Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2017

18/12/2017

Bijgevoegd punt: begraven in de zee

Sommige mensen kiezen ervoor om na hun dood de as te laten uitstrooien in de zee. Idee2006 vraagt dat, indien de mensen dit vragen, het voor deze mensen ook mogelijk zou zijn om een bordje met hun naam te kunnen bevestigen op de begraafplaats van de gemeente waar ze woonden.


27/11/2017

Budget 2018

Idee2006 kan alleen maar vaststellen, dat 2018 het jaar wordt van lintjesknippen voor deze meerderheid. En de volgende legislatuur wordt het zaaien naar de zak!

Verder hebben wij nog een aantal opmerkingen, bedenkingen:

 • Wij vinden het heel spijtig, dat deze meerderheid geen luisterend oor heeft naar meer dan 5000 Diksmuidelingen, die meer parking willen in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Een publieke-private samenwerking en wordt voor de Boterhalle in de steigers gezet vanuit het oogpunt om appartementen te voorzien boven de evenementenhal ipv een openbare parking.
 • Wanneer deze meerderheid opnieuw het referendum afblokte, zei ex-schepen Eric De Keyser, dat hij nimmer of nooit ging investeren in een parking, maar dat hij meer geld wenste te spenderen aan de jeugd en sport. Weliswaar op vandaag geen spoor van een verhoging voor subsidies naar de verenigingen toe.
 • Idee2006 is altijd een koele minnaar geweest van een samenwerking met een watermaatschappij Farys, om via een achterpoortje de BTW te recupereren. Eigenlijk dan dit deonthologisch niet, daar de burger, Jan met de pet geen BTW kan ontwijken en noodgedwongen braafjes die BTW betaalt. Bovendien wordt dit budget helemaal ontwricht, daar de kostprijs voor een nieuw zwembad en tweede sporthalle nl. 13 miljoen euro niet in het budget wordt opgenomen. En er hangt inderdaad een zwaar van Damocles boven het hoofd van deze constructie via de BBI. Veel kans bestaat er dat men de vloer veegt met deze samenwerking en dat men in de toekomst een bijkomend BTW-bedrag van 2.730.000 euro mag ophoesten. Volgens het budget 2018 zou de schuld verhogen met 4.000.000 euro en totaal impliceert dit 18 miljoen euro. Dit nog eens verhogen met 13 miljoen euro en nog eens 2.730.000 euro weliswaar op vandaag nog een vraagteken. Maar toch ik zou er toch rekening houden. Alles samen betekent de schuldenlast eigenlijk 33.730.000 euro
 • Verder lijkt het ons een gemiste kans, dat er geen geld voorzien wordt voor de overplaatsing van het oude kerkhof rond de Kerk naar het nieuwe kerkhof in de Streuvelstraat te Keiem. Een mooie open ruimte met parkings, groen,… zou een meerwaarde zijn op deze site rond de Kerk voor het dorp Keiem. Uiteraard is dit een gevoelige materie en moet er in eerste instantie grondig overleg zijn met de nabestaanden en moet er een draagvlak worden gestipuleerd via een lokale volksraadpleging. De overplaatsing moet volledig op kosten van de Stad gebeuren.
 • Wij hebben niets tegen KSV Diksmuide. Integendeel! Maar de tegenstelling tegenover de voetbalploegen uit de dorpen is schrijnend!

30/10/2017

Punt 3 : Technische dienst –Algemeen- Dadingovereenkomst beëindigen concessie multifunctioneel gebouw Grote Markt

Een vraagje :
Is de openstaande schuld van 13.683,44 euro vereffend of is dit een deal als schadevergoeding voor het opzeggen van de concessie? Idee2006 vindt het toch niet echt koosjer, dat een beeindiging van een concessie gelinkt wordt met het al dan niet afleven van een bouwvergunning. Dit is een mes op de keel.

Bijgevoegd punt Kerk Lampernisse

Idee2006 heeft nooit onder stoelen of banken gestoken, dat wij een koele minnaar zijn van de herbestemming van de kerk van Lampernisse als urnenkerk. Wij streven immers naar uniformiteit op de begraafplaatsen (conform begraafplaats De Warande in Torhout). De geboorte en de dood zijn voor iedereen gelijk. Na de geboorte hangt veel af in welk nest men belandt! Wij vrezen in de toekomst Middeleeuwse toestanden, waarbij de beter-begoeden, rijken in de Kerk werden begraven. Idee2006 ijvert om de Kerk in Lampernisse, net als Sint-Jacobskapelle te behouden voor de eredienst, gezien het pittoreske, idyllische van het dorp, mede door toedoen van de komgronden. Maar het Diksmuids college van burgemeester en schepenen heeft dus een aanvraag ingediend bij het bisdom om deze kerk te herbestemmen als urnenkerk met een desaffectatie tot gevolg!

Hierbij vraagt Idee2006 de hoofdelijke stemming om de Kerk van Lampernisse NIET te ontwijden. Wij vragen ook de hoofdelijke stemming om de Kerk van Lampernisse te behouden voor de erediensten . Verder willen wij weten hoe deze kerk eventueel zal ingevuld worden met naast een urnenplaats een dorpshuis. Hoe moet het langs de buitenkant, gezien het fenomeen van erfgoed? Moeten alle symbolen van religie verdwijnen voor de herbestemming als urnenkerk?

Tweede deel

Is er overleg gepleegd met het bewonersplatform omtrent dit nieuwe plan?

Ik ben niet beroerd om toe te geven, dat ik meermaals in Lampernisse ben. Idee2006 luistert naar de mensen! Is men in Lampernisse vragende partij voor een Stille Gebedsruimte, wanneer het voorliggend plan zou worden uitgevoerd? Is de kerkfabriek van Lampernisse akkoord met de desaffectatie? Er dient immers gestemd te worden binnen de kerkfabriek! Waarom geen lokale volksraadpleging of enquéte zoals de mensen van de stationsbuurt dit hebben bewerkstelligd? Uiteraard is een volksraadpleging voor deze meerderheid not amused en zelfs taboe. De Diksmuideling heeft dit reeds tweemaal aan de lijve moeten ondervinden.


25/09/2017

Punt 15 : Kerkfabrieken - Budgetten - Kerkfabriek Lampernisse

Idee2006 zal de budgetten goedkeuren. Hoe ver staat het met piste urnenkerk, waarbij wij nota bene geen voorstander van zijn. Dit vanuit het oogpunt, dat men afstevent naar 18-eeuwse toestanden, waarbij de rijken in de Kerk mochten worden begraven. Maar de dood is immers voor iedereen gelijk en wij streven naar uniformiteit op de begraafplaatsen. Een referentie is alleszins de begraafplaats "De Warande" in Torhout.

