Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2010

reacties persartikel Streekkrant 23-12-2010 Marc Deprez


20/12/2010

Punt 2 en punt 3 : OCMW-Budgetten dj 2010- Wijziging nr 1 : Aktename

Idee2006 blijft en zal altijd blijven bij zijn standpunt omtrent het beleid van het ocmw.
Een spaarpotje, dat de getuige is van wanbeleid en een totale uitverkoop van het patrimonium; waarvan de volgende generatie de dupe is. Voor ons is dit onaanvaardbaar.

Punt 21 : Jeugdwerking voetbalploeg Sp.Keiem

voetbal KeiemVoetbalploeg Sp.Keiem is een zeer florerende sportvereniging. De jeugdwerking kent een ware expansie. Bijgevolg is het uiteraard broodnodig een tweede terrein te voorzien. Het schepencollege opteerde voor een tweede terrein in de Tervaetestraat, maar deze aanvraag werd blijkbaar ongunstig geadviseerd door stedebouw. Wat zijn de volgende stappen, dat het schepencollege zal zetten, opdat de jeugd zijn ding zou kunnen doen?
Even alles op een rijtje :

 • Uiteraard juicht Idee2006 toe, dat de sportschepen zijn best doet om een tweede terrein te voorzien. We zijn ervan overtuigd, dat het geen makkie is. Maar toch! Wellicht had de recente aanvraag wat meer kans gekregen, indien er een verwijzing zou zijn geweest bij de aanpassing van rup centrum Keiem en vervolgens starten met de bijsturing van het GRS (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Bovendien werd op 11/04/2008 een decreetswijziging gehandhaafd met ondermeer typevoorschriften voor gewestelijke rups door minister-president Kris Peeters en toenmalig minister Dirk Van Mechelen, wat ook een mogelijkheid zou kunnen bieden. Voordien was het inderdaad onbegonnen werk en niet haalbaar.
 • Eigenlijk heeft de schepen Sp. Keiem valse en ijdele hoop doen koesteren. Hij had in eerste instantie in alle sereniteit en stilte een stedenbouwkundig attest kunnen aanvragen en aan de hand van dit advies, dan de nodige stappen zetten of conclusies trekken.

Hoe kunnen we nu de meubelen redden? Idee2006 voert een constructieve oppositie en doet hierbij een aantal voorstellen, die op korte termijn en op lange termijn een oplossing kunnen bieden.
Eerst op lange termijn :

 1. Het schepencollege zou alles uit de kast moeten halen, om het huidig voetbalterrein te regulariseren en een tweede terrein te voorzien in diezelfde zone. Niemand is vragende partij om het huidig terrein te herlokaliseren. Werk aan de winkel om te lobbiën bij de provincie. Ook hierbij is het noodzakelijk het GRS bij te sturen. Als dit toch geen haalbare kaart zou zijn, dan is er nog een tweede optie.
 2. Een zoekzone in de Streuvelstraat. Voor twee terreinen is deze zone te klein. In de wandelgangen heb ik vernomen, dat de schepen zijn oog heeft laten vallen bijkomend op het akkerland op de hoek van de Streuvelstraat en de Ramboutstraat, eveneens naast de begraafplaats. Deze grond is weliswaar eigendom van mijn vrouw Jaklien en ikzelf. Wij betreuren ten zeerste, dat wij van deze optie nooit op de hoogte zijn gebracht geweest door de schepen.
  Anderzijds willen wij het schepencollege meegeven, dat wij geen strohalm in de weg zullen leggen voor deze eventuele bijkomende zoekzone. Wij zijn heel sportmined. Maar ook hiervoor is een bijsturing van het GRS noodzakelijk.

Eerlijkheidshalve moeten wij durven toegeven, dat deze beide suggesties minimun 4 jaar in beslag zullen nemen.
Vandaar dat Idee2006 ook oplossingen aanbiedt op korte termijn. Uiteraard impliceert dit niet dat het beleid geen werk moet maken van deze eerder aangehaalde twee opties op lange termijn.

 1. In Beerst bevindt zich een voetbalterrein achter het O.C. Ter Zaele. Drainage en kleedkamers zijn noodzakelijk om het terrein gebruiksklaar te maken. Naar het volgend voetbalseizoen toe moet dit haalbaar zijn, indien het schepencollege inderdaad niet talmt om een beslissing te nemen. Uiteraard zullen wij weeral worden geconfronteerd met een budgetswijziging. Maar we raken het stilaan gewoon.
 2. Misschien is het opportuun rond de tafel te gaan zitten met een VV Leke of VV Vladslo om hun terrein voorlopig mee te mogen gebruiken. Ik beklemtoon hierbij uitdrukkelijk, dat het hier gaat over een voorlopige oplossing. Het kostenplaatje, dat daarmee inherent is, moet uiteraard de Stad ophoesten. Hier is er een taak weggelegd voor de schepen, maar Idee2006 reikt de hand. Wij willen zeker een handje toesteken. Laat een ding duidelijk zijn. Het gaat niet over een samensmelting tussen de diverse voetbalploegen. Sp Keiem moet zijn entiteit en identiteit behouden, net als VV Vladslo en VV Leke.

Ik wil nog het volgende meegeven nav de behandeling van het punt in de gemeenteraad van 20 dec.
In eerste instantie betreur ik ten zeerste, dat de schepen de zwarte piet volledig doorschuift naar mij. Over het inhoudelijke (= korte en lange termijn voorstellen) heeft hij geen woord gerept. Naar mijn bescheiden mening heb ik in mijn betoog heel wat voorstellen gedaan en heb ik mij heel constructief opgesteld. Collega Jan Colaert moest hetzelfde ondergaan bij zijn tussenkomst omtrent de huisvesting van de toneelgroep De Toverlantaarn. Blijkbaar duldt de schepen geen kritiek of tegenwind. Nu ter zake!

 • In 2005 werd inderdaad het BPA centrum Keiem goedgekeurd. En daar was er inderdaad een zoekzone voorzien voor de herlokalisatie van het voetbalterrein, want dan was er nog geen sprake van een decreetswijziging in 2008. De Chiro Klimop moest ook een nieuwe huisvesting handhaven. Eerst werd er geopteerd om de nieuwe huisvesting te voorzien op het speelplein. Maar de Chiro kent ieder jaar een stijgend ledenaantal, zodat de site van het speelplein niet meer haalbaar was. In 2006 werd het Bpa dan gewijzigd, met weliswaar de goedkeuring van de huidig schepen. De Chiro zou gelokaliseerd worden in de zoekzone van het voetbalveld. Bovendien was er nog een zoekzone in de Streuvelstraat voor de herlokalisatie van het voetbalterrein.
 • Ik vind het nogal bizar, dat de schepen alles uit de kast heeft gehaald om de chiro te lokaliseren op de site van de zoekzone van het voetbalterrein en vervolgens mij dan overladen met alle zonden van Israël lijkt mij toch wel heel goedkoop, op zijn zachts uitgedrukt.
 • In 2008, dan die fameuze decreetswijziging. De schepen is daar nooit op ingegaan tijdens de gemeenteraad. En nu beweren, dat je het GRS niet kan bijsturen is larie. Een GRS niet kunnen bijsturen, maar er is wel een decreetswijziging van de Vlaamse regering. Bijgevolg heeft een decreetswijziging dan geen enkel nut. Dit is niet meer eerlijk en dit kan niemand geloven.
  Er dient wel degelijk gelobbiëd te worden bij de provincie, net als bij de afbakening van het klein stedelijk gebied, met de decreetswijziging in de hand. En de schepen is goed geplaatst, daar de deputatie uit een meerderheid van C.D.&V en S.Pa bestaat. Ik geef eerlijkheidshalve toe, dat het geen gemakkelijke opdracht is, maar waar een wil is, is er een weg en de aanhouder wint.
 • Tot slot vind het nogal gortig, dat de schepen zelfs in de gemeenteraad toegeeft, dat hij geen weet had wie de eigenaars ( dat is mijn vrouw Jaklien en ikzelf) waren van de grond op de hoek van de Ramboutstraat en Streuvelstraat, eveneens naast de begraafplaats. De schepen had zijn oog daar laten vallen voor een bijkomende zoekzone. Jaklien en ikzelf hebben daar zeker geen probleem mee. Maar de manier waarop de schepen ons behandelt, doet op zijn minst onze wenkbrauwen fronsen.

Nog dit !!!
Hoe zijn eigenlijk die problemen ontstaan nav een zoekzone voor een voetbalterrein of een regularisatie van het huidig voetbalveld.
Welnu in 1990 heeft de toenmalige jeugdschepen (CVP en nu C.D.&V) een chiroheem ingeplant op andermans grond (private grond van wijlen Henri Vandevyvere) achteraan de huidige gemeenterschool. De pachtduur was slechts 10 jaar!
En wie zat er 2000 met de gebakken peren. Jawel, Marc Deprez. Ik moest dan op zoek naar een nieuwe locatie voor het chiroheem, daar de familie Vandevyvere het chiroheem daar weg wou.Lokale Burgerkrant nr2 - 2010


29/11/2010

Punt 4 : meerjarenplan 2008-2012 – actualisering

Idee2006 zal deze meerjarenplanning zeker niet goedkeuren.
De dotatie van de gemeente wordt momenteel verminderd, daar er in de loop van deze legislatuur een spaarpotje werd aangelegd. Dit getuigt van politiek wanbeleid. Trouwens, het prestigeproject nieuw te bouwen ocmw-rusthuis vertaalt zich niet alleen in de totale uitverkoop van het patrimonium, maar manifesteert zich eveneens in verhoging van de gemeentelijke dotatie. In 2011 een dotatie van 1.502.770 euro en in 2014 : 2.618.949 euro. Dit impliceert een verhoging van liefst 1.116.179 euro of 45.026.549 oude Belgische franken, naast de totale uitverkoop van het patrimonium. Als dit goed bestuur is, dan weten wij het niet meer! Misschien kan men bij de opening van nieuwe ocmw-rusthuis op de symbolische 11-11-11 eveneens een geldinzameling handhaven voor de toekomst. Want hoe moet het verder binnen 20 jaar. De volgende generatie is de dupe van dergelijk wanbeleid.

