Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2019

16/12/2019

Woningbouwprojekt Wijnendalestraat

Het behelst hier de goedkeuring van een wegentracé, maar niet over een omgevingsvergunning.

We zullen de bezwaren onder de loep nemen en aan de hand daarvan zal het schepencollege een beslissing nemen. In voorliggend plan is er te weinig groen voorzien dixit SP.A en Groen. We zullen dit meenemen en we zullen nagaan of er nog wijzigingen mogelijk zijn. N-VA beweert, dat er teveel woningen worden voorzien op deze site. Oorspronkelijk wilde men 14 woningen bouwen. Wij hebben dit reeds tot 12 woningen gereduceerd. De opmerking van de N-VA lijkt ons wel heel bizar, daar zij toch de verkondiger zijn van co-housing!

Woningbouwprojekt Veurnestraat-Nieuwpoortstraat Pervijze

Het behelst hierbij opnieuw een goedkeuring van een wegentracé, maar niet over een omgevingsvergunning.

Opmerking van SP.A : Pervijze te ver afgelegen van het centrum Diksmuide. Openbaar vervoer te beperkt

Eric De Keyser heeft in het verleden het GRS goedgekeurd, waarbij Pervijze werd gecatalogeerd als hoofddorp. Op vandaag kent Pervijze een zeer goede florerende school. Wil men dit op peil houden, dan is het noodzakelijk dat er woningen worden bij gecreërd. Trouwens Pervijze heeft als dorp ook nog een aantal troeven. Zij beschikken over een apotheek, café, dorpswinkel, veearts, osteopaat, dokter,… Wij wensen Pervijze niet te laten dood bloeden. Over de IJzer beschikt enkel en alleen Pervijze nog over een dorpsschool. Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat het volledige Diksmuids grondgebied over de IJzer omgetoverd wordt in een Bokrijk!

En ook hier volgde N-VA de redenering van de SP.A. Heel bizar.

Herziening GRS (=gemeentelijk ruimtelijk structuurplan)

Het gaat hierover bijkomende industriegrond-ambachtelijke zone van ca 4 ha ter hoogte van Vinckier in de Oostendestraat.

Verder voetbal Leke 1 ha en inname voor een herlokalisatie van voetbalterrein Sp Keiem 2,5 ha. Deze herlokalisatie zou zich situeren ter hoogte van de Warande=begin Keiemdorpstraat en Oostendebaan N369. Dit vanuit het oogpunt om de licht- en geluidshinder voor de bewoners wijk te minimaliseren.

Compensatiegebieden HAG (=herbevestigen van agrarisch gebied)

Blauwe zone langs de Esenweg = ter hoogte van de Stokerijstraat wordt agrarisch gebied opp 7,5 ha en Blauwe zone AWV opp 2,5 ha (=enkel de percelen rond de verharde site)

Bijgevoegd punt AWV

Wat is er besproken geweest tijdens het overleg met AWV in november

 • Fietspaddossier Schoorbakkestraat
 • Fietspad Nieuwpoortstraat
 • Vernieuwen toplaag Klerkenstraat
 • Herstellingswerken Iepersteenweg N369
 • ZWO

De herstellingswerken aan de Iepersteenweg zijn inderdaad niet geslaagd. Maar dit ligt niet aan AWV. Het is immers de aannemer, die in de fout is gegaan. De aannemer werd aangemaand om de werken aan te passen en bij te sturen Nu, het niveauverschil tussen de verschillende betonvakken is grotendeels weggecijferd.

Inderdaad wij zijn vragende partij om de Iepersteenweg van een nieuwe toplaag te voorzien. Wij kunnen op vandaag daar geen timing op plaatsen, ook AWV niet. Het hangt inderdaad af van de financiële middelen, die ter beschikking worden gesteld door het Vlaamse Gewest. Ook de Steenstraat stuk tussen de Iepersteenweg en de Jonkershovestraat, weliswaar gemeenteweg is dringend aan vernieuwing toe. Wij willen toch beklemtonen, dat de mensen van AWV hun uiterste best doen. Het dossier van de ZWO hebben zij in een tijdspanne van 6 maanden opnieuw op de rails gekregen. Hoed af daarvoor. De bewering van Kurt Vanlerberghe, dat AWV opteert om eerst het middenstuk van de ZWO aan te pakken omwille van de beperkte financiële middelen zouden wij toch wat willen nuanceren. Het gaat immers om de verkeershinder te minimaliseren. Wij zullen samen met AWV ervoor zorgen, dat er voldoende financiële middelen voor handen zijn. Indien nodig zullen wij aankloppen bij de bevoegde minister Lydia Peeters. Niemand kan er zich immers veroorloven, dat de aanleg van ZWO in het blunderboek zou landen. Serene dialogen kunnen heel wat soelaas bieden.

