Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2013

23/12/2013

Punt 6, 7 en 8 : Kleinhandelszone Esenweg-Aankoop gronden gelegen in Diksmuide

Idee2006 deelt eveneens de bezorgdheid van de N-VA omtrent de uiteindelijke volledige ontwikkeling van deze kleinhandelszone, met name de site Debaenst, hoe dit verder zal verlopen. Verder hebben wij een opmerking in verband met de prijs voor de aankoop. In de gemeenteraad van december 2012 was toch de optie van de meerderheid om de gronden aan te kopen tegen vergoeding van landbouwgronden. Hoe is deze ommekeer te verklaren?

Punt 17 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Zomerse vrijdagen vinden wij een goed initiatief, maar kunnen de café's en horecazaken in de dorpen ook in aanmerking komen voor "Zomerse vrijdagen"?

Punt 20 : Financiën : Meerjarenplan 2014-2019

Er staat ergens in een parabel het volgende geschreven. Na de zeven magere jaren, komen de 7 vette jaren. Idee2006 koestert alvast de ijdele hoop. Welnu, deze meerderheid heeft na zeven jaar een zwak palmares. Belastingen zijn torenhoog. De laatste gemeenteraden hebben wij verschillende verhogingen van belastingen gekend. Een jeugdhuis, dat de belastingsbetaler meer dan 20.000 euro heeft gekost, sluit na een jaar zijn deuren. Zeven jaar nodig voor een nieuw chiroheem in Keiem. Geen oplossing voor meer dan 150 jeugdspelers van voetbalclub Sp.Keiem. Maar toch reeds een kostenplaatje van ook nog eens 20.000 euro. Een ring, die reeds meer dan 30 jaar een feit moest zijn, is nu nog niet gerealiseerd. Verkeerde aankopen van aandelen met Diksmuids belastingsgeld en zo kunnen we nog een eindje verder gaan. De fietspaden zullen nu in 2014 en 2015 worden gerealiseerd. Maar hoeveel maal hebben deze fietspaden de revue gepasseerd in vorige legislatuur?

Nu een woordje over het meerjarenplan 2014-2019.
"Nuttige oppervlakte van de handelszaken" :
Deze meerderheid beweert nu dat de nuttige oppervlakte van de handelszaken in het centrum te klein zijn, zeker in de Generaal Baron Jacquesstraat. Daaraan gekoppeld : handelszaken zijn qua ligging te verspreid tov het aantal consumenten. Op vandaag kent de zogenaamde winkelstraat Generaal Baron Jacquesstraat een desolate indruk. Er is heel wat werk aan de winkel om deze omgeving op te krikken en attractiever te maken. Iedere stad heeft een mooie, uitgebalanceerde winkelstraat. Dit missen wij in Diksmuide "Veilige stad door het inzetten op kwalitatieve hulpdiensten" pag 27 Op vlak van drugsproblematiek kan preventie veel voorkomen. Goed bezig op dit vlak. Het Dop is tot nu toe slechts éénmaal samen gekomen.

"Ondersteunen van een bruisend sociaal leven" pag 29
De bouw van een tweede sporthalle voor 3.000.000 euro is een nobel doel. Nochtans was deze bouw reeds voorzien in de vorige legislatuur, zie het sportbeleidsplan 2007-2013. Weer wat vertraging, maar tot daar aan toe. Maar de criteria met name via een watermaatschappij, die voor deze bouw worden gehanteerd, doet toch op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Een beleid, dat toch een voorbeeldfunctie heeft, doet hieraan ontduiking van de BTW via een achterpoortje. En vooral schoenmaker blijf bij uw leest. Dat een watermaatschappij zich maar focust om de burger goedkoop water aan te bieden. Heeft men nu al enig idee waar het nieuwe oc van Woumen zou worden gelokaliseerd?
Het gebouwencomplex Ten Bercle in Pervijze. Blijft dit nu volledig in functie van de verenigingen?
In 2018 geen 250.000 euro voorzien voor het onderhoud en renovatie van voetpaden. 2018 is een verkiezingsjaar en dit is analoog met 2006, maar met die verstande, dat er dan in 2005, 500.000 euro werd voorzien voor heraanleg van voetpaden. Dit is nu niet het geval voor 2017! Waarom?
Pag 49 : Een nieuw jeugdlokaal voor chiro Leke in 2015. Wordt dit op dezelfde plaats ingeplant? Worden hierbij ook investeringstoelagen gehandhaafd? Zijn er nu reeds stappen gezet voor deze bouw?
Pag 76 : sportverenigingen financieel ondersteunen :
De discrepantie bij uitstek! De belastingen worden geindexeerd vanuit het zogenaamde ooppunt levensduurte. Maar daartegenover worden de subsidies voor de verenigingen niet geindexeerd. Dit is voor Idee2006 totaal onaanvaardbaar!


Oppositiepartijen N-VA Diksmuide en Idee2006 evalueren een eerste werkingsjaar!

Tijdens een "quick lunch" afgelopen donderdag evalueerden N-VA Diksmuide en Idee2006 hun werking in de gemeenteraad van de afgelopen 11 maanden. Niet alleen een terugkijken was aan de orde, maar bovenal het opzetten van een échte visie op de toekomst van Diksmuide en zijn dorpen en dit met de absolute focus op het échte belang voor alle inwoners. Beide partijen vertegenwoordigen net geen 50% van de Diksmuidse bevolking, en dat gegeven nemen zowel N-VA als Idee2006 héél ernstig! In een erg vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer, maar met behoud van respect voor ieders eigenheid en standpunten, hebben beide partijen de aanwezige synergiën en toekomstige objectieven met elkaar besproken.
Dit alles alleen maar met één gemeenschappelijk doel voor ogen: de Diksmuideling moet er absoluut beter van worden !


28/10/2013

Punt 3 : Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor meerjarenplan 2014-2019

Idee2006 zal zich blijven onthouden, omdat het exploitatiebudget teveel wordt gereduceerd en waardoor het runnen en het onderhouden van een kerk haast onmogelijk wordt.

Wat met die meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken?

Punt 10 : Meerjarenplan- Kerkfabriek H-Kruisverheffing Lampernisse. Meerjarenplan 2014-2019

Wat wordt het nu met de Kerk van Lampernisse? Wordt deze Kerk een urnenkerk?
De vraag voor klassering van deze Kerk dateert reeds van 2007. Hoe ver staat dit nu?

