Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2012

Dank aan mijn kiezers!

Woensdag 2 januari was er de installatievergadering voor de nieuwe gemeenteraad van Stad Diksmuide.

Ik wil mijn 1044 kiezers en deze fantastische groep Idee2006 van ganser harte danken. Jammer, dat ik mijn kiesresultaat opnieuw niet kan verzilveren. We gooien zeker niet de handdoek in de ring en we zullen meer dan ooit oppositie voeren.

Nochtans is de samenstelling van het huidig schepencollege en deze krappe meerderheid zeker NIET de afspiegeling van het kiesgedrag van de Diksmuideling. Hopelijk vergeet de kiezer dit nooit! De Diksmuideling heeft immers duidelijk rechts gestemd.
Bovendien heeft de burgemeester de mond vol over politiek fatsoen, wanneer deze meerderheid een probleem zou kennen (ziekte,…). Misschien moet de burgemeester eerst voor eigen deur vegen. Denken wij maar aan het ronselen, op zijn zachts uitgedrukt, van VEEL, VEEL,…volmachten voor deze gemeenteraadsverkiezingen.


17/12/2012

Punt 5 : Prup solitaire vakantiewoningen-Advies

Idee2006 zal deze regularisatie of in regel stellen van vakantiewoningen, gelegen in bestemmingscategorie 'landbouw' goedkeuren.
Maar in de toekomst zal men nog moeten verder gaan, daar er heel wat hoevegebouwen dreigen leeg te staan of te verkrotten. Het aantal land- en tuinbouwers daalt zienderogend. Aantal landbouwers? Om deze hoevegebouwen te vrijwaren van ruïnes zal men noodgedwongen moeten uitkijken naar andere bestemmingen. Denken wij maar aan zachte recreatie. Mogelijk tot het delven van een grote vijver, waarbij surfen, waterskiën?… tot de sporten behoren in landbouwzone. Speelpleinen, zoals een doolhof in Middelkerke. Waarom sportterreinen en jeugdlokalen niet in landbouwzone en de hoevegebouwen kunnen fungeren als accommodatie?
Vanuit dit oogpunt zal men weinig moeilijkheden kennen met de omgeving.

Punt 6 : RO en onroerend erfgoed-Inrichtingsplan kleinhandelszone Esenweg. Herbevestiging

Dat er heel wat vragen en bedenkingen zijn over deze hoogdringendheid staat als een paal boven water en is reeds uitvoerig besproken geweest in de vorige gemeenteraad. Zelfs gerenommeerde advocaten, waar het schepencollege beroep op deed, hebben hun twijfels over de haalbaarheid van deze hoogdringendheid. Ik citeer : "Samengevat meen ik te mogen zeggen, dat er met het besluit van 2 januari 2012 niets mis is. Indien nochtans de gemeente wenst over te gaan tot onteigening via de urgentiewet van 26 juli 1962, zal een bijkomend ministerieel besluit moeten worden uitgelokt. Art 1 van die wet voorziet immers, dat het aan de Koning, respectievelijk de Vlaamse regering, toekomt te beslissen, dat een onteigening hoogdringend is en dat de onmiddellijke bezitneming vereist is".
Toch heeft Idee2006 nog een opmerking. In het dossier vinden wij een schrijven van de Kerkfabriek Sint Pieters Esen terug.

Deze Kerkfabriek is immers eigenaar van een stuk grond van de voorziene kleinhandelszone. Uit het schattingsverslag blijkt dat deze grond een waarde heeft van 50.000 euro per hectare. Wij kunnen het bezwaar van de privé-eigenaar over die prijs begrijpen, maar in mindere mate van de Kerkfabriek.

De Kerkfabriek krijgt ieder jaar een dotatie voor hun werking en een eventuele investeringstoelage. Bij een verkoop van patrimonium van Kerkfabriek dient diezelfde kerkfabriek immers de opbrengst te beleggen en waarvan slechts een derde van de interesten mag worden gebruikt voor de werking. Dit is volgens de wet "Napoleon". Bijgevolg zou de stad een billijke prijs moeten betalen aan de Kerkfabriek, maar de dotatie gaat niet reduceren. Ik veronderstel, dat de schepen voor Kerkfabrieken daarvan op de hoogte is. Sereen overleg plegen met de Kerkfabriek Sint Pieters kan eventueel soelaas bieden. Wij willen wel beklemtonen, dat wij zeker geen afbreuk doen aan het vele vrijwilligerswerk van de leden van deze Kerkfabriek.

Punt 7 : GR130 RO en onroerend erfgoed-PRS West-Vlaanderen-Advies

Deze herziening van het provinciaal structuurplan behelst een hele boterham. Het provinciaal structuurplan is immers de leidraad voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 • Waarom werd deze herziening zo laat op de gemeenteraad geplaatst, daar dit reeds werd besproken in de provincieraad van juni?
 • Wanneer wordt het GRS Diksmuide bijgestuurd?
 • Waarom wordt bij deze herziening de Noordelijke ring niet opgenomen?
 • Idee2006 vindt het goed, dat zowel Vladslo en Esen nu hoofd- of kerndorpen worden. Dit biedt uiteraard meer mogelijkheden voor deze dorpen. Jammer, dat Nieuwkapelle net uit de boot valt.

Volgende bedenkingen en opmerkingen :

 1. Woongelegenheden per fusiegemeente periode 2007-2012 : voor de stad Diksmuide 218 huishoudens bedroeg. Daaruit blijkt dat 75 procent moet worden voorzien voor het Stedelijk Gebied=Centrum. Bijgevolg 25 procent voor de dorpen. Rekening houdende dat Diksmuide 14 dorpen behelst is de voorziene 25 procent heel weinig. Worden deze criteria behouden bij de opmaak van een woonprogrammatie?

  Wie zal zich ontfermen over de gevraagde woonprogrammatie? Idee2006 blijft vragende partij om verkavelingen te voorzien, waarbij een woning per kavel kan worden voorzien. Misschien kan het schepencollege een verkaveling behartigen, daar in punt 5 het schepencollege opteert om zich te ontfermen over een handelszone.

 2. Een bijsturing van de natuurverbindingsgebieden. Idee2006 wil nogmaals beklemtonen, dat natuurgebieden voor ons geen probleem vormen, maar wij zijn er wel van overtuigd, dat Diksmuide reeds heel rijk is aan natuurgebieden en uitbreiding bijgevolg niet wenselijk is.