Punt 11 : Financiële nota dj 2011 en beleidsnota

Vorige gemeenteraad hebben wij de budgetwijziging doorgenomen. Nu is het de beurt aan budget 2011. En wat stellen wij vast. De stationsbuurt, reconversie Heernisse, heraanleg schoolplein, aanleg fietspaden, … passeren nog maar eens de revue.
Buitengewone begroting :

 • 421/735-60 : Opschikkingswerken landbouwwegen : 300.000 euro.
  Nochtans heeft de schepen in de vorige gemeenteraad beloofd, dat hij niet ging tornen aan het voorziene budget van 600.000 euro. Dit is geen lachertje, wanneer dit budget met de helft wordt gereduceerd, waarvan de dorpen grotendeels het slachtoffer zijn. Waarom loog de schepen in de vorige gemeenteraad? Of had de schepen voor zijn beurt gesproken? Of heeft Sint-Maarten of Sinterklaas u in de kou laten staan? Of is zijn eventuele optie in de vergeetput geraakt?
  Is het misschien de bedoeling een aantal meerwerken te voorzien, opdat je toch die 600.000 euro zou kunnen halen. Denken wij maar aan het onorthodoxe dossier van de meerwerken aan de Zijdelingstraat. Trouwens, ik vind geen spoor van de beloofde subsidie nav die meerwerken aan de Zijdelingstraat.
 • 763/744-51 : aankoop kerstverlichting : 15.000 euro.
  Wordt de kerstversiering uitgebreid in het centrum? Wat met de dorpen? Meestal moeten de dorpen het stellen met een grote kerstboom, een kerstboom voor de Kerk en een voor het ontmoetingscentrum. Voor het overige wordt de kerstversiering in de dorpen dan opgehoest door de feestcommissies,…
 • 761/724-60 : jeugdlokalen plaatsen aparte tellers. 7500 euro.
  Ik schrik mij een hoedje, daar in het verleden, wanneer deze C.D.&V dan op de oppositiebanken zat, de energievergoeding, die mijn inziens een sensibilisering impliceert, zomaar de vloer ermee veegde. Wat een ommekeer?
 • 761/723-60 : Zonnestraal 1ste fase-bergplaats+leiderslokaal :250.000 euro.
  Uiteraard juicht Idee2006 dit toe. Hoe meer geld naar de jeugd, hoe liever wij dit hebben. Investeren in jeugd is investeren in de toekomst. Maar graag iedereen op dezelfde leest schoeien aub.
  De 764 sport : Wordt er geld voorzien voor het aanleggen van een tweede voetbalterrein in de Tervaetestraat van het dorp Keiem. Nochtans heeft er een openbaar onderzoek plaats gevonden en is er dus een stedenbouwkundige aanvraag ingediend door dit beleid.
 • Verder in dit budget 2011 : 7500 euro voor de organisatie van een zomerse activiteit als plaatsvervanger van het natourcriterium. Nochtans was er vroeger 20.000 euro voorzien voor het natourcriterium. Het natourcriterium, dat Diksmuide over heel Vlaanderen op de kaart zette en zeker zijn return had naar de horeca en de middenstand toe. Bovendien vond de sportliefhebber zijn gading. Dit waren twee vliegen in een klap. Dit komt jammer genoeg nooit meer terug. Wat gebeurt er met de overige 12.500 euro? Wegen herstellen? Voor de verenigingen? Of een spaarpotje?
 • 15.000 euro extra voor de drugpreventie. De Sleutel komt terug naar Diksmuide. Meer dan een jaar is De Sleutel uit het straatbeeld verschenen. Schrijnend is dit! Geen budget voor een professionele begeleiding van de hangjongeren.
 • Verkoop van de kerk Kaaskerke of beter gezegd de erfpacht van 99 jaar : 250.000 euro. Nochtans voorziet het schattingsverslag meer dan 300.000 euro. Een overheid kan toch niet verkopen onder de schattingsprijs? Wij blijven uiteraard gekant tegen deze verkoop. Idee2006 blijft geloven in het pilootprojekt inherent met heel wat subsidies, waarbij de gewijde stille gebedsruimte wordt behouden in combinatie met een archiefruimte.
 • De belastingsdruk blijft toch heel hoog in Diksmuide. Zie blz 11
  Nieuwe belastingen tijdens deze legislatuur = belasting op kampeerterreinen en belasting op kamers. Belastingen op niet-bebouwde gronden van 85.000 euro naar 100.000 euro door toedoen van de aanpassing van het reglement
 • Financieel meerjarig beleidsplan : 2011-2014
  De dramatische werkingstoelage van het ocmw is reeds uitvoerig besproken geweest in punt 4 Ik lees verder op blz 39, dat er van de voorziene investering misschien 70 procent zal worden uitgevoerd. Hoe kan je het budget 2011 dan incalculeren? Nieuwe leningen in 2013!

Beleidsnota :
Op pag. 55 lees ik opnieuw 2. Godsdiensten en filosofische moraal. Doel 3 : “ Enkele bestaande begraafplaatsen kunnen op termijn gesloten worden (Keiem, Leke, Vladslo) en stilaan als oord van stilte en rust in de dorpscentra (park) ingericht worden”. Zijn de nabestaanden daarvan op de hoogte? Dit is een heel gevoelige materie. Ik heb dit reeds meerdere malen aangekaart en altijd beweert het schepencollege, dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar waarom wordt deze gevoelige materie nu nog altijd in de beleidsnota opgenomen?

Punt 14 : Financiën – Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing-aanslagjaar 2011

Vergelijking 2006 en 2011.
Indexering of niet. Dat zal de Diksmuidse belastingsbetaler worst wezen. Voor hem telt enkel, hoeveel erin zijn portemonnee overblijft. Dit beleid strooit de brave Diksmuideling zand in de ogen. Trouwens volgens het financieel beleidsplan 2011-2014 stijgen de inkomsten van de onroerende voorheffing jaarlijks stelselmatig.

Punt 37 : preventieve maatregelen om eventuele overstromingen te voorkomen en het scheidingsstelsel van rioleringen.

Op 11, 12 en 13 november heeft Vlaanderen overvloedige neerslag gekend, mede als gevolg van de klimaatsverandering. Gelukkig werd De Westhoek grotendeels gespaard. Volgens de meteodienst-West-Vlaanderen heeft onze regio tussen de 20 à 25 liter water moeten verteren. Oostende slechts 15 liter. Maar toch bereikte de Ijzer in Diksmuide op 14 nov een waterstand van 4 m en de Zaadgracht in Lampernisse ging zelfs over zijn alarmpeil. Wat als de omgeving van Diksmuide een neerslag zou gekend hebben van 70 liter. Heeft het stadsbestuur een aantal preventieve maatregelen getroffen om eventuele overstromingen te voorkomen? Want leren leven met overstromingen, wenst en wil niemand!
Bovendien is ons rioolstelstel sterk verouderd en op vele plaatsen in erg slechte staat. 2015 is het vooropgestelde doel om heel Vlaanderen te voorzien van een scheidingsstelsel. Ik heb het programma van de VMM tot 2014 voor Diksmuide eens gescreend. Daaruit kan ik afleiden, dat er na 2014 nog heel wat werk aan de winkel zal zijn om Diksmuide volledig van een scheidingsstelsel te voorzien. Naar onze mening is 2015 geen haalbare kaart meer en zal het nog een hele tijd duren vooraleer men in heel Vlaanderen een scheidingsstelsel zal kunnen handhaven. Bovendien heeft de bouwpolitiek van dit beleid, waarbij heel veel appartementen en zoveel mogelijk huizen per kavel de criteria zijn, zijn repercussie voor de riolering, mede door het toenemend afvalwater. Denken wij maar de site Vandromme, de bouw van appartementen op de hoek van de Galileistraat-Oostendestraat,…de verkavelingen in Keiem, de verkaveling in Tramstationstraat in Leke. Alles wordt hierbij noodgedwongen aangesloten op de oude riolering. Tot overmaat van ramp voorziet men een scheidingsstelsel tgv de nieuwe verkaveling ter hoogte van O.C. De Kring in Keiem, maar dit scheidingsstelsel wordt dan weer aangesloten op de oude riolering van de Tervaetestraat en de heel slechte riolering in de Keiemdorpstraat. Dit is werkelijk dweilen met de kraan open en de wereld op zijn kop.DOP
Maar anderzijds heeft iedereen vandaag de dag de mond vol over een watertoets, maar naar onze mening is het eveneens heel prangend, dat men een studie maakt over de capaciteit, gelinkt met de tijdspanne, hoeveel water de desbetreffende riolering nog kan slikken. Eigenlijk kunnen we spreken over een riooltoets. Het toekomstige scheidingsstelsel zal niet alleen in functie zijn van de waterkwaliteit van de Handzamevaart, maar vooral de capaciteit van de riolering verhogen zal noodzakelijk en een must zijn, om overstromingen te voorkomen.
Niemand kan ontkennen, dat het Grup Blankaart Merkem-Woumen, waarbij het waterpeil in het Blankaartgebied zal worden verhoogd, meer gevaar inhoudt voor overstromingen, wat zeker het geval zal zijn voor de dorpen Woumen; Esen en Merkem. Misschien kan men advies vragen bij de dijkenbouwers van onze noorderburen.