Bijgevoegd punt : windmolens Kaaskerke-Nieuwkapelle

Wat de windmolens in Kaaskerke betreft, is het openbaar onderzoek nog lopende tot 27 december. Bijgevolg gaan wij het openbaar onderzoek afwachten en vanuit dit oogpunt dan advies geven.

Windmolens Nieuwkapelle ! Ik heb nog eens de vergunning van 2004 gescreend. In 2004 was dit een bijzondere procedure, waarbij het Vlaamse Gewest optreedde als vergunningsverlener. De Stad gaf gunstig advies. Ongunstig advies van Arohm Brugge omwille dat het op dat moment omstreden was om windmolens in te planten op ontginningsgrond. Maar de minister gaf uiteindelijk gunstig advies. Op vandaag liggen de kaarten anders. Enkel in kwestbare gebieden mag men geen windmolens lokaliseren. Bijgevolg vormt de ontginnigsgrond geen probleem meer. Maar de vergunningsverlener is op vandaag de Provincie. De Stad geeft advies, net als erfgoed, natuur en bos,…Het advies van erfgoed is enkel bindend indien ongunstig advies is gebaseerd op de strijdigheid met hun regels. Uiteindelijk geeft dan de Provincie advies, maar arohm Brugge kan weliswaar in beroep gaan en dan dient de minister voor omgevingsvergunningen uitspraak te doen.

Wij hoeven echter geen zoekzones naar voor te schuiven in het GRS. Dit was ook het geval niet voor de twee huidige windmolens aan de Put van Nieuwkapelle.

Ik wil ook de repliek van de N-VA weerleggen. Zij zijn tegen grote windmolens op land wegens het dure kostenplaatje maar zij zijn voorstander van windmolens op zee. De windmolens op zee zijn echter veel duurder in onderhoud omwille van zout,….Bovendien genereren deze windmolens heel wat elektriciteit, maar de distributie naar het binnenland vormt een groot probleem. Iedereen dient bezwaar in tegen de aanleg van een kabel in functie van de distributie.


25/11/2019

Geen tussenkomsten


28/10/2019

Punt 9: fietsenstalling

Zoals we allen weten is er de laatste jaren een toename van het fietsverkeer in onze stad, gelukkig. Derhalve is het meer en meer noodzakelijk om ruimte te voorzien om de fiets behoorlijk te kunnen stallen.
De fietsen van het personeel, gebruikers van het stadhuis en bezoekers aan horecazaken en winkels staan vaak urenlang in de regen. Daarom leek het ons aangewezen om in de buurt van het stadhuis een fietsenstalling te installeren.
We hebben uitvoerig alle mogelijkheden op de koer van en rond het stadhuis onderzocht en hebben daarvoor ook enkele keer met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de tafel gezeten.
De meest geschikte plaats die we samen hebben gevonden is aan de hoek van de Vanpoucke straat met de Sint Niklaasstraat, tegen de muur van het stadhuis. Deze locatie heeft een wel bepaalde historische, architectonische en stedenbouwkundige waarde. Mede op advies van het agenstschap hebben we dan beslist om een op maat gemaakte duurzame en esthetisch verantwoorde overkapping te plaatsen.
Door de stedelijke dienst openbare ruimte werd het lastenboek nummer 2019-129 van 06/08/2019 opgemaakt voor deze overheidsopdracht De inschrijver mag hiervoor een voorstel doen naar invulling hiervan. Hierbij is het belangrijk dat de voorgestelde fietsoverkapping een bepaald design uitstraalt die past bij deze belangrijke beschermde site en de omgeving. Een aanvulling van de bestaande architectuur van erker en omheining is aangewezen. De inschrijver dient zelf een keuze te maken van fietsenstalling onder de overkapping. Hierbij wordt rekening gehouden met de functionaliteit en duurzaamheid. De kostenraming voor deze aankoop bedraagt 33.000 euro, exclusief btw.
We denken dat iedereen zich hierin kan vinden en vragen dan ook uw principiële goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een fietsenstalling voor plaatsing in de Van Pouckestraat volgens de kostenraming van 39.930 euro, btw, transport en plaatsing inbegrepen.

