Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2011

19/12/2011

Punt 6 : Technische dienst – Gebouwendienst-Sporthal-Toetreding Divisie Secundaire Diensten TMVW-Goedkeuring

Idee2006 zal zich onthouden, daar wij nu holderdebolder dit dossier dienen goed te keuren. Wij hebben niets tegen een nieuwe, bijkomende sporthal, integendeel. Maar het kan toch niet dat men zomaar een goedkeuring kan geven, waarbij het gaat over heel veel geld en bijkomende aandelen. Wij vragen het punt uit te stellen tot de volgende gemeenteraad, opdat iedereen zich zou kunnen verdiepen in het dossier.

Bijgevoegd punt : evenementen in Diksmuide

Tijdens de vorige gemeenteraad werd het budget 2012 aangekaart , gelinkt met de bespreking van de beleidsnota voor het dienstjaar 2012. In deze beleidsnota op pagina 66 staat vermeld en ik citeer : " het is immers opmerkelijk, hoe sedert het organiseren van evenementen het bezoekersaantal in de stad stijgt, zowel tijdens de week als tijdens het weekend".

Idee2006 heeft de indruk, naast het verdwijnen van het natourcriterium heel wat evenementen een neerwaardse spiraal kennen. De vlottentocht is nog maar een schim van vroeger. Diksmuide op stelten kende een minimale respons en de kerstmarkt gaat zienderogend achteruit. De kermis van Diksmuide, die op sterven na dood is, werd reeds aangesneden door Idee2006. Verenigingen, die verdwijnen van het toneel, denken wij maar aan een toneelvereniging en een wandelclub. Een voorzitter van de culturele raad, die een kwis wil organiseren, maar die noodgedwongen de kwis moest afblazen omdat er maar 4 deelnemende verenigingen waren. In tegenstelling tot wat de schepen voor cultuur beweert, ontvangen wij geluiden, waarbij de horeca steen en been klaagt over het bezoekersaantal tijdens evenementen. Wij kunnen alleen maar concluderen, dat er heel wat werk aan de winkel is om de evenementen op te krikken. Nochtans een paar jaar terug floreerde het centrum beter en beter, door toedoen van ex-centrummanager Claude Vindevogel. Laat een ding duidelijk zijn, wij doen geen afbreuk aan het geleverde werk van de huidige ambtenaren. Maar het beleid of het huidig schepencollege mist duidelijk visie. In de vorige legislatuur opteerde men voor ijsberen en zelfs een ijspiste was van de partij tijdens de kerstmarkt. Dit genereerde heel wat volk. Maar zelfs de kerstmuziek ontbrak tijdens het kerstweekend. Tot overmaat van ramp verkondigt de schepen voor alcohol- en drugpreventie, dat niet-alcoholische dranken moeten goedkoper zijn dan de alcoholische dranken. Dit werd tijdens de kerstmarkt niet nageleefd. Van een voorbeeldfunctie gesproken. Nog maar eens het bewijs en eigenlijk niets nieuws onder de zon, dat het alcohol- en drugpreventiebeleid een dode letter is geworden. Idee2006 wil meewerken aan een revival van de evenementen.. Wij zullen een aantal ideeën opperen en dit vooral in samenspraak met onze voorzitter Claude Vindevogel. Ere wie ere toekomt!

 • Er moet dringend werk gemaakt worden om alle verenigingen van het centrum Diksmuide, horeca, handelaars, sympathisanten rond de tafel te zetten, waarbij iedereen zijn mening kan ventileren. Uit de geinteresseerden een commissie samenstellen, die geruggesteund wordt door een ambtenaar. En in compensatie naar de verenigingen toe, het uitleenreglement afschaffen en instaan voor de billijke vergoeding.
 • In tweede instantie, de schepen voor cultuur, misschien samen met de burgemeester moeten de boer opgaan. Vragen voor een onderhoud tijdens de bestuursvergadering van een vereniging. Ik besef terdege, dat dit monnikenwerk is, maar het werpt zijn vruchten af.
 • Om onze boterstad aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners, vragen wij meer aandacht voor alle pleinen. Dit impliceert echter :
  • cultuur in open lucht : apéritiefconcerten tijdens de zomermaanden in het stadspark
  • synergie tussen dodengang, Ijzertoren en stad : avondwandelingen langs de boorden van de Ijzer rond de thematiek "oorlog en vrede" met afsluitend klank en lichtspel
  • synergie tussen begijnhof en stad : cultuuravonden met lezingen, gedichten, kleine concerten tijdens de zomer en een avondterras t.v.v. de Lovie
  • feest in de stad : een vierdaags zomerprogramma rond de julifoor met podia op diverse centrumpleinen
  • een zomerfiets of wandeltocht in samenwerking met nationale radiozender langs onze charmante dorpen en voorzien met streekproducten
  • Ijspiste en ijsberen tijdens de kerstperiode
  • 11 juli-viering op de Grote Markt met een groot spektakel ( conform de show met paarden en roofvogels een 7-tal jaren terug)
  • "Ter land ter zee en in de lucht " aan de Ijzer
  • En vooral betere ondersteuning van de dorpen en verenigingen bij het organiseren van lokale feesten.
 • Een vervanging voor het natourcriterium is een must. Het natourcriterium zette Diksmuide op de kaart. Het natourcriterium kende door zijn reclame op tv, radio, dag- en weekbladen heel wat return, niet alleen sportief maar ook vooral toeristisch. Dit betekende een dubbelslag voor Diksmuide, weliswaar voor niet zoveel geld, door toedoen van deze dubbelslag.. Nu gedane zaken nemen geen keer. Maar ik zou toch eens navragen of het niet mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld een aankomst van de "enecotour" in Diksmuide te krijgen. Of de organisatie van een veldrit voor profs, naast deze van de jeugd. Wij beschikken nu over een prachtig parcour rond de sporthalle. Even vergelijken. Ardooie heeft iets meer dan 10.000 inwoners. Deze gemeente kan het wel waarmaken om de aankomst van de "enecotour" binnen te rijven en daarnaast wordt er ieder jaar nog een veldrit voor profs georganiseerd. Beide evenementen kennen een ware volkstoeloop. Waarom zou dit niet weggelegd zijn voor Diksmuide?

28/11/2011

Punt 1 : verslag vorige zitting-goedkeuring

ij de mondelinge vraag over het voorwoord van de schepen voor sociale zaken in het tijdschrift " schemerlicht" had Idee2006 de vraag gesteld om een deontologische code te handhaven voor alle gemeente- en ocmw-raadsleden. Er is nochtans een artikel in de gemeentewet of decreet, dat de besturen daartoe verplicht zijn.

Wordt er werk gemaakt van deze deontologische code?

Punt 3 : RO en onroerend erfgoed-Algemeen-GRS Alveringem-Advies

Ik lees : " Er zijn geen elementen voorhanden die een invloed hebben op Diksmuide" Maar, wanneer wordt het GRS van Diksmuide bijgestuurd, om toch een aantal bouwgronden te kunnen voorzien voor alleenstaande woningen?
Bovendien zou een bijsturing van het GRS ook een gunstig gevolg hebben voor zonevreemde sportterreinen. Denken wij maar aan regularisatie van het zonevreemd voetbalveld van Sp.Keiem en de uitbreiding met een terrein. Dit wordt nu allemaal mogelijk gemaakt door het decreet van 11 april 2008.

Punt 13 : Financiën – Budget – Financiële nota dj 2012 en beleidsnota- goedkeuring

Het dexia-verhaal heeft uiteraard een impact op deze begroting. De Diksmuidse belastingsbetaler is daar de dupe van.
In de buitengewone begroting passeren de fietspaden nogmaals de revue, maar de herinrichting van de stationsbuurt verdwijnt van het toneel. Idee2006 kan alleen maar concluderen, dat dit beleid grotendeels in functie heeft gewerkt naar de verkiezingen toe.

