jeugdverenigingen wordt het nog steeds heel moeilijk, daar er veel jeugdleiders(sters), studenten zijn. Ook de tijd is van vitaal belang. Vrije tijd moeten opofferen voor een belasting op de rug van een vereniging, werkt wel heel ontmoedigend!
 • Ook het fenomeen van wagen met aanhangwagen blijft men onderschatten of heeft dit beleid geen oor naar. Niet iedereen beschikt over een wagen met aanhangwagen. Dus, dient men al vlug iemand anders te vragen, om de materialen af te halen en terug te brengen.
 • Wat baat het anderzijds subsidies te geven, als je langs de andere kant een belasting dient te betalen voor bezorgen en terugbrengen van de materialen. 50 euro heen en terug is teveel per activiteit. Een vereniging, die een viertal activiteiten per jaar organiseert en een beroep doet op materialen van de technische dienst, kan dit de vereniging al vlug 200 euro kosten, indien men in de onmogelijkheid is, de materialen af te halen.

Dit beleid behandelt de verenigingen heel stiefmoederlijk. Het is vandaag de dag heel moeilijk vrijwilligers te vinden. Nochtans zijn verenigingen de hoeksteen van onze maatschappij. Naast dit uitleenreglement, dat een belasting impliceert op de rug van de vereniging, worden de verenigingen ook nog eens geconfronteerd met een fikse vergoeding van de brandweer bij het organiseren van een fuif, evenement,… in een loods of tent. In de laatste gemeenteraad suggereerde Idee2006 om de belasting op de kosteloze verspreiding van drukwerk te herzien, daar er heel wat sponsors in deze crisistijd afhaken. De sponsors zijn broodnodig, daar het water bij vele verenigingen aan de lippen staat. Ook dit voorstel werd door deze meerderheid in de wind geslagen.

En straks nog een factuur om de veiligheid te garanderen bij een kerstboomverbranding of vuurwerk?

De verenigingen verdienen inderdaad beter!

Punt 15 : klacht RPR Stad/OCMW Diksmuide-kennisgeving besluit gouverneur.

Hierbij moeten wij vaststellen dat de ACV-afgevaardigden in de gemeente- en ocmw-raad warm en koud tegelijk blazen.
In de gemeenteraad van eind december slikten de ACV-afgevaardigden met grote moeite de rechtspositieregeling. Achteraf dient het ACV klacht in bij de gouverneur, als het kalf in feite verdronken is. Eigenlijk werd de pap in de mond van de gouverneur gegeven, gezien het feit, dat de ACV-militanten in eerste instantie de rechtspositieregeling goedkeurden in de gemeente- en de ocmw-raad.

Idee2006 blijft het betreuren, dat dit beleid geen compromis kon bereiken met de vakbonden. Nooit tevoren is dit gebeurd. Dit is een kaakslag voor het gemeente- en ocmw personeel en getuigt ook van weinig respect. Idee2006 vraagt zich af, welke stappen zal het ACV nu zetten voor het gemeente- en ocmw personeel? Het personeel verdient inderdaad beter!

Nog een vraagje voor de ocmw-voorzitter. Komen nieuw aangeworven verplegers of verpleegsters nog in aanmerking voor benoeming? In tijden aan tekorten van verplegend personeel, bieden benoemingen enig soelaas om kwaliteitsvol verplegend personeel te houden.

Punt 16 : Drugspreventie

Hoe staat is het gesteld met “tof café” label in de horeca? Is daarover gecommuniceerd? Is er reactie, wat zijn de verdere plannen?


23/02/2009

Punt 9 : “ landbouwwegen in de Westhoek”- samenwerkingsovereenkomst VLM en Stad Diksmuide

Uiteraard juicht Idee2006 deze samenwerking toe. Voor de Zijdelingstraat en de Beerstblotestraat is het vijf na twaalf voor het vernieuwen van deze wegen. Trouwens zijn de Zijdelingstraat en de Beerstblotestraat hot-items voor onze fractie. Zie ons programma op onze site www.idee2006.be. Bovendien fungeren deze landelijke wegen niet alleen voor landbouwdoeleinden, tevens manifesteert het fietsverkeer zich in deze mooie omgeving.

t NachtegaaltjeMaar hoe ver staat het dossier van de Houtlandstraat en ‘t Nachtegaaltje in Leke? Dit is niet opgenomen in dit akkoord. Men wacht subsidies af van VMM voor een scheidingsstelsel van het afval- en regenwater. We koesteren enigszins begrip, maar het geduld van de bewoners wordt toch wel heel zwaar op de proef gesteld. De subsidieaanvraag is reeds geruime tijd gangbaar. Vandaar de bekommernis en bezorgdheid van Idee2006 vanuit het oogpunt van het uitblijven van het vernieuwen van de Houtlandstraat en ‘t Nachtegaaltje. Ook de veiligheid langs deze wegen kan naar onze mening niet meer worden gegarandeerd.
Wanneer er schade aan wagens of ongevallen zouden worden berokkend door toedoen van het slechte wegdek, zou de Stad wel eens de rekening kunnen worden gepresenteerd. Ik denk, dat wij dit kunnen missen als kiespijn.