Alle voorbereidende werken zoals: opbraakwerken, verwijderen van bestaande infrastructuur, funderingen, alle leveringen en materialen hieraan verbonden zijn opgenomen in posten van de fietsoverkapping, evenals het herstel van de bestrating achteraf.
Afmeting van de zone: ongeveer 8 x 2,50 m
Voor deze zone streven wij naar minimum 15 overdekte fietsplaatsen.
De constructie van de fietsoverkapping dient te zijn vervaardigd in thermisch verzinkt staal met poedercoating (corrosiviteitsklasse klasse C3 ) of andere gelijkwaardige metaalconstructie. Als dakbedekking wordt gekozen voor glas omwille van uniformiteit, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. Let wel: bij deze overkapping trachten we te streven naar grote openheid en zichtbaarheid zodat het licht en doorzicht niet belemmerd worden. Afhankelijk van de voorgestelde fietsoverkapping worden nieuwe fietsstaanders aangeboden die functioneel en duurzaam zijn en esthetisch passen. De fietsstaanders zijn vast geplaatst aan de constructie, in of op de grond.
De fietsstaanders zijn voorzien voor alle fiets- en wieltypes, zijnde gewone fiets t/m de mountainbike (eventueel één bakfiets).


30/09/2019

Punt 4 : Financiële dienst-Meerjarenplan-Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor het meerjarenplan 2020-2025

Ik vind de kritiek van de SP.a en de N-VA nogal goedkoop. Zij waren zelf uitgenodigd op het centraal kerkbestuur en zij hebben ook moeten vaststellen, dat je eerst hun fiat moet hebben en dat er bijgevolg weinig of geen andere oplossingen zijn.

Punt 32 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Huur kerstverlichting 2019-2022

Zowel het centrum als de dorpen komen hier aan de bak. Waarom huren? Naar mijn bescheiden mening heb ik toch wel wat ervaring. We kunnen niet ontkennen, wanneer men de kerstversiering afhaalt of wegbergt, dat er het volgend jaar schade is en moet men zelf bijgevolg de kosten ophoesten. We zullen dit later evalueren.

Punt 40 : Juridische en communicatiediensten – centrummanagement en lokale economie – opmaken en implementeren detailhandelsvisie en uitvoeren centrummanagement

Men gaat zich hier voordoen als heiliger of de paus. De kracht van de verandering bestond erin dat de N-VA in het verleden een attaché binnen haalde als steun naar de toenmalige burgemeester toe zonder enig examen of andere criteria. Diezelfde N-VA schreeuwde van de daken in de vorige legislatuur, dat het centrummanagement diende te worden ingevuld om de leegstand van winkelpanden aan te pakken. En ze hadden gelijk, want we kunnen niet ontkennen, dat er in 12 jaar heel wat leegstand is gegenereerd of berokkend. Bovendien hebben zowel SP.a, als N-VA een centrummanagement in 2003 goedgekeurd en helpen in het leven roepen. Verder lees ik ergens, dat de N-VA beweert, dat de 86 punten tekort schieten voor de zelfstandigen en zij wensen meer beleving. Allemaal elementen om dit punt zeker goed te keuren. Maar ja, het politieke spel hé!!!

Verder referenties voldoende!

Oudenaarde, Beringen, Lommel, Bilzen, Ieper , Poperinge, Roeselare… die eenzelfde criteria hanteren en waarbij de SP.a en N-VA in bepaalde bovengenoemde gemeenten of steden in de meerderheid zitten.

Kostprijs behelst ongeveer een 40.000 euro per jaar. Als je daarmee het handelsapparaat opnieuw op de rails krijgt is dit een peulschil. Er zijn immers gemeenten of steden, die jaarlijks meer dan 70.000 euro investeren in dergelijke constructie.

