Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2014

22/12/2014

Punt 11 : Heraanleg Esenplein en schoolomgeving

Uiteraard zal Idee2006 dit punt goedkeuren. Zijn er reeds ideŽen voor de heraanleg van de dorpspleinen van Pervijze en Keiem in het kader van de heraanleg door toedoen van het rioleringsscheidingsstelsel van Infrax?

Punt 12 : Aanleg randparking Beerstblote

Idee2006 moet met lede ogen aanzien, dat deze meerderheid nog niet zijn les heeft geleerd, net als met de scholenkwestie. De oppositie wordt hierbij zoals gewoonlijk links gelaten!

Communicatie is blijkbaar het zwakke punt van dit schepencollege en met alle nefaste repercussies. Is dit al dan niet bewust, joost zal het weten, maar feit is, dat wij en betrokkenen grotendeels op de hoogte worden gebracht via de pers.

Uiteraard zijn wij voorstander van de aanleg van de randparking Beerstblote, maar het projekt "Noordvesten Beerstblote" is andere koek.

Wij lezen in de voorstelling van het projekt dat de partners o.a "middenkustpolder", "landbouwers", " omwonenden" zijn!

Wat is het advies van de middenkustpolder?

De betrokken landbouwers werden holderderbolder uitgenodigd vrijdag ll. 3 dagen voor de gemeenteraad voor info. Uiteraard niemand van de oppositie uitgenodigd, wel een C.D&V- ocmw-raadslid. Van een discriminatie gesproken! En als kers op de taart, geen uitnodiging voor coalitiepartner SP.a of bewust afwezig op deze vijgen na pasen infovergadering. Nochtans is de SP.a de bezieler en de geestelijke vader van dit projekt. Bovendien profileert de lokale SP.a zich als groener dan groen met de hete adem in de nek van "Groen". HET IS MEER DAN EEN SIGNAAL, DAT DIT EEN BARST IN DE DIKSMUIDSE COALITIE C.D.&V-SP.A IS!

Is er een verslag van deze bijeenkomst? Wat is de mening van de betrokken landbouwers en wordt daarmee rekening gehouden.

Het voormalig "Wandrillepad" zou fungeren als verbinding tussen de Beerstblotestraat en de Galileistraat. Het "Wandrillepad" is wel een privťweg en ter hoogte van de Beerstblotestraat moet men immers rakelings of middendoor een hoeve passeren. Weer beslissen over iemands zijn hebben en goed.

Voor de omwonenden heeft de herwaardering van de kerkwegel normaliter het gevolg, dat men de tuintjes moet onteigenen! Werden de omwonenden daarvan ingelicht?

Of gaat men de kerkwegel verleggen? Vanuit deze optiek impliceert dit geen herwaardering meer van een oude kerkwegel, maar gewoonweg de aanleg van een nieuw pad! Aub de betrokkenen geen zand in de ogen strooien. De waarheid heeft immers altijd zijn rechten.

Bijgevoegd punt : Voorstel tot lokale middenstand met Diksmuidebon

Idee2006 blijft met zijn prangende vraag worstelen. Ook de horeca moet zijn graantje kunnen meepikken. In het kader van de dorpsrestaurants moet men aan tafel zitten met de plaatselijke horeca. Kwestie met gelijke wapens te kunnen strijden.

Mondelinge vraag. Kleine windmolens

Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen. Hoe ver staat nu met de inplanting van kleine windmolens? Nu meer dan ooit, gezien infrax zijn prijzen drastisch verhoogd, zelfs van de hoogste aard zijn. Een voorbeeld voor iemand met een verbruik van 3500 KW zal in de toekomst jawel 113 euro meer betalen. Voor grootverbruikers, die nog veel meer zullen moeten ophoesten, zal dit gigantisch en terzelfdetijd dramatisch zijn.


24/11/2014

Punt 7 : Diksmuidebon kernversterkend

Wij keuren deze ¨Diksmuidebon¨ goed, maar wij hebben toch een beetje gemengde gevoelens. In een van de vorige gemeenteraden hadden wij de idee geopperd in het kader van de dorpsrestaurants om rond of aan de tafel te gaan zitten met de horecauitbaters, opdat zij ook een graantje zouden kunnen meepikken. Na lang aarzelen en Ö, moest de schepen voor sociale zaken uiteindelijk toegeven, dat hij daar niet was op ingegaan. Wij betreuren dit, maar het is alsnog niet te laat. Wij willen, dat iedereen op dezelfde leest wordt geschoeid.

Punt 11 en 13 : Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015

Na het lezen van het meerjarenplan en het budget 2015 heeft Idee2006 volgende vragen en opmerkingen.