Punt 11 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

De Lijn ( Nieuwpoortsesteenweg , Oostende) Toelage ter compensatie voor de belasting op kosteloze verspreiding drukwerk.

Voor ons vormt deze compensatie geen probleem. De promotie van De Lijn vinden wij noodzakelijk en een must. Het openbaar vervoer is milieuvriendelijk en voorkomt nog groter fileleed. Maar de andere kant van de medaille is als volgt : men kan niet ontkennen, dat bij dergelijk criteria hanteren een precedent wordt geschept.

In vele gemeenten of steden handhaaft men geen belasting op de kosteloze verspreiding drukwerk. We zouden vragen dat deze meerderheid, dit reglement zou evalueren of zelf suprimeren. In eerste instantie is het vandaag de dag noodzakelijk in het kader van de crisis, dat de zelfstandigen, KMO’s, winkeliers, horecazaken, … hun producten maximaal kunnen aanprijzen. Ook komt dit de consument ten goede. De consument kan vanuit deze optie beter de prijs, kwaliteit screenen.

Dit belastingsreglement maakt het ook de verenigingen niet gemakkelijker. Sponsors haken momenteel in grote getale af door toedoen van de crisis. Voor de dorpsraden is er een vrijstelling van dit belastingsreglement. Wij zouden vragen deze vrijstelling te hanteren voor alle verenigingen. Tot 20 gram en een uitgave is het inderdaad gratis. Maar als je als vereniging het programma en de sponsors meermaals per jaar speciaal in de verf wil zetten is beneden de 20 gram een heel moeilijke, haalbare kaart. Het zal van vitaal belang zijn, dat de verenigingen hun sponsors verwennen in tijden van crisis. Als deze belasting maar een kleine slok op de borrel van de ontvangsten scheelt, vraagt Idee2006 dit reglement niet meer te handhaven.


26/01/2009

Punt 6 : Stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van straatgrachten

overwelving-ZijdelingstraatIs er hier advies van de landbouwraad ? Overwelven van straatgrachten in het kader van het bereiken van de akkers. Sowieso zal 5 m altijd te smal zijn, gezien het landbouwmateriaal nog altijd groter wordt. Je kan inderdaad uitzonderingen vragen tot 7 m50, mits goede argumentatie. Maar zou het niet opportuner zijn het reglement aan te passen in het kader van landbouwmateriaal tot 7m50, zonder dat men uitzonderingen moet aanvragen?

Punt 13 : Retributiereglement voor prestaties geleverd door de brandweer

Het tij kan keren. In zitting van 17/12/2001 keurde de toenmalige oppositiepartij C.D.&V het retributiereglement af.

Wat stelt Idee2006 nu vast :
 1. de tarieven worden allemaal verhoogd. Zelfs sommige tarieven worden verdubbeld. Het waterverbruik gaat liefst van 1,49 euro per kubieke meter naar 4 euro. Zandzakjes worden 1 euro ipv 0,50 euro. Bij het gebruik van de reddingsboot wordt een tarief van 25 euro per uur gehanteerd ipv 18,59 euro. Dit impliceert bijna een 1/3 verhoging. Zelfs nieuwe tarieven worden er gehandhaafd nl. het gebruik van brandblustoestellen voor een bedrag van 4 euro per toestel.
 2. onder punt 7 lezen we : “ de bezoeken en adviezen verstrekt met betrekking tot voor publiek toegankelijke plaatsen evenals de tijdelijk voor het publiek toegankelijke plaatsen nav een evenement, fuif, dansavond en dergelijke.” Kostprijs : dossierkosten 19 euro en uurprijs per personeelslid 23 euro.

brandblusapparaten verplicht bij fuiven in loodsBetekent dit voor de Chiro Klimop Keiem, K.L.J. Beerst-Keiem-Leke, Chiro Esen, K.L.J. Esen, K.L.J. Vladslo, Feestcomité Oostkerke, Feestcomité St.-Jacobskapelle, Stuivekenskerke,…, die gebruik maken van een loods of tent in het kader van hun fuif of evenement een bijkomende uitgave? Dergelijke tijdelijke toegankelijke plaatsen moeten ook voorzien worden van brandblusapparaten, dus nog eens 4 euro per toestel er bovenop. Indien ja, is er hier advies over van jeugd-, sport- en culturele raad?

Met dit retributiereglement worden duidelijk hierbij nogmaals de verenigingen geviseerd. Naast de pestbelasting voor de verenigingen via het uitleenreglement, worden de verenigingen nu nog eens met een bijkomende uitgave geconfronteerd door toedoen van dit reglement.
Respect voor het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk adviesorganen,… was de verkiezingsslogan van de Diksmuidse C.D.&V. Dit beleid solt echter met de verenigingen, adviesorganen en het vrijwilligerswerk.