 • In de begroting van 2009 werd de goedkeuring gevraagd voor de aanleg en vernieuwing van voetpaden voor een bedrag van 750.000 euro. Dit vanuit het oogpunt om dit allemaal te realiseren voor de verkiezingen. Bovendien vinden wij nog een bedrag terug van 13.500 euro voor de aanleg van voetpaden in de Warestraat. Komt dit in mindering van de 750.000 euro? Of is dit een bijkomend budget?
 • Wij vinden ook geen bedrag terug voor de nieuw te bouwen sporthal tijdens deze legislatuur. Staat nochtans in het sportbeleidsplan. Hoe komt dit?
 • Weinig investeringen in 2012 naar jeugd toe. Alle voorziene investeringen naar de jeugd toe, zullen wellicht voltooid zijn tegen de verkiezingen. Denken wij maar het nieuw te bouwen chiroheem voor de chiro Klimop Keiem. Nochtans een dossier dat op de rails stond in 2006. Het nieuw te bouwen leidinglokaal voor de K.S.A. Diksmuide en de speelpleinwerking Zonnestraal werd tijdens de vorige gemeenteraad goedgekeurd. Nochtans had Idee2006 reeds in 2009 verwittigd, dat de kankerverwekkende asbestplaten zo vlug mogelijk moesten worden verwijderd. Volksgezondheid op het spel zetten in functie van verkiezingen. Het kan naast kanker ook nog eens zware financiële gevolgen genereren, zie het afgelopen proces omtrent asbestplaten van eterniet.
 • Nog tijdens de vorige gemeenteraad. De budgetten voor het herstel van de landbouwwegen werden samengevoegd in het budget 2012.
 • Is er een alternatief voor het natourcriterium? Er werd vorig jaar de ballon opgelaten van Villa Vanthilt en ik lees in de beleidsnota op pagina 66 van dienstjaar 2012 " het is immers opmerkelijk hoe sedert het organiseren van evenementen het bezoekersaantal aan de stad zowel tijdens de week als in het weekend gestegen is". Wat is hiervan de parameter?
 • Verder op pagina 43 van de beleidsnota staat geciteerd : "De drugproblematiek verdient onze blijvende aandacht, informatie, preventie en repressie zijn de sleutelwoorden. Het drugoverlegplatform streeft naar het organiseren van kwalitatieve preventieve acties naar verschillende sectoren. De sector onderwijs is hier een erg belangrijke factor." Wie of wat zijn die andere sectoren?

Idee2006 zal het budget 2012 niet goedkeuren.

Punt 17 : Vrije tijd en onderwijs – Sociale diensten – Lokaal Dienstencentrum " Ten Patershove" –Opstarten en uitbouwen boodschappendienst

Waarom komt dit punt zo laat op de gemeenteraad, daar de boodschappendienst actief moet zijn tegen eind januari 2012?
Of komt dit punt gewoon pro forma op de gemeenteraad en zijn de mensen van de boodschappendienst reeds aangeduid?


31/10/2011

Punt 4 : Technische dienst – Wegen en waterlopen- Onderhoudswerken aan landbouwwegen dienstjaar 2011-2012

Een van de volgende punten is de budgetwijzigingen. Daarin vinden wij dat het budget voor de het vernieuwen van de landbouwwegen met 300.000 euro wordt gereduceerd.
Voor 2012 wordt er dus 763.335,44 euro voorzien. Wellicht hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 daar wel iets mee te maken.

Punt 7 : Technische dienst-Gebouwendienst-Leveren van een containercombinatie voor leiderslokaal en berging KSA en speelpleinwerking.

In de gemeenteraad van 26 oktober 2009 : onder punt 7 : jeugdheem Zonnestraal-verwarming De Torre (meerwerken) heeft Idee2006 dan reeds gevraagd welke maatregelen er zouden worden getroffen, daar de dakconstructie van de containers uit asbestplaten bestaat. We zijn nu 2 jaar later. Wij vinden het onverantwoord, dat er nu pas wordt gereageerd. Asbest is zeer giftig en kankerverwekkend. Bij het ravotten kunnen de kinderen in aanraking komen met deze platen. Wie kruipt er als kind niet eens op een dak!
Wij suggereren, deze containers onmiddellijk te verwijderen en de ontmoetingsruimte( vooraan) voorlopig en in afwachting van de nieuwe containers te laten fungeren als leiderslokaal voor de KSA. Het gaat immers over volksgezondheid en daar neem je geen risico's mee.

Kostprijs 175.000 euro voor een leiderslokaal en bergruimte lijkt ons op het eerste gezicht redelijk hoog in vergelijking met het nieuwe chiroheem voor de chiro Klimop Keiem, waarbij de kostprijs voor de Stad 185.000 euro zou bedragen.

Punt 10 : Budget-Budgetwijzigingen 3 en 4 dienstjaar 2011 : Gewone- en buitengewone dienst

De voorziene investeringen dalen met liefst 6.347.073 euro.
De aanleg van nieuwe fietspaden wordt verschoven naar 2012. Dit omvat reeds een bedrag van 1.656.036 euro Vervolgens worden de wegeniswerken gereduceerd voor een totaal bedrag van 1.521.000 euro Nogmaals de verkiezingen in 2012 zijn daar wellicht niet vreemd aan.

Nog dit!
Er is reeds heel wat inkt gevloeid over Dexia. Ook Idee2006 had gewaarschuwd voor het débacle ivm de kapitaalsverhoging van 578.000 euro. Stad Diksmuide heeft een termijnrekening en kent pieken van 10 miljoen euro aan ontvangsten belastingen, enz. Idee2006 suggereert het risico te spreiden, gezien de onheilspellende berichten over de banken ( zie de Standaard weekend 21 oktober). Een maximumbedrag van 1 miljoen euro per bank. Vandaag de dag gaat het niet meer, over wie geeft het meeste interest, maar welke bank houdt het minste risico in. Vandaar vragen wij verschillende banken te polsen en hun ratings te checken. Voor Diksmuide impliceert dit een tiental banken.

Bijgevoegd punt :Stand van zaken regularisatie en uitbreiding voetbalterrein Sp. Keiem

voetbalterrein KeiemIn de gemeenteraad van 20 december 2010 hebben wij het decreet van 11 april 2008 aangekaart, waarbij de mogelijkheid werd gecreëerd om het huidig voetbalveld te regulariseren en uit te breiden met een tweede voetbalterrein voor voetbalclub Sp.Keiem. Meer dan noodzakelijk voor deze florende jeugdwerking. Bijna 200 kinderen kunnen hun ding doen.
De provincie wil deze weg van het decreet van 11 april 2008 inslaan. Uiteraard juicht Idee2006 dit toe en zorgt vanuit dit oogpunt voor een solide oplossing. Enkel het kruispunt Tervaetestraat-Oostendestraat moet worden aangepakt om de verkeersveiligheid te garanderen en te optimaliseren. Maar dit kan weinig problemen vormen, daar de hoffelijke Vlaamse minister Hilde Crevits voor mobiliteit op een boogscheut woont en partijgenoot is van de schepen.
Ik zie in de budgetwijziging, dat het bedrag voor de opmaak van een rup voor Sp. Keiem van 50.000 euro naar 20.000 euro wordt gereduceerd.
We zijn dus bijna een jaar later. Er is reeds heel wat tijd verloren gegaan, mede door de onmogelijke aanvraag voor uitbreiding van een terrein in landbouwzone. Graag een stand van zaken aub.

Mondelinge vraag : Vraag voor deontologische code voor alle gemeenteraads- en ocmw raadsleden.

In 2007 uitte de toenmalige Diksmuidse oppositiepartij C.D.&V bakken kritiek met de nieuwe lay-out van Diksmuide-info. Het ging dan vooral over de foto's van het schepencollege dat een doorn in het oog was voor de C.D.&V. Uiteraard is het tij volledig gekeerd en is deze kritiek niet meer van doen, daar de C.D.&V opnieuw deel uitmaakt van de meerderheid. Maar het kan toch een brug te ver gaan.
In het huiskrantje van Yserheem 't schemerlicht editie oktober 2011, weliswaar betaald met geld van de belastingsbetaler, behartigt de schepen van sociale zaken het voorwoord ipv de directeur. Het voorwoord barst uit zijn voegen en doet de wenkbrauwen fronsen.