  Toch hebben wij wat bedenkingen met het nieuwe gegeven van "Stimuleringsgebieden" . En ik citeer : dat bestaande natuurkerngebieden kunnen worden gebufferd met kleine landschapselementen (KLE) zelfs dichtbij het natuurgebied. Dit impliceert mogelijkheid tot uitbreiding. Wordt dit het alibi om de Viconiaputten in Stuivekenskerke uit te breiden met 30 ha natuurgebied, dat oorspronkelijk werd voorzien voor landbouw? Trouwens, weer een nieuwe term " Stimuleringsgebieden". Naast GEN, GENO, natuurverbindings-, natuurverwevingsgebieden, natuurkerngebieden, ankerplaatsen en nu stimuleringsgebieden. Om in natuurtermen te blijven : "Men vindt de bomen in het bos niet meer"!

  Waarom was de schepen voor landbouw opnieuw afwezig op de plenaire vergadering van 5/03/2012? Nochtans een bijsturing van natuurverbindingsgebieden kan een imposante impact hebben voor de land- en tuinbouwbedrijven. Afwezig zijn op de plenaire vergadering kan nare en nefaste gevolgen hebben. Denken wij maar aan de afwezigheid van de schepen voor landbouw op de plenaire vergadering voor het Grup Alluviale klei – deelplan Stuivekenskerke! Bovendien vraagt Idee2006 een aanpassing van deze notule of een addendum n.a.v. de vergadering landbouwraad 13/12/2012. Deze landbouwraad is op onze vraag verplaatst geweest, maar er is nog geen verslag. Nochtans is dit niet de normale gang van zaken. Normaliter doet de landbouwraad zijn ding en vervolgens behandelt het schepencollege de adviezen om dan de definitieve notulen naar voor te brengen in de gemeenteraad.

  In de landbouwraad van 13/12/2012 verklaarde de schepen voor landbouw, dat de zoekzones met name "stimuleringsgebieden" niet kunnen. Getuigen zitten hier in de zaal. Idee2006 wil dit laten toevoegen aan de notule, daar wij uiteraard ook geen vragende partij zijn voor deze zoekzones. Deze toevoeging kan geen probleem vormen, daar wij veronderstellen dat de schepen spreekt in naam van het voltallige schepencollege.

Punt 8 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

1000 euro aan bewonersplatform Leke – toelage publicatie dorpskrant.

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren, maar weerom dezelfde vraag : Wij willen dat ieder dorp met gelijke wapens kunnen strijden. Wanneer een feestcommissie of andere vereniging zich ontfermt over een dorpskrant moeten zij ook in aanmerking komen voor een toelage.
Moeten de teksten van deze dorpskranten het goedkeurend oog krijgen van het stadsbestuur?

Punt 11 : Financiën-Budget dj. 2013

Idee2006 zal het budget 2013 niet goedkeuren. Niets nieuws onder de zon en bovendien vragen wij ons toch af, wanneer het beleidsplan 2014-2019 zal klaar zijn. Een bepaalde schepen beweert zelfs dat het beleidsplan slechts in november 2013 zal klaar zijn. Ook geen spoor van de heraanleg van de markt, die nochtans met veel poeha werd aangekondigd door de SP.a als verkiezingsbelofte. Opnieuw op weg naar een standstill?


26/11/2012

Punt 3 : GR130 RO en onroerend erfgoed-PRS West-Vlaanderen-Advies

Deze herziening van het provinciaal structuurplan behelst een hele boterham. Idee2006 betreurt dan ook, dat wij maar inzage kregen op maandag 19 november. Wetende, dat het PRS een leidraad is voor het GRS (=gemeentelijk ruimtelijk structuurplan), wat uiteraard van vitaal belang is. Hierbij vraagt Idee2006 dit punt uit te stellen, gezien het openbaar onderzoek loopt tot 14 januari 2013 en bijgevolg iedereen wat meer tijd krijgt om deze herziening grondig na te lezen en te screenen. Trouwens, waarom werd dit punt niet vroeger op de agenda geplaatst, gezien de provincieraad reeds deze herziening heeft aangekaart op 28 juni 2012? Speelden de verkiezingen hier een rol, daar er toch wat punten in deze herziening voorkomen, die gevoelig kunnen liggen.

Bovendien is het toch bizar en zielig, dat niet in eerste instantie de adviesorganen, zoals een gecoro, landbouw- en milieuraad hun meningen ventileren. Er is een vergadering voor de landbouwraad gepland op 20 december! De normale weg is, dat de adviezen worden gebriefd naar het schepencollege en deze dan worden behandeld door het college en dan vervolgens is de gemeenteraad aan de beurt.

Punt 7 : Vraag om inplanting van kleine windmolens toe te laten.

Dit om de grijze zone in te vullen en eventueel als alternatief voor fotovoltaïsche zonnepanelen, die vandaag de dag een neerwaartse spiraal kennen. Heel wat bedrijven, zelfs particulieren, wijken zijn vragende partij voor een kleine windmolen. Er zijn nu reeds kleine windmolens op de markt, die zelfs geen wieken meer hebben. Dus geen probleem meer met slagschaduw, estetisch en ruimtelijk aanvaardbaar.

Punt 9 : Herinrichten stationsbuurt

Idee2006 is bezorgd voor de Europese subsidie, daar er heel wat besparingen op Europees niveau zullen gebeuren.


29/10/2012

Geen tussenkomsten


24/09/2012

Punt 27: toelage aan verenigingen

Idee2006 zal dit punt goedkeuren.
Maar toch een aantal bedenkingen en kanttekeningen.
Voor Idee2006 vormt het geen probleem, dat er subsidies worden gegeven aan een aantal café's in het kader van de "zomerse vrijdagen". Maar wij vragen wel, dat iedereen over dezelfde leest zou worden geschoeid. Meer bepaald, ook de dorpscafé's moeten kunnen in aanmerking komen voor de zomerse vrijdagen. Dit is weliswaar en jammer genoeg nu niet het geval. Idee2006 heeft in het verleden reeds de discrepantie tussen het centrum en de dorpen aangesneden. In de gemeenteraad van januari 2010 heeft Idee2006 zelfs het verdwijnen van de volkscafé's op de agenda geplaatst.
Meerder horeca-uitbater doet dan ook de wenkbrauwen fronsen omdat het schepencollege heeft beslist om zomaar 15.000 euro te schenken aan de uitbating van een jeugdhuis, dat fungeert als jongerencafé met openingsuren enkel tijdens de vrijdag en zaterdag, niettegenstaande andere voornemens.
Nogmaals Idee2006 heeft niets tegen die subsidies, maar wij vragen enkel dat iedere horeca-uitbater op het grondgebied Diksmuide met dezelfde wapens zou kunnen strijden.


