Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2015

21/12/2015

Opcentiemen onroerende voorheffing en personenbelasting

Idee2006 zal deze belastingen niet goedkeuren. Naar onze bescheiden mening dienen deze belastingen te dalen, mede door de bevolkingsaangroei. Dit werd destijds ook verkondigd door deze meerderheid. Maar op vandaag moeten wij met lede ogen aanzien, dat de site Vandeweghe nog altijd niet is verkaveld. Want door toedoen van meer inwoners, kunnen de belastingen bijgevolg dalen.

Mondelinge vraag

Er is op vandaag een cyclocrosparcour op "De Pluimen" , dat volledig het concept is van zevenvoudig wereldkampioen - en voormalig bondscoach veldrijden Erik De Vlaeminck . Graag zou idee2006 opteren om dit veldritparcour de naam mee te geven van ¨Crossparcour Erik De Vlaeminck¨ als eerbetoon!


28/11/2015

Punt 6 : Uitbreiding sportcomplex De Pluimen Vrijwaringsovereenkomst Leidend Ambtenaarschap

Idee2006 blijft zijn bedenkingen hebben over deze samenwerking met een watermaatschappij. Een beroep doen op een autonoom gemeentebedrijf, zoals in vele steden en gemeenten, zou een beter uitgangspunt zijn.

Punt 7 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen.

Idee2006 blijft op zijn honger zitten. Wij hebben niets tegen de "zomerse vrijdagen". Integendeel, maar wij dringen erop aan dat de horecazaken in de dorpen ook hun graantje zouden kunnen meepikken.

Punt 10 : Budget-Budget 2016

Idee2006 zal het budget 2016 niet goedkeuren. De N-VA heeft het reeds aangekaart. Dit wordt inderdaad het college van burgemeester en schepenen van lintjes knippen in het verkiezingsjaar 2018 en dat zich pijnlijk manifesteert in stemmenronselarij en met een nefaste repercussie voor de brave Diksmuidse belastingsbetaler.

Meer dan 15 miljoen euro investeren

Kers op de taart : de bouw van een nieuwe sporthalle en een nieuw zwembad. Kostprijs 12 miljoen euro. De hamvraag klinkt : kan je dit op vandaag verkopen aan de burger in tijden van crisis, besparingen? Dit sportcomplex klinkt als muziek in de oren. Sport is entertainment, gezond en impliceert een creatieve vrijetijdsbesteding om ondermeer het rondhangen van jongeren te beperken.

Maar zullen de tarieven stijgen? Ik lees en hoor, dat de burgemeester beweert, dat de belastingen niet zullen stijgen. De kat zal op de koord komen, wanneer men in 2018 zal starten met de aflossing van de lening voor het sportcomplex voor een bedrag van 1 miljoen euro. Dit zal men nog wel zien te overbruggen zonder de belastingen te verhogen in het verkiezingsjaar.

Het is bijgevolg koffiedik kijken, als de belastingen alsnog niet zullen stijgen. Uiteraard zal deze meerderheid de schade berokkenen aan de Diksmuideling na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Anderzijds is het wel een beetje wraakroepend, daar de sporthallen van het Sint-Aloysiuscollege en het KTA, die ook gefinancierd werden met belastingsgeld, niet meer zullen worden gebruikt tijdens de woensdagnamiddagen, avonden, weekends.

Ik vind ook geen spoor voor een nieuw GRUP voor de regularisatie en uitbreiding van de voetbalterreinen van SP. Keiem. Nochtans heb ik op de sociale media gelezen, dat de sportschepen zich ontfermt over een stedenbouwkundige vergunning. Hoe kan je dit rijmen? Zogezegd checken voor een stedenbouwkundige vergunning, als je site via een Grup nog niet hebt omgevormd tot openbaar nut, recreatie….Stop met Sp. Keiem zand in de ogen te strooien.

Maar de anticlimax situeert zich ook als volgt. De heraanleg van de Grote Markt ( voor de derde maal in 50 jaar) met een voorliggend ontwerp, waarbij 110 parkeerplaatsen zouden verdwijnen, zonder een alternatief in de nabije omgeving. Een ondergrondse parking, desnoods een torenparking op de site van de boterhalle, geraamd volgens sommigen op 3.000.000 euro, anderen beweren 5.000.000 euro, zouden soelaas kunnen bieden, maar deze meerderheid blijft halstarrig weigeren. De winkeliers, horeca, banken, apotheker… betalen op vandaag ook de torenhoge belastingen, maar zullen de das worden omgedaan omwille van het ontbreken van voldoende parking. Een mes, dat voor de winkeliers, banken, horeca, apotheker,… bijgevolg tweemaal heel diep zal snijden.