Als antwoord op het bijgevoegde punt aangebracht door Karline Ramboer:

1. Kunt u mij cijfers geven hoeveel zwerfpoezen er in 2019 al bij de samenwerkende dierenartsen zijn binnengebracht voor sterilisatie en castratie?

Cijfers tot eind juli 2019:

Sterilisatie: 9
Castratie: 8
Euthanasie: 7
In de maanden augustus en september zijn wel nog heel wat meldingen binnengekomen. Cijfers over deze maanden nog niet beschikbaar.

Ik kan wel melden dat de opdracht met de dierenartsen eind dit jaar afloopt. De goedkeuring van het vernieuwde gemeentelijk reglement komt volgende maand op de gemeenteraad. Daarna richten we onze vraag naar alle dierenartsen op grondgebied van Diksmuide. Zij die het project genegen zijn en graag willen meewerken, zullen dat opnieuw kunnen in een beurtrol. Er worden duidelijke afspraken gemaakt zodat de verschillende artsen zoveel mogelijk hetzelfde beleid doorvoeren.

2. Waar voorziet u die schuilhokken te plaatsen op Diksmuids grondgebied en hoe gaat u dit gecontroleerd voederen organiseren?

De twee gratis schuilhokken werden in de loop van vorige week geleverd in ons stedelijk magazijn. De hokken zijn tochtvrij en geïsoleerd, wat het welzijn van onze zwerfpoezen enkel ten goede kan komen. Het FSC- gelabeld hout dat ervoor gebruikt werd is geïmpregneerd en gelamineerd zodat het hok makkelijk schoon te maken is.

Een eerste schuilhok zal worden voorzien in het stadspark. De exacte locatie wordt in de eerstkomende weken bepaald samen met de milieudienst en mevr. Lucrese Vandenbussche, die op vandaag de katten al voedert in het stadspark. Zij zal dan ook een voederpasje en voeding krijgen en betrokken worden bij het bepalen van de beste locatie voor het schuilhok. We zorgen ervoor dat heel duidelijk gecommuniceerd wordt over het hoe en waarom van het plaatsen van dergelijk schuilhok en voederplaats.

De richtlijnen vanuit de Vlaamse regering zijn echter nogal onduidelijk over het aantal plaatsen waarop de stad gecontroleerd moet voederen. In een stad als Diksmuide (met dergelijk uitgestrekt grondgebied) wordt het zo wel heel moeilijk. Daarom hebben we voorlopig beslist om het tweede schuilhok achter de hand te houden. Als we in de eerstkomende maanden melding krijgen van een plek waar heel wat zwerfkatten zitten, zullen we in de buurt gericht een oproep doen naar iemand die de poezen wil voederen en wil instaan voor het onderhoud van het hok.

3. Voorziet u in het meerjarenplan nog acties i.v.m. dierenwelzijn? Bv. een premie voor sterilisatie of castratie van de huispoes wat zou kunnen bijdragen tot het verder verminderen van de kolonie zwerfpoezen? Of andere zaken?

Die zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Wel hadden we onlangs een overleg met mevr. Valerie Duweyn van vzw Poezelou uit Koekelare. Zij heeft op eigen houtje een klein kattenasiel uit de grond gestampt en helpt de gemeente Koekelare nu bij hun zwerfkattenproject. Alle kleine kittens (waar we nu vaak nergens mee terecht kunnen) worden in haar asiel opgevangen en grootgebracht. De kosten hiervoor worden integraal doorgerekend aan de adoptant. Het zou een droom zijn mochten we in Diksmuide ook iemand vinden die zo gepassioneerd is, maar het is helaas weinig realistisch. Sinds 01/04/2018 moeten katten in Vlaanderen immers voor de leeftijd van 5 maand verplicht gesteriliseerd worden. Ik vrees dat dat ervoor zorgt dat nog veel meer nestjes zullen gedumpt worden. Samen met het dierenloket onderzoeken we wel de piste en gaan we op zoek naar een oplossing voor de vele nestjes met kittens.