27/08/2012

Toegevoegd punt i.v.m. problematiek van GRUP Stuivekenskerke

In de vorige gemeenteraad heeft Idee2006 de problematiek natuurgebied-landbouwgebied in verband met het Grup Alluviale klei deelplan Stuivekenskerke aangekaart. Naar aanleiding van het artikel in édiksmuide hebben wij nog volgende vragen omtrent dit item.

 • Waarom heeft het schepencollege geen globaal bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek ingediend, om het ongunstig advies kracht bij te zetten.
 • De C.D.&V-Diksmuide richt een schrijven naar de minister om hun bezorgdheid te uiten. Waarom geen bezwaar door de voltallige C.D.&V, net als Idee2006?
 • SP.a-Diksmuide laat betijen. Graag zou Idee2006 weten, waarom deze fractie zich enkel beperkt tot een ongunstig advies? Adviezen hebben weinig impact. Denken wij maar aan het fenomeen van de ankerpunten bij de komgronden.

Het antwoord van schepen Martin Obin spreekt boekdelen. De schepen beweert, dat de C.D.&V enkel een schrijven richtte om hun bezorgdheid te uiten over het Grup Alluviale klei deelplan Stuivekenskerke. Waarom zij dan geen bezwaar indienden en de normale procedure niet hanteerden, kreeg ik geen antwoord. Blijkbaar heeft de C.D.&V opnieuw het warm water uitgevonden.

Wie gelooft nog schepen Martin Obin? Eerst afwezig op de belangrijke plenaire vergadering, waar hij dan vervolgens geen reactie kon geven op het voorstel van ANB om de 30 hectaren landbouwgrond rond de Viconiaputten om te zetten in natuurgebied. Achteraf toch individueel een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek. Dit klinkt helemaal niet meer geloofwaardig, door zijn afwezigheid op de plenaire vergadering.
De leden van de landbouwraad werden gevraagd om persoonlijk een bezwaar in te dienen. Dit is de wereld op zijn kop. Een landbouwraad is geen juridisch rechtspersoon, maar een adviesorgaan naar het schepencollege toe. En het is vervolgens het schepencollege, die het advies moet behandelen en de nodige stappen zetten of maatregelen treffen. Dit is de normale gang van zaken. Bovendien kon de schepen ook niet meegeven als ieder lid van de landbouwraad een bezwaar heeft ingediend. Denken wij maar aan de voorzitter milieuraad, afgevaardigde hoekje grond, afgevaardigde SP.a Eric De Keyser. Van deze laatste is zeker geweten, dat hij geen bezwaar heeft ingediend. Als de administratie van het Vlaamse Gewest, de samenstelling van de landbouwraad navraagt en checkt, zullen zij kunnen vaststellen, dat ook die landbouwraad niet op dezelfde golflengte zit. Nog maar eens een slecht signaal.
Schepen De Keyser zei verder, dat Vlaanderen over meer natuurgebieden moet beschikken en dat hij bijgevolg geen moeite had met de voorgestelde 30 ha bijkomend natuurgebied in de omgeving van de Viconiaputten.


30/07/2012

Geen gemeenteraad wegens zomerverlof


25/06/2012

Punt 19 : R.O en onroerend erfgoed – Rup- Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan " Alluviale klei"- Advies

Hier valt toch wel een woordje te vertellen. De plenaire vergadering is doorgegaan op 9 januari 2012. Grote afwezige op deze plenaire vergadering Stad Diksmuide. Met vergaande repercussie, waarbij afdeling Bos en Natuur (ANB) opteerde om het ontginningsgebied, dat als nabestemming agrarisch gebied kreeg, toch ook natuurgebied wordt. Dit behelst 30 hectaren vruchtbare landbouwgrond. Dit genereert op termijn nulbemesting en deze gronden worden zo goed als waardeloos. De eventuele financiële compensatie is ruimschoots onvoldoende. Broodroof voor de eigenaars en pachters! De gratiemeter van Idee2006 en vele landbouwers slaat thilt. Wij hebben niets tegen natuur, maar Diksmuide is toch reeds goed bedeeld met natuurgebieden. Denken wij maar aan de Blanckaart, gepaard met een raamakkoord, waarbij waterpeilverhogingen de opties zijn. Plan Otter-bis voor de Handzamevallei, Komgronden Lampernisse met nu in het leven geroepen ankerplaatsen, Waleweiden in Keiem zijn natuurverwevingsgebieden geworden. En de Viconiaputten in Stuivekenskerke zouden worden uitgebreid met ongeveer 60 hectaren natuurgebied. Bovendien werd met de ruilverkaveling in Stuivekenskerke de Viconiaputten nog eens uitgebreid met 10 hectaren. Dan werd er beloofd, dat dit het eindpunt was. Belofte maakt schuld en dit geldt ook voor de afdeling ANB.

Wat Idee2006 ook enorm stoort, is het gegeven dat de landbouworganisaties geen weet hebben van dit voorontwerp. Dit kan uiteraard niet.

In de schepencollegenotule van zitting 12/06/2012 staat het volgende : "Overwegende dat hierin voorgesteld werd om het "bouwvrij agrarisch gebied aan te passen naar "natuurgebied". Overwegende dat reacties op het verslag binnen de veertien dagen na ontvangst van het verslag konden worden ingediend door de instanties, die effectief aanwezig waren. Overwegende dat in toepassing van artikel 2.2.6&1 enkel en alleen de instanties, die effectief aanwezig waren op de plenaire vergadering konden reageren en de stad niet aanwezig was". Dixit citaat schepencollege.

Dit is uiteraard een blaam voor de schepen van landbouw. Ik zou niet graag met zo'n palmares naar de kiezer gaan.
En nu probeert het schepencollege enigszins de meubelen te redden met deze gemeenteraadsbeslissing, door ongunstig advies te geven voor het voorziene nabestemmingsgebied natuurgebied toch te behouden als bouwvrij agrarisch gebied. Maar dit wordt volgens Idee2006 geen sinecure, daar het kalf inmiddels verdronken is door de afwezigheid van de Stad op de belangrijke plenaire vergadering met alle actoren. Uiteraard moeten wij nu samen alle hens aan dek roepen. Om dit advies eventueel nog meer slagkracht te geven, dient de gemeente tijdens het openbaar onderzoek ook bezwaar in te dienen. Deze voorliggende gemeenteraadsbeslissing is een advies, maar geen bezwaar. De landbouworganisatie ABS zal dit alleszins doen en ik veronderstel ook de Boerenbond. Kunnen wij in deze gemeenteraadsbeslissing laten op nemen, dat de Stad bezwaar zal indienen tijdens het openbaar onderzoek.? Verder vraagt Idee2006 het bezwaar vooraf door te sturen naar ieder gemeenteraadslid, de leden van landbouw- en milieuraad, opdat iedereen de mogelijkheid krijgt het bezwaar aan te vullen en goed te keuren.