Allerlei decadente verwijten naar de oppositie toe, zijn schering en inslag. Dit is een politiek pamflet met spierballentaal. Het is ook heel bizar, dat de oppositieraadsleden het huiskrantje niet meer krijgen sinds de schepen voor sociale zaken het voorwoord schrijft. Dit kan voor Idee2006 deontologisch niet worden getolereerd, daar dergelijke huiskrant de objectiviteit en de neutraliteit moet garanderen. Vervolgens is het de taak niet van een schepen om zich te ontfermen over het voorwoord. Er zijn genoeg mensen binnen de gemeentelijke- en ocmw diensten, die een voorwoord in hun mars hebben.

 1. Is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van dit voorwoord? Indien ja, zijn zij mee verantwoordelijk
 2. Hierbij vraagt Idee2006 een opmaak van een deontologische code voor alle gemeente- en ocmw raadsleden om dergelijke gevallen in de toekomst te vermijden en bij te sturen.

Trouwens het is niet de eerste maal dat de schepen voor sociale zaken allerlei criteria hanteert om de oppositie zwart te maken. Denken wij maar aan…


26/09/2011

Punt 27 : Technische dienst-Gebouwendienst-Stadhuis-Algemene buitenrestauratie aan beschermd stadhuis

Idee2006 gaat zich onthouden, daar het stadsaandeel bijna verdubbelt. Dossier bis analoog met de reconversie bedrijventerrein Heernisse.

Punt 30 : Vrije tijd en onderwijs-Sociale diensten-Evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan

Even toch de vertrekbasis onder loep nemen!
Op 22 juni 2010 verstuurde Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een omzendbrief over de tussentijdse evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. De Vlaamse administratie vraagt wel om een beknopte vragenlijst in te vullen over het verloop van de evaluatie. Is dit gebeurd?
Het invullen van de vragenlijst moet gebeuren voor 15 mei 2011, waaruit valt af te leiden, dat ook de evaluatie voor die datum moet plaatsvinden. Vandaag zijn we maandag 26 september. Ruim over tijd.

Collega's, bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan hebben wij vanuit Idee2006 opgemerkt, dat er eigenlijk niets werd vermeld ivm gehandicapten. Blijkbaar waren er voor de schepen, voorzitter andere prioriteiten.
Aan een aantal punten van het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd min of meer een stuk voldaan. Maar Idee2006 wilt zich verder focussen op het gehandicaptenbeleid. Meer bepaald gaat dit ook over de toegankelijkheid voor het vrijetijdsaanbod in Diksmuide voor mensen met beperkingen.
Trouwens mijn collega ocmw-raadslid Annemie Borra heeft deze problematiek reeds meermaals aangesneden. Verder lezen wij in punt 6.3.1.2 Opstart werkgroep Wego en opmaak nieuwe doelstellingen en acties – uitgevoerd Daarbij staat te lezen, dat de antennepost De Sleutel = drughulpverlening bijna 2 jaar uit het straatbeeld was verdwenen. Dit is onaanvaardbaar. In Diksmuide werd de alcohol- of drugverslaafde aan zijn lot overgelaten. En nu de weg terugvinden naar de hulpverlening. Dit is opnieuw starten van beneden nul.
Bovendien staat er vermeld, dat men verontrustende signalen van alcoholconsumptie van – 16 jarigen opving. Er werden wobblers verspreid in de Diksmuidse horeca en handelszaken. Reageren wanneer het kalf half of heel is verdronken, brengt weinig of geen zoden aan de dijk. Het is nog maar eens het levende bewijs, dat het alcohol- en drugarmlabel "Tofcafé" zijn verdienste heeft en had.

Op regelmatige tijdstippen een overleg plegen met de horeca is een must. Graag had ik ook geweten in welke café's, horecazaken deze wobblers werden verspreid? Of hangt het af van "soort café"?

Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 32 : Bijgevoegde punten : opvolging, beoordeling en onderhoud van het sportpark De Pluimen

Hierbij vraag ik om de veiligheid van iedere sporter te garanderen. Ik wil niemand de zwarte piet doorschuiven, maar het is van vitaal belang dat de voorschriften en reglementen worden nageleefd bij de uitoefening van hun sport.

Punt 34 : Bijgevoegde punten- suggesties om kermis Diksmuide nieuw leven in te blazen.

Diksmuide-kermis is op sterven na dood. Dit is het minste wat je kan zeggen. In tegenstelling tot Veurne, waar je de zondagavond op de koppen kan lopen. Je loopt er heel wat Diksmuidelingen tegen het lijf. Zelfs de dorpen kennen meestal een florerende kermis. In Pervijze kan men zelfs spreken over ware metamorfose ivm het kermisgebeuren. In een jaar tijd is deze kermis opnieuw bloeiend geworden.

Alles aan het weer toeschrijven is maar al te goedkoop. Nochtans was men 10 jaar terug op de goede weg, met tal van activiteiten mede door het baanbrekend werk van ex-centrummanager Claude Vindevogel.
De kermis berokkent vandaag de dag schade aan de horeca, handelszaken. Reeds de dinsdagnamiddag mag men niet meer parkeren op de markt, opdat de foorkramers hun kermisattracties zouden kunnen opslaan. Wat vooral ernstig is, dat er van de twee spectaculaire attracties, die werden aangekondigd op de zomerfolder voor de julifoor, geen enkele is komen opdagen en hierdoor werkelijk lege plekken waren op de markt. Daarenboven vertrokken terug attracties op de vooravond van de familiedag, wat van geen enkel respect getuigt. Worden hiertegen maatregelen getroffen?Wlke waarborgen werden er gesteld?
Anderzijds heeft Idee2006 een aantal suggesties om de kermis nieuw leven in te blazen. Breid tijdens de julifoor de activiteiten uit met vier dagen animatie op diverse podia. In eerste instantie moet men een vergadering plannen met al de Diksmuidse verenigingen, horeca en handelszaken met de vraag wie zijn steentje wil bijdragen om de kermis op te krikken. Na verloop van tijd zou daar een kermiscomité moeten uitgroeien.
Met eigen mensen een kermis organiseren maakt veel meer kans op succes. Als jarenlang bestuurslid (bijna 30 jaar) van de vzw feestcommissie Keiem kan ik daarover meespreken. Een denkpiste is een wagenspel op poten zetten. Er is hier nog altijd een toneelvereniging. Misschien is er voor deze toneelvereniging een taak weggelegd. Een indoorstratenspel met een gekende moderator is ook een mogelijkheid. Want iedere deelnemer heeft zijn entourage en bijgevolg genereert dit volk. En volk trekt volk aan! Nog een andere optie " Diksmuide Zingt" met talenten van eigen bodem!
Uiteraard mag je het de verenigingen niet te moeilijk maken. Vrijstelling van het uitleenreglement, het ophoesten van de billijke vergoeding en vandaag de dag dient men ook bij gebruik van een elektrische kast, deze laten keuren door een erkend keuringsbureau, dat ook handenvol geld kost ( 98 euro). Hierbij eveneens de vrijstelling gevraagd!

