ë

Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2016

19/12/2016

Punt 5 en 6: Technische dienst - verkoopbeloftes voor goedkeuring in het kader van het realiseren van toegangsweg naar de Boterhalle

Idee2006 zal dit niet goedkeuren, gezien het feit dat er op vandaag maar twee verkoopbeloftes zijn in plaats van de voorziene vier!

Verder is Idee2006 vragende partij om de tuin van Belfius, het vroegere Dexia aan te kopen vanuit het oogpunt voor meer parking.

Deze tuin behelst bouwgrond, maar het is inderdaad kiezen tussen de cholera en de pest. Wij hebben het reeds verschillende malen aangekaart. Wij zijn voor het nieuwe ontwerp van invulling van de Grote Markt. Maar je dient voldoende parking te voorzien in de nabije omgeving. Als je 12 miljoen euro veil hebt voor een tweede sporthalle en een nieuw zwembad, waar wij nota bene niets tegen hebben, maar dan moet je naar onze bescheiden mening financiële middelen voorzien voor het algemeen belang, dat meestal gepaard gaat met broodwinning, mobiliteit,… En de Diksmuideling wenst dit duidelijk, gezien de 3000 handtekeningen, die bijna een derde van de kiesgerechten vertegenwoordigt en die wij heel gemakkelijk verzamelden. Een heel duidelijk signaal! En de site van de Boterhalle met inbegrip van de tuin Belfius is een optie. Op de sociale media heeft men dikwijls het Nederlands-Hollands model naar voorgeschoven. En inderdaad heel wat mensen onder ons hebben wellicht eens een bezoek gebracht aan Sluis. Verschillende parkings zijn er voorzien op nog geen 20 à 50 meter van de beoogde bestemming. In Diksmuide moet dit ook lukken! Naast de twee bestaande randparkings wil Idee2006 een bijkomende parking heel nabij de Grote Markt en vooral een warme oproep. Luister hierbij naar de burger! Dit is democratie en zeker geen populisme.

Punt 9 : Technische dienst-Groen- en milieudienst- Aankoop grond voor realisatie Begijnenvestwegel

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar wij hebben toch een bedenking bij een gelijkaardig "dossier". Het behelst hierbij vooral de communicatie.

Wij lezen in een artikel naar aanleiding verbinding Diksmuide en de Blankaart, zou het beleid op vandaag opnieuw opteren voor een tot standkoming van een wandel- en fietsverbinding vanaf de Noordbroekstraat tot aan de nieuw aan te leggen zuidwestelijke omleidingsweg. Het dossier start echter in mineur, daar de betrokken landbouwers, pachters, eigenaars, dit via de pers moeten vernemen. Dit moet men ten alle prijze vermijden.


28/11/2016

Punt 13 : Opmaak beheersplan- Beschermd landschap Outlandpolders-Lampernisse

Het behelst hier de gemeenten Kortemark, Houthulst en Lo-Reninge. Waarom maakt Koekelare hier geen deel vanuit?

Schoolzwemmen:

 • 1 euro 25 voor de Diksmuideling
 • 2 euro voor niet-Diksmuidelingen (=toeslag van 0,75 euro)

Hoeveel zal dan die korting impliceren voor de gemeenten Kortemark, Houthulst en Lo-Reninge? Dit lijkt mij op het eerste gezicht niet duidelijk. Waarom weigerde men een forfaitaire regeling? Administratief zou dit een flinke slok op de borrel schelen.

Punt 13 : Opmaak beheersplan- Beschermd landschap Outlandpolders-Lampernisse

Ik citeer het volgende uit het lastenboek.

Punt 3. Doel en situering van de opdracht onder alinea 1 : inhoud
Het landschapsbeheersplan omvat :
1.1 Situering van het beschermd landschap zo nodig met aanduiding van ruimere omgeving.

Dit betekent uitbreiding. Idee2006 kan niet akkoord gaan met deze passage en wil bijgevolg "zo nodig met aanduiding van ruimere omgeving" uit het voorliggend lastenboek schrappen.
Bovendien is er geen advies van een landbouw- of milieuraad, gecoro.
Deze meerderheid voert een salamipolitiek in het kader van natuur-, landschaps beheersplannen met sowieso nefaste repercussie voor de landbouw

Even toch op een rijtje zetten :
In de vorige legislatuur (2007-2013) werden wij geconfronteerd met ankerplaatsen, plan otter-bis voor de Handzamevallei, de Viconiaputten werden ei zo na uitgebreid via het Grup Alluviale klei.