Bijgevoegd punt : Distributie van drinkwater over het grondgebied Diksmuide

De distributie van drinkbaar water over het grondgebied Diksmuide manifesteert zich door twee drinkwatermaatschappijen. Voor de dorpen Pervijze, Lampernisse, Oostkerke, Stuivekenskerke (grotendeels linkeroever Ijzer) gebeurt dit door IWVA en voor de rest van Diksmuide ( grotendeels rechteroever) door VMW. Tot daar vormt dit geen probleem. Maar sinds jaar en dag is er een prijsverschil tussen deze maatschappijen. Voor een standaardgezin ( 2 kinderen) is er een prijsverschil van 25 euro op jaarbasis met een gemiddeld verbruik van 132 kubieke meter.

Voor een bedrijf met een verbruik van 3000 kubieke meter scheelt dit vandaag de dag een flinke slok op de borrel nl. 1265 euro.
Het kan toch niet, dat er verschillende tarieven voor drinkbaar water worden gehanteerd op het grondgebied Diksmuide. De VMW is duurder dan de IWVA, die een gezonde maatschappij is. Iedere Diksmuidse burger moet van de goedkoopste tarief kunnen genieten, net als bij de distributie van elektriciteit.

Hierbij vraagt Idee2006 om in overleg te gaan met de IWVA om het grondgebied Diksmuide volledig te laten voorzien door deze maatschappij en wij voelen ons gesteund. Want volgens de gemeenteraadsnotule van 29/09/2003 is de C.D.&V. ook voorstander van een overgang.

Repliek op de "antwoorden" van schepen De Keyser

Afkoopsom te duur. Niets van aan, daar op het grondgebied Alveringem in het verleden ook twee watermaatschappijen gangbaar waren. De IWVA staat nu in voor de volledige distributie, door de leidingen af te huren van de andere maatschappij. Er gaat daarmee een huurcontract gepaard tot 2026. Vanuit dit oogpunt kan iedere inwoner van Alveringem genieten van dezelfde, goedkoopste tarief. Waarom kan dit niet in Diksmuide.

Andere vennoten ( Stad Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, Alveringem, De Panne) zijn akkoord voor het volledige grondgebied Diksmuide. Dit was immers reeds het geval eind 2001.

Populisme ! Dit is toch wel een brug te ver, daar ik onlangs als oppositieraadslid een jaar heeft mogen zetelen in de raad van bestuur van de IWVA. Trouwens Idee2006 is reeds vragende partij sedert eind 2001. Zie ook notule in bijlage.


04/06/2012

Goedkeuring verslag vorige zitting

Idee2006 zal zich onthouden, daar wij de mening toegedaan zijn, dat de tussenkomst van collega van Jan Van Acker ivm de chaos binnen het nieuwe rusthuis moet kunnen worden aangekaart in de gemeenteraad. Immers de gemeenteraad dient jaarlijks een immense dotatie nl. 1 miljoen 25000 euro aan het ocmw te voorzien.
Trouwens, wij hebben dit item ook eens bij een juridische cel aangesneden en deze heeft ons gelijk. Bovendien is er toch wel een contradictie en geen logica. Volgens het decreet van 2002 kan de ocmw-voorzitter deel uitmaken van het schepencollege om de relatie tussen ocmw en gemeenteraad te optimaliseren. En zo geschiedde, daar de ocmw-voorzitter zijn plaats heeft in het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide. Wij blijven dus bij onze vraag om het punt van collega Jan toch volledig op te nemen in het verslag van de gemeenteraad. Indien dit niet kan, getuigt dit van slechte wil, al dan niet bewust verkeerde interpretatie en zal Idee2006 verdere stappen zetten.

Punt 16 : Financiën-Budget-Budgetwijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2012

ost 421/735-60 : Opschikkingswerken aan landbouwwegen
-100.000 euro: Hoe komt dit? Worden er herstellingswerken of vernieuwingen uitgesteld? Indien minder dan geraamd, waarom wordt dit geld dan niet gespendeerd aan andere landbouwwegen?
Post 421/735-60 : Kloosterhofstraat Keiem-aanpassing rijweg t.h.v. toegang chirolokaal. Wat behelst die 15.000 euro?
Post 761 : Geen bijkomende toelage voor het nieuw te bouwen chiroheem Klimop Keiem. Blijkbaar is de uitvoering veel duurder dan de raming. Is er nog een financiële tussenkomst voorzien?
Post 764 : Ook geen spoor van investeringen in een tweede terrein voor voetbalclub Sp. Keiem. Graag een stand van zaken.

Punt 17 : Exploitaitie sporthalcomplex " De Pluimen" door TMVW-Aanpassing tarieven aan btw-reglementering

dee2006 zal zich onthouden. Wij geloven reeds lang niet meer in sinterklaas. Deze tariefering impliceert minder inkomsten voor de exploitant, daar hij de btw dient af te dragen. Wij hebben weliswaar geen glazen bol, maar wij zijn ervan overtuigd, dat de tarieven in crescendo zullen gaan na de verkiezingen.
Bovendien is er reeds een prijsstijging gangbaar. Zie het gebruik van het schutterslokaal. In de budgetwijziging hebben wij ook gemerkt, dat er een bedrag van 1594 euro wordt voorzien voor de toetreding TMVW in het kader van te volstorten kapitaal.

Bijgevoegd punt : Evaluatie fuifreglement en sessies brandpreventie, aandachtspunten bij brand, Rode Kruis, … nog doorgaan voor de bestuursleden van jeugdbewegingen.

Evaluatie fuifreglement : zie betoog in de vorige gemeenteraad In de vorige legislatuur heb ik als schepen mij ook gefocust op veiligheid en hulp bij ongevallen, brand,… Immers, de eerste seconden en minuten zijn van vitaal belang om levens te redden bij deze gevallen.
Vanuit dit oogpunt werden er sessies georganiseerd voor de bestuurleden van de jeugdbewegingen. De opkomst was goed en ieder bestuurlid stak wat op van deze interessante sessies. Ik wil nogmaals de brandweer en het Rode Kruis danken voor hun leerrijke uiteenzetting.
Gebeurt dit nu nog? Een jeugdbestuur roteert vaak en het is dus aangewezen tenminste twee sessies te voorzien per legislatuur.