 • P 42 code 11/05/02/ WEG : herinrichting Esenweg na aanleg ZW omleidingsweg. 100.000 euro in 2018. Betekent dit dat de omleidingsweg in 2018 zal voltooid zijn?
 • P 49 code 21/02/02 : 2015 : 180.000 euro voor de bouw van een nieuw chirolokaal in Leke. Wij hebben ergens in een artikel gelezen, dat het schepencollege prefereert om dit nieuwe chiroheem in te planten op schoolsite. Nochtans werd dit in de vorige gemeenteraad tegen gesproken en ging alles blijven op de huidige site van de brandweer, bibliotheek,Ö Is er toch een verborgen agenda nav de schoolkwestie?
 • P52 code 21/05/01 : de gebouwen van het gemeentelijk onderwijs uitbreiden en verbeteren:
  2014 '15 '16 '17 '18
  10.000 65.000 350.000 475.000
  Tweede versie :
  0 0 230.000 250.000 150.000
  Vanwaar die verschillende versies ?
  Betekent dit ook, dat het schepencollege bij zijn voornemen blijft, om in Keiem enkel kleuteronderwijs en in Leke enkel lager onderwijs te handhaven en daarmee gepaard een nieuwe polyvalente zaal van 320 vierkante meter?
 • P 67 : 2015-2016 : optimaliseren fietsroutenetwerk en verhuur fietsen creŽren code 31/01/03. Is het de taak van een overheid om fietsverhuur te behartigen gezien wij reeds privť-fietsverhuurder kennen in Diksmuide?
 • Baloise- tijdrit code 31/01/02 Gaat dit nog door of heeft men daar lessen uit getrokken?
 • P72 : 2016 code 32/01/02 : aankoop gronden nabij sportpark voor verdere uitbreiding. Nochtans was de nieuwe sporthalle reeds beloofd in vorige legislatuur. Waarom sleept dit zo lang aan?
 • P76 : code 32/03/Ö subsidies niet geindexeerd in tegenstelling tot de belastingen in het kader van de levensduurte.
 • P83 . code 41/01/02 : De mogelijke herbestemming van de Kerk van Lampernisse. Idee2006 blijft voorstander om deze Kerk te behouden en Oudekapelle in te vullen als urnenkerk. Vanwaar toch de verschillende versies in het kader van financiering.
  2014 '15 '16 '17 '18
  10.000 20.000 50.000 177.500 2500
  Volgende versie
  3000 0 0 150.000
  Welke financiering zal eventueel gangbaar zijn? Het verschil is toch wel spectaculair!
  Tot slot stijgen de leningsuitgaven met 709.847 euro in 2019!