26/08/2019

Punt 9: Mobiliteit – Aanvullende verkeersreglementen-Gemeenteweg : Grote Markt. Links kan men afslaan richting Beerst, Keiem, Leke

Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om mijn ongenoegen, ontgoocheling  te uiten omwille van de laffe, gemene, decadente, respectloze criteria, die de N-VA met als koploper Mr Coupillie hanteerde op de sociale media naar aanleiding van dit verkeersreglement, dat een programmapunt is van Idee Diksmuide naar mijn persoon toe.  Ik heb u daar trouwens van verwittigd tijdens mijn vakantie. Van respect gesproken!

De meerderheid heeft in dit punt zijn verantwoordelijkheid genomen.  Wij, als politiekers hebben immers niet altijd de waarheid in pacht.  De verkeerscommissie met een aantal experts heeft zich gebogen over deze materie met dit positieve resultaat.

Punt 21: Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed : Duurzaamheid-uitleenreglement 10.000 herbruikbare bekers

De stad Diksmuide opteert hierbij om zijn steentje bij te dragen aan het milieu, klimaat,…, en vanuit dit oogpunt om het gebruik van plastiek te reduceren. Vanaf volgend jaar worden alle plastieken bekers geweerd op alle evenementen op het grondgebied Diksmuide

Wij opperen eveneens de idee om een mobiele vaatwasmachine aan te schaffen, daar deze herbruikbare bekers heel wat bijkomend werk voor de vrijwilliger genereert.  Maar dit is nog maar een idee en staat nog in zijn kinderschoenen.

Bijgevoegde punten :

Park op stelten – vuilnisbakken

Uw vraag is heel terecht en is zeker ook onze bekommernis.  We kunnen ingaan om wat meer vuilnisbakken te voorzien tijdens evenementen zoals een park op stelten.  Park op stelten was en is een succesformule, maar sommige aanwezigen hebben niet de attitude om vuilnis te deponeren in vuilnisbakken.  Je kan dit ook vaststellen zoals met een Keiem-kermis. Nog heel wat werk aan winkel, als je mij het vraagt!   Op de markt, daarentegen zijn wij geen voorstander voor bijkomende vuilnisbakken, omdat wij helaas en jammer genoeg moeten  vrezen voor misbruiken.

Stationsparking

Ook bij dit punt delen wij jullie mening. Nu, wij halen alles uit de kast om de parking netjes te houden en de herstellingen, zoals putten vullen, te doen.  Maar het is niet evident.  Ik geef dit ruiterlijk toe.  Natuurlijk is de parking van Infrabel. De bal ligt bijgevolg in hun kamp.

Aanpak droogteproblematiek

Wij zullen de vergunningen voor het aanmaken, delven van open putten  soepelder en gemakkelijker afleveren.  Vroeger deed men nog al eens moeilijk als het irrigatie behelste. Open putten genereren immers ook grondwater.  Zo opteren wij ook om eventueel buffers op vraag van de land- en tuinbouwer aan te leggen, maar daarvoor zullen wij overleg plegen met de provincie.

In het kader van duurzaamheid voorziet ons beleidsplan om een hemelwaterplan op te maken samen met fluvius.

Anderzijds heb ik toch wel een kanttekening bij het totale verbod voor captatie van water.

Dat men voor irrigatie een verbod oplegt is voor rede vatbaar.  Maar voor drinkwater voor de dieren lijkt mij toch wel een brug te ver. Niet iedereen is het eens met de visie van de gouverneur daaromtrent.  Trouwens capteren van water voor de dieren behelst heel wat minder kubieke meters water ivg met irrigatie.  De vrees voor verzilting is bijgevolg ongegrond.