Mondelinge vragen

1. Wordt er nu steun gegeven nav de uitgave van een boek door ex-schepen Eric Seurynck? De advertentie in de editie van de boter-en kaasfeesten doet menig burger de haren rijzen. Vandaar onze grote bekommernis over steun onder welke vorm dan ook? Nav het artikel in ediksmuide over de heisa rond boek Erik Seurynck wil Idee2006 als volgt reageren.

Wij opteerden normaliter dit item aan te kaarten in de eerst volgende gemeenteraad. De criteria, dat Mr Seurynck hanteert, om zijn boek te promoten kunnen inderdaad niet door de beugel.  Ik werd gisteren ook aangesproken door een Diksmuids boekenschrijver.  De man had in het verleden ook gevraagd om in de editie van de boter- en kaasfeesten een advertentie te plaatsen nav zijn boek.  Hij kreeg echter nooit een antwoord van het schepencollege.  Blijkbaar zou Mr Seurynck zware druk hebben uitgeoefend op de dienst evenementen om zijn advertentie in deze rubriek op te nemen.  Dit ruikt echter naar machtsmisbruik door de voormalige schepen voor evenementen en toerisme en bovendien wordt er met twee maten en gewichten gewerkt ( zie de vraag van een ander Diksmuids boekenschrijver).  Nochtans is de moraal van het socialisme iedereen over dezelfde leest te schoeien, maar blijkbaar niet voor Erik Seurynck.

Voor Idee2006 kan dit deontologisch niet, daar Erik Seurynck twee jaar terug nog fungeerde als schepen en inderdaad nu zelf aankondigt, dat hij opnieuw kandidaat voor de Spa-open is.  Hij zou zelfs opnieuw een schepenambt ambiëren.  Hebben wij nu ook te maken met  " Een keizer van Diksmuide"?

Tot overmaat van ramp kon het boek over wielerlegende Michel Pollentier met een palmares om u tegen te zeggen, niet voorgesteld worden op het stadhuis van Diksmuide.  Zie mijn tussenkomst www.marcdeprez.be op 23/04/2007.  Het antwoord van toenmalig schepen Seurynck spreekt boekdelen.  ( zie verslag gemeenteraad 23/04/2007)

Toen werd ook de vraag gesteld, of het eventueel te maken had met de kandidaatstelling van Michel Pollentier in het verleden op de Centrumlijst ( analoog met Idee2006 = verruimde OpenVld) voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Ook rijzen er wat vraagtekens rond de timing van uitgave van zijn boek  zoals Idee2006 aansneed.  De verkiezingskoorts stijgt zienderogen en alle middelen zijn goed voor deze meerderheid om toch maar te proberen in een positief daglicht te komen.

De publiciteitsborden in het kader van de plattelandsroute

De publiciteitsborden in het kader van de plattelandsroute vindt Idee2006 op sommige locaties storend in het landschap. De borden zijn nogal statisch en heel slecht leesbaar. Waarom wordt er niet geopteerd om de borden zo dicht mogelijk bij de desbetreffende bedrijfszetel in te planten?. Meer creativiteit en inventief zijn voor de voorstelling van de landbouwbedrijven zou dit heel wat aantrekkelijker maken. Denken wij maar aan de gegevens over het desbetreffende landbouwbedrijf aan te brengen op boomschorsen. En welke criteria worden er gehanteerd om in aanmerking te komen voor zo'n publiciteitsbord?


30/04/2012

Punt 22: hangjongeren, JOP

 1. De aanpak van de hangjongeren

  In de vorige legislatuur werd vooral de aandacht gevestigd op de hangjongeren. Hangjongeren vertaalt zich meestal in vandalisme, overmatig alcohol- en druggebruik. Vanuit dit oogpunt werd geopteerd voor een samenwerking met de vzw Arktos uit Oostende en werd het JOP (jeugdontmoetingsplaats) in het leven geroepen. Het werd een succesformule. Heel wat jongeren, meer dan twintig… vonden hun gading in het Jop en wisten zich te vinden in een creatieve vrijetijdsbesteding.

  In de gemeenteraad van 25 oktober 2010, werd het jeugdwerkbeleidsplan besproken. Ook het fenomeen van de hangjongeren, die in deze periode aan hun lot werden overgelaten, werd aangekaart. Het JOP was leeg gelopen en de schepen beloofde om de hangjongeren aan te spreken via de stadswachten. Daarom ging dit beleid ervan uit om de stadswachten een 4-daagse cursus te laten volgen. Idee2006 vindt daar nergens een spoor van deze beloofde opleiding en het JOP blijft verder leeg. Schrijnend!

 2. Evaluatie van het JOP

  Zoals bij de bespreking van item hangjongeren is het JOP een dode letter geworden. Idee2006 heeft in de wandelgangen vernomen, dat er in het verkiezingsjaar een jeugdhuis komt in de Ijzerlaan. Is dit het alternatief voor het JOP? Zal er plaats zijn voor de hangjongeren, die jaren aan hun lot werden overgelaten?

  Uiteraard juicht Idee2006 de komst van een jeugdhuis toe. 300 euro voor de oprichting voor de vzw en 15.000 euro starttoelage voor het jeugdhuis. Tot daar vormt dit voor ons geen probleem. Wij veronderstellen, dat het jeugdhuis ook een café is. In de gemeenteraad van 25 januari 2010 suggereerde Idee2006 n.a.v. de sluiting van heel wat cafés een aantal maatregelen te treffen, zoals de afschaffing van de toerisme- en terrasbelasting. De eerste drie jaren vrij van bedrijvenbelasting. Nogmaals, voor ons vormt een starttoelage van 15.000 euro voor het jeugdhuis geen probleem, maar wij vragen toch dat iedereen met gelijke wapens zou kunnen strijden. En denken wij ook maar aan een aantal jongerencafés zoals een Brouwershuys, General Store, Joy, Phoenix, Chaplin, De Muynckduif, De Kroeg, jeugdclub 't Verzet in Pervijze.


26/03/2012

Punt 9 : Juridische en communicatiediensten – Evenementen – Kerstmarkreglement

16 kersthuisjes : waarom deze beperkingWorden er afspraken tussen de verenigingen gemaakt ivm het asortiment van dranken? Misschien in het kader van de alcohol-en drugpreventie is dit een optie.