Als dit kan voor het centrum, dient men uiteraard dezelfde criteria te hanteren voor de dorpen, want een aantal dorpen zoals Woumen, Esen en Keiem staan zelf financieel in voor hun vuurwerk. In tegenstelling tot het centrum, waarbij het vuurwerk wordt betaald door de stadskas.
Vroeger kende Diksmuide-kermis nog een aantal wielerwedstrijden. Ook dit is jammergenoeg van de kalender verdwenen. Misschien eens aan tafel gaan zitten met de Vlaamse Wielerbond en de wielerclubs. Want een miniemen – en aspiranten wielerproef ( 8 jarigen tot met 14 jarigen) kost immers niet zoveel geld. Bovendien genereren deze wielerproeven normaliter heel wat volk.
Eigenlijk is het voor Diksmuide doodzonde, dat het natourcriterium is verdwenen. Niet alleen was het natourcriterium een meerwaarde voor het toerisme, maar het kermisgebeuren kon men wellicht mee op de affiche plaatsen, daar het maar gaat over een week verschil. Vanuit dit oogpunt, kon men wellicht kusttoeristen mobiliseren voor Diksmuide-kermis. Maar gedane zaken nemen geen keer. We moeten nu roeien met de riemen, die we hebben.
Tot slot vragen wij om Diksmuide-kermis, weliswaar een traditie, in ere te houden. Dit mag niet doodbloeden. Wij hebben niets tegen andere evenementen. Maar vandaag is het vijf voor twaalf voor Diksmuide kermis. Vandaar het betoog van Idee2006.


29/08/2011

Punten 4 en 5 : Reconversie bedrijventerrein Heernisse : Herinrichting groenzones en wijziging stadsaandeel wegeniswerken

Deze punten omvatten maar liefst een begrotingswijziging van 583.330,37 euro of 23.531.488 oude Belgische franken. Wie kan dit nog volgen?
Hoe kan je een begroting goedkeuren, als je achteraf met dergelijke wijzigingen wordt geconfronteerd? Het is nog maar eens het levendige bewijs, dat dit beleid geen visie heeft. Indien men in de privé een bedrijf zo zou runnen, dat is men reeds lang failliet! Idee2006 heeft het reeds gezegd bij de bespreking van de begroting. De begroting zou moeten de blijde boodschap zijn, maar Idee2006 heeft nog maar eens gelijk. Het is namelijk een boodschap om bij te huilen.

Punt 6 : Heraanleg voetpaden dienstjaar 2010 : Sint-Sebastiaanlaan : meerprijs

Per vergissing werd het tweede deel de kostprijsberekening niet in de raming en het bestek opgenomen. Opnieuw een begrotingswijzing van 32.345,03 euro. Dit is een vogelpikpolitiek van het schepencollege. Je zou voor minder de bomen in het bos niet meer vinden. Deze 3 punten samen betekenen een begrotingswijzing van 615.675,40 euro
De Sebastiaanlaan heeft het schepencollege bloed, zweet en tranen gekost en verdeeldheid gezaaid in dit schepencollege. Met als trieste gevolg, dat men voor het tweede deel geen kostprijsberekening heeft gedaan.

Punt 9 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

750 euro aan de Westvlaamse paardenkwekersbond van het Belgisch Trekpaard.

Idee2006 heeft daarbij zijn bedenkingen. Een vereniging buiten Diksmuide wordt gesubsidieerd. De Diksmuidse verenigingen worden financieel belast met een uitleenreglement.
Bovendien heeft het schepencollege heel moeilijk gedaan voor een Diksmuidse ruitervereniging, die 100 m buiten het Diksmuids grondgebied een ruitertornooi organiseert. Eerst werd de logistieke steun geweigerd. Blijkbaar heeft het schepencollege nu toch op zijn stappen terug gekomen.

Bijgevoegd punt : Hoe bindend is een gemeentelijk structuurplan? Vraag Jan Colaert

Uiteraard hebben wij in 2005 in het structuurplan voorzien om deze zone om te zetten in landbouwzone en ook wij staan niet te popelen om daar een ambachtelijke zone in te planten.
Ik vraag hierbij wat de planschade kan bedragen? Wat is mening het schepencollege?
Bovendien is deze ambachtelijke zone gecreeërd geweest in de jaren 70 bij de opmaak van de gewestplannen. En daar is het fout gelopen, net als met de ring rond Diksmuide, die dan moest worden gerealiseerd.


25/07/2011

Geen gemeenteraad wegens verlof.


27/06/2011

Punt 16 : ruimtelijke ordening- patrimonium-Kerk Kaaskerke- Onderhandse verkoop.

Wat een lijdensweg en kruisweg kent de invulling van de Kerk Kaaskerke.

Idee2006 zal zich blijven verzetten tegen de verkoop van de Kerk, omdat deze Kerk en omgeving werd beschermd met de nobele bedoeling deze Kerk te laten fungeren als archiefruimte in combinatie met de Stille Gebedsruimte voor de aanbidding van O.L.Vrouw Troost in Nood. Dit werd beschouwd als een pilootprojekt, waarbij weliswaar 80 procent subsidies konden worden gegenereerd. Zelfs vloerverwarming kwam in aanmerking voor deze subsidie.

Nu, wij blijven niet bij de pakken zitten. Wij suggereren om dit punt uit te stellen. Wij opperen eveneens de idee, naast het pilootproject om eens goed te brainstormen om de Kerk als tentoonstellingsruimte in het kader van het de Grote Oorlog 1914-'18, eveneens met de Stille Gebedsruimte, in te vullen. Deze Kerk is immers gelegen aan het fietspad "Frontzate" en uiteraard gelinkt met de frontstreek. Bovendien beschikken heel wat mensen over foto's, triestige levensverhalen,… van deze Grote Oorlog Misschien kan het schepencollege met ons alternatief eerst zijn lichtje nog eens opsteken bij minister Bourgois en de provincie, om te polsen voor bijkomende subsidies. Wie niet waagt, blijft….!
Idee2006 vraagt hierbij de hoofdelijke stemming over ons voorstel. Dit impliceert namelijk het punt uitstellen en ons voorstel screenen.

OLV Troost in Nood kerk KaaskerkeBeste persmensen,
Nav de gemeenteraad van gisterenavond, wil ik jullie nog het volgende meegeven.
Ongelofelijk maar toch waar. De C.D.&V dient een amendement in voor de volledige desaffectatie van de Kerk. Het was de bedoeling van de C.D.&V de oppositie in snelheid te pakken en de hete aardappel over het verdwijnen van de Stille Gebedsruimte met de aanbidding van O.L.Vrouw Troost in Nood mee in de schoenen te schuiven van de oppositie. Gelukkig had ik hun truck snel door en ging hun wens niet in vervulling.
Niettemin is de Kerk nu toch opnieuw volledig gedesaffecteerd, daar de meerderheid voor stemde. Een bocht van 180 à 360 graden van de C.D.&V
Wat de verdere stappen nav de verkoop van deze Kerk van Jan Colaert betreft, kan hij wel eens gelijk hebben. Idee2006 zal deze verdere stappen zeker steunen. In alle nederigheid gezegd, ik ken het dossier ook heel goed. De bescherming van deze Kerk en omgeving was in functie van een pilootprojekt, waarbij bepaalde voorwaarden waren aan gekoppeld. Vandaar dat wij ook een alternatief voorstelden, maar in dezelfde richting. Een tentoonstellingsruimte over de Grote Oorlog en met behoud van de Stille Gebedsruimte.
De exploitatie in het kader van een koffiehuisje kan men in concessie geven. Bijgevolg heeft de Stad dan geen kosten voor de uitbating.

Punt 19 : Technische dienst-Gebouwendienst-Nieuwbouw jeugdheem Keiem-Extra toelage.

Uiteraard zullen wij dit goedkeuren. Wij blijven bij onze mening, dat het dossier nodeloos een lange weg heeft afgelegd en gelukkig zijn de nieuwe eigenaars van het huidig chiroheem uiterst kalm gebleven, niettegenstaande het de nieuwe eigenaar handenvol geld kost.
Enkele vragen :
 • Dit gaat nu over offertes, ramingen! Wie hoest de kostprijs van de eventuele meerwerken op?
 • Gelukkig kwam de vzw in aanmerking voor leader=Europese subsidie. Is dit ook het geval voor de bouw van nieuwe lokalen voor de K.S.A?