24/06/2019


27/05/2019


29/04/2019

Kleine- en middelgrote windmolens in Diksmuide

Zoals jullie wellicht weten, heeft en is Idee Diksmuide altijd blijven kloppen op dezelfde nagel betreffende kleine- en middelgrote windmolens. Wij claimden reeds geruime tijd voor een bijsturing van het provinciaal beleidskader. Idee Diksmuide juicht dit inderdaad toe en op vandaag is er reeds een vergunning afgeleverd in Hulst voor een middelgrote windmolen van 50 meter hoogte op een landbouwbedrijf.
De Vlaamse gemeenschap heeft een tweede oproep gelanceerd daterend voor de periode van maart tot en met mei in het kader van subsidiëring van windmolens. Het gemiddelde subsidiebedrag behelst ongeveer een 35 procent van de investering. De investering voor een middelgrote windmolen bedraagt 330.000 euro, rekening houdende met nog een reductie door toedoen van het subsidiebedrag. In een zevental jaren wordt deze investering gecompenseerd. Een middelgrote windmolen heeft normaliter een levensduur van 20 jaar.
Voor Diksmuide genereert zo’n middelgrote windmolen ongeveer een 150.000 KW per jaar. Je dient dus een” redelijk groot-verbruiker” te zijn, daar men op vandaag geen overtollige elektriciteit via een windmolen mag produceren, die op het net zou worden gestoken.
Idee Diksmuide houdt er aan jullie daarover in te lichten. Op vandaag zijn er viertal aanvragen voor omgevingsvergunningen kleine-, middelgrote windmolens in Diksmuide. We hebben de wind in de zeilen.

25/03/2019

Punt 6 : Technische dienst : Kleinhandelszone Esenweg

Idee Diksmuide heeft zich in het verleden onthouden, in tegenstelling tot de bewering van Koen Bultinck (N-VA). Graag stoppen met de waarheid geweld aan te doen om vanuit dit oogpunt ons proberen in een slecht daglicht te stellen. Wij gaan op dit vlak de bouwmeesters scan niet volgen.

Punt 11 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – vergunningen – woningbouwbouwproject Kaaskerkestraat

Natuurlijk blijven wij vragende partij om meer private kavels te concipiëren. Maar we worden op vandaag geconfronteerd met de percentsgewijze (80-20) verhouding tussen de huur- en aankoopwoningen door toedoen van het decreet.

Punt 13 : Juridische en communicatiediensten – Algemeen - Naamgeving straat kleinhandelszone

Naar aanleiding van de opmerkingen van Koen Bultinck ( N-VA) repliceerden wij als volgt . Misschien was of is de optie Vlaamse Spoorwegstraat wellicht veel beter.

Punt 17 : IWVA

Wij blijven er voor gaan om het ganse grondgebied van Diksmuide te voorzien van drinkwater met de goedkoopste tarief

Bijgevoegd punt : Scan bouwmeester

De scan heeft inderdaad 30.000 euro gekost, waarvan 10.000 euro wordt gesubsidieerd.

Wij gaan de scan overmaken aan de werkgroep, die zijn op-, aanmerkingen mag meegeven.

Wij beschouwen eveneens de scan als een insteek in het kader van de opmaak van ons beleidsplan. We zijn inderdaad het niet alles eens. Vooral dat het project tuinwijk in overstromingsgebied zich zou bevinden doet toch wel de wenkbrauwen fronsen. Het gebied heeft immers nog nooit een overstroming gekend.

De kleinhandelszone niet noodzakelijk. Leg ons dan eens uit, waar je een Lidl gaat herlokaliseren in de winkelstraat Generaal Baron Jacquesstraat! Trouwens wat zou je aanvangen met de reeds afgesloten aankoop van de gronden Kerkfabriek Esen voor deze handelszone.

Er zijn op vandaag reeds tal van referenties op het grondgebied Diksmuide, waar boomlanen het uithangbord vormen.

Herverdeling van de ruimte = verminderen van parkeerplaatsen. Wij kunnen daar zeker niet mee akkoord gaan, daar meer dan 5000 Diksmuidelingen vragende partij zijn voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Dit is pas een duidelijk rapport van de Diksmuidse bevolking en daar gaan wij naar luisteren.


25/02/2019

Mondelinge vraag : gunstig advies voor de kapvergunning van 32 populieren.

De argumenten, die wij aankaarten kloppen wel degelijk. De veiligheid van mens en dier moeten wij garanderen. Heel wat populieren werden in het verleden gekapt uit het oogpunt van veiligheid. Hierbij refereren wij naar de N369(Oostendebaan), Wijnendaelestraat,… Vroeger moest de brandweer om de haverklap uitrukken bij windstoten om afgescheurde takken te verwijderen van het wegdek. Gelukkig bleven we gespaard van zware ongevallen. Wat de aantasting van het wegdek betreft, verwijzen wij hierbij naar het fietspad N369, ook het fietspad langs de IJzer, meer bepaald langs de linkeroever IJzer ter hoogte van de camping in Nieuwpoort. Ieder jaar wordt het fietspad, wegdek opgestoken door de wortels van populieren en dient men de wortels in het fietspad af te kappen.