In deze legislatuur kregen wij het volgende op ons bord:

 • Bescherming van de historisch poldergraslanden, zeg maar de Waeleweiden. Idee2006 heeft enigszins de impact kunnen minimaliseren. Maar op vandaag is nog bang afwachten, daar de natuurverenigingen en SOS kustpolders bezwaar hebben ingediend bij de Raad van State
 • In de gemeenteraad van oktober ll lagen de inrichtingswerken Bethoostersche Broeken voor. Op vrijwillige basis claimt deze meerderheid, maar de uitgevoerde werken worden geregistreerd en voor de landbouw is bijgevolg geen weg terug.
 • En nu in deze gemeenteraad : Opmaak beheersplan- Beschermd landschap Outlandpolders-Lampernisse.

De landbouw wordt door deze meerderheid stiefmoederlijk behandeld.
Het is welletjes geweest. Idee2006 heeft niets tegen natuurgebieden, maar de landbouw moet zich maximaal kunnen ontplooien en bijgevolg zijn beperkingen, laat staan uitbreidingen uit den boze!

Punt 17 : Budget 2017

Bij dit budget is weinig of niets nieuws onder de zon. Er zijn een aantal verschuivingen met aanpassing van het meerjarenplan als gevolg.

Idee2006 blijft bij zijn mening, dat dit budget eigenlijk de burger zand in de ogen strooit. 12 miljoen euro voor de bouw van een tweede sporthal en een nieuw zwembad via een watermaatschappij om de BTW te omzeilen. Van een voorbeeldfunctie gesproken. Maar deze 12 miljoen euro vind je nergens terug in het budget 2017

2018 het verkiezingsjaar wordt het jaar van lintjesknippen voor deze meerderheid. De verschuivingen zullen wellicht geen roet in het eten gooien voor het lintjesknippen van deze meerderheid. Maar de burger, horeca, KMO's, industrie zullen wel het gelag betalen, door toedoen van een reeks aangekondigde openbare werken op dezelfde tijdstippen. Collega Katleen Winne zal het item ook nog verder behartigen in haar bijgevoegd punt.

En de landbouw blijft ook verder op zijn honger zitten, zoals ik reeds in punt 13 aansneed. Er wordt weliswaar 20.000 euro voorzien voor de aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos, maar de landbouwer die ingaat op beheerslandbouw in het kader van perceelsranden krijgt geen cent. Dit is niet eerlijk!


31/10/2016

Punt 21 : Politie-politieverordening – Reglement op fuiven en evenementen

Idee2006 gaat deze "aangepaste eerste versie" van het reglement op fuiven en evenementen goedkeuren.

Wij willen wel beklemtonen, dat deze versie geen wondermiddel zal zijn. Maar het is een heel goede aanzet met dank aan de medewerkers.

In alle bescheidenheid gezegd, sta ik reeds meer dan 18 jaar op terrein wat fuiven en evenementen betreft, door toedoen van fuiven evenementen in mijn loods. Denken wij maar aan de vele evenementen tvv het kinderkankerfonds en fuiven voor de jeugdverenigingen zoals een Chiro en K.L.J. die op vandaag nog doorgaan in mijn loods.

Nu, in een bepaald artikel, weliswaar totaal uit zijn context gehaald en dat de waarheid zwaar geweld aandoet, van een gerenomeerde krant lees ik het volgende citaat van onze burgemeester : " jongeren drinken vooraf, vooraleer zij naar een fuif afzakken ". De burgemeester heeft jammergenoeg gelijk! En tot overmaat van ramp, willen bepaalde individuen dan maar al te graag de organisatoren van fuiven, evenementen met alle zonden van Israël overladen. Sensatie ten koste van alles verkoopt blijkbaar. En waarom een bepaalde fuif viseren en niet bv een kerstmarkt,…Joost zal het weten! Dit is maar al te goedkoop en ruikt bij sommigen naar profilering op de hoofden van jongeren en dit kunnen wij zeker niet tolereren. Maar je gaat het probleem niet oplossen met een drooglegging, sluitingsuren,…. Het probleem zal zich enkel verplaatsen. De attitude van de ouders is ook van vitaal belang. Er is geen sociale controle meer. Vroeger gingen de meeste fuifgangers eerst op café, maar nu grijpt men naar andere middelen, door toedoen van hamsteren van sterke dranken de dagen vooraf door een meerderjarige. Men gaat dan deze sterke dranken verorberen op plaatsen, waar men niet kan gezien worden met alle nefaste gevolgen vandien. Mijn grote bekommernis is dat op vandaag bepaalde fuiven op het grondgebied van Diksmuide met meer dan 1000 fuifgangers gereduceerd worden naar 300 tot 400 fuifgangers. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Waar zijn die ander 600? Het stemt alleszins tot reflectie.