Punt 26 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Duurzaamheid - Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar wij hebben toch een kanttekening. Onlangs lazen wij, dat er dagelijks meer dan 180 miljoen liter drinkbaar water verloren gaat, door toedoen van slechte leidingen of leidingen, die averij oplopen door werken. En als kers op de taart of beter gezegd tot overmaat van ramp, verklaart de watermaatschappij Farys dat zij bij uitvoering van werken aan de leidingen, deze leidingen dan worden gespoeld met drinkbaar water. En dit water wordt dan nog niet opgevangen of gerecycleerd. Naar onze bescheiden mening, nog wat werk aan de winkel naar duurzaamheid toe!

Idee2006 heeft altijd zijn bedenkingen geuit, dat een watermaatschappij als een Farys zich ontfermt over een nieuw te bouwen sporthalle en een zwembad en waarbij de BTW via een achterpoortje wordt omzeild.

Onze leuze is : schoenmaker blijf bij uw leest. Een watermaatschappij dient hoofdzakelijk drinkbaar water te behartigen en uiteraard dient men ook duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen, wat blijkbaar op vandaag de wensen overlaat. Stemt tot reflectie!

Bijgevoegd punt : parkeermogelijkheden op de site van de sporthalle " De Pluimen"

Naar aanleiding van de voorziene werken, meer bepaald een bijkomende sporthalle en een nieuw zwembad op de site van de sporthalle " De Pluimen" hadden wij graag een stand van zaken gekregen in verband met de parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving. De parking van 250 wagens zou zijn bestemming krijgen op het eerste voetbalveld. Op vandaag is deze site volledig omgewoeld en omgeploegd. Wanneer is de aanleg voorzien, opdat de overlast van de geparkeerde wagens in de nabije wijken zou kunnen worden vermeden.

Eerst de schepen aan het woord laten:

Volgens een tweetal artikels heeft de schepen het volgende gezegd en ik citeer : " De nieuwe parking voor 250 auto's is er nog niet, want de stad is nog steeds geen eigenaar van de gronden verder in de Pluimstraat. Dit in het kader van twee nieuwe voetbalvelden. Ik verwacht dat het vele jaren zal duren vooraleer de nieuwe parking er zal zijn".

artikel Nieuwsblad - Bewoners reigersnest zien overlast niet zitten

Maar ik moet wel vaststellen, dat er heel wat graafwerken zijn geweest op voetbalterrein 1 in het kader van archeologisch onderzoek. Dus, kan KSV Diksmuide op vandaag nog onmogelijk gebruik maken van dit voetbalveld. Bijgevolg besluiten wij, dat het alibi om de parking van 250 wagens of voor de aanvang van bouw van een tweede sporthalle en zwembad nog niet te realiseren omwille van de twee bijkomende te realiseren voetbalterreinen eigenlijk niet klopt, gezien de huidige toestand van voetbalterrein 1.

Zijn er onderhandelingen geweest met de huidige eigenaar van het financiëncentrum om de parking voorlopig te mogen gebruiken?

Dit beleid heeft blijkbaar iets met "parkings"!


28/08/2017

Punt 7 : Technische dienst-mobiliteit-aanleg omleidingsweg en IJzerboomgaard

Graag een stand van zaken over de omleidingsweg. Wij hebben vernomen, dat het budget voor de omleidingsweg nu in het reserveprogramma (zie bijlage) is opgenomen. Hoe komt dit ? Wanneer is de realisatie voorzien?

Punt 14 : Vraag aan de Belgische regering om verbodsverdrag op kernwapens te steunen

Idee2006 zal dit logischerwijze goedkeuren. Deze motie zal nu wel doorgestuurd worden aan de Belgische regering. Waarom wordt niet dezelfde criteria gehanteerd voor de motie om het bedrag voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren en vanuit dit oogpunt zou een kerkhof in de Middellandse Zee eventueel kunnen worden vermeden. Natuurlijk werd deze motie gestipuleerd door Idee2006 als oppositiepartij. Heel jammer dat dit een rol speelt en waarbij door toedoen van dit triestige gedoe met mensenlevens solt.

Bijgevoegd punt : referendum

Het parkeerbeleid ligt heel gevoelig bij de Diksmuideling. Het levende bewijs zijn de 5000 handtekeningen op de petitielijsten om toch maar een volksraadpleging af te dwingen. Tweemaal heeft Idee2006 dit geprobeerd. De eerste keer werd deze volksraadpleging geweigerd omwille van een zogezegd vermeend tekort van vijf handtekeningen. Geen nood, Idee2006 wierp de handdoek niet in de ring en verzamelde in een tijdspanne van vijf weken opnieuw 3500 handtekeningen.

En nu is er hommelles over het verzoekschrift. Het officiële document voor verzoekschrift, dient altijd door het stadsbestuur bezorgd te worden aan de initiatiefnemers zonder er naar te vragen. De eerste maal is dit spontaan gebeurd, maar bij de tweede poging heeft het stadsbestuur dit niet overgemaakt. Als wij het huiswerk dienen opnieuw te maken, dan is het maar logisch en normaal dat ook het stadsbestuur dit doet. Idee2006 heeft echter wel een verzoekschrift gemaakt. Alleen staat het logo van de Stad, de geboortedatum van de initiatiefnemers, het herhalen van de vraag ontbreekt. En verder worden wij ook nog gestraft voor onze oprechtheid en eerlijkheid. Initiatiefneemster Katleen Winne was met welverdiende vakantie en iemand heeft i.o getekend. Dit zijn uiteraard spijkers op laag water. Geen woorden voor!!! Idee2006 heeft wel een aantal vragen aan de secretaris en wij mogen echter vragen stellen tijdens de gemeenteraad aan de secretaris. Het gemeentedecreet voorziet dit.