Art 7 : Het stadsbestuur zorgt op de kerstmarkt voor aangepaste sfeermuziek en animatie.

Wat behelst die sfeermuziek? Is dit opnieuw een rockband op de vrijdagavond?

Punt 18 : Ruimtelijke ordening-Ambachtelijke zone Oudekapelle

Idee2006 heeft reeds aangekondigd, dat wij voor een breekinstallatie niet te vinden zijn. En wij hebben dan reeds gevraagd hoeveel de planschade kon bedragen bij de optie om deze zone agrarisch in te vullen.

Anderzijds is de ambachtelijke zone omzetten naar landbouwzone geen garantie voor louter een akker of grasweide. We moeten op dit punt de schepen gelijk geven. Op dit stuk grond is een bouwvergunning voor het bouwen van een loods. Bovendien kunnen op dergelijk stuk grond in landbouwzone para-agrarische doelstellingen worden gehandhaafd. Denken we maar loonwerkers, verkoop en herstellingen van landbouwmachines kunnen daar eventueel hun stek vinden. Verder kan er eventueel een nieuwe landbouwbedrijfszetel worden ingeplant.

In deze ambachtelijke zone kan men ook bedrijven, conform een rolluiken Stubbe, Verpakkingen Willaert lokaliseren, waarvan de impact heel minimaal zou zijn.

Bovendien hebben wij in de vorige legislatuur, door toedoen van het bpa zonevreemde bedrijven, meer dan 20 bedrijven een bestaanszekerheid gegeven. Ook in Oudekapelle hebben wij dit voor een bedrijf kunnen bewerkstelligen, eveneens met de goedkeuring van toenmalig schepenen Jan Colaert en Koen De Hansetters.

En inderdaad in het Gemeentelijk Ruimtelijk Bestuursplan staat de optie om deze ambachtelijke zone om te zetten in landbouwzone. Maar in GRS staat er ook dat het huidig voetbalveld van Sp. Keiem ook moet worden hergelokaliseerd. Maar met het decreet van 11 april 2008 blijkt nu, dat het huidig voetbalveld kan worden geregulariseerd.

De vraag rijst nu of men al dan niet het GRS volledig zal uitvoeren?

Planschade! De schepen haalt een bedrag aan van 500.000 euro. Van waar dit bedrag?

Er is inderdaad een bouwvergunning voor het bouwen van een loods voor handen. Bijgevolg kan men de procedure starten voor planschade bij de omzetting van ambachtelijke zone naar landbouwzone. De planschade behelst alleen de eerste 50 meter.

De planschade wordt bepaald door bevoegde instanties, maar hoeveel die zou kunnen bedragen, dat weet wellicht momenteel niemand.

Maar bij de omzetting van deze ambachtelijke zone naar landbouwzone moet men een rup maken. Daar gaat een studiebureau mee gepaard en dit kost al vlug 20.000 euro. Indien de planschade zo hoog zou oplopen, dient men het rup te stoppen en is die 20.000 euro in rook opgegaan en blijft deze zone dan bijgevolg ambachtelijk. Naar onze bescheiden mening is kiezen tussen de cholera en de pest.

Laat een ding duidelijk zijn. Idee2006 is geen voorstander van een breekinstallatie op die plaats.

Deze ambachtelijke zone omzetten naar landbouwzone klinkt bij veel mensen van Oudekapelle als muziek in de oren. En wij kunnen dit maar al te best geloven. Maar we moeten realistisch blijven en zijn. Ook dit is een taak en een verantwoordelijkheid van een politieker.

Bijgevoegd punt : wateroverlast door de hevige regenval van 4 en 5 maart 2012

In eerste instantie wensen wij de brandweer Diksmuide en Leke te danken voor het baanbrekend werk, dat de brandweer heeft verricht n.a.v. de wateroverlast. Zij hadden de handen meer dan vol.

Er is ongeveer 80 liter per vierkante meter neerslag gevallen. Toch genereerde dit heel wat wateroverlast en overstromingen op verschillende plaatsen. Wat kan de oorzaak zijn en hierbij vragen wij toch een onderzoek, daar er heel wat kritieke plaatsen bij gekomen zijn. In de gemeenteraad van 29 nov. 2010 heb ik reeds gewaarschuwd, dat onze regio wel eens een probleem zou kunnen vormen, daar dan begin november 2010 maar twintig liter water was gevallen. De IJzer kende op 14 november 2010 bij die 20 liter een waterstand van 4 meter en de Zaadgracht in Lampernisse kende zelfs het alarmpeil. De riolen zijn op vele plaatsen verouderd en versleten en mede door de Diksmuidse bouwpolitiek, waarbij men opteert om zoveel huizen per kavel te voorzien, kan dit bij hevige regenval wateroverlast genereren. Ik had dan gesuggereerd om een riooltoets te hanteren.

Nu terug naar de wateroverlast van begin maart 2012.
Ook uit mijn betoog blijkt dat men de weersvoorspellingen op de voet moet volgen en bijgevolg het waterpeil van de IJzer en zijn bijrivieren vooraf zo laag mogelijk moet houden, opdat er zoveel mogelijk water zou kunnen worden afgevoerd of verzameld worden. We worden nu eenmaal met een klimaatsverandering geconfronteerd, waarbij lange droogtes, gevolgd door hevige regenval en meer wind aan de orde zijn.

Men zal bijgevolg heel alert en attent moeten zijn bij de uitvoering van het raamakkoord De Blankaart, waarbij een waterpeilverhoging een van de pijlers is.

Veel burgers, die in problemen geraakten wegens de wateroverlast hebben noodgedwongen beroep gedaan op een loonwerker, … daar de brandweer niet overal kon zijn. Kan dit eventueel financieel worden gecompenseerd?

Voorstel Marc Deprez watersnoodIdee2006 heeft ook nog een voorstel. Veel land- en tuinbouwers beschikken over irrigatiepomp, die meestal over een debiet beschikken van 70.000 à 100.000 liter per uur. Dit kan heel wat soelaas bieden bij wateroverlast. Via de meitelling kan men nagaan wie er allemaal aan irrigatie doet. Wij suggereren dit in kaart te brengen en menig land- of tuinbouwers zal bereid zijn hulp aan te bieden met hun irrigatiepomp.