Punt 36 : toekomstige ontwikkeling Beerstblotestraat

Wat met de Noordelijke ring, daar Beerstblote volgens de afbakening van het klein stedelijk gebied, agrarisch gebied blijft?In bijlage het artikel, dat in de streekkrant van deze week is verschenen. Ik wil hierbij als volgt repliceren

Inderdaad in 2000, net voor de verkiezingen heeft het toenmalige beleid met schepen Raf Goemaere het belgacomgebouw holderbolder aangekocht met de bedoeling er een jop (jeugdontmoetingsplaats) te installeren.
Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken, dat dit voor Diksmuide financieel een moeilijk haalbare kaart zou zijn.
Bovendien was de muziekclub 4 ad vragende partij om dit gebouw in erfpacht te krijgen. Vanuit dit oogpunt konden zij heel wat subsidies genereren via het Vlaamse Gewest. Er werden zelfs repititieruimtes en workshops voorzien, die vandaag de dag heel wat bijval kennen bij de jeugd. Bovendien heeft 4 ad een uitstraling tot ver buiten Diksmuide en vindt er heel wat jeugd zijn gading. Bijgevolg een verstandige beslissing van het vorig bestuur (Pro-OpenVld) om in zee te gaan met 4 ad en dat ik ook altijd met hand en tand zal verdedigen.

Een jop is naar mijn mening in functie van hangjongeren of niet-georganiseerde jeugd. Uiteraard is iedere jongere welkom. Gelukkig kunnen heel wat jongeren hun ding doen in een jeugdbeweging.

Vandaag de dag laat het huidig beleid de hangjongeren aan hun lot over. Alle respect voor de stadswachten, maar met een vierdaagse cursus kan je zeker niet fungeren als straathoekwerker. Je moet tenminste een opleiding van sociaal werker hebben.

Persartikel - Noden van hangjongerenCijfers Chiroheem Keiem


25/10/2010

Punt 2 –11 : meerjarenplanwijziging en budgetwijziging

Idee2006 zal dit goedkeuren. Maar toch volgende bedenking. Dit wordt niet alleen de gemeenteraad voor de jeugd, maar eveneens een gemeenteraad van de wijzigingen (=meerjarenplanwijzigingen, budgetwijziging kerkfabrieken, budgetwijziging Stad Diksmuide). Van een ding zijn wij wel zeker : het stadsbestuur zal de kerk van Kaaskerke verkopen of beter gezegd, de erfpacht van de Kerk staat te koop!
Je kan de bomen in het bos niet meer vinden. Bovendien zou ik toch vragen aan het schepencollege om C.D.&V-senator en professor kerkelijk recht Rik Torfs eens uit te nodigen naar de gemeenteraad voor een overleg, nav zijn recente uitspraken in de zevende dag om de kerkfabrieken af te schaffen. Idee2006 deelt deze mening zeker niet. Veel leden van kerkfabrieken zorgen voor het onderhoud op vrijwillige basis van onze kerken. Deze mensen doen dit met hart en ziel en vol overgave. Ik kan daarvan meespreken. Dat er wat meer transparantie in de dotaties zou moeten worden gehandhaafd, daar is het iedereen over eens. Diksmuide telt vijftien kerkfabrieken.
Dus lijkt het voor ons logisch en opportuun naast aartsbisschop Léonard ook C.D.&V-senator Rik Torfs officieel uit te nodigen naar de gemeenteraad voor een woordje uitleg.

Punt 17 : Groen en milieudienst-Herinrichtingswerken domein Zonnestraal

domein ZonnestraalIn 2006 heeft het vorig beleid (Pro-OpenVld) het domein Zonnestraal aangekocht. Het huidig beleid plukt daarvan nu de vruchten. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. Maar een vraagje : de omwonenden hebben inspraak gehad bij de opmaak van het masterplan. Dit is uiteraard een goede zaak. Waarom werden de leden van gemeenteraad, zowel meerderheid als oppositie niet betrokken bij deze inspraak? Wij zijn toch tenslotte democratisch verkozen.

Punt 22 : budgetwijziging 3 en 4- DJ 2010

Wat een soap ! Ik kan meer dan een uur praten over deze budgetwijziging, maar ik zal jullie dit besparen en mij beperken tot de artikels 421/711 tot en met 421/735:

 • Fietspaden: aanleg fietspad op N35, 324910 euro verschoven naar volgend jaar
  Idem voor fietspad op de Koekelarestraat 250.000 euro
  Samen een bedrag van 574.910 euro
  Het schepencollege zal zich wellicht verschuilen achter het fenomeen, dat de subsidies van het Vlaamse Gewest nog niet binnen zijn. Nochtans is het fietspad voor de N35 reeds meerdere malen de revue gepasseerd. Tijd om aan deur te kloppen van Minister Crevits.
  Veel geblaat, maar weinig wol blijkbaar.
 • Onderhoudswerken en opschikkingswerken wegen: Herstel wegen stadscentrum en dorpskernen 1.150.000 euro niet aangewend
  Idem voor de opschikkingswerken en verbeteringswerken Steenstraat-studie : 50.000 euro
  Reconversie Heernisse voor een bedrag van 1.100.000 euro verschoven naar volgend jaar
  Deze drie samen omvat een bedrag van 2.300.000 euro
 • En het dossier van de Stationsbuurt blijft maar aanslepen: Nog eens 100.000 euro naar het volgende budget.

Over die 2 bladzijden worden wij alleen al met een bedrag van 2.947.910 euro geconfronteerd aan niet-uitgevoerde werken.

Wel moeten wij vaststellen, dat er meerwerken zijn voorzien aan landelijke wegen van 155.600 euro.

Kortom, dit beleid heeft geen visie. Wie kan deze mensen nog geloven? Ik besluit als volgt : "Dit is het evangelie van het schepencollege, maar met die verstande, dat het hier niet gaat over de blijde boodschap, maar over een boodschap om bij te huilen."

Punt 25 : jeugdzaken- jeugdbeleidsplan

Ik merk in de financiële prognose, dat de toelage voor het kampvervoer (1800 euro) voorzien is vanaf 2012.
Dit voornemen ruikt naar populisme. 2012 is het jaar van de verkiezingen. Bovendien staat er op blz 20, dat het vervoer van de technische dienst wordt mogelijks behouden, mits een verhoging van de kostprijs. Wat is het kostenplaatje? Geldt deze meerkost voor de jeugdverenigingen reeds in 2011? Idee2006 vraagt hierbij, dat de kamp subsidie in 2011 reeds zou worden gehanteerd. Idem voor de toelage deelname jeugdraad ( 1200 euro)
Verder lees ik op blz 24, dat er een studie is over het O.C. Ten Bercle. "In navolging van de studie kunnen er wijzigingen optreden voor de gehuisveste jeugdwerkinitiatieven ( jeugdhuis ’t verzet, speelpleinwerking De Kastanjes, K.L.J.-Pervijze)". Wat impliceert deze studie en zijn de desbetreffende verenigingen op de hoogte van deze studie?
P22 : uitleenmateriaal : aankoop van springkasteel. Is dit wel opportuun, daar er heel wat firma’s een springkasteel gratis ter beschikking stellen nav evenementen, activiteiten,...

Vervolgens het fenomeen van hangjongeren:
Op blz 30 lezen wij het volgende : "De jopwerking kende een terugval in het aantal bezoekend jongeren. De beperkte infrastructuur en mogelijkheden tot jeugdhuiswerking vormen het grootste knelpunt".
Idee2006 deelt deze mening volkomen niet. Het jop is er hoofdzakelijk in functie van de niet-georganiseerde jeugd of hangjongeren. Anderen vinden hun gading in een jeugdvereniging, gelukkig maar en hebben geen of weinig nood aan een Jop. De sites van samenscholing staan vermeld in jeugdbeleidsplan.

De terugval van de jopwerking is grotendeels te wijten aan gebrek van beleid en visie. In de vorige legislatuur hebben wij een overeenkomst en engagement aangegaan met Arktos. Arktos is een beweging, die heel wat ervaring heeft op het gebied van hangjongeren. Vanuit dit oogpunt zijn wij in het verleden geslaagd in onze opzet om deze hangjongeren te mobiliseren naar het Jop. Arktos fungeerde als straathoekwerker, analoog met de steden Oostende, Middelkerke, Brugge,...

En nu beweren, dat de stadswachten met een 4-daagse cursus, deze ernstige en gevoelige materie onder de knie zullen hebben, is naar onze mening een sprookje en een natte droom. Alle respect voor de stadswachten, maar je moet ten minste sociaal assistent hebben gestudeerd om de hangjongeren aan te spreken en aan te voelen wat er bij deze jongeren leeft en omgaat.

Niet-organsiseerde jeugd of hangjongeren vertaalt zich niet alleen in vandalisme, maar ook jammer genoeg soms in overmatig alcohol- en druggebruik. Ook daarin faalt dit beleid. De sleutel (begeleiding drugverslaafden) zal meer dan een jaar uit het straatbeeld van Diksmuide verdwenen zijn. Blijkbaar zou de antenne van "De Sleutel" opnieuw zijn ingang vinden in december. Rijkelijk laat, als je het ons vraagt.

Punt 26 : investeringstoelage nieuw jeugdheem Keiem

Idee2006 zal uiteraard deze investeringstoelage goedkeuren Verder lees ik, dat in het najaar 2010 zal gestart worden met de bouwwerken.