 • Op 30/05/2016 werd het officiële document voor verzoekschrift spontaan overgemaakt aan ons. En luister heel goed. Dus 13 maanden terug voor de aanvang van het voornemen voor een nieuw referendum. Secretaris, wees eerlijk en geef toe, dat je gewoonweg vergeten ben al dan niet bewust of onder druk van het schepencollege de officiële documenten opnieuw naar ons door te sturen. Trouwens wij hebben dit ook juridisch afgetast en daaruit blijkt, dat dit de grijze zone is! En wanneer wij een rechtzaak zouden aanspannen, dan wordt u gegarandeerd in het ongelijk gesteld.
 • Wanneer u zich richt tot de adviescommissie, hebben wij toch een aantal bedenkingen bij volgende passages. "Het ligt heel gevoelig bij de burger en de politiek" en ook wordt de werkdruk aangekaart. Dit is toch de taak niet van een secretaris om dit te briefen aan een adviescommissie. Ook de vraag naar de adviescommissie toe moest heel anders worden geformuleerd. De vraag moest als volgt luiden : - "Ik heb bij het nieuwe voornemen voor een referendum nagelaten om opnieuw het officiële document voor verzoekschrift over te maken aan de initiatiefnemers. Er werd weliswaar een verzoekschrift ingediend". En dit ging echter een heel ander verhaal zijn. Want in uw schrijven geef je de pap in de mond aan de adviescommissie om het ingediende verzoekschrift onontvankelijk te verklaren Trouwens met een beetje goede wil, liet je gewoonweg dit verzoekschrift passeren. Bovendien u refereert naar het verzoekschrift van 30/05/2017. Waarom neem je dan ook niet het eerste officiële verzoekschrift, want het behelst immers dezelfde initiatiefnemers, zelfde vraag? Dit klopt niet! Graag een antwoord aub

Dit verzoekschrift werd voorgelegd aan de Vlaamse adviescommissie voor referenda. De "commissie" bestond uit drie mensen , die het verzoekschrift onontvankelijk verklaarden en alhoewel dat de uitleg voor interpretatie vatbaar is en zij geven ook mee, dat het schepencollege, gemeenteraad het verzoekschrift kunnen ontvankelijk verklaren.

Wij hebben dit advies ontvangen op vrijdag 11 augustus in de zeer late namiddag. Dan was er weekend, maandag een bruggedag en dinsdag feestdag en tegen vrijdag 18 augustus moet ieder gemeenteraadslid de dagorde van de gemeenteraad ontvangen hebben. Onmogelijk om de handtekeningen nog te controleren, want het voornemen voor een referendum moet op de agenda komen van de gemeenteraad van maandag 28 augustus. Idee2006 voelt zich echt gepakt, gerold door het stadsbestuur. Maar de grootste dupe is inderdaad de Diksmuideling zelf. En bovendien betuigt deze meerderheid (C.D.&V-SP.a) geen respect voor de vrijwilliger, de kleine man, vrouw die op pad gingen om handtekeningen te verzamelen. Dit is nog maar eens gebleken. Deze mensen hebben geen betalend mandaat of zijn geen gemeenteraadslid. Integendeel het kost hen handenvol geld, tijd en energie.

Idee2006 is niet rancuneus en wij hebben overleg gepleegd met de meerderheid met de eventuele komst van een parkeertoren op de eigendommen van Saint-Germain. Wij wilden een overeenkomst voor publiek-private samenwerking, maar wensten de piste van de boterhalle ook niet helemaal te verlaten. De meerderheid beweerde altijd hoog bij laag, dat er nooit sprake kan zijn van een publieke parking op de site van de boterhalle, enkel van een private parking. Bij het overleg vroeg Idee2006, dat het stadsbestuur een stedenbouwkundig attest ging aanvragen voor een publieke parking op de site van de boterhalle. En dat weigerde de SP.a. en Idee2006 wenste daaraan niet toe te geven. Als je nu zeker bent, dat er enkel een private parking mag komen op de site van de boterhalle, door zogezegd toedoen van onroerend erfgoed, waarom dan geen stedenbouwkundig attest aanvragen! Het dossier van de boterhalle rammelt langs alle kanten en stinkt.

Een ding is zeker. Volksraadspleging wordt een speerpunt in het verkiezingsprogramma van Idee2006. Bij drastische ingrepen, gevoelige materies zullen wij de mening van de Diksmuideling vragen en wij zullen uiteraard verder alle registers opentrekken voor de realisatie van een publieke parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Een publiek-private samenwerking is ook een van de perspectieven, hierbij refererend naar de eventuele komst van de torenparking op de eigendommen van Saint-Germain.

Idee2006 luistert naar zijn bevolking en de Diksmuideling verdient inderdaad beter. Deze meerderheid is dictatoriaal en dictators luisteren immers nooit en dulden geen tegenwind, laat staan inspraak.

Hierbij laten wij ieder gemeenteraadslid, schepenen, burgemeester zijn verantwoordelijkheid nemen en vragen wij de hoofdelijke stemming om het referendum laten door te gaan op basis van artikel 205 uit het gemeentedecreet. De Diksmuideling vraagt dit en respecteer dit.

Wij vragen ook de hoofdelijke stemming om een stedenbouwkundig attest aan te vragen in het kader van een publieke parking op de site van de boterhalle.


26/06/2017

Punt 2 tot en met punt 16 : Kerkfabrieken - Rekeningen - jaarrekeningen dj 2016

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar hoe ver staat met het dossier voor de herbestemming van de Kerk van Lampernisse? Is er reeds een priesterraad? Is er eventueel een advies van deze priesterraad?

Is alles koek en ei met erfgoed voor de herbestemming van de Kerk van Lampernisse?

Wij willen nogmaals beklemtonen, dat wij geen voorstander zijn van dit voornemen nl. een urnenkerk als herbestemming. Wij vrezen voor préhistorische -, 18de en 19de eeuwse toestanden, waarbij de rijken in de kerk mochten worden begraven De dood is voor iedereen gelijk en vanuit dit oogpunt streven wij naar uniformiteit. Een sprekend voorbeeld is de begraafplaats "Warande" in Torhout.

En wat met de Kerk van Kaaskerke, die deze meerderheid heeft verkocht? Dit is de kankerplaats van Diksmuide. Welke maatregelen gaat men treffen? De huidige, desolate indruk van deze site kan toch niet door de beugel. Bovendien is deze site één van de toegangspoorten van Diksmuide. Het streelt alleszins het oog!

Punt 22 : Technische dienst - Gebouwen - Chiro Leke - een nieuw jeugdlokaal

Idee2006 gaat dit uiteraard goedkeuren. Maar waarom moet dit allemaal zo lang op zich wachten? Volgens de meerjarenplanning was dit nieuw jeugdlokaal reeds voorzien een viertal jaren terug. Lijkt ons heel bizar. Spelen hier opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een rol? Bijgevolg lintjes knippen in 2018 over het hoofd van een jeugdbeweging en de leden, die reeds lang een nieuw dak boven hun hoofd moesten hebben.