Punt 32 : Kerkfabrieken-budgetwijzigingen-St-Martinus Vladslo-Budgetwijziging 2013

Aktename

Punt 33 : Kerkfabrieken-Budgetwijzigingen-St-Niklaas Keiem-Budgetwijziging 2013

Hier behelst het nu een goedkeuring. Graag wat uitleg.

Punt 42 : Technische dienst- Gebouwendienst-Herinrichting stadhuis-Archeologisch onderzoek-Meerwerken-Goedkeuring

De salamipolitiek en de meerwerken voor het archeologisch onderzoek behelsen bijna nog eens het bedrag van de oorspronkelijke kostenraming.

Oorspronkelijke kostenraming : 43.308;89 euro
Meerwerken : 39.934,85 euro
Is dit werken als een goede huisvader?

Punt 50 : Financiën – Belastingen – Heffen van een belasting op het exploiteren van toeristische logies – Belastingsjaren 2014-2019

Idee2006 zal geen enkele verhoging van belastingen goedkeuren. Nochtans beweert deze meerderheid dat de belastingen niet zullen verhogen door de zoveelste heraanleg van de markt. Welnu, de vorige gemeenteraad omvatte bijna niets anders belastingsverhogingen, nu opnieuw vijf punten, waarbij deze meerderheid belastingsverhogingen handhaaft. Wie gelooft deze mensen nog?

En dan de fameuze toerismebelasting. Deze belasting zal heel wat exploitanten van toeristische logies de das omdoen. Ik lees " de tarieven zijn gedifferentieerd per categorie en worden berekend op de maximun personencapaciteit". Bijgevolg wordt hier geen rekening gehouden, of de logies al dan niet volgeboekt, bezet zijn.
En nog volgens deze meerderheid : " we willen de exploitanten van toeristische logies echter de kans geven om deze tariefwijziging te kunnen doorrekenen naar hun klanten".
Diksmuide dweilt met de kraan open. Langs de ene kant de toerist naar Diksmuide willen lokken en langs de andere kant, die toerist nog eens opzadelen met een belasting, door toedoen van een hogere tarief voor de logies.

Punt 52 : Financiën – Belastingen- Reglement op de opmaak en het actueel houden van leegstandsregister- Goedkeuring

Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 69 : AGB stadsontwikkeling : gebruiken of opdoeken

Heraanleg van de markt zou eigenlijk een uitgelezen item zijn voor het autonoom gemeentebedrijf. De autonome gemeentebedrijven in Oostende, Middelkerke functioneren echter heel goed. Waarom niet in Diksmuide

Punt 72 : Werkgroepen en masterplannen – Voorstel afschaffing

Deze werkgroepen hebben een start vooral in mineur gekend. De oppositie heeft eerst deze doelstelling in de pers moeten lezen, dit door toedoen van onze burgemeester. Er mag niets van de zogenaamde bespreking in deze werkgroepen naar de buitenwereld gebriefd worden.
Het schrijnenste voorbeeld van niet-naleving van dit nobele doel illustreert de vele persartikelen over de herbestemming van de kerken Oudekapelle en Lampernisse. De idee voor een urnenkerk in Lampernisse werd reeds geopperd een zestal maanden terug in de werkgroep kerken.
Wij, als oppositiepartij hebben loyaal in alle talen over eventuele herbestemmingen gezwegen. We moeten echter jammer genoeg vaststellen, dat niet iedereen dezelfde critiria hanteert. Hoe kan je dan in godsnaam een vertrouwen koesteren?

Punt 83 : Afbakenen van zones voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van Diksmuide-Vraag

De bestendige deputatie zou nu toch opteren om bepaalde zoekzones te handhaven voor de inplanting van kleine windmolens. Het zou in eerste instantie en voorlopig gaan over de gemeenten en steden, Ardooie, Staden, De Haan, Alveringem en jawel Diksmuide. Uiteraard kan Idee2006 dit alleen maar toejuichen, dat Diksmuide daarvan eindelijk werk wilt maken. Er zit wat beweging in het dossier, alhoewel alles nog in zijn kinderschoenen staat. Hierbij vraagt Idee2006 op welke sites deze mogelijkheid zou worden gecreeërd in Diksmuide? En kan dit in overleg met beide oppositiepartijen N-VA, Idee2006 en het onafhankelijk raadslid?

Punt 84 : Bevolking – Geen water in de Waterstraat

De druk van het water is inderdaad een groot probleem. Niet alleen voor de bewoners de Waterstraat en de Ensdijk, maar vooral ook voor het bedrijf Herbafrost (voormalig Degrieck) op deze site.
Herbafrost is een bedrijf dat kruiden behartigd en verwerkt. Om de kwaliteit van deze kruiden te garanderen is men genoodzaakt, de kruiden te behandelen met het zogenaamde stadswater.
Dit kraantjeswater met een verbruik van 26.286 kubiek wordt voorzien door de watergroep.
Er is niet alleen een immens probleem met de druk van het water, maar het prijsverschil met die andere watermaatschappij IWVA tart alle verbeelding. De IWVA is eventjes zomaar 14.000 euro jaarlijks goedkoper in vergelijking met de watergroep.

Repliek pers Marc Deprez over kleine windmolens.pdf

Diksmuids stadspersoneel drinkt voortaan kraantjeswater.pdf

Repliek op het artikel geen verdeeldheid binnen Diksmuids schepencollege omtrent Keiem.pdf

Sluiting jeugdhuis de shelter.pdf


23/09/2013

De dictatuur van de dertien!

Burgemeester en leden van het schepencollege. Vol verwachting openden wij vorige week de enveloppe met de dagorde van deze gemeenteraad. Wat we te zien kregen was evenwel een grote teleurstelling. Deze dagorde beschouwen wij  als niets minder dan een regelrechte belediging of provocatie aan het adres van de oppositie.