Ik heb ook de infoavond bijgewoond van de zogenaamde problematiek rond fuiven en evenementen. En daaruit bleek, dat het scholierenfestival "Sunbeam" ook minder soelaas biedt. Er werd ons immers op deze infoavond meegegeven, dat het scholierenfestival maar in de late namiddag start, maar dat de examens reeds ten einde zijn om 10 u. De dienst 100 moet reeds uitrukken om 12u, richting park en omgeving, dixit een ambulancier. 'De geschiedenis herhaalt zich'. Hierbij doet Idee2006 een warme oproep om Sunbeam reeds te laten aanvatten om 10u30, zoals voorheen (2004 tot en met 2006) met een hoofdact. Dit was trouwens ook het geval, wanneer ik bevoegd mandataris was. Investeren is hier de boodschap!

Punt 27 : Technische dienst –Groen en milieudienst- Inrichtingswerken Bethoostersche Broeken – Toelage Regionaal landschap IJzer en Polder

Idee2006 zal dit goedkeuren, gezien het gunstig advies van alle landbouworganisaties, landbouw- en milieuraad. Wie zijn wij dan immers om dit eventueel niet goed te keuren. Wij zijn echter wel heel bekommerd en waakzaam, dat er in de toekomst geen bijkomende beperkingen zouden worden opgelegd voor de landbouwexploitatie. De landbouw geeft nu een vinger, maar wij vrezen dat men in de toekomst ons volledig lichaam zal inpalmen.

Punt 28 : Toekennen van toelage aan diverse verenigingen

Idee2006 zal deze toelagen voor de " zomerse vrijdagen" goedkeuren. Het is zeker een heel goed initiatief. Maar we blijven op onze honger zitten wat betreft de dorpen. De discrepantie is naar onze bescheiden mening te groot.

Mondelinge vraag : Begraafplaats Keiem

In eerste instantie wil ik de schepen voor begraafplaatsen danken, dat hij gezorgd voor de betegeling ter hoogte van de tweede urnenmuur.

Maar er zijn op het kerkhof van Keiem in de Streuvelstraat WC's voorzien. Waarom worden deze WC's niet openbaar gemaakt tijdens de week van Allerheiligen, Allerzielen.? Op de meeste Kerkhoven van het grondgebied Diksmuide bevindt zich in de nabije omgeving van het Kerkhof een horecazaak, waarbij zich men naar het toilet kan begeven, maar dit is echter niet het geval voor Keiem.

Wil het schepencollege dit euvel verhelpen?

Bovendien zou ik vragen om de bomen wat meer te snoeien. Het is nu herfst en heel wat zerken, urnenplaatsen hebben te leiden door vallende bladeren. Immers niet iedereen kan alle dagen komen om de vallenden bladeren te verwijderen. Dank voor jullie begrip.


19/09/2016

Punt 2 : Vevan building onroerend goed Roeselarestraat

12 woningen, waarvan 8 koppelwoningen en 4 alleenstaande woningen. Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen. Het aanbod voor alleenstaanden woningen in Diksmuide moet groter worden. Vanuit dit oogpunt hadden wij dan ook liever gezien 8 alleenstaande woningen en 4 koppelwoningen.

Mondelinge vraag : Heraanleg Zadelstraat in Lampernisse

De aannemer is op zijn zachts uitgedrukt niet onbesproken. Worden er boringen uitgevoerd als alles is uitgevoerd volgens het lastenboek? Is er over het volledig trajekt een kleeflaag aangebracht, die van vitaal belang is voor de duurzaamheid van het nieuwe wegdek? Werd de weg volledig schoongemaakt vooraleer men startte met de nieuwe asfaltlaag?