Bijgevoegd punt:Open put in de de Alfons Van Heestraat

In de Alfons Van Heestraat ter hoogte van huisnummer 61 te Diksmuide-Beerst bevindt zich een open put van ongeveer een 150 à 180 vierkante meter. Deze put fungeert als buffer om het overtollige water op te vangen. Tot daar geen probleem! Maar er staat op vandaag geen omheining rond deze put. En daar schuilt bijgevolg een groot gevaar voor kleine kinderen. In deze wijk bevinden zich heel wat jonge gezinnen met kinderen. Hierbij vraagt Idee2006 met aandrang om een omheining te voorzien rond deze open put, opdat de veiligheid van spelende kinderen zou kunnen worden gegarandeerd.

Bijgevoegd punt : Kadaster van mandaten en inkomsten van politici

Idee2006 wenst nog het volgende aan toe te voegen. Na de resem schandalen en het zal wellicht nog niet eindigen, willen wij vooral transparantie over de mandaten en de vergoedingen, die daarmee gepaard gaan. Zoals wij reeds vroeger aansneden, delen wij de mening van de SP.A, waarbij wij een beperking wensen van het aantal mandaten, plafonnering en bijgevolg cumuls drastisch worden beperkt.

Hierbij vraagt Idee2006 nogmaals met aandrang en in het belang van de politiek en vooral van de burger om het totale pakket aan inkomsten vanuit de politiek, mandaten openbaar te maken. Want het behelst per slot van rekening belastingsgeld van de burger en de burger heeft recht wat er gebeurt met zijn geld.

Beste burgemeester, wij gooien niet met modder en wij voeren beleid en wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij nemen de handschoen op. De burger walgt op vandaag terecht van de politiek. Verder zwijgen over jou inkomsten uit allerlei mandaten kan moreel niet meer worden getolereerd. Besef dit toch zelf eens en geef het voorbeeld, opdat de politiek in een beter daglicht zou worden gesteld. Er is heel wat werk aan de winkel op dit vlak en u kan de voorzet geven! Kijk we geven u de kans in deze gemeenteraad uw inkomsten openbaar te maken. Doen, doen, doen aub!

Idee2006 zal blijven op dezelfde nagel kloppen. We zullen er maar aan beginnen!

Als burgemeester hebt u een gekende wedde van 64.728 euro. Daarnaast bekleedt u nog een aantal posten in intercommunales waarvan u tot nu toe niet wil zeggen hoeveel deze u opbrengen.

Infrax CVBA als bestuurder. Bestuur 14 leden

Bestuurdersvergoedingen : 41.812,16 ongeveer gemiddeld 2986 euro

Infrax West als voorzitter raad van bestuur

Bestuur : 34 leden

Bestuurdersvergoeding : 84.729,93 euro + 18360 + 27534 + 40047. Hoe vindt men hier de bomen in het bos? Er is nog een uitvoerend comité en nog een structuur in Brussel, waar u ook deel van uitmaakt. Kilometervergoeding?

Graag een woordje uitleg aub.

Dit is nog maar het begin. De volgende gemeenteraad zal Idee2006 een motie indienen, opdat ieder Diksmuids mandataris zijn inkomsten uit mandaten zou bekend maken en het aantal mandaten zou worden beperkt per politieker. Deze motie kan een referentie en een voorbeeld zijn voor alle gemeenten, steden, parlementen, gemeenschappen,...


29/05/2017

Punt 3 en 4 : Technische dienst - Algemeen - Onteigeningsplan Boterhalle

Idee2006 vraagt hierbij om deze twee punten af te voeren van de agenda. Wij willen eerst naar de Diksmuideling luisteren. De vorige volksraadpleging werd afgeblokt met een vermeend tekort aan 5 handtekeningen. Vandaag doet Idee2006 het huiswerk opnieuw. De respons is ongelofelijk! De misnoegdheid bij de burger is niet in te schatten en torenhoog. Wij strooien ook de mensen geen zand in de ogen, daar wij een ondergrondse parking onder de Grote Markt, voorgesteld door onze collega's N-VA zeker genegen waren. Maar we moeten eerlijk blijven. Dit voornemen is passé, daar de werken reeds gestart zijn voor de heraanleg van de Grote Markt.

Geloof nu éénmaal Idee2006, want wij staan in alle nederigheid gezegd heel dicht bij de bevolking. Wij horen heel veel en wij hebben vooral een luisterend oor En rechtstreekse democratie is een zegen voor de politiek, die op vandaag geconfronteerd wordt met aversie, apathie,… We weten wat er beweegt en leeft onder de Diksmuidse bevolking. De Diksmuideling wil een parking op de site van de Boterhalle. En niemand gelooft het alibi, met name wel een private parking, maar geen openbare parking door toedoen van onroerend erfgoed, met veel poeha verkondigd door de SP.a. Trouwens onroerend erfgoed heeft dit onlangs ook tegen gesproken. Zie de mail van onroerend erfgoed.

Ook het gegeven van de burgemeester, dat zij wel opteert voor een referendum wanneer het fusies behelst, leidt tot consternatie en verbazing bij de burger. En uiteraard bijgevolg een terechte vraag bij diezelfde burger! Waarom dan geen volksraadpleging voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt?

En inderdaad er beweegt iets bij de Diksmuideling! Idee2006 heeft met veel aandacht het infoblad gelezen dd van 19 mei 2017 van beweging.net nav "Frontmannen beweging.net West over de Rerum Novarum boodschap".

"Wij gaan voor verandering waar iedereen beter van wordt". En wij lezen volgende berichtgeving ! " Wij zijn niet bang van verandering maar vragen ons constant af wat beter kan en moet. En daarvoor komen we in beweging. Met kritische vragen. We willen dat mensen zich betrokken weten bij de uitbouw van onze samenleving. Daarom loopt nu een online bevraging op www.iedereenburgemeester.be. We stellen de vraag : Wat als jij burgemeester was, wat zou jij dan doen in je gemeente? Op www.iedereenburgemeester.be kan iedereen ideeën posten. Of reageren op andermans voorstellen. Ze zullen een rijke inspiratiebron vormen voor de concrete voorstellen". Waarom laat de Diksmuidse C.D.&V www.iedereenburgemeester.be niet fungeren over de invulling van de site van de Boterhalle voor langdurig parkeren? Lijkt ons heel bizar. Of is de Diksmuidse C.D.&V niet akkoord met het voornemen van Beweging.net? Of is er dissidentie? Wie gelooft deze mensen nog? Beweging.net, toch een politieke zuil van de C.D.&V. Idee2006 wil wel beklemtonen, dat wij niets tegen beweging.net hebben, integendeel! Beweging.net heeft immers ook zijn verdiensten, laat dit duidelijk zijn.