Waarom hebben jullie deze gemeenteraad samengeroepen? Ik weet het alvast niet.
Zou het kunnen zijn dat we heel dringend een vertegenwoordiger bij Infrax West moeten hebben? Neen, dat kan het niet zijn want soms moeten we hier mensen verkiezen om naar vergaderingen te gaan die al plaatsgevonden hebben. Dus daar zitten jullie zeker niet mee in.
Is er dan misschien een dringende reden om voor de verhoging en herbevestiging van retributies een gemeenteraad samen te roepen?
Wel, jullie vragen vandaag van ons om retributieverhogingen goed te keuren. Dat die noodzakelijk zijn om de stadswerking mogelijk te maken kunnen we verstaan.
Maar, het is dan toch logisch dat jullie die middelen hiervoor vragen op het moment dat ook het huiswerk van de meerjarenplanning en het budget voor 2014 klaar is. Dan is er tenminste zicht op het totaalpakket. Daar echter geen spoor van op de agenda. Als een stad als Antwerpen zijn begroting al kan voorstellen, waarom kan dat bij ons dan nog niet?
Waarom dan deze vergadering? Enkel omdat jullie wettelijk verplicht zijn om de gemeenteraad minstens 10 maal te laten samenkomen?
Hebben jullie echt niks meer te vertellen? Zien jullie geen problemen die moeten aangepakt worden? Is er dan geen enkel voorstel om onze stad beter te maken? Want dat is toch uiteindelijk democratie. De meerderheid stelt zijn projecten voor, de oppositie bekijkt die kritisch en dan houdt de meerderheid rekening met die kritiek om zijn voorstel beter te maken en zo kom je tot het beste voor het volk. Natuurlijk moet het initiatief dan wel van jullie komen. Als die ambitie of creativiteit niet meer aanwezig is dan moet jullie daar de conclusie uit trekken.

Wij nemen niet deel aan deze vergadering, en we hopen dat dit signaal eindelijk opgepikt wordt. Onze zitpenningen storten we integraal door naar Kom Op Tegen Kanker.

Nu de zogeheten "laatste dictatuur" op stervens na dood is en de door zogenaamde progressieven veelgeprezen "dictatuur van het proletariaat" een mislukking geweest is, heeft de rooms rode coalitie in Diksmuide de dictatuur van de dertien ingesteld.
De dertien leden van deze meerderheid, aangevoerd door het college van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigen een nipte meerderheid van de Diksmuidse bevolking. Ze vinden het onnodig om met de andere helft rekening te houden. De helft van de inwoners en hun vertegenwoordigers wordt vakkundig en stelselmatig door deze "meerderheid" genegeerd. De minderheid krijgt geen inspraak bij beslissingen, geen inspraak in het opstellen van reglementen of codes. Gemeenteraden zijn alleen nog schijnvertoningen, pro forma. want alles is toch al op voorhand beslist.

Onnodig te zeggen dat zo'n dictatuur tot een slecht beleid leidt zoals nu ook weer blijkt uit het debacle rond "the shelter", waarbij de Diksmuidse belastingsbetaler een hoop geld verliest.

De Diksmuidse bewindvoerders zijn zelfs nog niet eens aan een beleidsplan toe, laat staan aan een beleid. We hebben sterk de indruk dat de voornaamste bekommernis van het beleid is de oppositie monddood te maken,en dit is precies wat gebeurt in een dictatuur. Wie een beetje zijn geschiedenis kent, weet hoe het met dictaturen afloopt.

In die optiek is de voltallige oppositie het beu om in een gemeenteraad zoals vandaag alleen zijn broek te komen verslijten en hebben we gezamenlijk beslist om hier vanavond niet langer voor spek en bonen te zitten, maar deze gemeenteraad te verlaten. Ook wij zullen onze zitpenning storten aan een goed doel!

Namens N-VA fractie
Fractieleider Koen Coupillie

Namens IDEE2006 fractie
Fractieleider Jan Van Acker


26/08/2013

Punt 13 : Technische dienst – Gebouwendienst – Stadhuis – Restauratie en herinrichting fase 2 : interieur gedeelte meubilair stadhuis, toerisme en tentoonstellingsproductie

We vinden de bomen in het bos niet meer. Van salamipolitiek gesproken. Nu dient het bestek van fase 2 te worden aangepast.

Bijgevoegd punt : sluiting Kerken Oudekapelle en Lampernisse Financiën – Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor meerjarenplan 2014-2019

Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen. Wat de investeringen betreft, deze terug te schroeven tot 250.000 euro kunnen wij ons akkoord verklaren. Maar het exploitatiebudget reduceren van 491.000 euro tot 350.000 euro lijkt ons moeilijk haalbaar. Je moet immers de Kerk nog kunnen runnen. Je kan het vergelijken met een bedrijf, huishouden beheren. Wanneer je onvoldoende middelen krijgt, leidt dit tot een koude sanering en bijgevolg zullen de kerkfabrieken genoodzaakt zijn hun kerk te sluiten. Vanuit dit oogpunt wordt de sluiting dan in de schoenen van de kerkfabriek geschoven. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ofwel geeft het college van burgemeester en schepenen voldoende financiële armslag aan de kerkfabrieken voor hun kerk ofwel vraagt het college om de Kerk te herbestemmen. Uiteraard willen wij geen Kaaskerke 2.

Mondelinge vraag : Grup sportzone Keiem

Ik heb in een bepaald artikel gelezen, dat de deputatie ongunstig advies verleent voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem. Idem voor de Gecoro. Maar erger nog. Het schepencollege heeft beslist om het GRUP sportzone Keiem te stoppen!
Idee2006 vindt dit wel heel bizar. Nochtans maakt de decreetswijziging van 11 april 2008 de regularisatie van historisch, zonevreemde sportterreinen mogelijk.

Een tijdje geleden zag het er allemaal heel rooskleurig uit. Tijdens het overleg met de Provincie en het Vlaamse Gewest werd het licht op groen gezet door de beide instanties en werd een studiebureau aangesteld.
Nu, het is een publiek geheim, dat er verdeeldheid heerst binnen het college van burgemeester en schepenen over dit Grup. Dit illustreert zich nu in de Gecoro. Een commissie, die weliswaar werd samengesteld door deze meerderheid. Tijdens de laatste gecoro waren er slechts 7 van de 13 stemgerechtigen aanwezig. Van die zeven leden hebben er vier ongunstig gestemd, een onthouding en twee gunstig. Zowel de schepen voor ruimtelijke ordening en sport blonken uit in afwezigheid.

Eigenlijk wordt voetbalclub Sp. Keiem nog maar eens met een kluitje het riet ingestuurd. Eerst een bouwvergunning aanvragen voor uitbreiding in landbouwzone, die natuurlijk werd afgekeurd en nu dit!