29/08/2016

Punt 6 : Technische dienst – Algemeen – Keiemdorpstraat – Goedkeuring lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen

De wegenis- en rioleringswerken zijn meer dan noodzakelijk, zelfs heel prangend. Het rioleringsstelsel behelst een zeer precaire situatie. Het is reeds vijf na twaalf, daar de laatste jaren zich heel wat verzakkingen hebben gemanifesteerd. De vernieuwing van het rioleringsstelsel staat reeds van 2005 op het investeringsprogramma van VMM. We zijn op vandaag 11 jaar later! Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat dit zolang op zich laat wachten, wetende dat riolen in de Keiemdorpstraat bepaalde gevaren inhoudt?

Het wegdek wordt vernieuwd, maar waarom opteert deze meerderheid niet voor een groter dorpsplein, door toedoen om een deel van de begraafplaats rond de kerk over te plaatsen naar de begraafplaats in de Streuvelstraat en bijgevolg om te vormen tot een dorpsplein? Een groter dorpsplein is meer dan welgekomen, gezien het bruisende, florerende verenigingsleven (cfr Keiem-kermis,..). Bovendien heeft Keiem geen open ruimtes meer. De site van de Stoomboot en de site naast o.c De Kring werden volledig verkaveld, wat resulteert in een huizenrij voor de Keiemdorpstraat. Het verplaatsen van de oude begraafplaats werd trouwens reeds meermaals voorzien in het beleidsplan. Uiteraard is dit een heel GEVOELIGE materie en DIENT ER VOORAF OVERLEG GEPLEEGD TE WORDEN MET DE NABESTAANDEN EN DE KEIEMSE BEVOLKING.

Punt 8 : Vlaamse plattelandfonds 2016

Een investering van 91.077 euro voor de Beerststraat. Let wel! Zeker noodzakelijk! Nochtans stond een rioolscheidingsstelstel reeds voorzien in 2004! Vandaag 12 jaar later en nog geen uitzicht op dit voorziene scheidingsstelsel. Idee2006 vraagt dan ook de druk op te voeren!

Punt 17 : overeenkomst met voetbalclub SP Keiem

Huurprijs voor de kantine. Zelfde prijs voor een vierkante meter als voor de kantine van KSV Diksmuide. Voor Idee2006 kan dit niet. Je kan immers geen appels met citroenen vergelijken. De kantine voor Sp Keiem bevindt zich in lamentabele toestand. Opnieuw een discrepantie, dat boekdelen spreekt. Denken wij maar ook aan de voetbalvelden! Wij willen nogmaals beklemtonen, dat wij niets tegen KSV Diksmuide hebben, integendeel. Maar wij willen dat iedere voetbalclub op dezelfde leest wordt geschoeid en met gelijke wapens kan strijden.

Mondelinge vraag :

De schrijnende toestand van de omgeving rond de Kerk van Kaaskerke en een vraag naar een stand van zaken in de voorziene urnenkerk Kerk van Lampernisse.

Het onderhoud van de omgeving van de Kerk van Kaaskerke heeft op zijn zachtst uitgedrukt een desolate indruk.

Idee2006 heeft altijd verwittigd, door toedoen van de verkoop door deze huidige meerderheid van de Kerk van Kaaskerke dit de kankerplek van Diksmuide ging worden. Als dit voor deze meerderheid een herbestemming van een kerk impliceert, dan weten wij het niet meer. Nochtans had Idee2006 een heel ander idee geopperd, waarbij deze Kerk ging worden omgevormd tot een archiefruimte in combinatie met een Stille Gebedsruimte en waarbij nota bene 80 procent subsidies konden worden gegenereerd.

Welke maatregelen zal de huidige meerderheid treffen naar de eigenaar toe om de omgeving te onderhouden van de Kerk van Kaaskerke? Want geef toe, dit kan men toch niet tolereren!

De Kerk van Lampernisse. Enig idee wanneer er een nieuwe bisschop wordt aangesteld? De bisschop dient immers zijn fiat te geven om het voornemen van deze meerderheid van de Kerk van Lampernisse om te vormen tot een urnenkerk. Wij blijven grote vraagtekens plaatsen achter een urnenkerk, omdat dit wel eens voor de beter begoeden zou kunnen zijn.


20/06/2016

Punt 1 : Goedkeuring verslag

Idee2006 wil het volgende laten toevoegen aan het verslag betreffende punt 22 : Technische dienst : aanleg zuidwestelijke omleidingsweg aankoop gronden IJzerdijk-Kapellestraat.