27/10/2014

 1. Communicatie en overleg met de verschillende actoren
  De schepen heeft zich meermaals verontschuldigd voor zijn rampzalige communicatie, maar niettemin laat dit een wrange nasmaak achter bij de oppositie, ouders en veel andere instanties. Vooral het fenomeen, dat wij alles moesten vernemen via de media is een brug te ver.
  De oppositie wordt volledig gepasseerd. Het levende bewijs is ook nog eens de persnota ontvangen op dinsdag 21 oktober om 21u, waarbij de hervorming van de scholen Keiem-Leke werd afgevoerd om een procedurefout te vermijden. En de deadline om een bijgevoegd punt in te dienen was echter 16u. Trouwens deze meerderheid had ruimschoots de tijd om ons in te lichten tijdens de geheime zitting, om over deze plannen samen eens te brainstormen en was deze hervorming wellicht niet ontaard, zoals op vandaag.
 2. Bespreking van het voorliggende plan en eventuele alternatieven
  Kleuters voor de school van Keiem en lager onderwijs voor de school van Leke. Ook zijn er reeds wat alternatieven de revue gepasseerd, maar wij wensen daar nu niet op verder in te gaan.
  Wij willen in eerste instantie het huidig voorliggend plan bespreken. Cijfermatig klopt het plaatje, maar de inschatting en de realiteit op het terrein zal anders zijn. Mijnheer de schepen, ik wil je zeker niet in de gordijnen jagen, maar ik woon reeds 53 jaar in Keiem en mijn vader is afkomstig van Leke en mijn oom is gemeenteraadslid geweest in Leke tot aan de grote fusie met Diksmuide. In alle bescheidenheid gezegd, meen ik toch wat voeling te hebben met beide dorpen.
  De tivoli-uren moeten inderdaad gereduceerd worden, maar met deze hervorming zal je dit niet oplossen.
  Keiem bruist van het verenigingsleven, mede dankzij een florerende school. Tussen de 85 á 90 procent van de schoolgaande jeugd, die in het dorp woont is schoolgaand in de dorpsschool van Keiem.
  Leke kent zeker een revival. Het verenigingsleven gaat in crescendo en ook het aantal kleuters in de Leekse dorpsschool is zelfs zeer goed. Momenteel gaat maar 63 procent van de schoolgaande jeugd van het dorp Leke naar de dorpsschool in Leke. Een van de redenen is ook historisch. Leke heeft lang geijverd met de fusies in 1976 aan te sluiten bij Koekelare en dit heeft nog altijd zijn naweeőn. Bovendien gaan de Lekenaren en ook heel wat Keiemnaren hun boodschappen doen in Koekelare, omwille van de mobiliteit En dan heb je nog het fenomeen van de school in De Mokker op een boogscheut.
  Dat de Keiemnaren hun kind achter het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs in Leke zullen sturen is zeer twijfelachtig. Eigenlijk is er geografisch een probleem. Veel Keiemnaren moeten centrum Diksmuide passeren in het kader van hun werk. Dus zal men op weg naar zijn werk, zijn kinderen meenemen naar een school in Diksmuide. En dit gaat niet over willen of niet willen hun kind naar Leke sturen, maar dit gaat gewoonweg over het gemak. Je zult uiteraard enkelingen hebben, die afhaken uit ongenoegen, maar dit zal een beperkte groep behelzen.
  Voorstel van een bus ! Wie zal dit betalen? Indien de Stad dit ophoest, verdwijnt de besparing in de prullenmand.
 3. Bouw van een sportzaal-polyvalente zaal
  Eigenlijk behelst het voorstel de bouw van een polyvalente zaal van 320 vierkante meter. Maar daarvoor dient men 120 kinderen te hebben en vandaar deze hervorming.
  Voor deze bouw kan men inderdaad 70 procent subsidies genereren via het Vlaamse Gewest en 30 procent zijn ten laste van de Stad. Alhoewel die 70 procent subsidie van het Vlaamse Gewest geen repercussie heeft voor het budget van de Stad Diksmuide, blijft dit nog altijd belastingsgeld. Op vandaag, dat gekenmerkt wordt door forse besparingen en drastische maatregelen om een begrotingsevenwicht te kunnen concipiőren, kan je dergelijk project met uiteindelijke twee polyvalente zalen in een dorp niet verkopen aan de publieke opinie en zal dit ook beschouwd worden als een prestigeproject. Trouwens, wie is er vragende partij voor een tweede polyvalente-sportzaal in Leke?

Idee2006 suggereert het volgende :

 • Voor de dorpsschool van Leke enkel een bijgebouw van 80 vierkante meter voorzien. Vanuit dit oogpunt hoeft men niet de beoogde 120 leerlingen te halen en wordt deze hervorming weggecijferd. Een bijgebouw van 80 vierkante meter zou de burger kunnen slikken.
 • Wij blijven bij ons standpunt om zowel te Leke als Keiem het volledige gamma van onderwijs te voorzien in deze dorpsscholen.
 • De tivoli uren moeten worden gereduceerd van 130.000 euro naar 30.000 euro in 2019. Dit is stapsgewijs en vanuit deze optiek doen wij een warme oproep om SAMEN en IEDEREEN de dorpsscholen onder de kerktoren in een positief daglicht te stellen. Bijgevolg zal men automatisch meer leerlingen naar de dorpsscholen kunnen mobiliseren en bijgevolg zullen de tivoli-uren worden teruggeschroefd.

Idee2006 vraagt dan heel vriendelijk en aub aan deze meerderheid een luisterend oor te hebben naar onze opmerkingen en suggesties.
Anderzijds met het voorliggende voorstel wordt dit de žeuthanasieÓ van deze dorpsscholen Keiem en Leke. Ik geef u dit op een blaadje. Deze hervorming zou doorgaan in 2017 en tegen 2020 wordt dit de zwanenzang van deze scholen en dan is er geen weg meer terug. Een verwittigd man is er twee waard. Ik wil trouwens op audiőntie komen bij het schepencollege, want ik ben toch min of meer de man van het terrein zelf.


Repliek Idee2006 op het voornemen om school van Keiem om te vormen tot louter kleuteronderwijs

Repliek Idee2006 op het voornemen om school van Keiem om te vormen tot louter kleuteronderwijs, terwijl de school van Leke zou fungeren enkel als lager onderwijs.

Met grote verwondering en consternatie heb ik via de media moeten vernemen, dat het schepencollege opteert om de school van Keiem om te vormen tot louter kleuteronderwijs, terwijl de school van Leke zou fungeren enkel voor het lager onderwijs. Wij voelen ons echt gepasseerd en in snelheid gepakt. Zonder enig overleg in de gemeenteraad neemt het schepencollege ťťnzijdig dergelijke zwaarwichtige beslissing. Dit is onaanvaardbaar!