Politie

De dotatie voor zone Polder behelst op vandaag een bedrag van 1.476.754 euro. Met de terreurdreiging zullen de lokale overheden ook nog een tandje moeten bijsteken. Dit betekent uiteraard in de toekomst een verhoging van de dotatie.

Wij vinden ook geen budget voor straathoekwerk. Nochtans van vitaal belang in het kader om radicalisering, extremisme,… in te dijken. Dit is ook investeren in preventie voor alcohol en drugs.

Een voorbeeld : Hans Bonte heeft ook nog gefungeerd als straathoekwerker in de regio van Brussel. Hij is van opleiding licenciaat sociologie en politieke wetenschappen.

Patrick Dewael zegde ook in een bepaald debat. Naast repressie gaat men in de toekomst lokaal vooral moeten investeren in preventie, met name in straathoekwerk.

Mondelinge vraag nav de vraag van Johan Debruyne over de kleine windmolens.

Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen. Wij zijn sinds jaar en dag de grote pleitbezorger voor de inplanting van kleine windmolens.

Opmerking : 600.000 euro voor een noodgenerator in het ocmw-gebouw. Je kan al heel wat kleine windmolens inplanten voor dit bedrag!

In het kader van de klimaattop kan niet alleen de verschillende regeringen tot een akkoord komen, maar ook zelfs de gemeenteraad van Diksmuide kan geen consensus bereiken. Iedereen heeft de mond vol over duurzame energie en de fossiele brandstoffen moeten worden geweerd. Maar deze meerderheid vindt altijd een stok om te slaan. De argumenten ruimtelijke impact, geluidshinder, schaduwslag,… houden echter geen steek. Zonnepanelen hebben immers heel wat wijken, regio's,… ontsierd.

Idee2006 vraagt hierbij nogmaals met aandrang om spoedig werk te maken voor de inplanting van kleine windmolens, daar Diksmuide geselecteerd werd als pilootgemeente.


26/10/2015

Bijgevoegd punt : waterpeilverhoging Blankaart en het voormalig stort tussen de industriezone en het spaarbekken

Er bevindt zich ter hoogte van de Knokkebrug meer specifiek tussen de industriezone en het spaarbekken, langs de Rapestraat, grondgebied Woumen een voormalig stort, dat op vandaag fungeert als weide met een relatief groot verschil in reliëf. Het waterpeil van de Blankaart zal weliswaar worden verhoogd, waarbij de omliggende gronden, weiden in de toekomst normaliter onder water te komen staan. Idee2006 vraagt zich af of er al dan niet door de waterpeilverhoging geen schadelijke stoffen via het voormalig stort zouden kunnen vrijkomen en bijgevolg een gevaar zouden kunnen betekenen voor de volksgezondheid. Is men zich daarvan bewust en zal het stadsbestuur daarvoor de nodige maatregelen treffen?

In een gerenommeerde krant is er onlangs een artikel verschenen, waarbij met een geleerde term de Vlaamse overheid begint met "landfill mining", het ontginnen van het afval van stortplaatsen. Ik heb de kaart eens onder de loep genomen en heb moeten vaststellen, dat dit stort niet in aanmerking komt voor opgraving en recyclage. Idee2006 suggereert dan ook om het waterpeil voorlopig niet te verhogen, om de volksgezondheid te garanderen. Water sijpelt immers overal door en bijgevolg is de kans reëel, dat er schadelijke stoffen vrijkomen.


Diksmuide centrum volledig blauwe zone - reactie Idee2006

Naar aanleiding van het artikel "diksmuide voert in centrum volledig blauwe zone" willen wij als volgt reageren.