Naar aanleiding van de tussenkomst van Lies Laridon "Er zijn manoeuvres gebeurd om het tracé te verleggen. Daardoor is er vertraging opgelopen. Gelukkig heeft onze minister Crevits dit rechtgetrokken."

Gehoord raadslid Marc Deprez in zijn tussenkomst en daar willen wij de volledige en correcte weergave en deze luidt als volgt:
"In 2006 voorzag het C.D.&V-programma een andere uitweg en wij deelden die mening. Na een paar maanden burgemeesterssjerp nam de burgemeester echter een bocht van 180 graden. Zand in de ogen van kiezer, noemen ze dit! De ring moest er 40 jaar geleden al gelegen hebben. Je partij zit nog steeds in de regering. Crévits ook!"

Verder is er rond deze jammerlijke polemiek heel wat te doen geweest op de sociale media. Idee2006 heeft dan ook gemeld, dat wij zeker niet rancuneus zijn en dit manifesteert zich in een schrijven naar de vice-ministerprésident Bart Tommelein en naar de Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem, Emmily Talpe en Francesco Vanderjeugd. Ik zal met veel en grote liefde ons schrijven overmaken tijdens deze openbare zitting. En Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem heeft onmiddellijk, zelfs in het eerste uur, gereageerd en zij zal een schriftelijke vraag stellen.

Idee2006 doet dan ook een warme oproep, dat de burgemeester stopt met de tweeloop boven te halen en wild om zich heen te schieten. Het geweer van schouder veranderen en heel sereen aan dezelfde koord trekken. Collega Katleen Winne alludeerde dit immers ook in de vorige gemeenteraad.

Punt 4 : Sunbeam

Hoe wordt dit opgelost nu de General Store failliet is?

Punt 9 : Technische dienst – Gebouwendienst – Uitbreiden en moderniseren van gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs te Leke : Goedkeuring

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar wij vragen toch dat het volledig gamma aan lessenpakket zou blijven doorgaan.

Punt 10 : Personeel en organisatie – Algemeen – Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen-Goedkeuring

Idee2006 houdt vast aan zijn welgekend standpunt omtrent de subsidiëring van BP. Wij zullen ons bijgevolg onthouden.

Punt 13 : Juridische en communicatiediensten – Mobiliteit – Blauwe zone in de dorpen

Wij hebben toch een aantal bedenkingen. Je kan immers geen appels met citroenen vergelijken. In het stadscentrum vind je de bomen in het bos niet meer. 1 uur of 2 uren parkeren. Het centrum kent immers verschillende handelszaken, horecazaken naast elkaar. Maar in een dorp bevindt zich meestal maar één tot twee handelszaken. Wij zouden dan ook opteren om één of meerdere parkings voor iedere handelszaak te voorzien van blauwe zone, weliswaar met een tijdspanne van een half uur. Een uur parkeren voor een handelszaak lijkt voor ons toch wel heel veel. En wij zijn niet over één nacht ijs gegaan, want wij hebben een aantal handelszaken gepolst.

Waarom komen de handelszaken van Beerst niet voor?


30/05/2016

Punt 2 en 3 jaarrekeningen dj 2015 Kerken Esen en Pervijze

Ongunstig advies ! Waarom wordt er niet rond de tafel gezeten?

Punt 5 : Jaarrekening Kerk Lampernisse

Iemand enig idee, wanneer de nieuwe bisschop wordt aangesteld? Dit vanuit het oogpunt voor de beslissing van de bisschop om deze kerk al dan niet in te vullen als urnenkerk. Sommigen beweerden een maand later. Idee2006 heeft weeral eens gelijk. Het zou minstens juni worden.

Punt 23 : Sportpark " De Pluimen" Uitvoeringsdossier zwembad en sporthal

Idee2006 zal zich onthouden omwille van de gekende reden meer specifiek " de samenwerking met een watermaatschappij ipv met een autonoom gemeentebedrijf".

De bouw van een nieuwe sporthal en een zwembad voor een bedrag van 11.588.790 euro, zeg maar 12 miljoen euro klinkt als muziek in de oren, maar zal ongetwijfeld een hele boterham zijn voor de Diksmuidse belastingsbetaler. 2018 starten de aflossingen. In dit verkiezingsjaar zal deze meerderheid dit nog wel weten te overbruggen, maar na de verkiezingen vrezen wij een forse belastingsverhoging.