Veel land- of tuinbouwers willen zeker hun steentje bijdragen, maar hebben nu schrik omwille van de risico's, die daarmee gepaard gaan. Ik denk hierbij aan eventueel lichamelijke kwetsuren en erger bij het stuk springen van een waterslang . Er zit normaal gezien ongeveer 10 kg druk op zo'n waterslang. Er zou in feite een aparte verzekering door het schepencollege moeten worden aangegaan, waarbij deze risico's worden ingedekt en vanuit dit oogpunt kan menig land- en tuinbouwer samenwerken met de brandweer bij wateroverlast.


27/02/2012

Punt 6 : Technische dienst – Groen- en milieudienst- Heraanleg paden op diverse begraafplaatsen, dienstjaar 2012- Goedkeuring kostenraming, lastenboek en wijze van gunnen

beleidsplannen begraafplaatsenAanleg van paden op de begraafplaats van Vladslo. Bij de bespreking van de budgetten inherent met de beleidsplannen hebben wij meermaals in deze beleidsplannen gelezen, dat deze meerderheid opteert om zowel de begraafplaatsen van Keiem, Leke, Beerst en Vladslo rond de Kerk op termijn te herlokaliseren. Het gaat hier nu over de huidige begraafplaats van Vladslo om de paden her aan te leggen met een kostenplaatje van 11.086,02 euro.

Idee2006 vraagt zich af, als het wel noodzakelijk zou blijken om de heraanleg van deze paden te voorzien. Uiteraard hangt veel af van de timing van de herlokalisatie. Is de herlokalisatie op korte termijn voorzien, dan lijkt de heraanleg van paden verloren geld.

Idee2006 wil wel beklemtonen, dat een herlokalisatie van een begraafplaats een heel gevoelige materie is en uiteraard dienen de nabestaanden met het voornemen van deze meerderheid op de hoogte te worden gebracht.

Punt 16 : Toekomst Kerk Kaaskerke

De kerk van Kaaskerke is inderdaad een rode draad in deze legislatuur.

In de gemeenteraad van januari ll heeft Idee2006, samen met de Kaaskerkenaren en vele gelovigen hun ongerustheid en bekommernis geuit nav de verkoop van de Kerk van Kaaskerke. Niettegenstaande de burgemeester mij als leugenaar bestempelde, werd deze ongerustheid onlangs toch jammergenoeg bevestigd en dus van stemmingmakerij is er geen sprake.

Nav de onthullingen in eDiksmuide omtrent de toekomst van de Kerk van Kaaskerke heeft Idee2006 toch een aantal prangende vragen.

 • Kan de compromis, whats the name, daar het enkel over een aanvaardingsbrief van het schepencollege gaat, nietig worden verklaard en is het college van burgemeester en schepenen daartoe bereid? De naam van de eigenaar is reeds lang gekend, maar de zogenaamde eigenaar is geen antiekquair. Nochtans heeft hij zich zo uitgegeven. Bovendien lijkt het er steeds meer op, dat de vader van de eigenaar de scepter zwaait. Het levende bewijs daarvan is , dat hij zelfs een nieuw slot plaatste of ging plaatsen op de deur van de sacristie en alle materialen van de feestcommissie van Kaaskerke moesten weg.
  Hoe kan dit, daar de akte nog niet is getekend, laat staan dat de Stad reeds het geld heeft ontvangen?
  Juridisch kan men deze zogenaamde compromis nietig verklaren, wanneer er een dwaling is. Deze dwaling behelst dat de huidige eigenaar zich heeft engageerd om een antiekzaak in deze Kerk onder te brengen, maar de toekomstige eigenaar is geen antiekquair.
 • Naar aanleiding van de onthullingen in eDiksmuide. Is er vervolgens overleg gepleegd geweest met de toekomstige eigenaar voor de invulling van de Kerk en het behoud van de Stille Gebedsruimte voor de aanbidding van Onze Lieve Vrouw Troost in Nood.? Wellicht wordt het heel moeilijk om deze Stille Gebedsruimte te behouden, daar het college van burgemeester en schepenen en de meerderheid C.D.&V-Spa-open in de voorwaarden van de verkoop heeft voorzien, dat het gebouw geen enkele reglieuze bestemming meer mag hebben. Bijgevolg heeft deze meerderheid de Kaaskerkenaren ijdele - en valse hoop gegeven. In het verleden werden wij met alle zonden van Israël overladen nav de desaffectatie. Nu heeft diezelfde C.D.&V er voor gezorgd dat deze Stille Gebedsruimte niet kan blijven bestaan door hun zelf opgemaakte voorwaarden gekoppeld aan de verkoop van de Kerk van Kaaskerke!
  Daarbovenop heb ik gehoord tijdens de eredienst nav de herinwijding van de Kerk van Beerst door toedoen van de restauratiewerken, dat de nieuwe vergaderruimte in de sacristie kan worden gebruikt door de verenigingen. Uiteraard vormt deze bijkomende vergaderzaal voor ons geen probleem. Maar eigenlijk is het toch wel een beetje de wereld op zijn kop, daar het dorp Beerst over een ontmoetingscentrum beschikt. Kaaskerke daarentegen beschikt over geen ontmoetingscentrum en daar verkoopt men de Kerk. De Kaaskerkenaren worden nog maar eens stiefmoederlijk behandeld. Opnieuw een gebrek aan visie door deze meerderheid.
 • In verband met het onderhoud met het centraal Kerkbestuur, de nieuwe inwijding van de Kerk van Beerst nav de restauratiewerken voor een bedrag van 300.000 euro, de verkoop van de Kerk van Kaaskerke voor een bedrag van 250.000 euro, vraagt Idee2006 een duidelijk standpunt van iedere politieke fractie, in hoofdzaak van de meerderheidsfractie, over de toekomstplannen voor de Kerken op het grondgebied Diksmuide. Ik citeer uit het verslag nav het onderhoud met het centraal kerkbestuur het volgende.
  Dhr Raf Goemaere, afgevaardigde van de C.D.&V : "Kerken vormen een deel van het maatschappelijk leven in een dorp. Zij zijn bepalend voor het uitzicht van het dorp. Deze fractie is voorstander om alle kerken te behouden en wil geen tweede Kaaskerke."
  Is dit het werkelijke standpunt van de C.D.&V? Waarom verkopen zij dan de Kerk van Kaaskerke? Je kan dit toch niet meer begrijpen?
  Idee2006 heeft een duidelijk standpunt. De Kerken zijn deels gebouwd met schenkingen en zijn historische gebouwen en zijn niet weg te denken uit de steden, gemeenten en dorpen. Een kerkgebouw heeft nog altijd een uitstraling. Nevenactiviteiten vormen voor ons geen probleem, maar niet-gelovigen moeten ook kunnen gebruik maken van deze gebouwen Herbestemmingen behoren ook tot de mogelijkheid, maar in beide gevallen moet men altijd rekening houden met de sereniteit en de waarden waarvoor deze gebouwen altijd hebben gestaan. Bij een eventuele herbestemming moet altijd gepaard gaan met een Stille Gebedsruimte, waarbij men de patroonheilige van de parochie kan aanbidden.