Idee2006 zal zich met hand en tand verzetten tegen dit voornemen. Kleuters van Leke zullen naar Keiem moeten en leerlingen van het lager onderwijs van Keiem naar Leke. Wat zal de impact zijn naar mobiliteit en kinderopvang toe. Nu kunnen vele kleuters te voet of met hun fietsje naar hun dorpsschool. Zal de Stad dan meer investeren in busvervoer? Bijgevolg een bijkomende financiŽle last.

Graadsklassen zijn meestal een voorlopig fenomeen en van voorbijgaande aard. Bovendien werd in Keiem en Leke flink gebouwd. Dit zal toch zijn vruchten afwerpen en zich vertalen in een hoger leerlingenaantal.

Idee2006 blijft dan ook vragende partij, dat het volledige gamma (kleuter-en lager onderwijs) in de basisscholen van Keiem en Leke wordt behouden.


22/09/2014

Geen tussenkomsten.


25/08/2014

FinanciŽle balans en evaluatie "Baloise-tijdrit"

Uitgaven : 79.989,4 euro
Inkomsten : 18.250 euro
Een totaal deficit van 61.739 euro. Graag een woordje uitleg!

De inkomsten zijn uiteraard ondermaats. Vipverkoop een flop met het pijnlijke gevolg van bijna 62.000 euro verlies. 80.000 euro kostprijs, zonder de logistieke steun meegerekend. Deze logistieke steun is peperduur, daar de werknemers moesten werken tijdens een hoogdag. 80.000 euro kostprijs, dit kan je niet meer verkopen aan de brave inwoner van Diksmuide, die torenhoge belastingen en andere besparingen moet ophoesten. Idee2006 heeft niets tegen dit wielergebeuren, integendeel! Maar men moet meer inkomsten genereren. En daar is het misgelopen. Een ambtenaar, die de vipverkoop moet behartigen is geen goed idee. En dit is naar onze bescheiden mening ook de taak niet van een ambtenaar en deze ambtenaar kan je niets verwijten. Je moet daarvoor mensen kunnen aanspreken, die voeling hebben met het bedrijfsleven en de wielermiddens.

Even vergelijken met het voormalig natourcriterium, dat dit schepencollege uit zijn handen heeft laten glippen en dat nooit meer terugkomt De Vip tent, was altijd uitverkocht . Dit behelsde 900 vips. Een massa volk. Een mooi deelnemersveld en Diksmuide werd weken, dagen op de kaart gezet. 266.000 kijkers voor de Baloise- tijdrit, daarentegen telt een tourrit meer dan 1.000.000 kijkers en dit heeft ook heel positieve impact op een natourcriterium!

Het natourcriterium berokkende ook geen economische schade in tegenstelling tot de Baloise-tijdrit. Heel het industrieterrein Kaaskerke werd een volledige dag afgesloten. Menig bedrijfsleider werd genoodzaakt zijn werknemers naar huis te sturen en vervolgens moesten zij de zaterdag ofwel de donderdag, een hoogdag komen werken. Hoeveel heeft dit de werkgever gekost? Ook in het centrum hebben heel wat winkels financieel nadeel ondervonden. Immers niemand kon nog de winkels bereiken tijdens de dag. Ook de zorgsector ( thuisverpleging, dokters,Ö) kende heel wat problemen om hun patiŽnten te kunnen bereiken.

De schepen kost de gemeenschap heel wat geld. Een jaar terug werd het jeugdhuis "De Shelter" gesloten. Kostprijs :25.000 euro. Grup Sporting Keiem werd afgevoerd : kostprijs 20.000 euro en nu een verlies van 62.000 euro nav de Baloise-tijdrit. In totaal 107.000 euro. Als je ons vraagt. Heel mooi palmares. Trouwens op deze wijze kan men geen huishouden, bedrijf runnen. Failliet moet men!

Wat de schepen voor toerisme beweert, dat door toedoen van de Baloise-tijdrit meer bezoekers genereert vooral naar de IJzertoren en de Dodengang toe is nonsens en larie en lijkt ons heel goedkoop en simplistisch van de schepen om op deze wijze het financiŽle debacle van de Baloise-tijdrit in een positief daglicht te stellen. Trouwens deze morgen gehoord op radio 2 West-Vlaanderen, dat de Westhoek in het algemeen dit jaar heel wat meer bezoekers krijgt enkel en alleen vanuit het oogpunt "herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog". Het Flanders Field museum in Ieper zou dit jaar reeds meer dan het dubbele aantal bezoekers hebben gekend!

Tot slot vindt Idee2006 het heel bizar en zielig, dat de sportschepen blijkbaar over een andere financiŽle balans beschikte. In sommige gevallen beweerde hij dan de BTW 21 procent inclusief was, vooral als het over de uitgaven ging en wanneer het over inkomsten ging, dan was het BTW exclusief. In bijlage vind je ook de financiŽle balans ontvangen van de financiŽle dienst.