Leeftijd van de populieren. 50 à 60 jaar? De populieren zijn dan over hun hoogtepunt heen. Een grondige snoeibeurt zou weinig of geen soelaas bieden. Het is het probleem enkel verschuiven.

Wij wensen deze vergunning niet te schrappen. Wij worden zelfs gesteund door jullie spitsbroeders van natuurpunt. En ik citeer nog het volgende uit de zondagskrant van een gerenommeerd politica Jinnih Beels : “Wij willen eerst de mensen doen groeien en daarna de bomen. Groen wil het omgekeerde”.

Ik lees ergens op sociale media, dat populieren 350 jaar kunnen worden. Graag het geboorteregister?

Wij hebben geen ontheffing op het VEN-verbod gehandhaafd. Keep it simple. Trouwens jullie tekenen beroep aan bij de provincie. Dus wordt het afwachten, maar ondertussen gaan jullie er wel voor zorgen, dat geen enkele burger nog een boom zal willen planten. Je krijgt immers op je dak, wanneer je de boom eventueel wilt kappen. Door toedoen van jullie handelswijze zullen er inderdaad geen bomen bijkomen. Het stemt tot reflectie! Uiteraard respecteren wij de milieuraad net als alle andere adviesorganen zoals de verkeerscommissie, enz,… En dit zal ook in de toekomst het geval zijn.

Een advies is nodig en goed , maar het is aan de bevoegde instanties om het advies grondig te analyseren en eventueel bij te sturen of te motiveren, waarom wij een bepaald advies niet volgen. Dit is democratie.

De beslissing rijmen met de klimaatdoelstellingen. Er worden sowieso nieuwe bomen aangeplant. Dus op dat vlak dien je weinig zorgen te baren. Bovendien zijn wij de grote pleitbezorgers voor alternatieve, hernieuwbare energie. Vanuit dit oogpunt dragen wij ruimschoots ons steentje bij tot de klimaatdoelstellingen

Bijgevoegd punt: Stopzetting van het project van de aanleg van camperparking Heernisse

Idee Diksmuide blijft bij zijn stelling, dat wij geen voorstander zijn van deze camperparking. Wij hebben dit ook duidelijk gemaakt aan onze coalitiepartner. Niettemin dienen wij te roeien met de riemen, die wij hebben. Het werd reeds goedgekeurd in de vorige coalitie C.D.&V – SP.a. Wij hebben beloofd, dat wij overleg zullen plegen met de uitbaters van het buitenbeentje. Vandaar dat onze optie is om het aantal voorziene camperplaatsen te reduceren. Wij hebben toch nog een bedenking. Wat bedoelen jullie met een betere plaats? Ons inziens is dit nogal dubbelzinnig, zelfs dubieus. En ik citeer nogmaals : “Wij roepen de nieuwe meerderheid op om een betere plaats te zoeken om een camperparking te ontwikkelen”. Mag dit dan met het belastingsgeld van de Diksmuideling en de West-Vlaming? Enig idee welke locatie jullie in petto hebben?