Ik lees in het verslag van de gecoro, dat de regularisatie en uitbreiding niet in het GRS zijn opgenomen. Klopt, maar in 2004, kon men dit nog niet doen, daar de decreetswijziging van 11 april 2008 nog niet gangbaar was. Ik heb in de gemeenteraad van mei 2008 gevraagd om een bijsturing te doen van het GRS. Maar dit was niet nodig, aldus deze meerderheid. En tijdens het overleg met Provincie en Vlaams Gewest vormde dit voor hen ook geen probleem. Immers het huidig chiroheem van Chiro Klimop is ook gelokaliseerd op een andere site, dan voorzien was in het GRS. Dus het GRS gebruiken als alibi voor ongunstig advies is larie en een drogreden. Blijkbaar wil de meerderheid zijn handen in onschuld wassen en de zwarte piet doorschuiven naar andere instanties omtrent het opzettelijk niet inwilligen van de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem. Ik lees ook in de notulen van het schepencollege, dat de gewestelijke ambtenaar voor ruimtelijke ordening zich geweldig stoort aan het feit, dat de optie voor het huidig terrein te regulariseren niet opgenomen is in het GRS. En nogmaals, Idee2006 heeft reeds in 2008 gevraagd om het GRS bij te sturen, maar opnieuw werd ons advies in de wind geslagen. Maar ondertussen solt men wel met 160 jeugdspelers en kost dit Grup ook handenvol geld aan de belastingsbetaler.

Iedereen is vragende partij het huidig terrein te behouden, uit te breiden en niet oostwaarts van de Oostendestraat in te planten.

Repliek op het antwoord van schepen Marc Dekeyrel.

De schepen was duidelijk gepikeerd. Nu menen, dat het decreet van 11 april 2008 niet van toepassing is voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem is de waarheid wel heel zwaar geweld aandoen! Immers waarom is de schepen dan gestart met een Grup sportzone Keiem voor de regularisatie en uitbreiding voetbalveld Sp. Keiem vanuit het oogpunt van deze decreetswijziging. Bovendien waren zowel de Provincie, als het Vlaams Gewest tijdens het overleg akkoord voor deze regularisatie via de decreetswijziging. De bouw van het nieuwe chiroheem duurde maar eventjes 7 jaar. Er zijn nu reeds 5 jaren verstreken en hoe lang moet Sp. Keiem en zijn vele jeugdspelers nu nog moeten wachten op een oplossing?

Punt 21 : Vrije tijd en onderwijs-Toerisme-Baloise Belgium Tour 2014

Wij juichen enigszins dergelijk initiatief toe. Maar de manier waarop is uiteraard een ander paar mouwen.

De oppositie wordt hierbij nogmaals helemaal gepasseerd. Ik lees zelfs in een bepaald artikel, dat de overeenkomst reeds getekend is. Straffe taal, daar de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te geven. Vanuit democratisch oogpunt kan Idee2006 dergelijke decadente handelswijze niet goedkeuren. Met veel poeha werd deze tijdrit reeds uitgebreid aangekondigd in de pers. 50.000 euro is heel wat geld voor de Diksmuidse belastingsbetaler. Men spreekt nu reeds van een wielerhoogdag. Maar het vel van de beer verkopen, voor hij geschoten is zeer gevaarlijk.

Bovendien heeft het schepencollege een kaakslag toegediend aan de voormalige vzw natourcriterium. Een evenement, dat drie dagen behelste en gepaard ging met heel wat vrijwilligerswerk. De Ronde van Frankrijk en de vele natourcriteriums zijn de hoogmissen van het wielerseizoen. Het natourcriterium kostte de Stad 20.000 à 25.000 euro en was het uithangbord voor Diksmuide. Ik lees ook ergens, dat de organisatoren opteren voor Diksmuide, daar het stadsbestuur heel wat ervaring heeft met het wielergebeuren door toedoen van het voormalig natourcriterium. Welnu, het is wel dit schepencollege, die alle bruggen heeft opgeblazen met het voormalig comité natourcriterium.


29/07/2013

Geen gemeenteraad : zomerverlof.

01/07/2013

Punt 3 : RO en ontroerend erfgoed-Patrimonium-aankoop Rijkswachtstraat 2

Idee2006 zal dit goedkeuren. We vinden het niet echt een taak van een Stad om verkavelingen te behartigen, maar hier lijkt dit toch een opportuniteit. Verder blijven wij vragende partij om kavels te voorzien met een woning. Bepaalde dorpen worden geconfronteerd met een braindrain door toedoen van geen kavels met een woning te voorzien.

Punt 4 : R0 en onroerend erfgoed – Patrimonium – Aankoop woonhuis jongensschool

Uiteraard vinden wij dit een goede zaak. Vroeger deed de voormalig bewoonster heel moeilijk over een aankoop of onteigening. Maar wordt er nu een nieuw ontmoetingscentrum gebouwd op deze site, dat met veel poeha door deze coalitie werd aangekondigd in de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen?

Punt 9 : Technische dienst – Gebouwendienst – Stadhuis – Restauratie en herinrichting 3de fase- Goedkeuring

Bij de nieuwbouw van het huidig Administratief Centrum werden wij door de toenmalige oppositiepartij C.D&V verweten van salamipolitiek. Wel, wij moeten vaststellen, dat de pot de ketel verwijt, dat hij zwart is. We zijn nu aan fase 3 voor de restauratie van het Stadhuis. Het kostenplaatje voor de Diksmuidse belastingbetaler voor deze restauratie behelst 3.414.657,3 euro of 137.746.934 oude Belgische franken. Dit lijkt ons op zijn zachts uitgedrukt "gepeperd".

Punt 13 : Personeel en organisatie – Algemeen – Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

1500 euro voor noodhulp Syrië.
Op dinsdag 12 januari 2010 manifesteerde zich een geweldige aardbeving in Haïti. Collega Katleen Winne vroeg dan in deze gemeenteraad met de schenking van de zitpenningen van de toenmalige gemeenteraad hulp te bieden aan de bevolking van Haïti. Daar werd niet op ingegaan door de meerderheid. Het voorstel kwam immers van de oppositie. Nu zou diezelfde meerderheid opteren om 1500 euro van de belastingsgeld te geven aan Syrië. Voor Idee2006 lijkt dit niet zo'n goed idee, daar beide kampen (rebellen en regime Assad) zich op vandaag zwaar zondigen aan de mensenrechten. Wij zullen ons onthouden.