Wanneer zal de overwelving van de Grote Plaatsebeek gebeuren? Is dit naast deze 150.000 euro?

Bovendien zal men nu moeten rekening houden, dat het waterpeil vandaag de dag heel hoog staat. De grondsoort is samengesteld uit een gele kleilaag en is bijgevolg heel gevoelig voor regen en drassigheid. Ik heb bedrijfsmatig wat kaas gegeten van bouwen en verbouwen. Nu starten lijkt mij niet zo evident, daar er onder de plateau heel wat buizen moeten worden geinstalleerd in het kader van de verwarming van het heem. Bij verzakkingen, wat bij dergelijke situatie moeilijk uit te sluiten is, is het rendement voor de verwarming gehalveerd en zelfs onbestaande.

Uitstellen zal wellicht als muziek in de oren klinken van de schepen. Hoe dichter bij de verkiezingen, hoe liever!

bouw nieuw chiroheem KeiemMaar eigenlijk is het dossier fout gelopen, door de eigen wijsheid van de schepen. Iedereen is ervan overtuigd, dat het dossier heel wat vertraging heeft gekend, mede door de sp.a in de vorige legislatuur onder druk te zetten om de opdracht niet te gunnen. Het huiswerk moest door de huidige schepen perse opnieuw worden over gedaan. Het levende bewijs zijn het onderhoud in 2007 met de Chiro en mijzelf in het oc De Kring om het nieuw te bouwen chiroheem toch te lokaliseren op het speelplein. En top of the bill is natuurlijk het voorstel geweest, begin 2008, voor een nieuwe inplanting van het nieuw te bouwen chiroheem, waarbij de schepen zelfs geen overleg pleegde, met de mensen die hun tuintje gingen onteigend worden en bovendien tot grote frustratie van de familie Vandevyvere. Dit allemaal in tegenstelling met het masterplan van Zonnestraal, waarbij er wel overleg is geweest met de omwonenden.
Dit illustreert nog maar eens, dat mijn vraag voor een schepen voor dorpen niet overdreven is.

Nog een aantal vragen of opmerkingen:

 • Bij meerwerken, zal de Stad deze kostprijs ophoesten?
  Ik zie in het jeugdbeleidsplan, dat de K.S.A. een nieuw leidingslokaal in 2011 krijgt voor de prijs van 250.000 euro, weliswaar ook voor jeugdwerkinitiatieven van de scouts en de toverlantaarn. Laat een ding duidelijk zijn. Dit vormt voor Idee2006 geen probleem, maar de discrepantie is toch wel heel groot ivg met de investeringstoelage voor het nieuw te bouwen chiroheem Keiem.
 • Ik lees verder in het jeugdbeleidsplan op blz 25 jeugdinfrastructuur Keiem "Chiro Klimop zal de hoofdgebruiker zijn van de infrastructuur, die in 2014 klaar zou moeten zijn".
  Dit verbaast Idee2006. Mijnheer de schepen, u weet als geen ander, dat het huidig chiroheem zijn dagen heeft gekend. Vier jaar is nog lang en het geduld van de huidige eigenaars, die u weliswaar stiefmoederlijk hebt behandeld, wordt wel heel zwaar op de proef gesteld.

27/09/2010

Punt 20 : Uitleenreglement educatief materiaal

Idee2006 vraagt hierbij het educatief materiaal ook ter beschikking te stellen van de verenigingen. Vooral het fietsvaardigheidsparcour is zeker een aanrader. Trouwens niet ieder kind van Diksmuide loopt in Diksmuide school. Vandaar onze vraag om de verenigingen de kans te bieden het educatief materiaal te lenen.

Punt 26 : Onderhoudsplan 'De drie Mussen'

Ik heb ergens gelezen, dat de waterkwaliteit van de Handzamevaart moet verbeteren. In eerste instantie opteert men voor het rioolscheidingsstelsel voor de gemeenten, die hun afvalwater loodsen in de Handzamevaart. Dit vormt voor ons uiteraard geen probleem. Onze grote bekommernis is : streeft men in de toekomst naar beheerslandbouw of nulbemesting in de Handzamevallei?

Bijgevoegd punt : dorpskermissen, projectsubsidie en billijke vergoeding.

 1. De dorpskermissen
 2. dorpskermis LekeEen aantal dorpskermissen kennen heel wat problemen om foorkramers aan te trekken. Foorkramers zijn een uitstervend ras, waar in de eerste plaats de dorpen de dupe zijn. Nadat er voor de kermis Esen reeds een volledig parkeerverbod werd ingesteld voor het marktplein en er uiteindelijk twee kermiskramen kwamen opdagen, moesten we tijdens het eerste weekend van september in Pervijze vaststellen, dat er zelfs geen enkel kermisattractie aanwezig was op het marktplein en dit terwijl ook hier een parkeerverbod al dagen voordien veelbelovend “kermis” aankondigde. Uiteraard zijn heel wat kinderen bijzonder ontgoocheld omtrent “valse” beloftes, die worden gesuggereerd. Idee2006 suggereert dan ook om in het kermisreglement het volgende op te nemen : “ook voor dorpskermissen aan de exploitanten een voldoende hoge waarborg wordt geeist, zodat sommige foorkramers niet met argumenten moeten komen, die geen steek houden”. Waar er waarborgen gelden, gaan ze wel degelijk naar toe. Dit moet “valse” aanvragen vermijden. Tot overmaat van ramp werd de aanvraag tot verkeersvrij maken van de Esenweg tijdens het mooie en aantrekkelijke vuurwerk op dinsdag Esen-kermis geweigerd, in tegenstelling tot vorige jaren. Het vuurwerk in Esen is een hoogvlieger en kent een ware volkstoeloop. Bovendien kan de plaatselijke horeca een graantje meepikken.

  De kermis in Kaaskerke floreert momenteel. Maar het is weliswaar koffiedik kijken hoe deze kermis verder zal evolueren na de zware beproevingen ( ringweg, die het dorp middendoor snijdt, verkoop erfpacht Kerk, evenementenhal in de achtertuin,…) Anderzijds kan de organisator van Statiekermis zich veroorloven een boom te liquideren tgv van zijn kermis in de Montanusstraat zonder dat er een haan om kraait, laat staan, een leeuw om brult. Kwestie van iedereen op dezelfde leest te schoeien.

  De zelfgemaakte kindermolen van de vzw feestcommissie Keiem, biedt voor enkele dorpen enig soelaas. Denken wij maar aan Leke, Vladslo, Beerst en tenslotte Keiem zelf. Laat een ding duidelijk zijn, de vzw feestcommissie Keiem staat niet te popelen om deze molen uit te lenen. Het opslaan en afbreken van deze molen vergt heel wat tijd, energie en vrijwilligerswerk. De hamvraag is : kunnen wij dit volhouden? Op dat punt wil ik een onderhoud vragen met het schepencollege. Maar wij beseffen als geen ander, dat een kermis zonder kindermolen een gemis en een hiaat is. Het is zoals een café zonder bier.

 3. De projektsubsidie
 4. Collega Jan Van Acker heeft in het verleden dikwijls het subsidiereglement onder de loep genomen en bijgevolg werd de projektsubsidie in het leven geroepen. Idee2006 heeft de projektsubsidie mee goedgekeurd. De projektsubsidie is een verbetering. De middelen worden normaliter eerlijker verdeeld. Dit kan men niet ontkennen. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om Sylvie Anzempamber en Fabienne De Ruyck van harte te danken voor hun steun en advies en vooral voor hun gematigde opstelling. Maar met deze projektsubsidie gaat een hele papiermolen gepaard. Dit is niet te onderschatten en op vrijwillige basis is dit evenmin evident.
  Wellicht is de tijd nu rijp om eens na te gaan om de papiermolen wat te vereenvoudigen en te minimaliseren?
  Sommige manifestaties behelsen dan nog een veiligheidsdossier en dit is alleszins geen sinecure.

 5. De billijke vergoeding
 6. Vandaag de dag is er een ware heksenjacht in het kader van de betaling van de billijke vergoeding. De billijke vergoeding werd in het verleden door vele verenigingen genegeerd. Nu is het uiteraard aangewezen deze billijke vergoeding te betalen. Bij niet-betaling zijn de boetes niet mals. De billijke vergoeding kan al vlug oplopen tot een bedrag van 250 euro en meer. Voor de boterhalle en de ontmoetingscentra’s hoest de stad dit zelf op. Maar voor openluchtactiviteiten (zoals vele kermissen, schoolfeesten,…) en in loodsen moet de organisatie daarvoor zelf opdraaien.
  Hierbij een warme oproep van Idee2006, dat de stad sowieso altijd de billijke vergoeding voor hun rekening neemt.

Tot slot : even vergelijken! Het vuurwerk tijdens Diksmuide kermis wordt door het stadsbestuur betaald. Zeg maar, door de brave Diksmuidse belastingsbetaler. Dit in tegenstelling tot de vuurwerken in de dorpen Esen, Woumen en Keiem, waarbij de feestcomités zelf moeten instaan voor de financiering. Idem voor de billijke vergoeding, die daarmee gelinkt is.
Bovendien wordt de administratie voor het vuurwerk en de kermis in Diksmuide door de ambtenaren behartigd. Voor Idee2006 is dit op het eerste zicht geen probleem, maar de discrepantie is toch wel heel groot.