28/07/2014

Geen gemeenteraad wegens zomerverlof.


30/06/2014

Geen tussenkomsten.


26/05/2014

Punten 19-20-21 : Nieuwe tarieven sportinfrastructuur, wijzigen gebruikersreglement voor jeugdwerkinitiatieven in gemeentelijke lokalen en wijzigen reglement betreffende ondersteuning van kampen

Deze verhogingen nu op de gemeenteraad brengen, als de verkiezingen juist gepasseerd zijn lijkt mij op zijn minst bewust en moedwillig gedaan.

Idee2006 zal deze drastische verhogingen zeker niet goedkeuren. De belastingen zijn fors gestegen zogezegd onder de noemer van levensduurte en index en nu worden de verenigingen ook geviseerd. Verenigingen, die op vandaag reeds worden geconfronteerd met het verguisde uitleenreglement worden nu nog eens gepest met verhoging van tarieven. Verenigingen zijn de hoeksteen van de maatschappij. Velen vinden daarin een creatieve vrijetijdsbesteding. De verenigingen zullen nu noodgedwongen hun lidgelden dienen te verhogen en waarvan de individuele sporter, jeugdverenigingslid,Ö nog maar eens het gelag zal betalen.
Dit is een brug te ver en de brave Diksmuideling, die met deze meerderheid reeds handenvol belastingen betaalt, verdient beter!


28/04/2014

Mondelinge vraag : Diksmuide deelt in Vlaamse rioleringssubsidies

Nu uitpakken met deze subsidies voor centrum Diksmuide, Pervijze en Keiem, is uiteraard het gevolg van verkiezingskoorts van de C.D.&V, net als de recente beloofde onteigeningen voor de ring.

Keiem stond reeds op het programma in 2004-2005. Negen jaar later maar de subsidies voorzien stemt toch tot reflectie. Nochtans is iedereen op de hoogte van de zeer slechte toestand van het rioleerstelsel in Keiem. Onlangs werd er in de Keiemdorpstraat opnieuw een rioolverzakking vastgesteld.

Idee2006, bij monde van mijzelf, had reeds in de vorige legislatuur aan de alarmbel getrokken, gezien het feit, dat men in Keiem een aantal nieuwe woningen voorzag en waarbij deze werden aangesloten op de zeer slechte riolen in de Keiemdorpstraat.

Deze rioleringssubsidies hebben ook repercussies voor de Diksmuidse belastingbetaler.

 1. Zijn er voldoende financiŽle middelen voorzien voor de heraanleg van de voetpaden en het wegdek, volgens de meerjarenplanning. Worden de dorpspleinen van Pervijze en Keiem opgekrikt en feŽerieker gemaakt? De Grote Markt wordt voor de zoveelste maal heraangelegd.
 2. Idee2006 vraagt hierbij dat de voorziene 400 euro van Infrax en de 400 euro van de Stad in het kader van een premie voor de huiseigenaar voor de aansluiting op het nieuwe rioolstelsel zou moeten worden verhoogd. De belastingen werden immers gevoelig verhoogd door deze meerderheid onder het mom van de toegenomen levensduurte, indexering,Ö Welnu, de kosten voor de aansluiting op de riolen stijgen ook. Vandaar onze vraag om een verhoogde premie te voorzien voor huiseigenaar.

Hoe de Diksmuidse bevolking gebrainwashed werd voor de verkiezingen van 2012!

Vlaamse overheid voorziet 14 miljoen voor aanleg ringweg

ArtikelHet Nieuwsblad 21/06/2011 : Vanaf 2014 een ring om Diksmuide Dit bovenstaande artikel zou op alle websites moeten komen! Hoe durft men nu nog met dergelijke verkiezingsbelofte uitpakken voor de Vlaamse Regering en de Diksmuidse bevolking?
Op 11 juli†2013 werd al aangekaart dat eind 2013 archeologisch onderzoek zou starten, we horen nu dat ministrieel besluit is ondertekend, de start ervan kan nog maanden op zich wachten.†

Arheologisch onderzoek zou starten eind 2013:

Artikel Het Nieuwsblad 11/07/2013 : Aanleg ring uitgesteld door frontlinie

Eerste spadesteek 2015? Forget it...

Artikel Het Nieuwsblad 06/12/2013 : Opnieuw twee jaar uitstel voor ring rond Diksmuide

EN ZO VERDER EN ZO VERDER..... altijd maar loze beloften.


De Ring - repliek Katleen Winne 02-04-2014


Reactie omtrent het voornemen van de SP.a om de ontmoetingscentra voor privaat gebruik te laten fungeren

Idee2006 heeft reeds meermaals zijn mening geventileerd over het privaat gebruik van ontmoetingscentra. Wij zijn categoriek tegen omwille van volgende redenen.