Punt 14 : Brandweer - Algemeen - Hulpverleningszone Westhoek - Financiële verdeelsleutel 2015-2023.

Idee2006 heeft gelezen en vastgesteld, dat Koksijde zich onthouden heeft omdat onze burgemeester het personeel voor de hulpverleningszone Westhoek momenteel gehuisvest in de Koksijdse kazerne, wil overhevelen naar Diksmuide. Dit is in Koksijde in het verkeerde keelgat geschoten. Welke gevolgen heeft dit en hoe moet het nu verder?

Punt 19 : Stemming intercommunales - Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem van de Diksmuidse oppositie bij TMVS

Idee2006 zal niet deelnemen aan de stemming in het kader van intercommunales - Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem van de Diksmuidse oppositie bij TMVS

Niet alleen de samenwerking met deze intercommunale watermaatschappij voor de bouw van een nieuw zwembad en sporthalle fronst de wenkbrauwen, maar als klap op de vuurpijl worden er nu posten gecreeërd.

Bovendien valt het wel op, dat de burgemeester de oppositie mee in bad probeert te sleuren van de mandaten. Iedere gemeenteraad is er nu een mandaat voorzien voor de oppositie. Wij zijn ook niet blind. Dit is een tactiek om zichzelf te verschonen. Maar deze vlieger en salamipolitiek gaat niet op.

Mondelinge vraag : Opnieuw ernstige polemiek tussen ANB, SOS Kustpolders en de landbouw!

Boeren worden gepest door overijverige natuurinspecteurs in de beschermde historische permanente graslanden.

Er is weer heel wat te doen over de bescherming van de historisch permanente graslanden.

SOS kustpolders beweerden hoog bij laag, dat deze bescherming geen impact zou hebben op de toenmalige en toekomstige bedrijfsvoering. Enkel omploegen van deze grasweiden zou niet meer mogen. Nu blijkt dat de natuurinspecteurs zich beroepen op artikel 7 van het vegetatiebesluit en heel wat boeren worden geconfronteerd met deze opstoot. Dit artikel impliceert echter een vegetatiewijzigingsverbod, niet meer behandelen met bestrijdingsmiddelen. Hoe moeten dan bijgevolg de boterbloemen, netels,… en vooral distels bestreden worden? Distels moet men zelfs bestrijden bij wet bepaald!

De landbouwer wordt hier koud gepakt en wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering. Dit is niet de afspraak. Idee2006 heeft echter in het verleden daarvoor verwittigd en aan de alarmbel getrokken. We hebben weeral eens gelijk!

Idee2006 heeft niets tegen natuur, integendeel! Maar het nog maar eens het levende bewijs, wanneer je een vinger geeft aan natuurpunt, nemen zij uw arm en bijgevolg heel uw lichaam. Dat mijn vrouw mijn lichaam neemt, kan ik alleen maar toejuichen, maar het moeten stoppen bij natuurpunt. Zij moeten zich houden aan de gemaakte afspraken en beloftes tegenover de landbouw. Wij moeten toch ook niet zeggen tegen de burger, hoe hij zijn tuintje moet bewerken?

Welke stappen heeft de Diksmuidse schepen voor landbouw gezet om dit aan te klagen en wat is er eventueel uit de bus gekomen?


24/04/2017

Punt 3 : Technische dienst - Wegen en waterlopen - Grote Markt - Renoveren van openbare verlichting en voorzien van kerstverlichtingsinstallatie - offerte infrax - goedkeuring

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar toch een aantal bedenkingen, opmerkingen.

Het behelst de kerstversiering en het kerstgebeuren over heel het grondgebied van Diksmuide.

Voor het hart van Diksmuide met de name de Grote Markt is de investering een goede zaak, maar de weegschaal naar de dorpen toe is verre van in evenwicht. De aankopen voor de kerstversiering voor het centrum is volledig ten laste van de Diksmuidse belastingsbetaler. De plaatsing ervan gebeurt door mensen van de technische dienst. De dorpen daarentegen dienen de kosten voor de kerstversiering voor 95 procent zelf op te hoesten en veel vrijwilligers moeten de koude, regen trotseren voor de plaatsing, installatie ervan.

Ook de discrepantie met de kerstmarkt in het centrum versus de kerstmarkten in Esen en straks wellicht in Beerst, kerstsmul in Vladslo, kerstdrink in Leke, kerstboomverbrandingen in Woumen, Leke en Keiem wil Idee2006 aan de kaak stellen.

Vanuit dit oogpunt suggereren wij om de subsidies voor deze gebeurtenissen op te trekken met 30 procent en wij willen naast de bevoegdheid centrummanagement ook de bevoegdheid "schepen voor dorpen" in het leven roepen!

Punten 14 en 15 : Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem vanuit de Diksmuidse oppositie IWVA en WVI

Wij staan niet te popelen voor de invulling van deze mandaten. Maar het is decretaal bepaald door de Vlaamse regering. En in alle nederigheid, ik denk, dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Ik ben immers sinds jaar en dag de grote pleitbezorger, opdat de Diksmuidse burger zou kunnen kiezen voor het goedkoopste, kwaliteitsvolle water, net als bij de elektriciteit. Trouwens, ik heb in het verleden een schrijven met deze prangende vraag gericht naar voormalig minister Johan Vandelanotte, maar wij hebben nimmer of nooit een antwoord ontvangen. Joost mag weten, waarom! Maar Idee2006 wenst volledige transparantie en voegt ook onmiddellijk de daad bij het woord. De vergoeding voor de IWVA behelst 210 euro per zitting. Voor één jaar, want de aanstelling is niet langer, impliceert dit 2362 euro. Deze dotatie maakt uiteraard ook deel uit van mijn belastingsaangifte en wij dienen wel 20 procent = 462 euro af te dragen aan de partij. Wij hebben immers geen mandatarissen (=schepenen, burgemeester, ocmw-voorzitter) in onze rangen. We kunnen enkel vaststellen, dat dit mandaat maar heel klein bier is tov onze mandatenkoningin, burgemeester, provincieraadslid Lies Laridon. Hetzelfde geldt immers ook voor ex-schepen, provincieraadslid Eric De Keyser, maar hij heeft tenminste de moed gehad om zijn inkomsten uit zijn mandaten bekend te maken.