Punt 16 : Financiën – Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor meerjarenplan 2014-2019

Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen. Wat de investeringen betreft, deze terug te schroeven tot 250.000 euro kunnen wij ons akkoord verklaren. Maar het exploitatiebudget reduceren van 491.000 euro tot 350.000 euro lijkt ons moeilijk haalbaar. Je moet immers de Kerk nog kunnen runnen. Je kan het vergelijken met een bedrijf, huishouden beheren. Wanneer je onvoldoende middelen krijgt, leidt dit tot een koude sanering en bijgevolg zullen de kerkfabrieken genoodzaakt zijn hun kerk te sluiten. Vanuit dit oogpunt wordt de sluiting dan in de schoenen van de kerkfabriek geschoven. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ofwel geeft het college van burgemeester en schepenen voldoende financiële armslag aan de kerkfabrieken voor hun kerk ofwel vraagt het college om de Kerk te herbestemmen. Uiteraard willen wij geen Kaaskerke 2, waarbij de Kerk werd verkocht en waarbij de Stille Gebedsruimte werd eveneens weggecijferd. Idee2006 heeft een duidelijk programma op dit vlak. Wanneer een Kerk wordt herbestemd moet dit altijd in combinatie met een Stille Gebedsruimte zijn, voor de aanbidding van de patroonheilige.

Wij vinden ook jammer, dat de besparing reeds werd besproken met het centraal Kerkbestuur zonder medeweten van de oppositie. Nu, de oppositie aanspreken om de druk op te voeren naar het centraal kerkbestuur toe ligt voor ons heel moeilijk. Wij voelen ons van in de beginne gepasseerd.
Voor ons lijkt het ook geen goed idee, de kerk te sluiten tijdens de wintermaanden. Dit behelst een periode van 6 maanden en wij menen, dat deze sluiting veel schade zal berokkenen aan het gebouw omwille van geen verwarming tijdens vorstperiodes.
Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 18 : Eerste budgetwijziging dj 2013

We zijn zes maanden ver en is er in de verste verte nog geen sprake van een beleidsplan. Zie uitleg bij de diverse officiële schema's.
1.1 " beschrijvend document met alle doelstellingen en actieplannen. Voor het komende budgetjaar is dit dus heel beperkt gezien momenteel geen nieuwe beleidsbeslissingen genomen worden."

Punt 19 : financiën – belastingen – heffen van een belasting op masten en pylonen

Deze belasting, die uiteindelijk zal doorgerekend worden aan de consument, is niet van toepassing voor windmolens. Is dit een opening voor de kleine windmolens? Of zijn de grote windmolens aan de put van Nieuwkapelle, die men wenst te vrijwaren? Wij vrezen, dat dit niet zal kunnen in het kader van het gelijkheidbeginsel. De windmolens genereren alternatieve energie, maar de overschotten van deze alternatieve energie worden op het bovengronds net met de metalen pylonen gestoken. Dus staan deze metalen pylonen ook in voor de alternatieve energie. Vandaar onze bekommernis, dat de windmolens ook zullen moeten worden belast met dit reglement.

Mondelinge vraag : Grup sportzone Keiem

Ik heb in een bepaald artikel gelezen, dat de deputatie ongunstig advies verleent voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem. Idem voor de Gecoro. Idee2006 vindt dit wel heel bizar. Nochtans maakt de decreetswijziging van 11 april 2008 de regularisatie van historisch, zonevreemde sportterreinen mogelijk. Een tijdje geleden zag het er allemaal heel rooskleurig uit. Tijdens het overleg met de Provincie en het Vlaamse Gewest werd het licht op groen gezet door de beide instanties. Nu, het is een publiek geheim, dat er verdeeldheid heerst binnen het college van burgemeester en schepenen over dit Grup. Dit illustreert zich nu in de Gecoro. Een commissie, die weliswaar werd samengesteld door deze meerderheid. Tijdens de laatste gecoro waren er slechts 7 van de 13 stemgerechtigen aanwezig. Van die zeven leden hebben er vier ongunstig gestemd, een onthouding en twee gunstig. Zowel de schepen voor ruimtelijke ordening en sport blonken uit in afwezigheid. Eigenlijk wordt voetbalclub Sp. Keiem nog maar eens met een kluitje het riet ingestuurd. Eerst een bouwvergunning aanvragen voor uitbreiding in landbouwzone, die natuurlijk werd afgekeurd en nu dit! Ik lees in het verslag van de gecoro, dat de regularisatie en uitbreiding niet in het GRS zijn opgenomen. Klopt, maar in 2004, kon men dit nog niet doen, daar de decreetswijziging van 11 april 2008 nog niet gangbaar was. Ik heb in de gemeenteraad van mei 2008 gevraagd om een bijsturing te doen van het GRS. Maar dit was niet nodig, aldus deze meerderheid. En tijdens het overleg met Provincie en Vlaams Gewest vormde dit voor hen ook geen probleem. Immers het huidig chiroheem van Chiro Klimop is ook gelokaliseerd op een andere site, dan voorzien was in het GRS. Dus het GRS gebruiken als alibi voor ongunstig advies is larie en een drogreden. Blijkbaar wil de meerderheid zijn handen in onschuld wassen en de zwarte piet doorschuiven naar andere instanties omtrent het opzettelijk niet inwilligen van de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem. Maar ondertussen solt men wel met 160 jeugdspelers en kost dit Grup ook handenvol geld aan de belastingsbetaler. Iedereen is vragende partij het huidig terrein te behouden, uit te breiden en niet oostwaarts van de Oostendestraat in te planten.

Repliek op het antwoord van schepen Marc Dekeyrel.

De schepen was duidelijk gepikeerd. Nu menen, dat het decreet van 11 april 2008 niet van toepassing is voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem is de waarheid wel heel zwaar geweld aandoen!
Immers waarom is de schepen dan gestart met een Grup sportzone Keiem voor de regularisatie en uitbreiding voetbalveld Sp. Keiem vanuit het oogpunt van deze decreetswijziging. Bovendien waren zowel de Provincie, als het Vlaams Gewest tijdens het overleg akkoord voor deze regularisatie via de decreetswijziging.
De schepen is blijkbaar het noorden kwijt en weet niet meer van welk hout pijlen te maken. Naast het chiroheem Keiem, uitbreiding voetbalveld in landbouwzone en nu het fenomeen Grup sportzone Keiem is dit het zoveelste item voor het blunderboek! De bouw van het nieuwe chiroheem duurde maar eventjes 7 jaar. Er zijn nu reeds 5 jaren verstreken en hoe lang moet Sp. Keiem en zijn vele jeugdspelers nu nog wachten op een oplossing?