28/01/2019

Punt 1: Geurhinder Beerst

KLIERSTRAAT
 • Tijdens de laatste weken werden bij ons in totaal 10 klachten omtrent geurhinder ingediend. Alle klachten verwijzen naar het bedrijf gelegen langs de Klierstraat 4 in Beerst.
De klagers veronderstellen dat de geurhinder daar z’n oorsprong vindt… Voorheen werden bij ons nooit klachten ingediend. Deze klachten worden nu volop onderzocht door afdeling Omgevingsinspectie (vroegere milieu-inspectie) en zijn voor alle duidelijkheid op vandaag niet bewezen. Wij hebben alle klachten integraal aan Omgevingsinspectie bezorgd. Zij zijn ondertussen al twee keer extra langs geweest en volgen de zaak op de voet. Wij staan uiteraard in nauw contact en houden elkaar op de hoogte van alle ondernomen stappen.
 • In het handhavingsbesluit worden de bevoegdheidsverdelingen vastgelegd. Lokale toezichthouders zijn bevoegd voor toezicht op inrichtingen klasse 2 en 3 en voor niet- ingedeelde inrichtingen. Klasse 1- bedrijven vallen onder de toezichtsbevoegdheid van afdeling Omgevingsinspectie.
 • In het afgelopen jaar werden door Omgevingsinspectie 4 controlebezoeken uitgevoerd: maart 2018, april 2018, 2x in januari 2019. Voorlopig werd geen geurhinder vastgesteld die kon gerelateerd worden aan het houden van kippen. De klachten worden verder opgevolgd en er worden in de nabije toekomst nog een aantal inspecties gepland zodat op elk moment van de ronde kan worden nagegaan of er al dan niet geur waarneembaar is en of die geur hinderlijk is.
 • Wijzelf zijn vorig jaar ook langs geweest op het bedrijf, maar niet naar aanleiding van een klacht. Tijdens de volgende inspectie van Omgevingsinspectie gaat onze dienst mee ter plaatse.
 • Geuremissie wordt voornamelijk bepaald door:
  • Diersoort (kippen)
  • Diercategorie (slachtkuikens)
  • Aantal dieren en het stalsysteem:
   • Stal 1 en 2: systeem P- 6.4.: warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag
   • Stal 3 en 4: systeem P-6.3.:  grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren
  • kadaveropslag
 • Geurhinder is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals bv:
  • Klimatologische parameters, zoals bv. overheersende windrichting (ZW)
  • Moment in de cyclus
  Zowel het meten, berekenen als beoordelen van geur is een zéér complexe materie. Anderzijds staat het natuurlijk vast dat geurhinder een grote impact kan hebben op de levenskwaliteit van omwonenden.
 • Er zijn in de omgeving nog heel wat andere veeteeltbedrijven aanwezig, waaronder 4 andere pluimveebedrijven vergund:
 
 • Deze aantallen kunnen afwijken van de reële situatie, maar zijn de aantallen zoals op vandaag vergund.
 • Er zijn dus diverse gelijksoortige geurbronnen aanwezig in de omgeving. Deze bedrijven zijn gelegen in een ‘bronnencluster’. Hiervoor worden minder strenge normen gehanteerd dan voor geïsoleerd gelegen bedrijven.
 • Er wordt een cumulatieve toetsing uitgevoerd bij de indicatorwoningen aangezien er zicht binnen een cirkel rondom het bedrijf, bedrijven bevinden met veeteelt en dus gelijkaardige geuremissie. De geuruitstoot van de omliggende veeteeltbedrijven worden dus mee in beschouwing genomen.
 • MER- rapport (PRMER-2421)voor de uitbreiding van 84.000 slachtkippen tot 168.000 slachtkippen. Het studiegebied wordt vastgelegd (incl. veiligheidsmarge) met de geurgevoelige gebieden en objecten. De inschatting van de effecten naar geurhinder wordt op 2 manieren bepaald:
  • IFDM- modellering: de emissie- inschatting wordt berekend door het activiteitsniveau van de inrichting te vermenigvuldigen met de emissiefactor. Deze emissie wordt daarna omgezet in een geurconcentratie in de omgeving, d.m.v. een overdrachtsberekening (IFDM).
  • Vlarem II afstandsregels voor varkens en pluimvee: in functie van het aantal aanwezige dieren en het gebruikte stalsysteem wordt een bepaalde te respecteren afstand opgelegd tot nabijgelegen gevoelige gebieden.

IWVA : Punt 10 Verzoek verlenging duurtijd intergemeentelijke samenwerkingsverband -Goedkeuring

Hierbij wordt gevraagd om een nieuwe verbintenis aan te gaan voor een periode van 18 jaar voor de distributie van water. Diksmuide wenst daarop in te gaan. Bovendien nog een duidelijk citaat, dat voor Idee Diksmuide van vitaal belang is. Op bladzijde 3 staat duidelijk en ik lees voor : “Ook aan de hand van de financiële analyse motiveren we een verderzetting van de IWVA in de huidige vorm. Indien de mogelijkheid zich zou stellen om ook de resterende deelgemeenten van Diksmuide op te nemen, heeft dit een positieve impact op de totale kasstroom”. Wij wensen immers gelijke tarieven op het grondgebied van Diksmuide. En voor ons part, mag de goedkoopste leveren. Dit komt enkel en alleen de Diksmuideling ten goede.