30/01/2012

Bijgevoegd punt : Stort in de Tervaetestraat

Idee2006 waardeert de inspanningen van het stadsbestuur om het sluikstorten te stoppen, maar er moet nog veel meer gebeuren.

Nav het artikel in het nieuwsblad van 4 jan. 2012 heb ik de idee geopperd om een verplaatsbare, gecamoufleerde camera te voorzien net zoals in Ieper en Poperinge. Deze camera zou men ook kunnen gebruiken langs de frontzate, glascontainers,….

Aanvulling nav de tussenkomst van collega Geert Debaillie betreffende de 3 Mussenbrug.

In een bepaald artikel verwijst de schepen naar het dossier van de ring. Idee2006 heeft altijd een constructieve houding aangenomen. Wij hebben niet in ons programma voorzien, dat deze kwartring moest uitmonden op de Oudekapellestraat.

Bovendien zouden wij graag hebben in het vervolg het volledig plaatje aan te kaarten. De ring moest reeds dertig jaar geleden zijn bewerkstelligd. Maar met een pennentrek werd hij volledig van de kaart geveegd.
Trouwens Idee2006 vindt het erg zielig dat mijn collega in de krant de mantel wordt uitgeveegd door de schepen Wij hebben ons niet kunnen verdedigen. Tot overmaat van ramp, doet gewezen voorzitter van de milieuraad nog een schepje er bovenop. Blijkbaar is er toch een oplossing in de maak voor de 3 Mussenbrug. De insinuaties aan het adres van mijn collega zijn totaal uit de lucht gegrepen, daar wij in het Vlaamse Gewest geen vinger in de pap hebben. De OpenVld zit namelijk op de oppositiebanken.
De schepen is in hetzelfde bedje van de ocmw-voorzitter ziek.
Denken wij hierbij maar het ocmw-blaadje schemerlicht, waarbij de ocmw-voorzitter met bakkenvol modder gooit naar Idee2006. Daarom herhalen wij nog eens onze vraag om een deonthologische code te voorzien voor alle gemeente- en ocmwraadsleden.

Invulling van de Kerk van Kaaskerke.

Op donderdag 19 januari vond het bewonersplatform in Kaaskerke plaats. Op deze bijeenkomst was er heel wat onrust en bekommernis rond de toekomst van de Kerk van Kaaskerke.

stille gebedsruimte kerk KaaskerkeWie de eigenaar van de beelden is, is ondertussen bekend. Gelukkig waren de beelden allemaal roerend goed, ook Onze Lieve Vrouw Troost in Nood in de Stille Gebedsruimte.
Wordt de Stille Gebedsruimte behouden? Blijkbaar zou de nieuwe eigenaar een voorstel doen om de Stille Gebedsruimte te behouden, met die verstande als er huur wordt betaald. Is het schepencollege bereid om deze huur op te hoesten?
Blijft deze Kerk geklasseerd? Bij een deklassering zou de nieuwe eigenaar de mogelijkheid hebben om de Kerk af te breken en de grond te laten verkavelen. Dit kan toch niet. Een Kerk heeft nog altijd een uitstraling aan een dorp. Het zou ook van weinig respect getuigen, voor de vele schenkingen in het verleden voor de bouw van deze Kerk.
Wat wordt nu de juiste invulling van de Kerk?
Oorspronkelijk verkondigde het schepencollege, dat de nieuwe eigenaar de Kerk ging omvormen tot een antiekzaak, een tentoonstellingsruimte en een woonhuis.

Nu wordt er beweerd, dat de nieuwe eigenaar zou opteren voor een horecafunctie, meer bepaald een tearoom. Ik heb dit zelfs op mail. De referenties van de nieuwe eigenaar zijn niet bepaald fraai. Denken wij hierbij maar aan het stort in de Vissersstraat in Lampernisse en in Eggewaertskapelle.
Hopelijk loopt het niet zo'n vaart met de Kerk van Kaaskerke! Idee2006 begrijpt volkomen de ongerustheid van vele mensen. Wij delen deze bekommernis.
Het lijkt een verkoop te worden met rampzalige gevolgen.

Repliek op het antwoord van burgemeester Lies Laridon

Met te verwijzen naar de vergadering van 23 nov 2004 lijkt mij oude koeien uit de gracht halen. Gelukkig zijn de beelden roerend goed, maar ik heb dit juridisch ook eens gecheckt. Indien het beeld O.L.Vrouw Troost in Nood op een sokkel of iets dergelijks zou zijn vastgemaakt en bijgevolg kan er schade worden berokkend aan het gebouw of beeld, dan wordt het beeld beschouwd als onroerend goed. Vervolgens wordt dit dan een discussiepunt. Maar dit is gelukkig niet het geval. Ik wil ook niet meer terugkomen of uit de doeken doen, hoe de volledige desaffectatie tot stand is gekomen. Wij waren alleszins geen vragende partij voor de volledige desaffectatie, maar andere factoren, die u, mevrouw de burgemeester, weet als geen ander hebben een vitale rol gespeeld nav de volledige desaffectatie. Vooral in eigen middens kijken.
De C.D.&V heeft in dit dossier een bocht van 180 graden gemaakt. Wij hebben tot de laatste snik de verkoop van deze Kerk proberen te vermijden en Idee2006 heeft uiteraard tegen deze verkoop gestemd. Het oorspronkelijke plan werd met de grond gelijk gemaakt door de toenmalige oppositiepartij C.D.&V. Nochtans werd de invulling van deze Kerk beschouwd als een pilootprojekt. Een Stille Gebedsruimte voor de aanbidding Onze Lieve Vrouw Troost in Nood in combinatie met een archiefruimte was de optie. Zelfs een tentoonstellingsruimte in het kader van de "Grote Oorlog" was een van de mogelijkheden. Vanuit dit oogpunt werd de Kerk geklasseerd en kon men 80 procent subsidies genereren. Een grote gemiste kans met inderdaad wellicht rampzalige gevolgen. Het wordt bang afwachten.