27/05/2013

Punt 8 : Personeel en organisatie – Algemeen – Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Idee2006 heeft niets tegen bewonersplatforms, maar iedere vereniging moet met gelijke wapens kunnen strijden. Denken wij dan nog maar eens aan de uitgave van een dorpskrant.
2500 euro toelage voor Ten Vredefestival. Tot daar vormt dit voor ons geen probleem. Maar de datum van het festival breekt toch wel zuur op voor de dorpskermissen van Pervijze en Keiem. 2500 euro voor Ten Vrede via de stadskas, zeg maar de Diksmuidse belastingbetaler, en langs de andere kant florerende dorpskermissen zoals Pervijze en Keiem (goulashavond met vuurwerk) hypotheren. Nochtans met een beetje goede wil en rond de tafel te zitten met de organisatoren van Ten Vrede kon dit euvel worden voorkomen. Voor Idee2006 is dit nog maar eens het levende bewijs, dat een schepen voor dorpen geen luxe is, maar een noodzaak!

Bijgevoegd punt : spoorvorming op de N369 (weg Ieper – Oostende)

Graag had ik een punt willen toevoegen aan de dagorde van de gemeenteraad van maandag 27 mei 2013. De N369 (weg Ieper-Oostende) wordt door spoorvorming gekenmerkt met als levensgevaarlijk gevolg aquaplaning bij hevige regenval. Het fenoneem doet zich vooral voor langs de Woumenweg, meer specifiek vanaf de spoorwegbrug richting begraafplaats Diksmuide en vooral ook de Oostendebaan, meer specifiek het stuk ter hoogte van het Bourgondisch schild. Nochtans werd dit trajekt nog maar heraangelegd in 2007. Voor nu al een erge vorm aan spoorvorming te moeten vaststellen, lijkt dit voor Idee2006 toch wel heel bizar. Wij vragen dan ook, dat het schepencollege deze gevaarlijke situatie zou aankaarten bij het Vlaamse Gewest en de nodige maatregelen zou treffen om de veiligheid van de automobilist, motorijder,.. te garanderen. En wat het vernieuwde stuk weg in 2007 betreft, lijkt het Idee2006 logisch dat de bevoegde instantie toch eens zou aankloppen bij de aannemer. Werd alles uitgevoerd volgens het lastenboek?

Bijgevoegd punt : speelpleinwerking 12+

Uiteraard ligt de speelpleinwerking Idee2006 nauw aan het hart.
De speelpleinwerking fungeert in vele gevallen als kinderopvang. Voldoende moni's vormt vaak ook het probleem. In Diksmuide krijgt de moni een vrijwilligersvergoeding van 40 euro per dag. Dit impliceert 8 uren intens op het terrein en achteraf nog een tweetal uren voorbereiding aan de volgende dag. In totaal een tiental uren per dag voor de moni. Hoed af voor deze moni, die slechts een 800 euro per maand wordt vergoed. Immers als jobstudent verdien je al vlug 1200 à 1500 per maand. En veel studenten zijn genoodzaakt een vakantiejob te zoeken om hun studies helpen mee te financieren, mede door toedoen van de crisis en veelal door nieuw samengestelde gezinnen.
Vandaar dat Idee2006 suggereert om de vergoeding van de moni op te trekken tot 60 euro per dag.


29/04/2013

kleine windmolensIn de gemeenteraad van 25/02/ 2013 heeft Idee2006 een vurig pleidooi gehouden voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van Diksmuide. Wij hebben nu de idee geopperd om een aantal kleine windmolens toe te laten in Diksmuide. Inagro (=studiedienst voor advies land- en tuinbouw) is bereid het rendement te screenen om de twijfel, die al dan niet bewust wordt gezaaid i.v.m. het rendement in de kiem te smoren. Gezien het feit, dat het charter tegen de komst van kleine windmolens in de Westhoek geen impact meer heeft, daar de gemeente Alveringem reeds twee kleine windmolens heeft vergund. En bovendien zijn er nog gemeenten en steden in de Westhoek, die op de wip zitten om kleine windmolens te vergunnen. Gezien het feit, dat het Brussels Gewest( waar er nota bene veel minder wind is) onlangs heeft beslist om meetapparatuur op vier verschillende locaties te plaatsen om kleine windmolens te handhaven. Gezien het feit, dat de VUB vaststelt, dat kleine windturbines vandaag rendabel zijn. Gezien het feit, dat zowel Vlaams parlementslid Jan Verfaillie (C.D.&V) en Jürgen Vanlerberghe (SP.a) voorstander zijn van kleine windmolens.

Gezien het feit, dat de burgemeester verklaart, dat de verbruiker de opbrengst van de windmolen zal helpen financieren. Wat dan gezegd van de groene stroomcertificaten voor zonnepanelen met een waarde in de beginne van 450 euro, nu nog 90 euro. En wat gezegd van de dividenden van infrax west in een tijdspanne van 4 jaar voor een waarde van circa 6.000.000 euro voor de Stad Diksmuide. Allemaal betaalt door de verbruiker!
Na de bovenstaande reeks feiten vraagt Idee2006 de hoofdelijke stemming aan alle leden van de gemeenteraad over het volgende :
Het college van burgemeester en schepenen verleent een aantal vergunningen voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van Diksmuide als proefproject en meer specifiek in verband met het aantal bedoelen wij een Grup op te maken voor de bepaling van de zones waar het kan en niet kan.


01/04/2013

Punt 8 : Vrije tijd en onderwijs- 2014-2018- Aankoop gronden projecten Netwerk Ijzerfront-Belevingspad Kaaskerke en belevingssite Petroleumtanks

Idee2006 zal uiteraard dit punt goedkeuren. Wordt dit trajekt ook het alternatief voor de verdwijning van de fietsroute frontzate ter hoogte van Delhaize door de langverwachte aanleg van de ring? De wandel- en fietsroute is van groot belang voor de 100 jaar herdenking 14-18. In de gemeenteraad van …, ijverde Idee2006 het ternair zand te vervangen door asfalt in functie van de rolstoelgebruiker, minder mobiele- en andersvalide recreant. Vooral de frontzate, het woord zegt het zelf, zal nog meer aandacht krijgen door toedoen van 100 jaar herdenking 14-18. Vandaar ons idee! Trouwens op het grondgebied van Staden, Houthulst,… zijn de recreatieve wandel- en fietsroutes reeds geasfalteerd.

Punt 14 : Stand van zaken inzake de bouw van sociale koop- en huurwoningen

Idee2006 heeft niets tegen sociale woningen, maar heeft toch een aantal bedenkingen.