Het is eveneens schrijnend, dat deze meerderheid enigszins opteert voor deze zware investering, maar langs de andere kant wil deze meerderheid niet investeren in een ondergrondse -, of een torenparking of een openbare parking op de site van de boterhalle bij de heraanleg van de Grote Markt. De voorziene 70 privé-parkings op de site boterhalle zouden kunnen worden aangekocht voor een twee miljoen euro en bijgevolg kunnen fungeren als openbare parkings.

Mondelinge vraag:

Veiligheid nav de uitzendingen op openbaar domein van het Europees voetbalkampioenschap.

Tijdens de voorrondes van het Europees voetbalkampioenschap werd er reeds een groot scherm geplaatst op de Grote Markt. Dit is niet zonder slag of stoot verlopen, op zijn zachts uitgedrukt. Heel wat opstootjes, vechtpartijen waren jammergenoeg en helaas schering en inslag. Op vandaag is terreurniveau 3 nog altijd gangbaar. Op TV 1 verklaarde de Gentse burgemeester Termont, dat hij geen grote schermen zal laten plaatsen op openbare plaatsen, daar hij de veiligheid niet kan garanderen.

Wat zal Diksmuide ondernemen?

 1. Blijft men opteren voor een groot scherm op de Grote Markt?
 2. Hoe zal men de veiligheid beter kunnen voorzien? Naar onze mening wordt dit de hamvraag! Diksmuide kan een vorig scenario missen als kiespijn.

25/04/2016

Punt 3 : Verkoopbeloftes sportpark

Wordt er nu op deze site een speelbos voorzien?

Punt 8 : Sportpark-Uitbreiding toetreding Divisie Secundaire Diensten TMVW-Inbreng gebruiksrecht installaties Stad Diksmuide

 • Aangestelden TMVW : Zijn dit personeelsleden van de sportdienst?
 • Geen tariefverhoging ! BTW inclusief. Bijgevolg zullen bepaalde clubs deze BTW kunnen recupereren. Idee2006 juicht dit toe. Maar we blijven toch op onze hoede, daar de tarifiëring volledig autonoom is en in handen ligt van de watermaatschappij TMVW! Wat na 2018?

Uitzicht op het zwembad, wat uiteraard een goede zaak is.

Bijgevolg zal men vanuit de cafétaria ook eventueel waterpolo kunnen volgen en zien, als er hier een waterpoloploeg zijn ding zou willen doen!

Onlangs is er heel wat commotie ontstaan omtrent de zwembond, die in de toekomst gemengde (jongens-meisjes) teams waterpolo vanaf 12 jaar zou verbieden. Idee2006 vindt dit pure discriminatie en het is eigenlijk de klok 50 jaar terugdraaien. Met dergelijk verbod stigmatiseert men ook de jongens als "viespeuken"

Bijgevoegd punt : Terrassen tijdens de heraanleg Grote Markt

De terrassen moeten verdwijnen in het kader van rioleringsscheidingsstelsel. De horecauitbater dient zelf zijn terrasconstructie af te breken en mag na voltooiing van de heraanleg van de Grote Markt zijn terras opnieuw plaatsen, weliswaar allemaal op eigen kosten, niettegenstaande het schepencollege bouwheer is. Dit is voor Idee2006 onaanvaardbaar, daar de horecauitbater terras-, toerismebelasting betaalt.
Trouwens, wanneer een particulier werken uitvoert, waarbij het openbaar domein wordt gebruikt en eventueel schade wordt berokkend aan het openbaar domein, moet deze particulier opdraaien voor het herstel en de kosten.
Van een discrepantie gesproken!

Mondelinge opmerking

Naar aanleiding van de werken aan het kruispunt Tervaetestraat-Oostendestraat (N369), wil ik nog het volgende melden. Het verkeer wordt gedeeltelijk omgeleid via de Keiemdorpstraat. In de beginne was de snelheid niet te aarden en was de veiligheid van de omwonenden, fietsers, voetgangers in het gevaar. Ik heb dan kontakt opgenomen met de schepen voor mobiliteit en het schepencollege heeft dan snelheidsmeters voorzien. Het werpt zeker zijn vruchten af. Als het goed is, moeten wij dit ook kunnen zeggen. Snelheidsmeters hebben mij inziens een natuurlijke reflex.