 • De Diksmuidse horeca betaalt zich blauw aan belastingen. Hoge onroerende voorheffing, terrassenbelasting en de fameuze toerismebelasting. En bijgevolg een overheid, die nu nog eens een concurrentieslag aangaat met deze horeca, door toedoen van privť-gebruik van de ontmoetingscentra
 • Het gaat over de broodwinning van de horecauitbater. Menig uitbater heeft zwaar geinvesteerd in zijn zaak. Een cafť-snack-bistro,Ö werd in het verleden en nog op vandaag uitgebreid met een zaal voor privť-feesten en deze zaal kan ook fungeren voor de verenigingen. Voor deze privť-feestjes werd en wordt meestal beroep gedaan op een traiteur. Vanuit dit oogpunt is het zowel voor de horecauitbater als voor de traiteur een win-win situatie. Dit is uiteraard niet het geval met het privaat gebruik van de O.C.'s.
 • Dat er in het verleden, feestjes in de O.C.'s zijn doorgegaan onder het mom van een vereniging is een feit. Dat is typerend voor een Vlaming, die altijd wel eens een achterpoortje vindt. Maar dit betekent niet, dat wij het misbruik moeten tolereren, goedkeuren en nu zelfs regulariseren.
 • Ontmoetingscentra zijn inderdaad met belastingsgeld gebouwd, weliswaar in functie van het verenigingsleven. In het centrum en in de dorpen heeft de horeca het niet onder de markt. Een dorp zonder een cafť, snack, bistro,Ö is een stukje ziel kwijt. En hoe kan je in godsnaam een horecazaak in een dorp behouden of laten vestigen, indien je als overheid gaat concureren met deze zaak.
 • De SP-a is nu vragende partij voor privť-gebruik van de O.C.'s. De C.D.&V moet in alle talen zwijgen, daar zij in het verleden (2007) het zaaltje van Zonnestraal verder wilde laten gebruiken voor privť-feesten n.a.v een verkiezingsbelofte naar een C.D.&V-kandidaat (te) toe. In 2006 werd Zonnestraal door mijn toedoen aangekocht van Didosal. De coalitie veranderde in 2007 naar C.D.&V-SP.a. De verkiezingsbelofte naar de C.D.&V-kandidaat werd ingewilligd met een precedent naar alle andere gemeenschapszalen toe als nefast gevolg En nu krijgt diezelfde C.D.&V een koekje van eigen deeg door hun coalitiepartner SP.a
 • Idee2006 vindt de dorpsrestaurants een goed idee, maar in samenspraak met de plaatselijke horeca. Wij vragen dat de plaatselijke horeca zijn graantje kan meepikken.

24/03/2014

Punt 16 : Onderhouds- en renovatiewerken wegen : Brugse Heirweg, Pouckestraat en Vladslohofstraat te Diksmuide

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren. Maar wij hebben toch volgende opmerking en suggestie.Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren. Maar wij hebben toch volgende opmerking en suggestie.

Diksmuide wil een fietsvriendelijke stad zijn en worden, dixit deze meerderheid. Diksmuide beschikt over een aantal fietsroutes, zoals de boterland- , krekedalroute, enz,...

Wij willen nu ons vooral focussen op de krekedalroute met nota bene een prachtig panorama. Een fietsroute, die de gemeenten Koekelare, Kortemark, Houthulst en Diksmuide aandoet. Maar de staat van een aantal wegen voor deze fietsroute in Diksmuide, laat op zijn zachts uitgedrukt de wensen over in vergelijking met de gemeenten Koekelare, Kortemark, Houthulst. Denken wij maar aan de Pietestraat in Esen, de Paddestraat in Beerst-Vladslo, die naar onze bescheiden mening gevaarlijk zijn voor de fietser, motorijder en automobilist! En ook de anders-valide moet zijn gading kunnen vinden. Met een ligfiets voor de anders-valide is het niet haalbaar op Diksmuids grondgebied deze krekedalroute te fietsen! Dit vinden wij heel spijtig en een gemiste kans.

Wil dit beleid Diksmuide toeristisch-recreatief outen, dan zal het moeten uit een ander vaatje tappen. Zorg vooral, dat het wegennet voor de bestaande fietsroutes in orde is. Dit noemen ze dan een visie hebben en duidelijke keuzes maken.

Daarom suggereert Idee2006 om die 250.000 euro, die minder voorzien was voor de heraanleg van voetpaden in de meerjarenplanning, te handhaven voor bijkomend herstel van landelijke wegen in het kader van fietsvriendelijke stad voor de valide en de andersvalide.

