Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2020

21/12/2020

Punt 9: Opheffen zwaluwsubsidies

Als wij de financiële balans opmaken en het administratieve luik onder de loep nemen betreffende deze subsidies lijkt dit voor ons niet meer zo evident. Het sop is de kolen niet meer waard.

Wij zijn ervan ook overtuigd, dat er niemand een zwaluwnestje zal verwijderen, omdat de subsidie niet meer zou worden gehandhaafd. Iedereen draagt immers dit vogeltje een warm hart toe.

Wij zijn iedereen dankbaar, die zich wil ontfermen over de zwaluwen. Een zwaluwborrel zal zeker nog mogelijk zijn.

Verder willen wij toch de aandacht op vestigen, dat het stadsbestuur wel degelijk inzet op biodiversiteit. Hierbij refereer ik naar de recente, succesvolle bijenwandeling. We hebben logistieke steun gegeven voor het bijenhotel ter hoogte van Tervaete.
Diksmuide heeft tijdens de laatste vijf jaren goud behaald voor zijn bebloemingsactie en daarmee wordt de bijenpopulatie gelinkt.

We hebben dit jaar 19.450 euro gesubsidieerd voor de aankoop van gronden door natuurpunt. Vanuit dit oogpunt helpen wij de Blankaart met de uitbreiding van 4,5 ha, waar de biodiversiteit hoogtij zal vieren.

Wij uiten toch de bedenking, dat wij op vandaag vooral de focus leggen op de bijen in het kader van biodiversiteit. In een later stadium komen misschien de salamanders aan de beurt. Wie weet! Altijd maar één of ander soort erbij nemen en een andere subsidie niet opheffen, is van het goede teveel en is budgettair niet verantwoord.
Dit fenomeen manifesteert zich veelal bij particulieren, gezinnen. Je verkoopt iets om iets anders te kopen!

Punt Meerjarenplan aanpassing 2

 1. De ondergrondse vuilnisbakken en de huisvuilophaling zal vorm krijgen tegen 1 januari 2022
 2. Kunstgrasveld Keiem. Er is onlangs een overleg geweest met Omgeving Vlaanderen, de Provincie, DLV en het stadsbestuur Diksmuide, hoe wij dit dossier dienen verder aan te pakken. We kunnen immers ons niet veroorloven, dat bij goedkeuring door de deputatie, Omgeving Vlaanderen nog eens in beroep zou gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als dit zou gebeuren, zakt het geheel als een kaartenhuisje in elkaar. Binnenkort nemen wij een beslissing hoe wij het dossier verder op de rails krijgen om tot een goed einde te brengen. Maar het is op zijn zachts uitgedrukt geen gemakkelijke oefening.
 3. Stand van zaken GRS-Partiële herziening. Wij hebben eerst eens gepolst bij de gemeente Moorslede om na te gaan hoe zij die partiële herziening aanpakken en invullen. Wij gaan refereren naar Moorslede, maar wij zullen heel alert zijn en laten checken door anderen instantie, opdat wij het huiswerk niet zouden moeten opnieuw doen. Normaal gezien zullen wij een voorontwerp hebben tegen eind januari. Ik wil ook meegeven, dat voor de herlokalisatie van voetbalveld SP Keiem men nu reeds kan starten met de opmaak van een RUP, niettegenstaande de partiële herziening nog niet voltooid is.
 4. Riolering - Klimaat - Hitte & Droogte. Wat de riolering betreft, dient men in eerste instantie subsidies te genereren van VMM. Sommige dossiers staan reeds lang op de rol, maar worden pas jaren later uitgevoerd, omdat de nodige centen van de VMM niet voor handen zijn. Denken wij hierbij maar de Keiemdorpstraat. Was reeds voorzien in 2005 en kende pas de uitvoering in 2017. De Beerststraat staat reeds op de agenda in 2004 en staat op vandaag nog altijd op de rol. In deze legislatuur zal men naast de Stovestraat-Wilgendijk, ook opteren voor de Galileistraat, Jonkershovestraat, stuk Iepersteenweg en de Grintweg.
  Klimaat. De CO2 uitstoot terugdringen of beperken. Wij hebben een energieplan. Reeds acht kleine windmolens hebben wij gunstig geadviseerd. Wij starten met de opmaak van een RUP voor de site rond de Put van Nieuwkapelle om de huidige twee grote windmolens verder te kunnen vergunnen en opteren om twee à drie grote windmolens bijkomend in te planten. Deze site is op vandaag ontginningsgrond en biedt wellicht een beter perspectief, dan in Kaaskerke waarbij de inplanting voorzien was in waardevol agrarisch gebied. Zelfs Antwerpen opteert nu voor grote windmolens in de omgeving van de haven.
  Droogte.Door de waterpeilverhoging in de Blankaart, kunnen er op vandaag 400 ha overstromen. Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen in het kader van vijvers, open putten,…, zijn wij heel soepel. Beiden zijn immers in functie van infiltratie en wordt er grondwater gegenereerd.
 5. De ware toedracht van de schuld! In 2019 zijn wij gestart met 20 miljoen stads-ocmwschuld. Maar de leasing, schuld van 15 miljoen euro via Farys diende nu ook mee opgenomen te worden. Dus behelst dit een totaal bedrag van 35 à 36 miljoen euro. Nu is dit voor iedereen transparant en zo hoort het ook. Toen wij aan de andere kant van de tafel zaten, hebben wij altijd gezegd, dat voorliggende budget in de vorige legislatuur niet klopte en dat men de burger een rad voor de ogen draaide.