Vandaar dat Idee2006 vragende partij blijft, om de metalen bakken zeker te beperken en eerder te investeren in snelheidsmeters.


04/04/2016

Punt 11 : Naamgeving nieuwe straat in verkaveling langs de Kerkhofstraat

Na het bekijken van de bij het dossier gevoegde foto's (Molen Vanrobaeys) suggereren wij om Mieke een straatnaam te geven nl. “Vanrobaeysmolenstraat”

Punt 13 : Definitieve ontbinding van AGB Stadsontwikkeling Diksmuide

Idee2006 zal dit punt niet goedkeuren. Voor ons is een autonoom gemeentedrijf wel een goed instrument voor de Stad. Referenties zijn er voldoende. Denken wij maar aan onze buurgemeente Middelkerke. Het schepencollege opteert voor een samenwerking met een watermaatschappij, waarbij een postje mee gepaard gaat, in plaats van een autonoom gemeentebedrijf. Wij vinden, dat een watermaatschappij zich enkel moet focussen op kwaliteitsvol en goedkoop water.

Bijgevoegd punt over de Pervijzestraat

Er wordt een fietspad aangelegd vanaf Lettenburg tot Pervijze (Pervijzestraat). De werken liggen reeds stil vanaf oktober. Wat is de reden, oorzaak daarvan? Einde van de werken was voorzien voor juli 2016. Wordt deze datum gehaald?


29/02/2016

Punt 3 : Opdracht uitvoeringsdossier herbestemming Kerk H. Kruisverheffing Lampernisse

Idee2006 is een herbestemming in combinatie met een Stille Gebedsruimte genegen. Een Kaaskerke 2 willen wij onder geen beding. Bij dit dossier hebben wij toch een aantal bedenkingen.

 1. Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken, dat wij eigenlijk voor de Kerk van Oudekapelle préféreren als urnenkerk. Lampernisse is een idyllisch, pittoresk dorp analoog met een St.-Jacobskapelle. Wij hadden dan ook liever gezien, dat deze Kerk volledig werd behouden voor erediensten.
 2. Waarom is deze Kerk nog niet geklasseerd, gezien ook het feit, dat de omgeving volledig beschermd is?. Bij een bescherming kan men immers 80 procent subsidies genereren. Het dossier voor bescherming is reeds gangbaar sinds 2005.
 3. Volgens de ontwerphaalbaarheidsstudie urnenkerk is het kostenplaatje 698.599 euro, waarvan 30 % subsidie nl. 209.580 euro. Bijgevolg 489.019 euro ten laste van de Stad. Is dit btw exclusief of inclusief? Volgens de ontwerpbeslissing is de raming 350.000 euro, 21 procent btw niet inbegrepen en weliswaar geen spoor van subsidie. Betekent dit dat er met dit dossier geen subsidie mee inherent is? Voor de voormalige Kerk van Kaaskerke was dit echter een ander fenomeen. Daar was 80 procent subsidie mee gelinkt als archiefruimte en een Stille Gebedsruimte. Maar deze meerderheid besliste om deze Kerk te verkopen aan een privé-persoon met alle nefaste gevolgen vandien. En nog dit : " Overwegende dat er bepaalde eenheidsprijzen aan de hoge kant werden ingeschat, als we dit vergelijken met andere uitvoeringsdossiers". Welke referenties van uitvoeringsdossiers behelst dit?
 4. De brief van het Bisdom 17 feb 2016 doet enigszins enige twijfel rijzen over deze herbestemming.
  Ik citeer uit de brief : Het niet meer gebruiken voor de eredienst, betekent, dat het kerkgebouw kerkrechtelijk moet onttrokken worden aan de eredienst en de parochie ophoudt te bestaan. Enkel de bisschop kan hiertoe beslissen na het doorlopen van een uitgebreide procedure zoals voorgeschreven door het kerkelijk recht. Op heden is er geen bisschop in het bisdom Brugge en beschikken noch de administrator, noch de diocecane raad over de kerkrechterlijke bevoegdheid om de canonieke procedure op te starten".
  En nu komt de kat op de koord. " De diocecane raad kan akkoord gaan dat de Stad ondertussen verdere stappen zet om een mogelijke herbestemming voor te bereiden. Logischerwijze betekent dit akkoord geen enkel engagement van de raad met betrekking tot de beslissing, die de nieuwe bisschop zal nemen". Dit impliceert echter, wanneer het een njet wordt voor de desaffectatie, dat men de urnenkerk mag vergeten. En moet de stad, dan deze 42.350 euro ophoesten in het kader voor de aanstelling van een ontwerper voor deze opdracht? Dit is immers niet heel duidelijk in de ontwerpbeslissing. Ik lees : " Binnen deze opdracht gebeurt de bouw- en verkavelingsaanvraag en de aanbesteding onder voorwaarde dat het bisdom ingaat op de vraag om de H. Kruisverheffingskerk te onttrekken aan de erediensten" Verder zijn wij heel benieuwd naar het stemgedrag van collega Raf Goemaere, die in het verleden alle middelen hanteerde om de Kerk van Kaaskerke niet te onttrekken aan de erediensten!
 5. 5) Welke tarieven zullen er worden gehandhaafd voor een concessie voor een urne binnen deze Kerk?. De dood is voor iedereen gelijk en Idee2006 is voor uniformiteit. Wij willen niet dat deze urnenkerk enkel zou bestemd zijn voor de meest begoeden. Even vergelijken:
  De retributie voor een concessie op een Diksmuidse begraafplaats
  Concessie 30 jaar
  Urnenkelder voor 1 persoon : 775 euro
  Grafkelder voor 1 persoon : 1240 euro
  30-jarig kontrakt voor de plaatsing urne in de urnenkerk van Arnhem:
  3696 euro (zie de site www.memorarium.nl)
 6. 6) Wie gaat deze urnenkerk beheren? Is dit de Stad? De Kerkfabriek? Of wordt dit in concessie gegeven aan de privé?