Vandaar onze prangende vragen :

 • het uitleenreglement voor de verenigingen af te schaffen
 • bij openluchtactiviteiten en evenementen in loodsen zou de stad moeten instaan voor de betaling van de billijke vergoeding.
 • bij activiteiten in loodsen, de controle van de brandweer en het gebruik van brandblustoestellen gratis
 • Idee2006 vraagt ook de bevoegdheid “ schepen voor dorpen”. Het huidig schepencollege is nogal eenzijdig samengesteld. Slechts een van de zeven heeft echt voeling met de dorpen.
 • - Voor Diksmuide-kermis slaan de foorkramers hun attracties op reeds de dinsdagmiddag, waarbij de opening ten vroegste op vrijdagavond plaats vindt. Door dit toedoen geldt er voor de Grote Markt reeds een parkeerverbod de dinsdag. Dit is toch wel heel nefast voor de horeca, winkeliers,…Kan het opslaan van de attracties niet wat later gebeuren?

30/08/2010

Punt 13 : Openbare werken-Heraanleg voetpaden dienstjaar 2010

heraanleg voetpaden BeerstWijnendalestraat : vak 17-47 (Nieuwpoortse volkswoningen). Er is wat schade berokkend geweest nav de renovatiewerken aan deze sociale woningen. Is het dan niet logisch, dat deze voetpaden hersteld of vernieuwd worden door de Nieuwpoortse volkswoning? Dit is toch de normale gang van zaken.
Daarentegen moeten de inwoners van de Stenenmolenstraat in Keiem de kosten voor de aanleg van een voetpad zelf ophoesten.

Punt 14 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Hierbij zou ik mij onthouden. We hebben een aantal bedenkingen bij het toekennen van een toelage van 750 euro aan een paardenkwekersbond West-Vlaanderen. Daarentegen worden andere Diksmuidse verenigingen met een kluitje in het riet gestuurd.

Punt 18 : Bijgevoegd punt : indijken uit de hand lopende populatie van houtduiven of bosduiven en kauwen

De bosduiven en kauwen zijn vandaag de dag eveneens de ratten in de lucht en berokkenen heel wat schade aan de teelten van de landbouwers en zelfs bij de particulieren, voor zover deze mensen een tuintje hebben, wat met de woon- en bouwpolitiek van dit beleid, in de toekomst onmogelijk wordt. De duiven maken ook heel wat lawaai, waarbij de nachtrust van kleine kinderen wordt gestoord. De populatie van deze duiven en kauwen kent een nooit geziene expansie. Tot overmaat van ramp kan men deze bosduiven maar verdelgen vanaf half september tot februari. De kauw mag men helemaal niet afschieten, daar deze vogel een beschermde soort is.

Dit impliceert, dat men tijdens het teeltseizoen zomaar niet op de duiven mag jagen. Met alle gevolgen vandien. Wanneer de landbouwer of tuinder geconfronteerd wordt met de plaag van bosduiven, moet hij in eerste instantie alle afschrikmiddelen, zoals veldkanon, vogelverschrikkers,… handhaven en moet men zeker 10 procent schade kunnen vaststellen, vooraleer hij een aanvraag mag indienen om deze bosduiven te verdelgen. Deze aanvraag behelst dan nog eens hele papiermolen en bij het faxen, dient men dan nog eens 48 uren te wachten om te starten met het verdelgen. U begrijpt, dat het kalf dan reeds lang verdronken is.

De mens is instinctief een jager. De hetero man gaat niet alleen op jacht naar een vrouw, maar in het verleden hield de oermens het wild in evenwicht. Hij leefde dan van jacht en visvangst. Dit ter zijde.

wilde bosduifHierbij trekken wij aan de alarmbel. Wij vragen met aandrang dat men het hele jaar door de duiven mag afschieten en dat de bescherming van de kauw op geheven wordt, uiteraard in overleg met afdeling bos en natuur. Ik wil wel beklemtonen, dat het zeker niet mijn bedoeling is om de bosduif en kauw uit te roeien. Laat dit duidelijk zijn. Bovendien moet men de jagers kunnen motiveren om de duiven en de kauwen af te schieten, daar dit geen sinecure is. Het vergt heel wat tijd, mede door het waken.
Bovendien, de jager mag geen gebruik meer maken van lood. Vandaag de dag dient hij nu staal te hanteren. Maar de impact van de stalen munitie is veel beperkter, daar de afstand van de kogel wordt geminimaliseerd.

Hierbij doe ik een warme oproep naar het college van burgemeester en schepenen om druk uit te oefenen bij de Provincie en het Vlaamse Gewest om onze suggesties in overweging te nemen om aan de populatie van de bosduiven en kauwen paal en perk te stellen. Ik zal het probleem van de bosduiven en kauwen eveneens aankaarten in de landbouwraad.


26/07/2010

Geen gemeenteraad wegens zomerverlof


28/06/2010

Punt 19 : Verlenen van recht van erfpacht- procedure van selectie gegadigden-Goedkeuring

Ongelofelijk maar toch waar! De Diksmuidse C.D.&V doet de Kerk van Kaaskerke van de hand, naast de volledige uitverkoop van hun patrimonium. Bij de herbestemming van de Kerk van Kaaskerke werd ik door deze C.D.&V. met alle zonden van Israël overladen. Het minste wat wij kunnen zeggen : “ Wie kan deze Diksmuidse C.D.&V nog of blijven geloven”

Een regelrechte schande. Zelfs in artikel zes staat letterlijk te lezen : “ religieuze bestemmingen worden niet toegelaten in dit gebouw”. Graag een woordje uitleg bij deze tweeslachtigheid van de Diksmuidse C.D.&V? De invulling van de Kerk van Kaaskerke werd beschouwd als een pilootprojekt. De Stille Gebedsruimte behouden en daarnaast de Kerk laten fungeren als archiefruimte. Ook monumenten en landschappen was het projekt volledig genegen. Vanuit dit oogpunt werd de Kerk en de site geklasseerd en kon men op die manier heel wat subsidies genereren voor dit pilootprojekt.

Wat de desaffectatie van deze Kerk betreft, heb ik altijd een slecht gevoel gehad. Ik steek dit als regelmatige kerkganger en gelovig man zeker niet onder stoelen of banken. Nu, wie ben ik om tegen het akkoord van het bisdom en de dekenij in te gaan.

Maar wij hebben ervoor gezorgd, dat er toch een Stille Gebedsruimte in alle sereniteit werd geinstalleerd en deze wordt met veel enthousiasme prachtig onderhouden door de Kaaskerkenaren. Een pluim op de hoed van de Kaaskerkenaren, die reeds zwaar beproefd worden met de komst van de ring. Deze gebedsruimte werd door de voormalige deken gewijd. Deze Stille Gebedsruimte met de aanbidding van O.L.V. Troost in Nood kent een heel goede respons. Bovendien maakt het instituut Kerk momenteel een heel zware crisis door en zoeken meer en meer gelovigen hun toevlucht bij dergelijke Stille Gebedsruimte. Deze Stille Gebedsruimte moet nu worden ontwijd door toedoen van deze erfpachtakte. Nogmaals wie kan deze C.D.&V nog volgen of begrijpen. In de vorige legislatuur als toenmalige oppositie tegen de ontwijding van De Kerk en nu zal dezelfde C.D.&V, in de meerderheid weliswaar, opteren voor de ontwijding van de Stille Gebedsruimte en de volledige Kerk van de hand doen voor 99 jaar. Wellicht zal er niemand onder ons nog weten wat er na die 99 jaar met die Kerk zal gebeuren.
Idee2006 zal deze ontwerpakte voor erfpacht zeker niet goedkeuren. Hierbij vragen wij dan ook de hoofdelijke stemming, opdat iedereen in eer en geweten zou kunnen stemmen.

Punt 26 : Financiën –Aanpassing bestaande belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels-Belastingsjaren 2011-2013

belasting onbebouwde kavelsIdee2006 zal dit uiteraard niet goedkeuren. Dit is een aantasting van de persoonlijke vrijheid. De hardwerkende Vlaming of Belg, die een tuintje of boomgaard naast zijn woning wil, wordt het leven volledig zuur gemaakt. Het huidig beleid, meer bepaald de rode brigade en die blindelings door de C.D.&V. wordt gevolgd, prefereert nu voor een jaarlijkse belasting bij samenvoeging. Idee2006 kan niet geloven, dat de middenstands- en landbouwersvleugel binnen de C.D.&V dit kan slikken.

ovendien rijzen er toch heel wat vragen of bedenkingen bij de bouwpolitiek van dit beleid. In mijn dorp Keiem komen er ongeveer een zestigtal woningen bij. Op het eerste zicht moeten wij dit toejuichen. Maar het fenomeen van invulling van de bouwkavels via koppel-, rij- en bescheiden woningen (d.w.z. minimaal volume van de woning en zoveel mogelijk huisjes op een kavel) is een doorn in de ogen van de hardwerkende Vlaming, Belg, Diksmuideling en Keiemnaar. Zelfs voor die hardwerkende mensen is er geen bouwkavel voor een alleenstaande woning met een redelijk volume en een grote tuin voor handen. Dit is het zoveelste bewijs, dat het beleid in Diksmuide opteert voor een puur rode bouwpolitiek!!!
Wij vragen hierbij ook de hoofdelijke stemming.