  • Wordt na een tijd een audit gemaakt van de huurders van een sociale woning? Dit vanuit het oogpunt om de sociale woningen blijven toe te kennen, aan degenen die het toekomt.
  • Maar het prangende probleem in Diksmuide is kavels voorzien met een woning. Dit heeft niets te maken met arm, rijk. Integendeel. Jonge gezinnen, die heel hard werken in functie van hun droomhuis op een kavel is uiteraard ook een sociaal aspect. En die gezinnen betalen veel belastingen voor de Diksmuidse stadskas. Maar die gezinnen krijgen vandaag de dag weinig of geen kans meer. Er dient immers meer evenredigheid te zijn tussen sociale huisvesting en woningen op een kavel. Maar de Diksmuidse bouwpolitiek van dit college ziet liever rij- en koppelwoningen. Denken wij maar aan het fenomeen in het dorp Keiem (site Streuvelstraat-De Stoomboot). En dat is de ervaring van Idee2006, door de boer op te gaan.
  • In plaats van de site DeBaenst en de gronden van de kerkfabriek Esen in allerijl te willen onteigenen en zelf aan te kopen om handelszaken in te planten, zou het college beter opteren om bouwgronden van een kavel met een woning te voorzien.

Punt 16 : Bijgevoegd punt Stand van zaken diverse openbare werken en de verkeerscirculatie

Nog een opmerking. Langs een aantal landelijke, toeristische en recreatieve wegen heeft men de overgroeide wegbermen afgegraven. Dit is een heel goed werk om het water beter te laten afvloeien. Maar het tijdstip is weeral eens verkeerd. Je dient dergelijke werken in het najaar (september-oktober) uit te voeren, daar het vriesweer en de regenval zich het meest manifesteert tijdens de winter. En wanneer het water niet kan afvloeien en bijgevolg op de weg blijft staan, wordt deze weg kapot gevroren langs de kleine openingen in het wegdek. Weer geld van de belastingsbetaler, dat in rook opgaat.

Mondelinge vraag : Consequent en loyaal verdedigen van beslissingen door college van burgemeester en schepenen

Schepen voor landbouw Martin Obin bakt het toch wel heel bruin. Nu verkondigt hij, dat hij in het schepencollege, als enige voor de komst van de mestverwerkingsinstallatie in Vladslo ter hoogte van het Praetbos heeft gestemd. Idee2006 heeft daarvan akte genomen en dit stemgedrag gescreend. Tot onze verbazing hebben wij moeten vaststellen, dat het schepencollege unaniem, dus incluis schepen Martin Obin beslist heeft ongunstig advies te verlenen i.v.m de mestverwerkingsinstallatie in Vladslo. Van een stemming binnen het schepencollege is er geen sprake, laat staan enig spoor daarover.
Graag een woordje uitleg.
Het is niet de eerste maal, dat de schepen niet vies is van een leugentje of zeg maar grove leugens. Even op een rijtje in een tijdspanne van nog geen 6 maanden.

  • De schepen beweert, dat de voltallige fractie van de C.D&V. een bezwaarschrift heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek n.a.v. Grup Alluviale klei deelplan Stuivekenskerke – Viconiaputten in de gemeente- en landbouwraad. Zie verslag landbouwraad! Maar in werkelijkheid is dit niet het geval. Collega Koen Dehantsetters kan dit bevestigen!
  • In de landbouwraad vertelt de schepen n.a.v de stimuleringsgebieden (= uitbreidingsgebieden voor natuur met kleine landschapselementen), dat dit uit het addendum van het provinciaal structuurplan moet worden gehaald. Op de gemeenteraad stemt de schepen doodleuk mee voor de stimuleringsgebieden.
  • Dat het hot item nl. inplanting van kleine windmolen op het grondgebied. De schepen is zogezegd voorstander van de kleine windmolen. Meer zelfs, hij zou er zelfs op zijn bedrijf lokaliseren. Wanneer Idee2006 de vorige gemeenteraad de stemming vraagt over dit punt, wordt dit geweigerd.
  • En nu de houding en vooral de grove leugen van de schepen i.v.m de aanvraag voor een mestverwerkingsinstallatie in Vladslo.
  • Ook i.v.m. de aanleg van het wandelpad Oud-Stuivekenskerke- Stuivekenskerke en meer bepaald met de verkoop van een perceel van 1ha30 aan ANB gaat de schepen niet vrijuit in zijn verdediging.

Idee2006 vraagt zich af, als dit nog allemaal kan. A verkondigen en B doen of draaien als een windhaan op een kerktoren. Niet alleen de oppositie, maar ook veel raadsleden uit de meerderheid walgen van dergelijke handelswijze.
Je kan het vergelijken met een gezin. Man en vrouw moeten dikwijls langs weerszijden water in de wijn doen. De liefde kan nooit van een kant komen. Alle beslissingen moeten door beide partners worden consequent en loyaal worden verdedigd en gedragen. Dit geldt ook voor alle leden van het schepencollege.


25/02/2013

Punt 10 : Afkoppelen van oppervlaktewaters afdeling Woumen-Onteigeningsplan-Voorlopige vaststelling

sneew ruimenIdee2006 zal dit punt goedkeuren. De zwarte piet doorschuiven van het onderwater lopen van garages, achtertuinen door land- en tuinbouw is niet koosjers. Ik lees in het dossier, dat door toedoen van omploegen van graslanden, intensieve groententeelt, dempen van grachten de grote boosdoeners zijn. Maar de klimaatsverandering speelt hierbij ook een rol. Hevige regenval op korte duur vandaag de dag spelen hierbij ook een rol. Vandaar onze bezorgdheid waarbij het waterpeil in de Blankaart zou worden verhoogd.