Idee2006 kan als volgt concluderen. Heel wat mistgordijnen rond dit dossier. Het dossier rammelt langs verschillende kanten.

 • De gemeenteraad dient de aanstelling van een ontwerper goed te keuren, zonder de garantie dat het dossier kan doorgaan, dixit brief bisdom. Er wordt zomaar meer dan 42.000 euro belastingsgeld in het ijle ter beschikking gesteld. Dit kunnen wij niet tolereren.
 • Wie zal de urnenkerk, als die er komt beheren?
 • Welke tarieven zullen er worden gehanteerd voor de plaatsing van de urne in de urnenkerk?
 • De bomen in het bos kan je niet meer vinden betreffende het kostenplaatje!

Mondelinge vraag ivm stemming over de kleine windmolens in het schepencollege

In édiksmuide is onlangs een artikel verschenen, waarbij de inplanting van een kleine windmolen op het grondgebied Diksmuide werd geweigerd. Schepen Bieke Moerman beweert hierbij, dat de beslissing unaniem was (citaat : " Zoals dat bij andere beslissingen van het schepencollege het geval is, werd deze weigering collegiaal en unaniem genomen"). Schepen Martin Obin nuanceert dit echter met de stelling, dat er geen stemming was in het schepencollege en dat er bijgevolg geen sprake kan zijn van unanimiteit ( citaat : "voor landbouwschepen Martin Obin kan er maar sprake zijn van unanimiteit, wanneer er gestemd wordt") . Hoe zit nu de vork juist in de steel? Wat is uiteindelijk de stelling van de schepen landbouw? In de landbouwraad en naar de buitenwereld toe is hij pro kleine windmolens en waarom deze lijn dan niet doortrekken in het schepencollege en inderdaad via stemming? Of waarom verdedigt de schepen de beslissing, weigering van het schepencollege niet? Werd er nu ja- of neen gestemd of werd er stilzwijgend door alle leden van het schepencollege de weigering goedgekeurd ?
Graag een woordje uitleg aub.

Tweede mondelinge vraag

De vluchtelingencrisis is op vandaag jammer genoeg nog up to date met schrijnende toestanden.

De Diksmuidse gemeenteraad heeft een motie door toedoen van Idee2006 om het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren goedgekeurd, opdat de mensen in hun land van herkomst zouden beter kunnen ontplooien. Toen werd er verklaard, dat deze motie ging worden doorgestuurd naar alle gemeenten, steden en de federale overheid. Is dit gebeurd? Wanneer? Zijn er reacties?


25/01/2016

Geen tussenkomsten