Punt 20 : Personeel en organisatie-algemeen-toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

In de vorige gemeenteraad hebben wij onze bezorgdheid geuit omtrent de oprichting van de bewonersplatformen.
Infeite vinden wij dit een lovenswaardig initiatief, maar men moet toch heel alert zijn om bestaande florerende verenigingen en dorpsraden niet te hypothekeren of zelfs weg te cijferen. Een bewonersplatform is gestructureerd volgens procedures en statuten vanuit het beleid. Vanuit dit oogpunt wordt dit bijgevolg dan geduwd in een keurslijf. En niet iedereen is daarmee opgezet, zeker in dorpen waar een feestcommissie of een dorpsraad zijn respons en return kent. Denken wij maar aan de dorpsraad van Woumen, die de kaarsjes definitief uitblaast. Het stemt tenminste tot reflectie. Onafhankelijkheid is altijd en nog steeds de troef van een feestcommissie en een dorpsraad.
Bovendien stoot het heel wat verenigingen tegen de borst, dat zij een hele papiermolen moeten trotseren om in aanmerking te komen voor subsidies. Tot overmaat van ramp worden deze verenigingen dan nog eens geconfronteerd met het uitleenreglement en meestal met billijke vergoeding bij activiteiten in loodsen, tenten of openlucht. Daarentegen krijgt een bewonersplatform bij de start onmiddellijk 250 euro.

Punt 26 : charter tegen inplanting van private-, kleine windmolens in de westhoek.

Er rijzen heel wat vragen over kernenergie nav de ramp in Japan. Meer dan ooit, dient men werk te maken van alternatieve energie. Kleine-, private windmolens met een hoogte van circa 15 meter bieden hierbij een solide oplossing, daar er echter geen grote windmolens mogen worden ingeplant in de westhoek door toedoen van onroerend erfgoed. Bovendien swingt de factuur van elektriciteit vandaag de pan uit, mede door de subsidiëring van zonnepanelen. Tot overmaat van ramp, zijn het degenen, die over de financiële middelen beschikten, die zonnepanelen hebben geinstalleerd, waarbij de minder begoeden nu mee moeten betalen. Van socialisme gesproken!
Niet alleen bedrijven zijn heden geinteresseerd in kleine windmolens om zelf hun elektriciteit te genereren, maar wij stellen ook vast dat wijkbewoners wensen de handen in elkaar te slaan voor deze windenergie.
Het rendement is zeker bewezen. Ik heb dit reeds aangekaart in de gemeenteraad van 31/08/2009. Zie de sites www.marcdeprez.be en www.idee2006.be. Hierbij vraagt Idee2006 dit charter te herzien en te supprimeren. Het engagement van de sp.a Diksmuide is groot voor windmolens. Op extranet vinden wij geen spoor van een schepencollegebeslissing omtrent dit charter. Heeft de burgemeester hierbij cavalier seul gespeeld of is dit toch een beslissing van het schepencollege.
Tot slot vragen wij eveneens de hoofdelijke stemming met de vraag of de voltallige gemeenteraad kan instemmen met het terugfluiten van dit charter tussen de westhoekburgemeesters.

Het antwoord van de burgemeester was ruim onvoldoende.
Vandaag zijn wij halfweg 2011 en de burgemeester pakte uit met een studie van 2009. Vandaag de dag zijn de kleine windmolens nog gesofistikeerder en is het rendement veel hoger geworden. Zelfs in die mate, dat deze kleine windmolens meer renderen ivg met zonnepanelen. Bovendien is de impact naar estetisch toe veel geringer geworden, daar de kleine windmolens niet meer beschikken over wieken.


30/05/2011

Punt 14 : juridische en communicatiediensten- werkjaar 2011 van de bewonersplatforms en dorpsraden

Idee2006 heeft zeker de bedoeling niet de bewonersplatformen op de helling te zetten. Integendeel, het is een heel lovenswaardig initiatief. Maar toch hebben wij een aantal bedenkingen t.o.v. de verenigingen. De bewonersplatformen krijgen bij de start 250 euro. Andere verenigingen dienen een hele papiermolen te trotseren om hun subsidies binnen te rijven. Daarbovenop wordt iedere vereniging nog eens geconfronteerd met het uitleenreglement en in vele gevallen de billijke vergoeding, dat voor vele verenigingen een molensteen aan de nek is. Ook de bestaande dorpsraden, meer specifiek Woumen, Esen moeten hun eigen weg, identiteit, entiteit kunnen behouden. Idee2006 hoopt ook dat de samenstelling van de bewonersplatformen niet wordt gestuurd vanuit de meerderheid.

Punt 18 : rekening- begrotingsrekening, balans en resultatenrekening dj 2010

Ik zie nergens vermeld in de rekening de beloofde subsidies in het kader van de meerwerken nota bene 147.000 euro nav de vernieuwing van de Zijdelingstraat?

Punt 19 : Financiën-budget- budgetwijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2011 Gewone- en buitengewone dienst

Idee2006 kan alleen maar vaststellen :

 • geen budgetwijziging voor het herstel van de landbouwwegen, recreatieve-, toeristische fiets- en wandelwegen. Nochtans was er een verhoging beloofd van 300.000 euro tot 750.000 euro
 • we stellen ook vast dat het schepencollege afziet van de erfpacht voor de Kerk van Kaaskerke. Zij opteren nu voor de totale verkoop van de Kerk,niet alleen te vinden in de budgetwijziging maar zelfs in de notulen van het schepencollege. Ongelofelijk maar waar. Wat met de Stille Gebedsruimte?
 • Het dossier voor het voetbalterrein Sp. Keiem zat volgens de schepen voor sport blokvast in de gemeenteraad van februari ll. Toch stellen wij vast, dat men nu toch opteert om een rup op te maken voor de regularisatie van het huidig voetbalveld in de Tervaetestraat en een bijkomende zone voor uitbreiding te voorzien. Idee2006 had weeral eens gelijk de decreetswijzinging van 11 april 2008 aan te kaarten bij de provincie.
 • Verder geen budgetwijziging voor het alternatief van het broker natourcriterium, dat Diksmuide over heel Vlaanderen op de kaart zette, wat uiteraard een meerwaarde was voor het toerisme, horeca en de sport. In een van de jongste gemeenteraden werd nochtans met veel poeha verteld, dat "Villa Vanthilt" naar Diksmuide ging komen voor een bedrag van liefst 100.000 euro.
 • En nu de max!
  Het schepencollege opteerde in de gemeenteraad van ktober 2009 voor een kapitaalsverhoging van 578.000 euro in dexia. Vandaag de dag zien wij dat de beloofde dividenden zijnde meer dan 80.000 euro gereduceerd worden tot een bedrag van 40.542 euro. Dit impliceert een reductie van 13 procent naar 7 procent. Maar die 7 procent is hooguit ook nog geen garantie, daar de gemeentelijke holding dexia eerst moet werk maken van een reorganisatie. Dus kan het niets worden! Tot overmaat van ramp dienen zij hun activa te verkopen aan de federale overheid, meer bepaald hun aandeel in ìastridî. Dit behelst een aandeel van 39 procent of beter gezegd een bedrag van 56 miljoen euro. Astrid is een radio- en communicatienetwerk voor de veiligheidsdiensten.
  Normaal gezien gingen de dividenden worden uitgekeerd in de maand juni, maar dit wordt nu uitgesteld tot december omdat dexia niet kan uitmaken wat met de huidige activa zal gebeuren.
  In de gemeenteraad van oktober 2009 heeft Idee2006 gezegd, dat de banken geen sinterklaas zijn. Maar toch blijft het huidig beleid volharden in hun boosheid.
  In diezelfde gemeenteraad hebben wij de nadruk gelegd dat de bankencrisis niet voorbij was en is. De aandelen van KBC kenden dan opnieuw een dieptepunt. KBC heeft zelfs zijn filiaal Centea, vroeger HSA, moeten verkopen of afstaan aan de grootste concurrent Landbouwkrediet. Dat spreekt voor ons in zijn minst al boekdelen. En toch wilde het schepencollege doorgaan met een kapitaalsverhoging bij de gemeentelijke holding van dexia. En idem dito, de gemeentelijke holding dexia zal nu verplicht worden te verkopen. Dit wordt koffiedik kijken wat hierbij de balans zal zijn. Wie zal er 56 miljoen euro willen betalen? Idee2006 heeft nog maar eens gelijk, dat het huidig beleid verkeerd bezig is, maar jammer genoeg gaat dit over het belastingsgeld van de brave Diksmuideling. De Stad Gent wist blijkbaar beter. Ook de bonussen in desbetreffende banken aan topambtenaren zijn uiteraard een doorn in het oog van de burger. De motie ivm de bonussen, die collega Koen Bultinck in de vorige gemeenteraad naar voorschoof was volledig terecht en ook Idee2006 bij monde van Jan Van Acker deelde volkomen deze mening. Moreel zijn die bonussen totaal onaanvaardbaar.