Idee2006 heeft een tijdje geleden zijn circulatie- en parkeerplan voorgesteld. Wij voorzien voor de markt nog een derde parkeerplaatsen, maar delen de mening van Frans Saint-Germain, dat de site van de Boterhalle, dan moet fungeren als torenparking, ondergrondse parking (indien financieel haalbaar). Een torenparking lijkt ons het meest haalbare. Wij moeten wel beseffen, dat Diksmuide geen grootstad is zoals een Kortrijk, Brugge, Roeselare,... Maar het kan immers niet, dat er zomaar 110 parkeerplaatsen verdwijnen en dat er in de directe omgeving geen alternatief is.
Verder wil Idee2006, dat men rond de markt nog gratis kan stationeren of parkeren voor een tijdsduur van een half uur, opdat iedereen, ook de anders-valide en de minder-mobile persoon; zou zijn boodschappen nog kunnen doen of naar de bank gaan,...

Diksmuide centrum volledig blauwe zone

21/09/2015

Punt : renovatie, herinrichting O.C. Ten Bercle Pervijze

Wij krijgen hier een dossier voorgeschoteld, waarbij er in de wandelgangen andere denkpistes zijn.

Ik heb vernomen, dat het college van burgemeester en schepenen overleg pleegt met de kerkfabriek en het bewonersplatform van Pervijze om de Kerk gedeeltelijk te laten fungeren als ontmoetingscentrum. Idee2006 zegt niet categoriek nee tegen deze denkpiste, daar deze eventuele herbestemming in combinatie is met een Stille Gebedsruimte, waar er nog gebeds- en erediensten zouden kunnen doorgaan. Maar wij vinden het toch enigszins jammer en bedenkelijk, dat een hoofddorp als Pervijze in eerste instantie zijn Kerk dient te herbestemmen.

Is mijn informatie juist en dat men reeds zo ver gevorderd is, dat enkel het bisdom nog zijn fiat moet geven?


31/08/2015

Punt 7 : Toetreding tot de divisie : Aanvullende diensten van Farys ( TMVW)

Idee2006 zal dit niet goedkeuren. Een watermaatschappij moet zich enkel ontfermen over drinkbaar water en als het schepencollege toch wenst af te zien van BTW, dan wat het autonoom gemeentebedrijf eventueel een uitweg.

Punt 11 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

Wat de vereniging voor paarden betreft, hebben wij reeds meermaals onze mening geventileerd. Wij vinden, dat het niet kan!

Wat de toelagen aan de bewonerplatforms betreft willen wij ons duidelijk standpunt nog eens herhalen. Wij willen ook nog nogmaals uitdrukkelijk beklemtonen, dat wij niets tegen een bewonersplatform, enz,… hebben integendeel! Het behelst immers vrijwilligerswerk. Wij hebben uit bepaalde hoek een uppercut gekregen, maar wij blijven zeker niet in de touwen hangen en we gaan de handdoek niet in de ring gooien. De vele vrijwilligers moeten worden gerespecteerd, onder welke noemer zij ook mogen fungeren. Is dit een vereniging, club, groep, fonds, platform,…What's in a name. De vrijwilligers zijn de hoeksteen van de maatschappij en willen een sociaal doel na streven en bereiken. En we moeten eerlijkheidshalve toegeven, dat het subsidiereglement voor de verenigingen via de culturele raad op vandaag niet zo slecht is en in crescendo gaat. Maar wij willen, dat iedere vereniging met de gelijke wapens kan strijden. Het kan niet, dat het schepencollege zomaar uit de losse pols subsidies hantee ert. Wij zijn er ook van overtuigd, dat bijvoorbeeld een bewonersplatform van Woumen, Pervijze zeker meer subsidies zouden kunnen genereren, door toedoen van het bestaande subsidiereglement via de culturele raad en iedere vereniging, platform, what's in a name op dezelfde leest wordt geschoeid. Laat dit ook duidelijk zijn en het stemt tot reflectie, want op vandaag worden deze platforms benadeeld bij het voorliggend ontwerp.

Bijgevoegd punt : metalen bakken op de wegen

Heel wat metalen bakken, inherent met versmallingen bevinden zich op het Diksmuids wegennet, zoals in de Korte Wildestraat Vladslo, Kruiskalsijdestraat Leke, Lettenburg-, Lampernissestraat Oostkerke-Lampernisse . De voornemens zijn wellicht goed in het kader om de veiligheid te optimaliseren. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Deze wegversmallingen zijn veelal nefast voor de doorgang van landbouwvoertuigen, vrachtwagens,… en bovendien vragen wij ons af als deze metalen bakken de verkeersveiligheid in alle opzichten de veiligheid garandeert. Nu, deze meerderheid heeft beslist om de openbare verlichting te doven tijdens de nacht, maar de repercussie naar zichtbaarheid toe bij deze bakken is niet te onderschatten voor de weggebruiker tijdens de duisternis.