27/03/2017

Toegevoegd punt: De exodus van openbare diensten en van bedrijven uit Diksmuide

De exodus van openbare diensten en van bedrijven, beiden met heel wat tewerkstelling voor de Diksmuideling, kennen een heel schrijnend en pijnlijk verloop op vandaag in Diksmuide. Voor de openbare diensten behelst dit bruggen en wegen, financiëndiensten, vredegerecht en wellicht Bpost. Want in dit geval, waarom zou het schepencollege opteren om de postparking te laten fungeren als openbare randparking. Wordt het gebouw van de NMBS definitief gesloten? Nochtans werd er reeds geruime tijd de idee geopperd door de oppositie om camera's op deze site te installeren. Het vredegerecht wordt behouden in Poperinge, nochtans veel minder centraal gelegen dan Diksmuide. Weegt Diksmuide politiek niet zwaar genoeg? Diksmuide bijt op alle gebied in het zand. Verder verlaat het volgende bedrijf Diksmuide. Elektro, energy Decat met meer dan 150 werknemers. De beschutte werkplaats uit Veurne komt zich niet vestigen in Diksmuide. Wat is er aan de hand met de firma Vanlerberghe? Zij breiden immers uit op de industriezone van Veurne.

En wat dan gezegd over de winkels! Het verdwijnen van de shoediscount werd nooit als een verlies beschouwd, ook niet toen Diksmuide nogmaals op een negatieve manier in beeld kwam met de sluiting van blokker. En het afkalven van de zogenaamde trekkers en betere boetieks gaat maar verder, zie maar naar de twee winkels van Antojo en de pijnlijke blijvende leegstand van het polderpand.

En de horeca klaagt terecht steen en been. De Grote Markt en de omgeving worden of zijn reeds een grote bouwwerf in de plaats van meer fasering van de werken. De blauwe zone is een feit, maar iedereen is vragende partij voor een parking met langdurig parkeren in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Hetzij ondergronds of op de site van de Boterhalle. Het levende bewijs, waren de 3000 handtekeningen, verzameld door vrijwilligers van Idee2006. Maar toch slaat het schepencollege deze smeekbede van de Diksmuideling en de horeca in de wind en blokt ditzelfde schepencollege een volksraadpleging af omwille zogezegd een tekort van vijf vermeende handtekeningen. En tot overmaat van ramp, dienen de horecauitbaters op eigen kosten hun terras te verwijderen en na de werken opnieuw te plaatsen.

We beseffen allemaal, dat de ring reeds 30 jaar terug moest worden bewerkstelligd. Maar ja, met één pennentrek werd deze ring van de kaart geveegd door de toenmalige CVP met op vandaag de nefaste repercussies voor de ontplooiingskansen van Diksmuidse bedrijven, handelszaken,… en het daarmee gerelateerde verkeersinfarct.

De aanleg van Zuidwestelijke omleidingsweg, waar Idee2006 nota bene ook zijn gewicht in de weegschaal heeft gelegd voor de realisatie, zal maar een halfslachtige oplossing bieden, zolang er geen alternatief is voor de A19. Zonder dit alternatief, zal de Zuidwestelijke omleidingsweg een aanzuigeffect genereren, waarbij Woumen, Pervijze en een deel van Kaaskerke het slachtoffer dreigen te worden. En al het zware vervoer in het kader van de aan- en uitvoer van producten voor de bedrijven, handelszaken, komende van de richting Oostende zullen nog altijd het kruispunt Stragier moeten trotseren.

Repliek over een zogezegde oproep aan de oppositie door de meerderheid om alle hens aan dek te roepen om het vredegerecht hier te behouden.

Nu, in alle bescheidenheid en eerlijkheid heb ik geen weet van deze oproep. Was ik eventueel niet aanwezig op deze gemeenteraad of is dit aan mijn aandacht ontsnapt? Als dit zo zou zijn, wens ik mijn excuses aan te bieden. De zwarte piet doorschuiven naar mijn collega's heeft ook geen zin, daar ik door een bepaalde krant een aantal vragen werd gesteld, waarbij mijn collega's niet waren betrokken.

Maar anderzijds toch een aantal bedenkingen.

 1. De liefde moet van weerszijden komen. Dat geldt voor een gezin, vereniging en zeker ook in de politiek. Je kan niet ontkennen, wanneer men een volksraadpleging, waarbij heel wat vrijwilligers de koude, wind en regen hebben getrotseerd, omwille van een tekort aan vijf vermeende handtekeningen afblokt, laat dit niet alleen een wrange nasmaak bij de burger na, maar evenzeer bij de mandatarissen.
 2. Laat één ding duidelijk zijn. Idee2006 is zeker niet rancuneus. Denken wij maar aan het pijnlijke verwijt en met de voeten vooruit van de burgemeester aan het adres van de oppositie omdat er weinig vaart kwam in het dossier van de Zuidwestelijke omleidingsweg. Niettegenstaande dit voorval, heeft Idee2006 zijn mandatarissen aangesproken om het dossier op de rails te krijgen. En met succes.
  Maar toch kon onze burgemeester niet nalaten om een voormalig minister van de OpenVld in haar boek of beter gezegd propagandastuk in diskrediet probeert te brengen, zonder dat de persoon in kwestie zich kon verdedigen. Dit is gemeen, decadent. Het propagandastuk bevindt zich op vandaag op het hoofdkwartier van de OpenVld en daar is men op zijn zachts uitgedrukt not amused met uw uithaal. Wij hebben niet nagelaten om uw toenmalige verkiezingsbelofte in 2006 (Zuidwestelijke omleidingsweg laten uitmonden op de Oudekapellestraat) na te sturen. De waarheid heeft immers zijn rechten. Maar dergelijke zaken komen een samenwerking zeker niet ten goede!
 3. Wat het vredegerecht betreft. Ik heb in de wandelgangen vernomen, dat onze burgemeester een onderhoud had met justitieminister Koen Geens in een poging om het vredegerecht hier te behouden. Als de meerderheid "eventueel" vraagt, dat iedere fractie zijn parlementairen zou aanspreken, dan veronderstellen wij toch, dat iedereen op de hoogte wordt gebracht, welke stappen er worden gezet. Dit is ook niet gebeurd!