31/05/2010

Punt 1 : goedkeuring verslag

Graag zou Idee2006 het volgende meegeven. N.a.v punt 17 over drugpreventie, zouden wij vragen de mail, weliswaar na de gemeenteraad, van de voorzitter drugpreventie, de repliek van Idee2006 en van de voorzitter van de C.D.&V. t.a.v de persmedewerkers aan het verslag toe te voegen. Wij hebben ook onze bedenkingen in het kader van hanteren van dergelijke criteria. De mail getuigt van de man of vrouw te spelen, maar niet meer de bal! Wij kunnen ons terecht de vraag stellen. Wordt de democratie hier nog gehandhaafd door deze meerderheid en is of was dit een egotrippen of beter gezegd uiterste frustratie van de voorzitter van drugpreventie? Meneer Bailleul, u bent niet vies van dergelijke handelswijze, denken wij maar aan de verkiezingscampagne van 2006 nav de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij u, mijn familie op een heel decadente manier hebt bedreigd. Nu, dit is hier niet ter zake, maar het blijft wel in mijn achterhoofd spelen en het is ook wel het levende bewijs, uit welk vlees of hout de voorzitter van drugpreventie is gesneden. Blijkbaar was de mail nav onze tussenkomst voor het punt drugpreventie wel degelijk opnieuw een egotrippen van de voorzitter, als wij een aantal tenoren van de C.D.&V mochten aanhoren. Idee2006 vecht geen robbertje uit ivm drugpreventie, want dit moet de partijgrenzen overstijgen, vandaar ons prangend betoog. Wij hebben enkel onze hand uitgestoken, maar blijkbaar is dit “achteraf” helemaal onterecht in het verkeerde keelgat geschoten van de voorzitter.
Misschien kan de voorzitterster van de gemeenteraad eens brainstormen over een deonthologie, om de oppositie toch maximaal zijn kansen te geven, want per slot van rekening worden wij door dergelijke mails van de meerderheid in snelheid gepakt. Politiek fatsoen lijkt Idee2006 anders!

Punt 10 : budgetwijziging

Idee2006 kan alleen maar vaststellen, dat de belastingen niet verlagen en nieuwe belastingen in het leven werden geroepen. Dit gaat dan meer bepaald over toerismebelasting en een belasting op de rug van de verenigingen via het uitleenreglement, waarbij de schepen van toerisme dan nog op de koop toe predendeert, dat het toerisme goed is voor meerdere jobs in Diksmuide.

Verder vind ik deze begrotingswijziging een bedrag van 3.822.800 euro voor de verkoop van de rioleringen. Normaliter is er een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro voorzien voor de verkoop van riolering aan Infrax. Daar zou de stad 24 procent van genereren, waarvan de helft in 2009 en de andere helft in 2010. Dergelijke cadeaus heeft het vorig beleid nooit gekregen. En toch nog geen belastingsverlaging! Wellicht zal dit voorzien worden een jaar of anderhalf jaar voor de verkiezingen. Opnieuw in het belang van de verkiezingen van 2012, zoals ik reeds aankaartte met de begrotingsbespreking.

Nog een aantal vragen :

 • op de post 421/735-60 : Herstel wegen stadscentrum en dorpskernen, wat impliceert dit?
 • Op de post 790/633-51 : buitengewone toelage Kerk Lampernisse. Wordt deze Kerk nu geklasseerd? Wanneer worden de herstellingswerken eindelijk aangevat?
 • Tweede terrein voetbalplein Keiem. Is daar een bedrag voorzien? Of wordt Sp. Keiem met een kluitje in het riet gestuurd. Nochtans heeft voormalig minister Dirk Van Mechelen sinds 2007 heel wat mogelijkheden gestipuleerd om uitbreidingen te voorzien in zonevreemde gebieden in het kader van openbaar nut! En bovendien doen de eigenaar en pachter van desbetreffend perceel ook niet moeilijk.

In 2014 ging de stadsschuld gigantisch stijgen volgens de begroting van 2010. Vandaag zien we, dat dit niet meer het geval is. De schepen van financiën verklaart hierbij doodleuk als reden, dat altijd maar iets meer dan 50 procent van de voorziene investeringen wordt uitgevoerd. Waarom dan nog een begroting? Wie gelooft deze mensen nog?

Punt 11 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Mevrouw de burgemeester, u als verantwoordelijke van de brandweer, mag ik vragen hoeveel de benefiet tvv de brandweermannen, die zware brandwonden hadden opgelopen, heeft opgebracht? Ik denk, dat de burger het recht heeft welk bedrag daarmee is gelinkt?


26/04/2010

Punt 13 : Financiën-reglement leegstandregister

Idee2006 zal dit niet goedkeuren, daar wij het volledig oneens zijn met de activeringspolitiek voor bouwgronden door dit beleid.

Punt 18 : Overeenkomst CGG projectbegeleiding DOP

Ik deel volkomen de mening van collega Jan Van Acker. Ik beklemtoon eveneens de constructieve bijdrage van de huidig OCMW-voorzitter in de toenmalige werkgroep drugpreventie, dan nog onder de noemer van Wego.

DOPToch een aantal vraagjes en opmerkingen:

 • deze overeenkomst met Largo dateert al vanuit de vorige legislatuur. Dit is dus niets nieuws
 • Wanneer wordt de antenne van De Sleutel opnieuw in Diksmuide gehandhaafd? De drempel moet zo laag mogelijk gehouden worden, maar De Sleutel is reeds twee jaar verdwenen uit Diksmuide. U weet als geen ander dat De Sleutel heel wat bijval kende. Nu is er niets meer om mensen op te vangen met een alcohol- of drugprobleem. In de hoorzitting in Keiem kaartte je nochtans De Sleutel aan. Idee2006 verlangt geen grote woorden, maar daden en aub niet wachten tot aan de verkiezingen. Het gaat over volksgezondheid
 • Diksmuide wordt zeker niet gespaard ivm de drugproblematiek. Denken wij maar aan een tweetal maanden terug, waarbij de politie een drugdealer kon oppakken ter hoogte van het park.
 • Eveneens in de hoorzitting van Keiem pakte de voorzitter uit met de “haaibox”. Het is de doelstelling van de “ haaibox” om het woordje drugs te weren. Ik kan het eigenlijk niet meer zo goed volgen. Wego (Welzijn en Gezondheid) moest plaats ruimen voor Dop met als reden. “De burgers wisten zogezegd niet dat Wego drugpreventie behelsde en daarom werd door de voorzitter Dop (drugoverlegplatform) in het leven geroepen, opdat de burgers zeker zouden kunnen vaststellen dat over drugs gaat”. Het fenomeen van alcoholproblemen worden zelfs niet meer weerhouden.

Je zou voor minder de bomen in het drugbos niet meer vinden.

Toch nog eens herinneren aan mijn rapport:

Sunbeam, het scholierenfestival is mijn geesteskind. Ik heb de secundaire scholen op dezelfde lijn gekregen om de examens op hetzelfde tijdstip te laten beëindigen. Een aantal jongerencafés sloegen de handen in elkaar en sloten hun deuren. Zij baten dan de bar uit op de festivalweide. Het scholierenfestival genereert ook een vorm van sociale controle en minimaliseert de overlast door overmatig alcoholgebruik bij jongeren in het centrum In 2002 heb ik een antenne van De Sleutel kunnen installeren in Diksmuide. De Sleutel kende een heel goede respons.

Voor de lagere scholen ( 5de en 6de leerjaar) maakten de kinderen kennis met het drugbos. Iedere lagere school van het grondgebied Diksmuide nam deel aan dit projekt. Voor de secundaire scholen (1ste, 2de, 3de jaars) opteerden wij voor de theatervoorstelling “Panda” in het Kruispunt. Deze theatervoorstelling waarschuwde vooral op de verschrikkelijke gevolgen nav het druggebruik.

Ik heb jarenlang gewerkt aan een vertrouwensrelatie met de horecazaken. Een vijftiental horecazaken namen deel aan het drugarm label, analoog met Middelkerke en Brugge. Het is zeker niet de bedoeling om te fungeren als politie, maar gewoon als vertrouwenspersoon met de uitbater(s). Het is van vitaal belang op het terrein aanwezig te zijn. De jongere, die eventueel met een drugprobleem wordt geconfronteerd, de juiste weg aanduiden in alle discretie om het drug- of alcoholprobleem op te lossen, zonder dat zijn probleem op zijn strafblad staat.

Ik betreur nog altijd, dat de huidige voorzitter het drugarmlabel zomaar nu van de tafel veegt. Nochtans heeft hij het drugarm label helpen op de rails zetten.

Mijn volgende stap zou het volgende geweest zijn:

Een verantwoordelijke uit de omgeving van een speelpleintje aanduiden. Vanuit dit oogpunt heeft men ook een vorm van sociale controle. Samenscholing van jongeren kan je niet tegenhouden en mag je ook niet verhinderen. Maar als er illegale praktijken plaats grijpen, kan de verantwoordelijke dit briefen. Ook verlichting op bepaalde speelpleintjes kan eventueel een solide oplossing bieden.

Meneer de voorzitter, wat is uw palmares?
Een ding is zeker. Ik word “ haai” van het huidig drugpreventiebeleid! De oproep van mijn collega Jan Van Acker is volkomen terecht en zou bij de voorzitter tot reflectie moeten stemmen.

persartikel DOP


Bevrijdingsmateriaal voor de brandweer in de maand april 2010


29/03/2010

Punt 3: omleidingswegen

omleidingswegenAls politici hebben we de taak om voor een leefbare gemeenschap te zorgen. Leefbaarheid van de stad- en dorpsbewoners en leefbaarheid van de weggebruikers. Om beide te verzoenen zijn compromissen nodig.

Zoals we reeds schreven in ons programma waarmee we naar de verkiezingen van 2006 trokken, moet er dan inderdaad ook werk gemaakt worden van de aanleg van de omleidingswegen rond Diksmuide en ook rond Pervijze.