Punt 21 : Dop overeenkomst CGG Largo (=centrum geestelijke gezondheidszorg)

Idee2006 wil er toch op wijzen dat Largo aan de wieg stond van het drugarmlabel "Tofcafé" voor de horeca, de schepen voor drugpreventie wel bekend.

Bijgevoegd punt : de fietsroute frontzate

FrontzateDe fietsroute ì Frontzateî kent een heel goede respons. Maar de grondlaag bestaande uit ternair zand is naar mijn mening niet zo optimaal. In de gemeente Houthulst handhaaft men een soort poreus fluisterasfalt voor dergelijke fietsroute, analoog met het gedeelte tussen Staden en Kortemark. Dergelijk asfalt garandeert de insijpeling van water en voorkomt grotendeels de overwoekering van onkruid en gras. Ook het stof wordt geminimaliseerd, wat uiteraard de fietser en de horeca dit alleen maar kan toejuichen. Bijgevolg is het wegdek in poreus fluisterasfalt een meerwaarde voor fietsende kleine kinderen, mensen van de derde leeftijd en minder mobiele mensen. Hierbij vraag ik, dat de drie provincieraadsleden, die onze gemeenteraad rijk is, dit aan te snijden in de provincieraad. Bovendien in het kader van 2014 nota bene 100 jaar terug met het uitbreken van de oorlog 14-18 lijkt het ons logisch en opportuun, dat iedereen via de meest comfortabele mogelijkheden de restanten van deze waanzinnige oorlog langs deze route( meer bepaald O.L.V. hoekje en andere) kan gadeslaan. Uit dergelijk oogpunt zou ik vragen dat het schepencollege ook contact opneemt met Stad Nieuwpoort.
Terwijl men het dossier op de rails zet en bijgevolg de werken uitvoert kan men van de gelegenheid gebruik maken van de doortrekking van het ruiterpad vanaf de Proostdijk richting Kaaskerke.
Meer zelfs, via de Ijzerdijk en de weinig onverharde weg van de Knokkebrug tot aan het spaarbekken De Blankaart, willen wij vragen dat dit gedeelte ook zou worden geasfalteerd met daarnaast een ruiterpad tot aan het bloso-centrum De Rhille.
Ik heb mijn mosterd gevonden in de gemeente Houthulst en ik hoop dat mijn mayonaise nu pakt bij het Diksmuids schepencollege.

Eerst de tussenkomst van de meerderheid afwachten.


02/05/2011

Punt 3 : Houtlandstraat

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de Houtlandstraat en 't Nachtegaaltje. En blijkbaar nog niet voldoende inkt.

Houtlandstraat LekeIn de gemeenteraad van 28 feb. 2011 heeft Idee2006, bij monde van mezelf, gezegd dat het smalle wegdek een probleem ging vormen. We hebben weeral eens gelijk! Om nog maar niet te spreken over de vele obstakels, zoals 80 werkdagen in zeven maanden tijd, breuk in de waterleiding van het Nachtegaaltje, waardoor de bewoners tijdens twaalf dagen over geen drinkbaar beschikten en een riolering, waarbij het water moet klimmen naar de Lappersfortstraat, die de vernieuwing van de Houtlandstraat en 't Nachtegaaltje typeert. Nu opteert het beleid voor een snelheidsbeperking tot 70 km. Alsof die 70 km het gouden kalf is. Niets is minder waar. In diezelfde gemeenteraad van 28 feb. 2011 hebben wij aangekaart, dat men bij het kruisen van wagens of landbouwvoertuigen genoodzaakt zal zijn, gebruik te maken van de groene zone. Met als gevolg, dat de groene zone wordt stuk gereden en tot moes wordt herleid en vervolgens modder op de weg berokkend. Deze modder zal heel wat gevaren genereren en een snelheidsbeperking van 70 km/u zal weinig of geen soelaas bieden.

Enige uitweg is meer uitwijkstroken voorzien, die tevens kunnen fungeren als parkeerruimte. MAAR IDEE2006 STELT VAST DAT ER VERDEELDHEID HEERST IN HET SCHEPENCOLLEGE OMTRENT DE HOUTLANDSTRAAT EN HET NACHTEGAALTJE. Dit kunnen we afleiden uit de notulen van het schepencollege. Graag een woordje uitleg over deze verdeelde stemming binnen het schepencollege. De gemeenteraad dient zich te buigen over een snelheidsbeperking maar het schepencollege ziet zich genoodzaakt in interne keuken te stemmen over het al dan niet voorzien van een uitwijkstrook of parkeerruimte. Bij verdeeldheid in eigen middens vertaalt zich dit in een slecht beleid. Denken wij ook maar aan de meerkost van de Zijdelingstraat van 147.000 euro, waarbij de gemeenteraad achter de feiten diende na te hollen. Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 5 : mobiliteit openbaar onderzoek onteigeningen aanleg fietspaden langsheen de Koekelarestraat –Bezwaarschriften

Koekelarestraat LekeWat stelt Idee2006 nu vast! Namelijk verdeeldheid binnen de C.D.&V Diksmuide. Een raadslid van de meerderheidspartij C.D.&V dient een bezwaar in tegen de aanleg van een fietspad. Eigenlijk heeft ze gedeeltelijk gelijk omtrent de onteigening, daar de onteigening van landbouwgrond kan vermeden worden, mede door de inbuizing van de sloot. Idee2006 deelt de mening van het raadslid van de C.D.&V. Idee2006 zal zich hierbij ook onthouden! HET WORDT DE GEMEENTERAAD VAN DE VERDEELDHEID BINNEN DEZE COALITIE, NIET ALLEEN BEPALEND BINNEN HET SCHEPENCOLLEGE, MAAR ZELFS BINNEN DE PARTIJ C.D.&V.

28/03/2011

Geen tussenkomsten


28/02/2011

Punt 5 : afbakening kleinstedelijk gebied

Idee2006 heeft toch een aantal bijkomende opmerking ivm de afbakening van het Klein Stedelijk gebied. In deze voorziene afbakening zitten er toch wel een aantal tegenstrijdigheden. Deelrup Ijzer :
"De Vlavaart dient zoveel als mogelijk zijn huidige bedding te behouden en dient waar mogelijk gebruikt te worden als buffer voor de woningen van de Kaaskerkestraat" " Ook de te grote inname van een aantal tuinen wordt negatief geadviseerd" Wat vooral opvalt, dat het beleid in deze site een ambachtelijke zone wil stipuleren en vanuit dit oogpunt heel wat inwoners en bestaande KMO's, handelszaken,.. hypothikeert in hun ontplooiingsmogelijkheiden. Dit is een contradictie en vooral broodroof, zelfs diefstal. Om dit euvel te voorkomen moet men inderdaad opteren voor het verleggen van de Vlavaart. Bovendien lijkt het ons heel bizar, dat een bestaande handelszaak langs de Ijzerdijk, dan wel de mogelijkheid krijgt om zelfs uit te breiden tot aan de Kaaskerkestraat, dit dan in tegenstelling tot een bedrijf ter hoogte van de Ijzertoren. Idee2006 wil beklemtonen, geen bezwaar te hebben tegen deze mogelijkheid tot uitbreiding, maar tegelijkertijd vragen wij dat iedereen op dezelfde leest zou worden geschoeid. Wij koesteren de hoop, dat de partijkaart hierbij geen rol speelt.
Het schepencollege opteert om een evenementenhal in te planten in de achtertuin van de zwaar beproefde bewoners van de Kaaskerkestraat.