Ik heb ook met lede ogen moeten aanzien, dat bepaalde snelheidsduivels deze bakken met grote snelheid trotseren met bijkomende gevaren.
Idee2006 oppert de idee om deze bakken te vervangen door snelheidsmeters, flitspalen, snelheidscontroles op geregelde tijdstippen. Wij vragen hierbij ook bij de aanpassing van de IJzerdijk om de doorgang van alle voertuigen te voorzien. Voor landbouwvoertuigen is op vandaag via de Europese regelgeving een toegestane breedte van 4 m.

En tot slot, willen wij ook nog de burgemeester verwittigen. Indien er een fataal ongeval met jammerlijk en helaas een dodelijke afloop gebeurt vanuit het oogpunt van deze metalen bakken, zou ik niet graag in uw schoenen staan. Een verwittigd man in dit geval een vrouw is er twee waard.


27/07/2015

Geen gemeenteraad - zomerverlof


22/06/2015

Punt 12 : Duurzaamheid : Uitbreiding groep Burgemeesterconvenant

Voor Idee2006 vormt het uiteraard geen probleem om deze groep uit te breiden met De Panne en Veurne. Maar zoals ik reeds in de vorige gemeenteraad suggereerde. Kan de oppositie ook mee aan tafel zitten?Voor Idee2006 vormt het uiteraard geen probleem om deze groep uit te breiden met De Panne en Veurne. Maar zoals ik reeds in de vorige gemeenteraad suggereerde. Kan de oppositie ook mee aan tafel zitten?

Punt 15 : Motie verhogen budget voor ontwikkelingssamenwerking

Het is reeds de derde gemeenteraad, waarbij een optie voor een motie voorligt om de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren, maar zelfs te verhogen.

Ik ben geen motiespecialist, maar Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen bij de voorliggende motie. Moet deze motie afbreuk aan de federale regering omvatten? Politieke spelletjes kunnen wij immers missen als kiespijn. Het gaat over mensen in ellende, nood,… Iedere dag worden wij met de schrijnende toestanden, onmenselijkheid van de bootvluchtelingen geconfronteerd. Ik hoef geen pluimen op mijn hoed, maar ik koester de hoop dat ieder gemeenteraadslid een pluim verdient. Vanuit dit oogpunt hebben wij dan SAMEN hetzelfde doel, niet met afbraakpolitiek dat bovendien het draagvlak van deze motie zou beperken. Op vandaag kennen wij een nooit geziene vluchtelingenstroom. Wij kunnen als stad een voorbeeld geven en het voortouw nemen om de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren en zelfs te verhogen, opdat de mensen zich maximaal zouden kunnen ontplooien in hun land van herkomst.

Trouwens, de burgemeester heeft in de vorige gemeenteraad gezegd, dat een motie niet in iedere instantie opnieuw hoeft te worden aangesneden.

Wij opteren dan ook om de vorige motie goed te keuren en Idee2006 vraagt met aandrang deze dan door te sturen naar alle steden, gemeenten, federaal- en Europees parlement.

Punt 18 en 19 :jaarrekening en budgetherziening 2015

Het college van burgemeester en schepenen beweert dat Diksmuide goed boert, maar de Diksmuideling betaalt zich blauw aan belastingen en bijgevolg boert de Diksmuideling achteruit.

Wat de budgetherziening betreft, waren er opmerkingen over een nieuwe studie van 20.000 euro voor de herbestemmingen van de Kerken Oudekapelle, Pervijze, Lampernisse. De schepen voor Kerkfabrieken Martin Obin opperde de idee om de Kerk van Oudekapelle te herbestemmen als jeugdherberg. Idee2006 kan daarmee zeker niet akkoord gaan, gezien de begraafplaats in de directe omgeving van de Kerk zich bevindt. Men moet immers de rust en de sereniteit kunnen garanderen voor een begraafplaats.

Bijgevoegd punt : Criteria, die worden gehanteerd om een mobilhome-parking te vergunnen

Er zijn onlangs twee aanvragen geweest om een mobilhome-parking in te planten in agrarisch gebied te Diksmuide.