Bijgevoegd punt : inplanting kleine windmolens

Het is reeds voor de derde maal, dat ik een tussenkomst voorzie voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van de Westhoek.
Vorige tussenkomsten over dit gevoelig item dateren van 31/08/2009 en 27/06/2011.
In de vorige legislatuur werd er een charter tussen de westhoekburgemeesters gehandhaafd, waarbij geen enkele kleine windmolen op het grondgebied van de westhoek werd getolereerd. Vandaag de dag gaat het rendement van deze kleine windmolens met een masthoogte van 15 meter en wieken van 4 meter of een open cilinder op een vertikale as in crescendo. Het rendement behelst nu van 18.000 kilowatts tot 30.000 kilowatts. Dus goed voor een 9 tal huisgezinnen met een standaardverbruik van 3500 kilowatts per gezin. Bijvoorbeeld voor woonkorrels als Tervaete Stuivekenskerke, Acht Zaligheden Pervijze, Amphoek Esen, Kotjes Vladslo, Lappersfort Leke…lijkt deze kleine windmolen een mogelijkheid, waarbij tevens de geluidshinder en de slagschaduw heel beperkt is. Ook voor de KMO's en landbouwbedrijven biedt dit perspectieven. Immers heel wat KMO's en landbouwbedrijven betalen zich blauw aan de elektriciteitsfacturen. Voor land- en tuinbouwbedrijven is zelfs een subsidie voorzien van 28 procent VLIF (Vlaams landbouwinvesteringsfonds) en nog eens 12 procent ecologiepremie voor een windmolen. Het spreekt voor zich, dat de inplanting van deze kleine windmolens in de omgeving van het bedrijf moet gebeuren en het kan ook niet in ieder tuintje van particulieren. Het is niet alleen Idee2006, die de kleine windmolens behartigt, maar ook Vlaams parlementsleden Jürgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie en Peter Reekmans pretenderen kleine windmolens. De Westhoek heeft hier een natuurlijke bron om elektriciteit te genereren. Windenergie is in de westhoek en in de kuststreek optimaal t.o.v. andere regio's. Trouwens, het is heel bizar, dat Wallonië voor 60 procent instaat voor de Belgische windenergie. In Wallonië waait het toch veel minder in vergelijking met de Westhoek. Ofwel, heeft de N-VA veel wind gezaaid in Wallonië. Andere energiebronnen eisten boringen en diepe ondergrondse werken zoals bij de ontginning van steenkool Daar de nokhoogte van de nieuwe veestallen, loodsen, bedrijfsgebouwen veelal 11 à 12 meter omvat, is de ruimtelijke en de estetische impact heel minimaal. Estetisch onverantwoord in het landschap is larie! Wat dan gezegd over de vele metalen elektrische masten, die een masthoogte kennen van meer dan 20 meter. Ter illustratie, de elektrische masten ter hoogte van de Handzamevallei en de Viconiaputten.

Op 22 februari ll was er westhoekoverleg en daar werd beslist om voorlopig verder het charter, waarbij kleine windmolens worden verbannen op het grondgebied van de westhoek, te hanteren. Wij en velen met ons zijn uiteraard ontzettend ontgoocheld. Heeft de burgemeester op het westhoekoverleg in naam van het voltallig schepencollege gesproken? "Eerst de burgemeester aan het woord laten" Nochtans heeft de schepen van landbouw ergens gezegd, dat hij niet tegen de komst is van kleine windmolens. Meer zelfs, hij zou er op zijn eigen bedrijf voorzien? Of draait de schepen als de wind net als bij de stimuleringsgebieden, die de uitbreiding van natuurgebieden mogelijk maakt. Waarom is er vooraf geen overleg met de voltallige gemeenteraad, land- en milieuraad gepleegd i.v.m dit charter? Idee2006 vraagt met aandrang meer transparantie omtrent dit item. Wij beslissen immers hier over alternatieve energie en duurzaamheid ook voor de volgende generatie. En blijkbaar is nu ook al dissidentie i.v.m dit charter in het westhoekoverleg. Alveringem heeft reeds een vergunning verleend voor een kleine windmolen. Een tweede aanvraag zal het schepencollege (nota bene gemeentebelangen-C.D&V) ook gunstig adviseren. Hierbij vraagt Idee2006 de hoofdelijke stemming, waarbij ieder gemeenteraadslid in eer en geweten zou kunnen stemmen over onze toekomstige duurzaamheid en alternatieve energie Kurt Vanlerberghe zal wellicht de grote windmolens aankaarten.
Bij grote windmolens is het grote probleem de slagschaduw en de impact in het landschap. Maar voor ons vormt het geen probleem om nog een viertal grote windmolens bij te plaatsen op de site van de put van Nieuwkapelle. Ook langs de autostrade zoals in Gistel zijn er mogelijkheden.

Hieronder vind je ook de parlementaire tussenkomsten in de Vlaamse regering van Jürgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie en Peter Reekmans:

parlementaire tussenkomsten inplanting kleine windmolens


Persnota : Veel land- en tuinbouwers ruimen zelf sneeuw

sneew ruimenHet zijn harde tijden voor veel land- en tuinbouwers door de koudegolf en de hevige sneeuwval. Dit genereert niet alleen veel hogere energiekosten, maar ook de bereikbaarheid van de bedrijven is geen sinecure. Veel land- en tuinbouwers hebben het hef noodgedwongen zelf in handen genomen om sneeuw te ruimen. Immers de land- en tuinbouwer moet de afhaling van melk, -varkens, mestkuikens, eieren,… kunnen garanderen. Het siert de vele landbouwers voor het heel mooie werk. Het maakt het de andere automobilisten, buurtbewoners,… ook gemakkelijker en veiliger.
Maar Idee2006 vraagt hierbij dat het schepencollege de land- en tuinbouwers de mogelijkheid biedt om zout af te halen. De financiële repercussie is immers heel minimaal. En de land- of tuinbouwer zou er wel voor zorgen, dat het zout maximaal rendeert, door met de tractor meermaals over de weg te rijden. Idee2006 heeft reeds meerdere suggesties gedaan ivm het sneeuwruimen. Denken wij maar aan de tussenkomsten van mijn partijgenote en collega Katleen Winne. Dit in het kader van de minder mobiele mensen.


02/01/2013

Dank aan mijn kiezers!

Woensdag 2 januari was er de installatievergadering voor de nieuwe gemeenteraad van Stad Diksmuide.

Ik wil mijn 1044 kiezers en deze fantastische groep Idee2006 van ganser harte danken. Jammer, dat ik mijn kiesresultaat opnieuw niet kan verzilveren. We gooien zeker niet de handdoek in de ring en we zullen meer dan ooit oppositie voeren.

Nochtans is de samenstelling van het huidig schepencollege en deze krappe meerderheid zeker NIET de afspiegeling van het kiesgedrag van de Diksmuideling. Hopelijk vergeet de kiezer dit nooit! De Diksmuideling heeft immers duidelijk rechts gestemd.
Bovendien heeft de burgemeester de mond vol over politiek fatsoen, wanneer deze meerderheid een probleem zou kennen (ziekte,…). Misschien moet de burgemeester eerst voor eigen deur vegen. Denken wij maar aan het ronselen, op zijn zachts uitgedrukt, van VEEL, VEEL,…volmachten voor deze gemeenteraadsverkiezingen.