Idee2006 vindt dit geen goed idee, omdat wij vrezen met dezelfde problematiek te worden geconfronteerd zoals bij de Boterhalle Wij suggereren om de evenementenhal te lokaliseren op het bedrijventerrein Heernisse, analoog met visie van het stadsbestuur van Veurne. Misschien kan het schepencollege hun oog laten vallen op het terrein "Interwest" Vanuit dit oogpunt zal er veel minder last worden berokkend.
Eigenlijk moest het stadsbestuur heel de site van Pillaert gekocht hebben en daar de evenementenhal geinstalleerd hebben. Dit impliceerde een optimale centralisatie (=administratief centrum, brandweer, technische dienst,…). Zie ook punt 6
Opnieuw een gemiste kans en getuigt nogmaals dat dit beleid geen visie heeft. Deelrup Sportpark

Ik lees : " geen gunstig advies voor de realisatie van een speelbos. Deze zone dient parkgebied te worden" Idee2006 heeft daarbij zijn bedenkingen.

 • Vandaag de dag heeft men nu moeite om het huidige park te onderhouden.
 • Er zit een tweede park, genaamd Vestingspark in pipeline
 • De site aan de O.L.Vrouwstraat wordt "ravottersbos"
 • En nu nog de optie voor een parkgebied tgv het deelrup Sportpark

Heeft het schepencollege gescreend, wie dit allemaal zal onderhouden en wat het kostenplaatje daarmee inherent is?
Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 10 : Drugsoverlegplatform – Lokaal alcohol- en drugsbeleidsplan

alcohol beleidWe zijn nu eind februari en het alcohol- en drugsbeleidsplan dient nu te worden goedgekeurd. Opnieuw twee maanden verloren.
Bovendien probeert de schepen de oppositie de wind uit de zeilen te halen en ons in snelheid te pakken. Wij hebben geen stront in de ogen. Een negen maanden terug kondigde de schepen met veel poeha aan, dat De Sleutel opnieuw in Diksmuide zou worden geinstalleerd. Beste collega's, het toerental van de schepen draait heel minimaal of staat bij momenten stil.
De Sleutel moest alleszins eerst worden geinstalleerd, vooraleer naar de gemeenteraad te stappen met zijn actieplan. En vooral de pers inlichten, opdat de oppositie knockout zou zijn. Want de schepen voor drugpreventie wist niet meer van welk hout pijlen te maken.
Mr. Bailleul heeft ervoor gezorgd, dat er geen alternatief was voor De Sleutel. Twee jaar werden jongeren, burgers, …, die werden geconfronteerd met overmatig alcohol- en druggebruik aan hun lot overgelaten. In plaats van 100.000 euro te spenderen aan Villa Vanthilt, had het beleid moeten opteren om met dit geld een alternatief voor De Sleutel te voorzien gedurende deze twee jaar.
O ja, de verkiezingen naderen met rasse schreden. Nu, vlug, vlug,…actie. Een beleid in functie van stemmenronselarij en waarbij jarenlang met de volksgezondheid van mensen wordt gesold.

Tot overmaat van ramp vinden wij geen enkel actiepunt terug naar de horeca toe. Tofcafé naar de prullenmand. Nochtans moet je op het terrein aanwezig zijn. Nieuwsbrieven brengen geen zoden aan de dijk of soelaas.

Punt 12 : schade aan plattelandswegen door het winterweer

Het harde vriesweer en hevige regenval hebben heel wat schade berokkend aan de plattelandswegen, die eveneens fungeren als toeristische-, recreatieve- fiets- en wandelroutes. Er werd in budget 2011 slechts 300.000 euro voorzien voor het herstel of vernieuwen van deze landbouwwegen, in tegenstelling tot de 600.000 euro in het budget 2010. Nochtans heeft de Stad Leuven zijn budget verdubbeld nav de harde winter voor het herstel van zijn wegen. Hierbij vraagt Idee2006 ook een verdubbeling van het budget. Dit impliceert opnieuw een bedrag van 600.000 euro.

Dringende herstellingen of vernieuwen zijn meer dan noodzakelijk voor :

 • Kaaidijkstraat
 • Dwarsstraat tot Laagvlaktestraat
 • Nachtegaalstraat en gedeelte Brugse Heirweg
 • Bovekerkestraat
 • Veldstraat tot Steenstraat
 • Predikboomstraat tot bocht Deschoemaecker
 • Donkerstraat
 • Dodepaardestraat en Ramboutstraat

En dan nog eens de problematiek van de Houtlandstraat en 't Nachtegaaltje
80 werkdagen in zeven maanden tijd. Normaal gezien gingen de werken voltooid zijn in september 2010. De uitleg van de schepen lijkt Idee2006 nogal goedkoop. Van mei tot september kent men geen vriesweer. Bijgevolg klopt het alibi van schepen De Keyser langs geen kanten. Dan de breuk in de waterleiding van het Nachtegaaltje. Twaalf dagen lang hebben de bewoners niet kunnen beschikken over drinkbaar water. Nochtans moet het schepencollege bij dergelijke situaties zijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen, dat de bewoners drinkbaar water krijgen via de bevoegde instanties (=Civiele bescherming,..) . Ook hier is het schepencollege totaal in gebreke gebleven.

't Nachtegaaltje LekeBovendien hebben wij nog een aantal bijkomende opmerkingen omtrent het vernieuwen van de Houtlandstraat en het Nachtegaaltje. Ons lijkt het wegdek nogal smal. Het wegdek helt maar langs een kant af, namelijk naar de pare huisnummers toe. Dit impliceert dat deze kant heel wat water dient te slikken. Voldoende afvoerputten zijn dan ook meer dan noodzakelijk. Bijkomende afvoerputten zeker van doen ter hoogte van huisnummer 22. Stukken betonklinkers, die zullen fungeren als parkeerruimte of uitwijkstroken. Zeker een must ter hoogte van een handelszaak in bloemen. Waarom werd dit niet voorzien? De dams om de velden te bereiken, kennen maar een breedte van 4 m. Mede door het smalle wegdek zal men genoodzaakt zijn, gebruik te maken van de groene zone. Met als gevolg, modder op de weg!

De riolering roept ook heel wat vragen op. De riolen zitten maar liefst 63 cm lager dan de bodem van de gracht van de Koekelarestraat. Waarom 63 cm lager? Dit is om problemen vragen. Water moet goed en onmiddellijk kunnen afvloeien. Anders na een tijdje geraken deze riolen vol met afval, modder, zand,… Welke criteria worden er gehanteerd om een bewoner van de Houtlandstraat een vracht teeltaarde van de Stad gratis te bezorgen? Op het eerste zicht vormt dit voor ons geen probleem, maar de andere bewoners moeten dan ook de kans krijgen om eenzelfde vracht teeltaarde te mogen ontvangen. Graag een woordje uitleg.

De fameuze meerwerken aan de Zijdelingstraat voor een bedrag van 200.000 euro. Zijn de subsidies, zoals de schepen beloofde, reeds binnengerijfd?

Punt 13 : Kerk van Kaaskerke

kerk KaaskerkeVia T.V. heb ik de burgemeester horen vertellen, dat de Kerk mag fungeren als hotel en zelfs als indoorspeeldorp.
Idee2006 blijft bij de eerste doelstelling. Een archiefruimte in combinatie met een Stille Gebedsruimte voor de aanbidding van O.L.Vrouw Troost in Nood. Bij deze invulling wordt de seriniteit en de rust gegarandeerd. Een hotel is gelinkt met een bar, waarbij feestjes niet weg te cijferen zijn. En een indoorspeeldorp is wel echt van het goeie te veel.