De eerste aanvraag werd geweigerd, de tweede aanvraag werd gunstig geadviseerd.

Idee2006 is voorstander van mobilhome-parkings, daar de landbouwer op vandaag genoodzaakt is alternatieven aan te gaan om zijn inkomen te kunnen garanderen. Wij willen wel beklemtonen, dat deze mobilhome-parking moet worden voorzien van een degelijk groenscherm. Deze parkings hebben immers een grote impact op het landschap. Bovendien biedt een mobilhome een mogelijkheid voor mensen met een lager inkomen om van hun vakantie te kunnen genieten. Voor anderen is een mobilhome dan weer de max.

Graag had ik geweten, waarom er door het college van burgemeester en schepenen verschillende adviezen werden gegeven in het kader van deze twee aanvragen?

De opmerking van de burgemeester, dat het hier zou gaan om persoonlijke dossiers is totaal misplaatst. Wij hebben zeker geen namen genoemd en bovendien als ieder gemeenteraadslid de notulen leest, weet men sowieso over wie het gaat. De buitenstaander echter niet. Trouwens, een gemeenteraadslid, schepen,… heeft beroepsgeheim. Als het gaat over dossiers van ruimtelijke ordening behelst dit vaak belanghebbenden. Een sprekend voorbeeld : Rup Stationsbuurt.

En gelukkig gaf de N-VA ons gelijk voor 90 procent om maar geen 100 procent uit te spreken.

Of probeert de burgemeester nog maar eens de oppositie de wind uit de zeilen te halen? Vorige gemeenteraad met de motie over PAS en nu dit

Idee2006 kan dit maar matig appreciëren en smaken!


01/06/2015

Toegevoegd punt PAS IHD

Laatstleden werd er een motie PAS IHD in de provincieraad door toedoen van OpenVld-er Piet Vandermersch betreffende de instandshoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de programmatische aanpak stikstof goedgekeurd. Idee2006 suggereert om deze motie ook te bekrachtigen in de gemeenteraad van Diksmuide, gezien het feit van het voorliggend ontwerp voor bescherming historisch poldergraslanden. Hoewel de PAS IHD op vandaag weinig repercussie heeft op de Diksmuidse land- en tuinbouwbedrijven, kan dit evenwel in de toekomst een ander verhaal worden door eventuele beschermingsmaatregelen. Trouwens wij moeten ook solidair zijn met al onze mede land- en tuinbouwers, die wel getroffen worden door nog maar eens een nieuw fenomeen PAS IHD. Deze motie wordt ook geconsolideerd in de Middelkerkse gemeenteraad van 11 juni.
De opmerking van burgemeester Lies Laridon was reeds verwerkt in de opmaak van mijn bijgevoegd punt. Bijgevolg was haar opmerking volledig overbodig en volledig naast de kwestie.

Motie verhogen budget ontwikkelingssamenwerking

Repliek op de opmerkingen van schepen Karline Ramboer

Regering Michel bestaat ook uit de C.D.&V en N-VA. Alleen alle pijlen richten naar Idee2006/OpenVld is dan ook zeer goedkoop. 0.7 procent willen wij allemaal ook bereiken. Wat de besparingen op federaal niveau betreft, moet men dit immers toch nuanceren. Via andere posten worden er ook inspanningen gedaan om de bootvluchtelingen te helpen,…


27/04/2015

Punt 19 : Renovatie paden begraafplaatsen dienstjaar 2015

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren, maar wij hebben een vraagje ivm het kerkhof van Keiem in de Streuvelstraat. De tweede muur voor de plaatsing van de urnen is er echter geen strook met (kei)-dalen voorzien. Bij regenval is de grond heel drassig. Bovendien zijn er nabestaanden vragende partij om een aandenken voor de overledene op deze strook te kunnen plaatsen, net als bij de eerste muur met urnen.

Punt 21 : Intercommunale TMVW : Statutenwijziging

Idee2006 heeft reeds meermaals zijn bedenkingen geuit bij deze watermaatschappij. Onze leuze is : "Schoenmaker blijf bij uw leest" . Een watermaatschappij moet zorgen voor goedkoop en kwaliteitsvol drinkwater en moet niet de bouw van een sporthal en de exploitatie ervan behartigen. Verder vinden wij ook geen spoor in deze statuten, waarbij gerefereerd wordt om de aandeelhouders met name de gemeenten en steden een 20 miljoen euro te laten ontvangen via deze watermaatschappij net als bij de IWVA. Kwestie van met gelijke wapens te kunnen strijden. Blijkbaar hebben de burgemeesters en ook Diksmuide volgens een recent artikel reeds daarover een akkoord om een staatsgreep te plegen bij de IWVA.