Mondelinge vraag :

Hoe ver staat het met de Vip-verkoop in verband met de Baloise-Tour van 30 mei? We zijn twee maanden van de start en deze meerderheid ging die 50.000 euro recupereren via het inrichten en opzetten van vipruimtes. Alhoewel recupereren! Het zijn immers ambtenaren, die dit moeten behartigen en die kosten de belastingsbetaler ook geld. Met het natour-criterium met nota bene heel wat vrijwilligers was de vip-verkoop reeds lang vooraf in kannen en kruiken.


24/02/2014

Punt 10 : Motie voor Waeleweiden als blijvend agrarisch gebied

Als het goed is, zeggen wij het ook!
De groenplannen, die op vandaag het schepencollege oplegt bij het afleveren van een nieuwe vergunning vindt Idee2006 goed. Dergelijke groenplannen hebben immers weinig of geen impact op de rendabiliteit van desbetreffend bedrijf. En bovendien creeŽrt men door dit toedoen oases van groen in Diksmuide.

Een wandelpad in de Waeleweiden, willen wij overwegen.
Bovenstaande items zijn het levende bewijs, dat Idee2006 niet extreem is. Wij zijn niet tegen natuur, integendeel maar bijkomende natuur en verdere beperkingen zijn voor ons niet wenselijk. Bijkomende beperkingen, zoals gesuggereerd door S.O.S Kustpolders brengt de leefbaarheid van bedrijfszetels in de omgeving in het gevaar.

In 2006 is er inderdaad een politiek akkoord geweest, mede door voormalig minister Dirk Van Mechelen en onze alomgekende ex-ministerpresident en dan bevoegd voor landbouw Yves Leterme om de Waeleweiden verder in te kleuren als agrarisch gebied en in de latere toekomst de INTENTIE om eventueel een deel van historische graslanden te beschermen. Dit behelste ongeveer een 120 ha. Op vandaag zijn wij 8 jaar later. Ondertussen kent de landbouw een nooit geziene evolutie en natuur heeft reeds heel wat vruchtbare grond ingepalmd. Denken wij maar aan de 600 ha in de Blankaart, die in 2009 werden ingekleurd als natuurgebied. De ankerplaatsen tot aan Oudekapelle, die kunnen beschouwd worden als uitbreiding van de Komgronden.

Iedereen herinnert zich nog de soap, rond de vraag van natuurpunt om 30 ha ontginningsgrond, die voorzien was voor landbouw, toch om te zetten in natuur. Nochtans is natuur ook goed aan zijn trekken gekomen met de ruilverkaveling in Stuivekenskerke, daterend van 2000. Dit behelste dan een uitbreiding van 10 ha natuur voor de Viconiaputten. En nu is het de beurt aan de Waeleweiden. Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de Waeleweiden en andere natuurgebieden. En ik citeer :

 • - De voorzitster en ondervoorzitter van de landbouwraad, nota bene was deze ondervoorzitter ex-gemeenteraadslid voor C.D&V verklaren het volgende : "Zijn deze natuurgebieden nog niet groot genoeg om in te gaan wandelen"
  Idee2006 deelt deze mening
 • Voor de voorzitter van het landbouwcomice nl. Raf Goemaere ex-schepen voor landbouw " de landbouwer weet immers nog altijd het best hoe hij zijn velden moet onderhouden en vraagt dat de landbouwer zijn akker- of grasland kan beheren, zoals hij dit wenst"
  Idee2006 deelt deze mening.
 • - Voor Boerenbond ( politieke zuil van C.D.&V) en ABS is er geen natuurproject, vermits het agrarisch gebied is.
  Idee2006 deelt deze mening.

Bovendien heeft Idee2006 reeds verscheidene malen aangekaart, dat de landbouw op vandaag een nooit geziene evolutie kent.
Permanent grasland, dat wordt omgeploegd moet vandaag de dag worden gecompenseerd met permanent grasland. Het mestactieplan, dat nota bene broodnodig is voor het milieu, kent ook zijn repercussie. Er wordt veel minder stalmest gebruikt, daar drijfmest een moeilijke afzet kent. Wil men het humusgehalte op peil houden, dan moet men permanent grasland kunnen roteren.

Drainage werpt altijd zijn vruchten af. Bij natte periodes tijdens het afgrazen of afmaaien berokkent men veel minder schade aan de structuur van de poldergrond. Trouwens, de heel laag gelegen graslanden kan men toch niet omploegen. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om "historisch" te relativeren. 1000 jaar geleden werden de koeien met de handen gemolken. Op vandaag gebeurt dit machinaal en zelfs met robotten.