In beide gevallen kan men niet de sereniteit en de rust garanderen. En wat met de Stille Gebedsruimte?


31/01/2011

Bijgevoegd punt : Villa Vanthilt naar Diksmuide

Via de media vernemen wij dat het schepencollege vragende partij is voor de komst van Villa Vanthilt voor een bedrag van 100.000 euro naar Diksmuide. Er zijn inderdaad verschillende gegadigden, maar er kan maar een iemand uitverkoren zijn. Op het eerste zicht vormt dit geen probleem.
Idee2006 schrikt zich nogal een hoedje over de vraagprijs van 100.000 euro. Bovendien is deze vraagprijs verdubbeld in vergelijking met 2009, waarvoor de Stad Gent dan 50.000 euro diende op te hoesten voor hetzelfde programma. Dit is een verdubbeling in twee jaar tijd.
Wetende dat de VRT reeds het productiehuis “De Mensen” van Villa Vanthilt een fikse vergoeding betaalt en daarbovenop gaat hetzelfde productiehuis nog eens shoppen bij de gemeenten en steden. De VRT ontvangt een dotatie van de Vlaamse overheid van meer dan 300 miljoen euro op jaarbasis en dan nog eens shoppen bij de gemeenten of steden. Dit impliceert tweemaal aankloppen bij de belastingsbetaler. Collega Bart Tommelein, fractieleider in de Vlaamse regering heeft deze gang van zaken terecht aangekaart in de Vlaamse regering. En hij werd gesteund door partijgenoten van de burgemeester met name Carl Decaluwé (Stad Kortrijk) en Johan Verstreken. Bovendien fronst schepen Lieve Van Daele van de stad Sint-Niklaas eveneens C.D.&V de wenkbrauwen bij dit Amerikaans opbod.
Ik citeer letterlijk uit Het Laatste Nieuws van 26 januari 2011 “ Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de talkshow Villa Vanthilt. Het gaat echter om een symbolische kandidatuur, daar Sint-Niklaas niet wil ingaan op de meerprijs. Zij willen 75.000 euro ophoesten en vragen hierbij dat de steden niet tegen elkaar zouden opbieden.” Wat is de zienswijze hierbij van de burgemeester?

Villa Vantilt in Diksmuide?Ik heb mijn neus eens aan het venster gestoken van de Stad Gent en de Stad Kortrijk
2009 : Stad Gent. Villa Vanthilt voor een bedrag van 50.000 euro op het Sint-Pietersplein. De respons was voor het stadsbestuur echter onvoldoende en bovendien wilde het productiehuis voor het jaar 2010 een bedrag van 75.000 euro. Dit was de spreekwoordelijke druppel, die voor de Stad Gent, de emmer deed overlopen.
2010 : Stad Kortrijk voor 75.000 euro ( dus 25.000 euro meer). Voor het gedeelte van de markt heel tevreden, maar de opmerkingen en tussenkomsten van collega Bart Tommelein in de Vlaamse regering bewijzen dat de Stad Kortrijk warm en koud tegelijk blaast.
Idee2006 vraagt hierbij dat het schepencollege toch eens contact zou opnemen met de steden Gent, Kortrijk, Sint Niklaas

En nu onze vragen of opmerkingen voor het college van burgemeester en schepenen van de Stad Diksmuide nav de kandidatuur voor villa Vanthilt:

 1. 100.000 euro voor de Diksmuidse belastingsbetaler lijkt voor ons toch wel heel veel. In 2005 uitte schepen Bailleul bakkenvol kritiek in een weekblad nav het kostenplaatje van het natourcriterium. Het natourcriterium vertaalde zich in dagenlange promotie van de Stad op verschillende tv-zenders, dag- en weekbladen. 20.000 mensen vonden de weg naar Diksmuide, door toedoen van het natourcriterium. De Stad zorgde voor een dotatie van 20.000 à 25.000 euro. De onderhandelingen zijn in 2010 afgesprongen en bijgevolg verdween het natourcriterium. En 100.000 euro zou wel kunnen voor villa Vanthilt! Dit is een kaakslag voor de vzw natourcriterium
 2. Volgens de ingewonnen inlichtingen moeten naast die 100.000 euro alle nutsvoorzieningen gratis zijn. Inname van openbaar domein. In Gent kende de constructie van villa Vanthilt een oppervlakte van meer dan 1400 vierkante meter. De markt van Diksmuide kent een oppervlakte van 4950 vierkante meter, waarvan 810 vierkante meter rond het standbeeld niet fungeert als parkeerruimte. Dit impliceert dat de kleine helft van de markt gedurende 30 dagen zal ingenomen worden door villa Vanthilt. De gewone burger, die gebruik maakt van het openbaar domein nav renovatiewerken of de bouw van een nieuw huis dient na 5 dagen belasting te betalen voor de inname van openbaar domein.
 3. Voor de kleine middenstander (bakker, beenhouwer, kledingszaak,juwelier,…) vormt villa Vanthilt wellicht een hypotheek, door toedoen van de inname van de kleine helft van de markt gedurende 30 dagen. Nochtans heeft de C.D.&V in 2006 een enquéte gehandhaafd, waaruit bleek dat de markt teveel werd ingenomen voor evenementen.
 4. 4) En wat met De Kaai, Het Schoolplein, … dorpen, verenigingen,… Villa Vanthilt is goed voor de horeca van het centrum. Maar De Kaai, Het Schoolplein,…, de dorpen en de verenigingen blijven in de kou staan. De feestcomité ’s en andere verenigingen van de dorpen worden geconfronteerd met billijke vergoeding en een uitleenreglement. De ongelijkheid neemt alsmaar toe.
 5. En wat met de begroting? In het budget van 2011 is er 8000 euro voorzien ivm een alternatief voor het natourcriterium. Dit betekent bijgevolg een budgetswijziging van liefst 92.000 euro. Wie kan dit nog volgen?

Twee mondelinge vragen :

1) wegenwerken in de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje

Nachtegaaltje anno 2011Normaal gezien gingen de werken in de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje voltooid zijn tegen eind september 2010 De start van de werken : 3 mei 2010, uitvoeringstermijn : 90 werkdagen ( intussen al vermeerderd met 20), voorziene einddatum : september 2010.
Volgens het schepencollege zouden op 30 november reeds 80 werkdagen verstreken zijn. Dit betekent : 80 werkdagen in 7 maanden. Dit stemt tenminste toch tot reflectie! Tot overmaat van ramp werd halfweg december de waterleiding hersteld. Dit had tot gevolg, dat sommige bewoners maar liefst 12 dagen zonder terug stromend stadswater moesten stellen.
Graag een woordje uitleg.

2) bezoek ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika op donderdag 27 januari 2011

 • Waarom werd de voltallige gemeenteraad niet uitgenodigd nav het bezoek van Howard Gutman? Uiteraard moet de Stad vereerd zijn dat de ambassadeur Diksmuide uitkoos voor een kort bezoek. Er zijn 25 raadsleden democratisch verkozen en het lijkt Idee2006 meer dan logisch, dat de voltallige gemeenteraad bij dergelijk hoog bezoek werd uitgenodigd.
 • Welke criteria worden er gehanteerd om iemand, die nochtans was uitgenodigd, te weigeren om aanwezig te zijn. De persoon in kwestie, tevens journalist, werd zelfs met een politiebevel geconfronteerd door toedoen van de burgemeester. Nochtans heeft betrokkene geen gerechtelijk verleden. Integendeel, hij is grote pleitbezorger van vrede en verdraagzaamheid op alle vlakken. Bovendien is betrokkene tewerkgesteld in de rechtbank van koophandel, wat naar mijn mening impliceert dat betrokkene eigenlijk onbesproken is.

Graag een woordje uitleg aub?