Idee2006 zal het leegzuigen van om het even welke watermaatschappij nooit goedkeuren en vrezen zeker opnieuw prijsstijgingen voor de burger door toedoen van dit fenomeen. Hierbij steunen wij volmondig de mening van Jan Verfaillie, broer van Katrien.

Mondelinge vraag : ontwikkelingshulp

Met lede ogen hebben wij de schrijnende toestanden van de bootvluchtelingen in de Middellandse zee moet aanzien. De Middellandse zee is helaas en jammer genoeg op vandaag een plaats van massagraven geworden. Dit raakt iedereen! Het gaat immers over mensen, kinderen,… die de dood vinden door mensensmokkelaars, pooiers,… op weg naar het zogezegde beloofde land.

Idee2006 suggereert hierbij om het budget voor ontwikkelingssamenwerking zeker niet te reduceren of te minimaliseren, maar integendeel te verhogen ook in tijden van besparingen. Je zou dit kunnen beschouwen als een druppel op een hete plaat, maar als Diksmuide nu eens het voortouw zou nemen en een motie handhaaft om andere gemeenten en steden ook er toe aan te zetten om hun budget voor ontwikkelingshulp te behouden en eventueel te doen stijgen. Ook federaal, Europees,… zou men die keuze moeten maken. Dit zou bijgevolg financieel een flinke slok op de borrel schelen voor de financiële slagkracht in het kader van ontwikkelingshulp.

Het is immers onze taak om mannen, vrouwen, kinderen de kans te geven om zich maximaal te kunnen laten ontplooien in hun land. Geen enkel continent, met de beste wil ook, kan de stroom van vluchtelingen momenteel aan.

Idee2006 wil starten met het opstellen van een motie en vervolgens naar iedere fractie doorsturen voor aanpassingen, toevoegingen,…De volgende gemeenteraad zouden wij dan deze motie laten bekrachtigen door de voltallige gemeenteraad.


30/03/2015

Geen tussenkomsten


23/02/2015

Punt 12 : Uitbreiding sportcomplex De Pluimen. Aanstelling ontwerper door TMVW

Idee2006 juicht een nieuwe sporthal toe. Nu, beter laat dan nooit! Het voornemen stond reeds in het sportbeleidsplan van 2006-2012. Ik heb dan het volgende gezegd : "We zullen afwachten, welke biefstuk in de pan zou liggen." Maar de biefstuk lijkt meer en meer op een waterbiefstuk. De biefstuk krimpt in de pan, want we zijn op vandaag reeds 2015.

Schoenmaker blijf bij uw leest. Naar onze mening moeten de watermaatschappijen zich enkel en alleen focussen om de burger het goedkoopste water aan te bieden. Bovendien hebben wij als overheid een voorbeeldfunctie. We zijn Belgen, Vlamingen, die wel eens een achterpoortje handhaven, maar als overheid een watermaatschappij gebruiken om de BTW weg te cijferen, genereert toch wat gemengde gevoelens. Misschien een voordeel. Er is een postje bij gecreeërd voor deze meerderheid.

Hoe zal het cyclocrosparcour evolueren met de komst van de nieuwe sporthal? Niemand kan ontkennen, dat dit parcour heel goed in de markt ligt. Zelfs Belgisch kampioen Klaas Vanthornoudt komt hier regelmatig trainen.

Tijdens de werken, verdwijnt de huidige parking en is er op dat moment nog geen nieuwe parking gerealiseerd. Bijgevolg zal dit verkeersoverlast berokkenen in de nabije omgeving en de woonwijken en zeker bij de nakende voetbalderby Diksmuide-Keiem. De derby der lage landen op Diksmuids grondgebied . Idee2006 vraagt een soliede oplossing. Het kan toch niet zijn, dat de nabije omgeving en de woonwijken, de dupe zijn van de werken. Er waren in het verleden al parkeerproblemen in de Ganzenstraat en tijdens de werken zal de parkeerdruk uiteraard toenemen.


26/01/2015

Geen tussenkomsten