Wat betreft Pervijze vinden we met onze fractie dat de aanleg van een ring zeker noodzakelijk is, rekening houdend met het toenemend verkeer als de plannen uitgevoerd worden zoals ze hier worden voorgesteld. Zeker de zuidwestelijke kwartring tussen de Pervijzestraat en de Veurnestraat is dan prioritair, maar indien mogelijk, moet deze dan ook doorgetrokken worden naar de Nieuwpoortstraat.

Dit dossier hangt natuurlijk samen met de omleidingen rond Diksmuide die jammer genoeg door de toenmalige weerstand uit middenstandshoek 30 of meer jaren vertraging hebben opgelopen.

Wat betreft de noordwestelijke ring stellen we vast dat deze voor nogal wat verwarring zorgt. In principe zou de aanleg daarvan uiteraard een zeer goede oplossing zijn. Uiteraard na behoedzaam afwegen van alle pro’s en con’s.
Vlaamse en provinciale overheid zitten in dit dossier blijkbaar niet op dezelfde lijn. Ook binnen deze meerderheid worden hierover blijkbaar bochten gemaakt. Ik hoor een Spa schepen hier nog recent verklaren dat hij al heel veel jaren in de politiek zit en met zijn jarenlange ervaring zeker weet dat dit stuk er nooit zal komen! 2020 is wel nog 10 jaar verwijderd maar nooit is toch nog een heel stuk verder!

Als er mogelijkheid is om dit gedeelte te realiseren, dan moet met deze optie zeker rekening worden gehouden en is verder onderzoek hierover dringend noodzaeklijk. Het is o.i. dan ook nu te vroeg om definitieve beslissingen voor Pervijze te nemen, zeker voor wat betreft het traject tussen Veurnestraat en Nieuwpoortstraat.

Daarom zullen we ons bij deze stemming onthouden.

Punt 5 Centrummanagement

Het belang dat het beleid van de stad aan de vzw centrummanagement hecht, wordt duidelijk als we het dossier voor dit punt van de gemeenteraad bekijken. Net als vorig jaar moeten we vaststellen dat het kaftje de naam “dossier” onwaardig is.

Er wordt aan deze raad gevraagd om zijn goedkeuring te geven aan het verslag van de algemene vergadering van de vzw centrummanagement, waarin het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting werden goedgekeurd. Tot onze verbazing vinden wij in dit dossier, noch een uitnodiging, noch een verslag van deze algemene vergadering, laat staan dat het jaarverslag is ondertekend door de drie partijen binnen deze vzw.

We stellen wel vast dat de vzw 35.000 euro aan drukwerken heeft besteld ter promotie van Diksmuide, hoewel in het gehele dossier geen enkel voorbeeld van drukwerk zit. Er wordt o.a. gesproken over de nieuwsbrief “handelend Diksmuide”. Graag hadden wij een voorbeeld zien van de uitgave ervan van 2009. In dit dossier ontbreekt elk detail.

Betreffende de cijfers stellen we vast dat er op vandaag een overdraagbare winst is van 18.327,29 euro, zijnde 5177,16 euro in 2009 en 13.150,13 euro in 2008. Wij worden gevraagd een subsidie goed te keuren van 25.000 euro. Als de vzw zo verder doet, dan vermoed ik dat we de volgende zitting geen subsidie zullen moeten toekennen, maar er nog voldoende middelen aanwezig zullen zijn om verder te boeren. Het beleid van deze vzw is er toch niet op gericht een spaarpotje aan te leggen, maar onze stad te promoten door gecoördineerde activiteiten te organiseren of studies te verrichten inzake de concurrentiepositie van Diksmuide.

We zijn tevreden dat ons advies betreffende het promoten van de marktdagen is opgevolgd en uiteindelijk de informatieborden hiervoor werden aangewend. En we hebben nog een voorstel:
Zou het niet nuttig zijn om onze handelaars eens te laten bevragen omtrent de evolutie van hun handelszaak, hun toekomstperspectieven en hun klantenprofiel. Zou het ook niet interessant zijn om middelen aan te wenden om een duidelijker beeld te creëren over de concurrentiepositie van Diksmuide tegenover de omliggende steden. Met deze gegevens zou men een beter beleid kunnen uitstippelen om de aantrekkingskracht van onze stad verder te verbeteren? Omtrent de koopbinding dateren de beschikbare cijfers uit 1998 en 2003.
Van beleid is momenteel weinig sprake. In dit dossier is er geen enkel verslag terug te vinden van de vergaderingen van het afgelopen werkjaar, noch een detail van een grootboek. Zelfs het woord “centrummanager” vinden we niet meer terug.

Beste collega’s, het is ooit anders geweest.
Als dit zo verder gaat moeten we het nut van deze vzw in vraag stellen. Wij onthouden ons van deze stemming, omdat we het spijtig vinden dat met dergelijk instrument, waar zolang boeiend werk mee is geleverd, vandaag niets meer mee gebeurt dan het herkauwen, herhalen of uitdoven van activiteiten. Als er geen coördinatie meer is, geen centraal aansprekingpunt, geen creativiteit en dynamiek op vlak van economie, wordt de aantrekkingskracht van onze stad ernstig bedreigd en dreigt onze stad investeerders en haar rol als inkoopstad voor de regio te verliezen . We zijn ervan overtuigd dat niemand in deze raad terug deze weg wil opgaan en dat iedereen alles in het werk zal stellen om het tij te keren en op z’n minst uit respect voor de handelaars van deze stad, een volwaardig dossier op de raad zal voorleggen.

Punt 6 : Aankoop grond te Keiem jegens consoorten Vandevyvere

project de Stoomboot KeiemUiteraard gaat Idee2006 deze aankoop goedkeuren. De goedkeuring van het Grup en de aankoop van de grond is reeds uitgebreid in de pers verschenen. Deze handelswijze stemt tot reflectie en vanuit dit oogpunt wordt de oppositie de wind uit de zeilen gehaald en bijgevolg in snelheid gepakt. Verder, waarom wordt de K.L.J.-Beerst-Keiem-Leke nog in deze notule vermeld? Ik heb nergens in het dossier een spoor gevonden, waaruit blijkt dat de K.L.J terugkomt op hun beslissing om niet mee te stappen in het projekt. In een van mijn vorige tussenkomsten heb ik met aandrang gevraagd, om toch nog eens rond de tafel te zitten met de K.L.J., daar hun lokaal in De Stoomboot nu verdwijnt. Is dit gebeurd?

Idee2006 vindt het spijtig, dat deze aankoop zo lang heeft blijven aanslepen. Hier dient het beleid voor zijn eigen deur te vegen. Nochtans heb ik het dossier in de vorige legislatuur volledig op de rails gezet. De huidige schepen vond dat het huiswerk opnieuw moest worden gedaan. Waarom, joost mag het weten? Zelfs de optie op het speelplein werd door hem weer aangesneden en met als hoogtepunt zelfs een suggestie tot een nieuwe inplanting, zonder enig overleg en tot grote ergernis van consoorten Vandevyvere en de omgeving. En at last but not least prefereert deze coalitie terug voor de optie van de vorige bewindsploeg.
Door dit toedoen is er heel wat kostbare tijd verloren gegaan, zeg maar meer dan een jaar. De nieuwbouw moest nu reeds voltooid zijn. Eind 2010 moet het huidig heem afgebroken zijn en de omgeving in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld door de Kerkfabriek of eigenlijk de Stad.
verkaveling KeiemEind 2010? Wat impliceert dit? Is dit oktober, november, december? Als landbouwer weet ik als geen ander, dat grond- en afbraakwerken uitvoeren in deze periode geen sinecure is! De weersomstandigheden zijn normaal gezien dan niet gunstig. De nieuwbouw van het jeugdheem zou ten vroegste na het bouwverlof kunnen starten. Heeft de schepen enig idee, welke timing daarmee is gelinkt?
De schepen verklaart in zijn persnota, dat hij nu pas een tandje zal bijsteken. Ik ben ervan overtuigd, dat de hij een tandwiel met een groot verzet zal nodig hebben.
Alé, we moeten realistisch blijven. Dit wordt geen haalbare kaart meer. Een nieuwbouw, die ten vroegste kan starten na het bouwverlof en de afbraak van het huidig chiroheem. Dit allemaal tegen eind 2010.
Gelukkig zijn de nieuwe eigenaars van de grond van het huidig chiroheem heel tolerant en chirominded. Chiro Klimop Keiem is hen daarvoor heel dankbaar. Maar we betreuren ten zeerste, dat de schepen nog geen enkel contact met de nieuwe eigenaars heeft opgenomen.
Een zaak is zeker! Het Diksmuids schepencollege zal met brio geslaagd zijn, dit project afgewerkt te hebben, kort voor de verkiezingen. Wat heb ik weer gezegd bij de begrotingsbespreking?

Bijgevoegd punt : toestand Sleestraat

Samen met wielerbond Vlaanderen ben ik volop bezig een mountainbiketreffen in het kader van opleiding voor jeugd op het grondgebied van Diksmuide te organiseren. Een aantal wegen en paden werden reeds gescreend. Een van de opties is de Sleestraat in Sint-Jacobskapelle. De afgevaardigde van WBV en ikzelf hebben moeten vaststellen, dat deze openbare weg in heel slechte staat is. Zelfs voor het mountainbiken komt deze openbare weg wellicht niet meer in aanmerking, daar de veiligheid helemaal niet meer kan worden gegarandeerd.
Bovendien komt ook de veiligheid van de bewoners in het gedrang, daar bij brand of dringend ziekenvervoer, deze openbare weg een heel groot obstakel of probleem vormt.
Wanneer wordt deze weg hersteld of heraangelegd?