1000 jaar geleden werden de bomen geplant met de spade of een houten werktuig. Op vandaag worden de putten voor nieuwe bomen gemaakt via een grote boormachine, hydraulisch aangedreven door een tractor. Het is maar om aan te tonen welke evolutie "historisch" kan kennen.
Nu ter zake opnieuw. Ik heb via de diensten van de Vlaamse regering het volgende in handen gekregen en daarin staat vermeld:
"De prioriteit op Vlaams niveau gaat uit naar de opmaak van een nieuw 3 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit '99". Wellicht komt door dit voornemen niets in huis van het politiek akkoord van 2006 en zullen de 750.000 ha landbouwgrond in de opvolger van RVS ingekleurd worden. Idee2006 hoopt dat dit lukt en bijgevolg kunnen polemieken zoals met de Viconiaputten en de Waeleweiden in de kiem worden gesmoord.

Maar wij dienen heel alert te zijn en nu vragende partij zijn om de Waeleweiden te behouden als louter agrarisch gebied. Graag uw goedkeuring voor de voorliggende motie en hierbij vraagt Idee2006 ook de hoofdelijke stemming.

Punt 12 : Motie om vervoersplan NMBS te herzien

Idee2006 zal deze motie zeker goedkeuren. Maar wij willen nog het volgende aan toevoegen. Graag zouden wij de doortrekking zien van de spoorlijn De Panne naar Duinkerke. Naar onze mening heeft dit heel wat troeven toeristisch en ook op bedrijfsniveau. Toeristisch vooral in het kader van de herdenking WO I. en ook voor de uitwisseling van werkkrachten voor de bedrijven.

Verder delen wij ook de mening van de burgemeester, dat men het busvervoer in de westhoek moet blijven optimaliseren ook in het kader van de herdenking. Wij zijn ook vragende partij om de rechtstreekse lijn met de bus van Diksmuide naar Nieuwpoort-Bad opnieuw in voege te brengen. Voor mensen, die minder mobiel zijn en anders-validen vormt het overstappen op de tram in Nieuwpoort-Stad een probleem.


Nuancering bewering door SOS Kustpolders en Groen Diksmuide

...dat omploegen en drainage van poldergrond een financiŽle aderlating is voor de boer.

Met grote aandacht heb ik de mening van SOS kustpolders en Groen Diksmuide gelezen, omtrent omploegen, drainage,Ö van poldergrond een financieel débacle behelst voor de boer. Specifiek gaat het hierover de Waeleweiden. Toch even wat nuanceren.

 • De landbouw op vandaag kent een nooit geziene evolutie, waarbij niet alleen de kwantiteit een hoofdrol speelt , maar waar vooral de kwaliteit van onze producten heel hoog aangeschreven staat.
 • Omploegen van grasland, ook in de Waeleweiden moet mogelijk blijven, willen wij het humusgehalte van onze gronden blijven vrijwaren. Trouwens een weide omploegen, impliceert ook dat dit permanent grasland moet worden gecompenseerd met nieuw grasland. Vanuit dit oogpunt blijft het aantal hectaren grasland behouden en kan men eveneens het humusgehalte opkrikken op andere percelen. Als dit geen win-winsituatie is, dan weet ik het niet meer.
 • Drainage is een hele verbetering, daar het bij natte perioden tijdens lente, zomer, herfst , de structuur van de grond veel minder wordt aangetast bij het grazen door het vee of het maaien van het gras.

Een betere bescherming van de Waeleweiden, dat op vandaag weliswaar agrarisch gebied is, zal heel wat schade, inkomensverlies voor tientallen landbouwers berokkenen.

Dus vijf voor twaalf en zelfs vijf na twaalf, dat de volgende Vlaamse regering werk zou maken van de afbakening van 750.000 ha landbouwgronden in Vlaanderen, opdat iedere actor zou weten waar hij aan toe is. De Vlaamse regering heeft in deze legislatuur op dit vlak er ook niets van gebakken!


27/01/2014

Bijgevoegd punt: sociale media en politiek

Het gebruik van sociale media zoals Twitter en Face-book is zeer ingeburgerd geraakt, en sommige mensen vinden er blijkbaar een grote vreugde in om wat zij doen en laten aan de wereld kenbaar te maken. We vragen ons toch af waar hierin de grens ligt tussen een privť en een professionele aangelegenheid. Face-book dient volgens ons niet om professionele activiteiten kenbaar te maken, zeker niet als daar derden bij betrokken worden.
Met een zekere triomfantelijk aan de grote klok hangen dat men de ijzerhoeve heeft gesloten vinden we eigenlijk een brug te ver. De mensen in kwestie kunnen zich niet verdedigen en zelfs los daarvan vinden we dat dit geen zaken zijn om op deze manier de wereld in te sturen. Dit is ons moreel aanvoelen en het ware best om daarover eens duidelijke afspraken te maken.
Vandaar nogmaals een oproep voor het herzien van de deontologische code.