Toegevoegd punt: Motie voor het behoud van de brandweer bijpost Leke

Er is op vandaag heel wat te doen over de brandweerhervorming. Niet alleen Veurne wordt daarmee geconfronteerd ( zie artikel ll), maar ook voor Diksmuide impliceert dit geen sinecure, daar Diksmuide meer dan 15.000 ha behelst. Naast een centrale hoofdpost, die nota bene heel goed en baanbrekend werk verricht is het voor Idee2006 ook van vitaal belang, dat de bijpost Leke op "post" blijft. Dit vanuit het oogpunt van zijn geografische ligging, dicht bij de E40 en gemakkelijk bereikbaar voor het noordelijke deel van Diksmuide (Leke, Keiem, Beerst, Vladslo, Stuivekenskerke) en een zuid-westelijke omleidingsweg zal op dit vlak ook weinig of geen soelaas bieden. Bovendien werd er in 2009 door toedoen van Idee2006 en toenmalig minister Annemie Turtelboom heel wat interventiemateriaal ter beschikking gesteld voor de bijpost Leke om acuraat bijstand te kunnen leveren vooral bij ongevallen op de E40 en in de nabije omgeving.

Idee2006 wenst deze ingeslagen weg verder te bewandelen. Vandaar dat wij opteren om een motie voor te leggen aan de gemeenteraad om naast de hoofdpost Diksmuide ook de bijpost Leke in het kader van de brandweerhervorming te behouden en te voorzien van alle faciliteiten.

Motie:

De gemeenteraad van Diksmuide vraagt met aandrang om naast de hoofdbrandweerpost Diksmuide, ook de bijpost Leke zeker te behouden omwille van zijn geografische ligging. Dit vanuit het oogpunt omdat de bereikbaarheid heel goed is naar de E40 en het noordelijk deel van Diksmuide toe

Idee2006 haalt zijn slag thuis. Na lang aandringen, keurde de voltallige gemeenteraad de voorgestelde motie goed. Een heel goede zaak voor de bijpost Leke en uiteraard ook voor de hele Diksmuidse brandweer. Aan de onderhandelingstafel in het kader van de brandweerhervorming is deze motie een duidelijk signaal en een meerwaarde. We zijn aangenaam en positief verrast.

20/02/2017

Punt 16 : Secretariaat-Algemeen- Toegevoegd punt door de voorzitter van de gemeenteraad o.g.v. artikel 215 van het gemeentedecreet- Kennisname van het verzoekschrift tot het houden van een volksraadpleging d.d. 25.01.2017 en kennisname van het nazicht van de handtekeningen-Vraag tot houden van een volksraadpleging-Weigering wegens onvoldoende aantal geldige handtekeningen.

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de parkeerproblematiek en het voornemen van Idee2006 daar een volksraadpleging aan te linken.

In eerste instantie zal Idee2006 weigeren om akte te nemen en wij wensen ook nog een amendement toe te voegen, waarbij nog eens de hoofdelijke stemming vragen.

Heel wat sympathisanten, medewerkers, militanten van Idee2006 hebben alles uit de kast gehaald, de regen, wind, koude getrotseerd, en jawel op vrijwillige basis en op eigen kosten om de broodnodige 3000 handtekeningen voor het afdwingen van een volksraadpleging nav de parkeerproblematiek. Het was en is geen sinecure. En dan stranden op een tekort van 5 vermeende handtekeningen. Er zijn overledenen, die zich op dit moment keren in hun graf, dat hun handtekening niet meetelt. En dan een medewerker, die n.a.v een tekort aan bladen van parking tijdens de huisbezoeken en die dan met de beste wil en voornemen op eigen houtje, een petitielijst van windmolens aanpaste in het kader van parking. Bijgevolg met een beetje goede wil, is er geen tekort!!!Maar ja...

Je kan inderdaad het decreet toepassen naar de letter, maar je kan ook een decreet toepassen naar de geest. Maar dit laatste staat blijkbaar niet in het woordenboek van deze meerderheid. Naar politieke perceptie toe, slaat deze coalitie een mal figuur. Er is op vandaag nochtans heel wat werk aan de winkel, zie een van de volgende punten over mandaten, om de politieke geloofwaardigheid op te krikken. Deze meerderheid heeft de mond vol van participatie en overleg. Maar als puntje bij paaltje komt, blijken dit holle woorden. Men laat meer dan 3000 mensen links liggen, die een volksraadpleging wensen en men heeft er alles aan gedaan om dit referendum te dwarsbomen. Nochtans zal rechtstreekse democratie, door toedoen van een volksraadpleging een van de actoren worden om de politieke aversie tegen te gaan.

Maar in 2018 zal deze meerderheid wel en zonder scrupules aan zijn inwoners vragen om te stemmen voor hen. En top of the build. De burgemeester claimde voor een referendum in de gemeenteraad van januari nav de vraag over eventuele fusies tussen de Stad Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. Maar als het gaat over een specifiek probleem, zoals de parkeergelegenheden, in haar eigen Stad. Dan geen referendum. Wie kan dit nog volgen en wie gelooft deze mensen nog. De Diksmuidse burger verdient inderdaad beter.

Idee2006 vindt ook, dat wij niet met gelijke wapens hebben kunnen strijden. Die 3000 handtekeningen verzamelen is gestoeld op vrijwilligerswerk. Daartegenover heeft het stadsbestuur acht ambtenaren, die door de Diksmuidse belastingsbetaler worden vergoed, aan het werk gezet om de controle uit te voeren over de handtekeningen. En er werd zelfs een nieuw computerprogramma aangekocht voor deze schrijnende operatie.

Voordat Idee2006 zijn amendement naar voorschuift, willen wij nog het volgende meegeven. Burgemeester Lies Laridon beweerde in de gemeenteraad van december hoog bij laag, dat de vraag voor een volksraadpleging dezelfde moest zijn, als op de petitielijst nl. " Is een publieke parking op de site van de boterhalle een goede optie om het verlies aan parkeermogelijkheden bij de heraanleg van de markt op te vangen" Bij de motivatie stond er echter eveneens "Als alternatieve mogelijkheid om het parkeergebrek op te lossen, dachten wij initieel aan een ondergrondse parking onder de markt". Nu blijkt, dat de burgemeester gelogen heeft. Het Vlaamse Gewest, agentschap binnenlands bestuur hebben wij om advies gevraagd. Onze voorzitter Idee2006 Claude Vindevogel is zelfs naar Brussel geweest om alles uiteen te zetten. Ik wil wel beklemtonen, dat voor hem daarmee geen dotatie en kilometervergoeding inherent was en is.