Doortrekken van de Sleestraat?
Voor het mountainbiken is dit zeker niet noodzakelijk, daar de bewoners heel tolerant zijn en zich heel fexibel opstellen bij een vraag voor een doortocht van een mountainbiketocht.


Geen zesde editie Natourcriterium Diksmuide: repliek Marc deprez


22/02/2010

Punt 4 : ocmw-budgetten 2009-Wijziging nr 1

landbouwgronden Marc DeprezBlijkbaar is het ocmw in het zelfde bedje ziek van het college van burgemeester en schepenen. De goedkeuring voor wijziging nr. 1 wordt hier gevraagd.
Idee2006 zal uiteraard deze budgetwijziging niet goedkeuren omwille van de totale uitverkoop van het patrimonium ( ocmw-gronden en – huizen). Trouwens heeft de voorzitter van het ocmw in een van de vorige gemeenteraden verklaard, dat men genoodzaakt is om de 20 à 30 jaar een rusthuis grondig te renoveren of een nieuwbouw te stipuleren. Wie zal dan de financiering ophoesten? De voorzitter geeft hier grif toe, dat de volgende generatie de dupe is met deze totale uitverkoop in het kader van de financiering van het huidig nieuw te bouwen rusthuis.

Punt 7 : kantoorautomatisering- vernieuwing huurovereenkomst met all-in onderhoudscontract van zwart wit kopieermachines- goedkeuring kostenraming lastenboek en wijze van gunnen

kopiermachineIn de gemeenteraad van 31 maart 2008 vroeg het college van burgemeester en schepenen de goedkeuring voor de aankoop van een kleurenkopieermachine voor een bedrag van liefst 115.000 euro. Idee2006 had daar heel wat bedenkingen. Wij suggereerden dan een denkoefening te maken en eventueel prijsoffertes te handhaven via kopiecentra.
Is daar werk van gemaakt geweest?
Nu confronteert men ons met een huurovereenkomst met all-in onderhoudscontract van de zwart-wit kopieermachines voor een bedrag van 235.000 euro. Daar bovenop dient men nog de kleurenkopieermachine te onderhouden. Wat is het bijkomend kostenplaatje daarvan? Wij houden niet van salamipolitiek! Ons lijkt het toch wel opportuun en nuttig dringend prijsoffertes op te vragen via kopiecentra en te vergelijken. Hierbij vragen wij dan dit punt uit te stellen!

Punt 9 : belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels

belasting onbebouwde kavelsDe nieuwbakken schepen voor landbouw bakt het hier toch wel heel bruin.
Maandag ll ging de landbouwraad door, tegelijk met onze fractievergadering. Dit vitale punt werd niet aangekaart en stond zelfs niet op de dagorde. Wel op de dagorde, de aanleg van fietspaden langs de gewestwegen, die reeds meer dan 6 maanden zijn goedgekeurd in de gemeenteraad, de landbouwdag, winnaars van de hoevefraaiing,…Meer en meer stevent de landbouwraad af op een feestcommissie. Maar als het gaat over een Grup Blankaert, plan Otter-bis voor de Handzamevallei en nu dit aangepast reglement voor de onbebouwde bouwgronden laat het college van burgemeester en schepenen de landbouwraad links liggen. Wellicht hebben deze hot items te maken met de bittere pil , die de landbouw- en middenstandskandidaten van de C.D.&V nog maar eens dienen te slikken door het rode leger. Het aangepaste reglement voorziet geen vrijstelling meer voor bouwgronden, die functioneren als landbouwexploitatie. Dit is een ware aantasting van de persoonlijke vrijheid en dit impliceert een sluikse onteigening. Nergens in de buurtgemeenten hanteert men dergelijke criteria. Diksmuide is opnieuw het buitenbeentje!!!
Natuurlijk zal het beleid argumenteren, dat de bouwgronden te duur zijn. Maar vandaag de dag stellen wij vast en zien wij in het straatbeeld, dat er heel wat appartementen reeds geruime tijd te huur of te koop staan. Wij zijn ervan overtuigd dat de kostprijs van de bouwgronden zal reduceren. Dit zijn de repercussies van de crisis.
Idee2006 zal deze sluikse onteigening zeker niet goedkeuren en vraagt hierbij de hoofdelijke stemming. Wij vragen hierbij met aandrang naar de C.D.&V toe, vooral voor de kandidaten uit de landbouw en middenstand tweemaal na te denken.

Punt 10 : Belasting op het samenvoegen van onbebouwde percelen bij bebouwde percelen in woongebied

Ongelofelijk maar waar! Alle gekheid op een stokje. De hardwerkende Vlaming in het bijzonder de brave Diksmuideling zal dus bij de aankoop van twee percelen bouwgrond een bijkomende belasting dienen te betalen op een van die kavels, indien de eigenaar een grote tuin of een boomgaard wenst te bewerkstelligen. Opnieuw een ware aantasting van de persoonlijke vrijheid.
Diksmuide wordt communistisch bestuurd! Ieder zijn huisje met opgelegde stijl en een beperkt aantal vierkante meters vrije ruimte. Straks zal dit beleid nog een belasting genereren, wanneer de tuin, vijver, boomgaard of de woning te groot is volgens de rode broeders.
En de Diksmuidse C.D.&V kijkt lijdzaam toe. Het kan toch niet dat de C.D.&V hiermee akkoord gaat?
Hierbij vragen wij ook de hoofdelijke stemming.


25/01/2010

Punt 8: Toekenning van toelagen aan diverse verenigingen

Alles kan beter…
Politieke organisatie, hulporganisatie…
Ze zouden beter dit, ze zouden beter dat…
Het komt er zeker op aan iets te doen.
Met de serieusheid van de intentie op deze manier de ‘hoop’ te vergroten !
Wat denken jullie hiervan ?

Punt 11 : Sluiting volkscafés

volkscafé 't Stroomtje LekeDe jongste 15 jaar hebben meer dan 25 volkcafés hun deuren gesloten en de horeca heeft het ook al niet onder markt.
Volkscafés zijn het sociaal weefsel en zijn vooral een uitvalsbasis voor het verenigingsleven. Een volkscafés is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor mensen van alle rang en stand. Ook de alcoholcontroles bieden een dorpscafé enig soelaas. Laat het duidelijk zijn, ik ben niet tegen alcoholcontroles, maar men kan eventueel te voet naar het volkscafé.
Daarnaast moeten we jammer genoeg vaststellen, dat heel wat cafés en horecazaken over te nemen zijn of te koop worden aangeboden. Denken we maar aan de handelszaken in de Bortierlaan en de Ijzerlaan.
Idee2006 vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om de volkscafés en de horeca een duwtje in de rug geven.

Een aantal maatregelen willen wij zelf voorstellen.

 • vrijstelling van bedrijvenbelasting gedurende de eerste drie jaar.
 • De terrassen- en de toerismebelasting afschaffen.
 • De btw-verlaging is uiteraard geen voer voor de gemeenten en steden. Maar misschien toch de druk verder op de ketel houden bij de overheid, opdat zowel de volkscafés en de horeca op dezelfde leest zouden worden geschoeid, nl. een tarief van 6 procent btw.

Punt 12 : Kerk van Kaaskerke

Idee2006 vindt het nogal bizar, dat uitgerekend een gemeenteraadslid van de meerderheid de herbestemming van de Kerk van Kaaskerke dient aan te kaarten. Eigenlijk hebben we medelijden met het gemeenteraadslid. Hij wordt nu geofferd op het altaar van de meerderheid om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen. Of misschien beter gezegd, hij fungeert nu zoals een haas in een loopwedstrijd voor de plaatselijke C.D.&V. zodat deze partij dan met gemak kan scoren. André moet de ideale voorzet geven zodat de nieuwe schepen een perfect doelpunt kan scoren. Maar de perceptie of deze vlieger gaat niet op. De manoeuvres zijn hier overduidelijk. De C.D.&V. zaait nu wel wind maar zal wellicht storm oogsten.

kerk KaaskerkeIdee2006 blijft bij haar voornemen om de Kerk van Kaaskerke te laten functioneren als archiefruimte. Deze weg werd al helemaal geplaveid door de bescherming van de Kerk en de omgeving, waardoor de kosten al geminimaliseerd werden. Het behoud van de Stille Gebedsruimte is een must en kent ondanks de slechte toegang heel wat bezoekers. Ze wordt prachtig onderhouden door de plaatselijke bevolking. Een pluim op de hoed van de Kaaskerkenaren, die door de huidige meerderheid zwaar op de proef worden gesteld. Denken wij maar aan de confrontatie met de ring, die het dorp middendoor snijdt en de vraag voor windmolens in hun achtertuin en wellicht nog een evenementenhal op hun grondgebied.

Het schepencollege is reeds geruime tijd een denkoefening aan het doen voor de invulling van de Kerk van Kaaskerke. Dit is meer dan een publiek geheim. Uiteraard is de stoelendans in het schepencollege nu een voldongen feit. Wij lezen in alle kranten, dat de nieuwbakken schepen voor Kerkfabrieken opteert voor een herbestemming van een aantal Kerken op het grondgebied van Diksmuide.
Over welke Kerken gaat dit?
Wordt de gewijde Stille Gebedsruimte in de Kerk van Kaaskerke behouden?
Idee2006 heeft meermaals moeten vaststellen dat dit beleid heeft geen enkele visie heeft. Naast de verkoop van heel hun patrimonium, zal deze meerderheid (C.D.&V – SP.a) nu nog de Kerk van Kaaskerke van de hand doen. Nochtans hebben wij op ons grondgebied een mooi voorbeeld hoe een Kerk een herbestemming kan krijgen, nl. de paterskerk werd omgevormd tot bibliotheek.