Biogasinstallatie in Stuivekenskerke

biogasinstalatie StuivenkenskerkeOnlangs heeft Idee2006 in een krantenartikel gelezen, dat het schepencollege in beroep gaat tegen de beslissing van de deputatie voor de inplanting van een biogasinstallatie in Stuivekenskerke, niettegenstaande dat de deputatie een biogasinstallatie daar op zijn plaats vindt.

Bovendien heeft de deputatie een aantal voorwaarden opgelegd in de vergunning :

 1. De biogasinstallatie heeft een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton. Daarvan dient er effectief 20.000 ton mest te worden gehanteerd. Mestverwerking is vandaag noodzakelijk, maar is tot nu toe een dure aangelegenheid voor de landbouwer. Hoe meer installaties er worden voorzien, hoe goedkoper de mestverwerking normaliter zal worden. Bovendien moet de biogasinstallatie 30 procent energiegewassen gebruiken. Dit impliceert ook een bron van inkomsten voor de landbouwer.
  Vandaag de dag kent de markt van de akkerbouwgewassen een neerwaartse spiraal in tegenstelling tot het vorige seizoen. Vandaar dat energiegewassen een alternatief kunnen bieden, opdat de inkomsten door akkerbouwer wat zouden toenemen.
  Echter indien de grondstofprijzen opnieuw de hoogte zouden ingaan, zijn er nog mogelijkheden door af te zien van braaklegging. Maar dit is dan inderdaad een Europese materie. De vergunning voorziet ook een verwerking van 40 procent plantaardig goed. Plantaardig goed houdt grotendeels overschot van groenten in. Zelfs het maaisel van graskanten kan in principe worden gebruikt in de plaats van het een tijdlang te laten rotten op bepaalde plaatsen of langs het wegdek, met geurhinder tot gevolg. Dit is in tegenstelling wat de schepen voor landbouw beweert. Ik citeer uit het verslag van de landbouwraad van 6 oktober 2008: “Zo’n mestverwerking is NIET ten voordele van de landbouw. Het gaat over 20 procent mest en liefst over 80 procent slachtafval!!! Het is niet te vergelijken met een gewone mestverwerking (scheiding van dunne - en dikke fractie), waarbij alles van de landbouw afkomstig is. Ik voer een open beleid en heb slechts 1 persoon gebeld om bezwaar te uiten”. Dit antwoord is het gevolg van een vraag van Bertol Geldof, afgevaardigde Vlaams Belang in de landbouwraad.
  Trouwens heeft de landbouwraad unaniem beslist om zoveel mogelijk mestinstallaties te vergunnen. Van deze landbouwraad maakt ook de schepen van landbouw, de voorzitter van de gemeenteraad en een afgevaardigde van de C.D.&V. deel uit.
  Tot overmaat van ramp is het reeds voor de derde maal, dat dit schepencollege een negatief advies uitbrengt omtrent een mestverwerking. Voor de biogasinstallatie ter hoogte van Het Praetbos hadden wij nog enig begrip voor het ongunstig advies. Maar voor een standaard mestverwerkingsinstallatie in Kaaskerke en de biogasinstallatie in Stuivekenskerke kunnen wij het ongunstig advies van dit schepencollege geenszins begrijpen. Misschien moet dit beleid eens zijn lichtje opsteken bij de buurtgemeente Houthulst. Daar vormt het geen probleem om een biogasinstallatie te vergunnen en de coalitie is ook samengesteld uit C.D.&V. en S.P.a.
 2. Uiteraard zijn wij bekommerd om de leefbaarheid van het dorp Stuivekenskerke, net als voor het dorp Kaaskerke. Het kan niet dat alle transport gebeurt via dit idyllische, pittoreske dorp. Idee2006 deelt volkomen deze mening. De vergunning verbiedt echter het transport door het dorp Stuivekenskerke en dient te gaan over de Dodengangstraat. Over het transport doen er anderzijds ook heel wat verhalen de ronde. We moeten toegeven, dat een biogasinstallatie gelinkt is met wat transport. Maar wat wil je? Een biogasinstallatie genereert groene energie en biedt een solide oplossing voor mestverwerking. Bovendien mag je ook niet vergeten, dat met een gewone mestverwerking (scheiding dunne- en dikke fractie) ook heel wat transport gemoeid is. Een voorbeeld: een gewone mestverwerking met een capaciteit van 60.000 ton. In eerste instantie moet je de mest aanbrengen. Na het scheidingsproces dient de dunne fractie opnieuw op de akkers te worden gevoerd.
 3. Wat zijn de eigenlijke beweegredenen van het college van burgemeester en schepenen om alsnog in beroep te gaan tegen de gunstige beslissing van de deputatie?