De commissie adviseert om de vraag te herformuleren bij volgende twee scenario's:

 • Eerste scenario : 'Als het gemeentebestuur niet kiest voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt, wilt u dan een publieke parking op de site van de Boterhalle'
 • Tweede scenario : de bevolking twee opties voorleggen
  1. Of de bevolking akkoord kan gaan met de optie om een ondergrondse parking aan te leggen onder de Grote Markt
  2. Of de bevolking akkoord gaat met de optie om een parking aan te leggen op de site van de Boterhalle

Idee2006 wil dus het tweede scenario, als amendement toe voegen en vragen daarover de hoofdelijke stemming om ieder gemeenteraadslid, schepen en burgemeester in eer en geweten te laten stemmen om het referendum alsnog te laten doorgaan. En nogmaals. Sol niet met de 3000 burgers en meer, maar respecteer hun wens, verlangen.


09/01/2017

Extra gemeenteraad: Parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de Grote Markt

Idee2006 wenst in eerste instantie een constructieve dialoog en wij vertalen dit in verzoenende taal.

Over het parkeerbeleid zitten wij weliswaar op een aantal punten op dezelfde golflengte.

 1. Iedereen wil de auto grotendeels van de Grote Markt weg. Dit impliceert weliswaar en uiteraard dat kort parkeren en stationeren zeker nog moet kunnen op de Grote Markt. Dit is naar onze mening een goede zaak, daar de Grote Markt in het verleden werd ontsierd door teveel geparkeerde voertuigen. Er bevinden zich heel wat mooie gevels en het stadhuis is heel mooi gerenoveerd. Dit zouden de aantrekkingspolen moeten worden voor het hart van Diksmuide.
 2. 2) We zijn akkoord met de randparkings voor burgers die eventueel opteren om hun wagen daar te parkeren. Aan de burger, particulier,… om die keuze te maken. Dit is persoonlijke vrijheid!

Maar, en is een heel grote "maar"!

Maar de burger is het oneens met het huidig parkeerbeleid. Zoveel is duidelijk. Wij hebben de regen, wind, koude getrotseerd om de mening van de burger te vragen omtrent het voorliggend plan. Van Lampernisse tot en met Leke. In vogelvlucht ongeveer een 20-tal kilometers, hebben de inwoners ruimschoots hun ongenoegen geuit. Idee2006 heeft de 3000 handtekeningen behaald, zonder volledig het centrum, al de dorpen en het platteland aan te doen. Als wij verder zouden doorgaan, dan behalen wij zeker de kaap van 5000 handtekeningen. Jawel, zo groot is het ongenoegen! Als dit geen signaal is, dan weet Idee2006 het niet meer! De burger wil een parking in de nabije omgeving van de Grote Markt.

Er zijn heel wat vraagtekens bij de adviezen van verschillende instanties. Denken wij aan de mail van onroerend erfgoed dd 23/12/2016. Een stedenbouwkundig attest dat enkel de vraag behelst voor een ondergrondse parking. Bijgevolg geen vermelding privaat of openbaar. Snel, snel ( 4/01/2017) advies gevraagd aan AWV voor een in- en uitrit via de Maria Doolaeghestraat en jawel in twee dagen is het advies binnen (6/01/2017). Is er intern en extern overleg geweest. En bijzonder bizar! Ongunstig met de volgende argumentatie " In de toekomst zal het oostelijke kruispunt N35-N369 ook voorzien worden van verkeerslichten. De tussenliggende zone wordt hierdoor een sas, in die zone is de doorstroming cruciaal is om de lichtenregelingen te laten functioneren. Hier verkeer laten in- en uitvoegen is dus niet gewenst. Bovendien is de N35 tussen de Adm. Ronarchstraat en de Koning Albertstraat tijdens de spitsuren verzadigd" dixit AWV. Wat nu met de brandweerwagenladder? Tijdens de spitsuren is het trajekt verzadigd en wordt de doorgang van de brandweer via de Maria Doolaeghestraat bemoeilijkt. De veiligheid in het gedrang. We vinden de bomen in het bos niet meer! Uitweg via de Adminiral Ronarchstraat, zoals voormalig centrummanager Claude Vindevogel veel vroeger suggereerde? Misschien eens vergelijken met de ondergrondse parking 't Zand in Brugge, waarbij het nog veel drukker is en de lichten en zelfs een rotonde elkaar opvolgen op heel korte afstand. Mijn collega heeft dit reeds ruimschoots aangekaart.

Beste collega's, hierbij nogmaals een warme oproep, zelfs smeekbede. Zoals mijn collega Jan reeds zei in zijn betoog. Waar een wil, is er een weg. Laten we stoppen met elkaar het leven zuur te maken in dit dossier. En vooral luisteren naar de bevolking en unizo. Ga voor een parking in de nabije omgeving van de Grote Markt. Dit is de wil van de burger. Wij hebben een mandaat van de kiezer gekregen en het is dan ook onze plicht naar de kiezer te luisteren. Het is als politieker toch geen schande om een visie bij te sturen. Integendeel, dan pas is de politiek groot en ben je als politieker heel moedig. Dit is ook nog gebeurd in het verleden. Een sprekend voorbeeld hierbij is de scholenkwestie geweest. Met overleg en luisterbereidheid kan je heel wat bereiken. Dit was laatsleden ook het geval met de samenkomst van het bewonersplatform Keiem, waarbij een heel gevoelige materie de steun kreeg van zowel jong als oud. Ik laat de eer over aan de bevoegde schepen om het item aan te kondigen.

Idee2006 stelt helaas en jammergenoeg vast, dat deze meerderheid niet mee wil stappen in een publieke parking voor de site van de Boterhalle. In plaats van de violen gelijk te stemmen en te luisteren naar de Diksmuideling, geeft deze meerderheid de pap in de mond van onroerend erfgoed, door te stellen dat met een in- en uitrit via de Kon. Albertstraat het gebouw van het vredegerecht zou worden BEZOEDELD. Een ding is duidelijk. Deze coalitie trekt alle registers open om een parking onder de Grote Markt of op de site van de Boterhalle onderuit te halen en de zwarte piet door te schuiven naar RO Vlaanderen en Onroerend erfgoed. En de wil van de burger laat men zonder scrupules links liggen. De burger verdient echter beter!

Referendum : Burgemeester Lies Laridon beweert, dat enkel en alleen de vraag, die op de petitielijsten staat, kan fungeren als officiële vraag voor het referendum. Dit klopt niet! Op de petitielijsten staat echter niet alleen parking voor de site van de boterhalle, maar ook "dat een ondergrondse parking onder de Grote Markt initieel een mogelijkheid is" (zie bijlage). Trouwens tijdens de gemeenteraad hebben wij het decreet voor de vraag nav een volksraadpleging nagezien en daaruit blijkt dat nuancering van de vraagstelling wel degelijk kan!!!