05/12/2020

Nooit Genoeg Met Groen!

Naar aanleiding van een artikel “open brief aan Marc Deprez” en de posts op sociale media door twee bezorgde burgers van Groen ( hoewel ik twijfel, als die twee individuen het volle draagvlak hebben van de partij Groen) wens ik toch als volgt te reageren en de juiste weergave op een hoffelijke toon mee te geven.

Lees de volledige repliek op mijn Facebookpagina


30/11/2020

Punt: energiepremie

Vorige gemeenteraad werd dit punt afgevoerd naar aanleiding van een aantal opmerkingen door de oppositie.

Punt: nieuw reglement dakisolatie

Het stadsbestuur Diksmuide engageerde zich om de totale CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Dit willen we oa behalen door te investeren in het dakenpatrimonium van Diksmuide. Want door te isoleren kun je energie besparen. Zo’n 66 % van het totale energieverbruik van een woning gaat naar verwarming en zo’n 30% van de energie gaat verloren via het dak. Vandaar dat we als bestuur nog meer willen investeren in goed geïsoleerde daken. Vanaf 2020 kunnen woningen of appartementen die in 2020 geen dakisolatie hebben, kunnen ongeschikt verklaard worden. De minimumnorm voor dakisolatie wordt uitgedrukt in een een R-waarde nl 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt. Wat overeenstemt met een isolatielaag van 3à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal). Een povere minimumnorm, vandaar we aan het huidige isolatiereglement niet veranderen. Wie het dak van zijn woning isoleert kan nog steeds een premie aanvragen. Voor een R-waarde van 4,5 m²K/W bedraagt de 250 euro, wie extra isoleert tot een R-waarde van 5,5 m²K/W kan een premie aanvragen tot 600 euro.
Om iedereen voldoende te stimuleren om voldoende isolatie te plaatsen voegen we een extra premie aan toe! Inwoners die een winddicht onderdak plaatsen of hun dakstructuur aanpassen om correct te kunnen isoleren kunnen een premie aanvragen voor winddichtonderdak en/of dakstructuurwerken. Sommige oudere woningen kunnen niet op een correcte manier geïsoleerd worden en hier willen we extra op inzetten.
Wie de Vlaamse renovatiepremie aanvraagt voor de categorie dak krijgt een extra premie bovenop van 20% met een max van 1.000 euro. Wanneer je als aanvrager nog eens tot de prioritaire doelgroep van de Vlaamse energielening behoort kan deze premie oplopen tot 80% met een max van 3.000 euro. Uit een studie van het VEA in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 uit 2007 blijkt dat ouderen en eigenaars die behoren tot de laagste inkomensgroep, over het algemeen in woningen wonen die het minst energiezuinig zijn en dat zij de laagste bereidheid tonen tot het doen van investeringen. Met deze toevoeging maken we ook werk van een rechtvaardig premiebeleid.
Dakisolatie zou in geen enkele woning mogen ontbreken! Dergelijke investering is meestal op enkele jaren terugverdiend dankzij premies en de lagere verwarmingskomsten. Tevens blijven we ook inzetten op goede begeleiding en kun je gratis beroep doen op het advies ‘duurzaam (ver)bouwen en wonen’ van Acasus (het inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam wonen, bouwen en renoveren in West-Vlaanderen) en de gratis renovatiebegeleiding van het energiehuis DVV Westhoek

Bijgevoegd punt: boscongres

Was er iemand van het gemeentebestuur aanwezig op het boscongres? De uitnodiging was specifiek gericht naar burgemeester en schepenen. Vanuit Diksmuide was niemand aanwezig. De presentaties die achteraf verspreid werden, werden wel met veel aandacht doorgenomen. Nu, er zijn 300 honderd burgemeesters of schepenen, waarvan er iets meer dan een 100 tal aanwezig waren. Dus we zijn geen uitzondering op de regel!

Welke inzichten zijn er daardoor gekomen bij het gemeentebestuur? Welk engagement wenst men hier op te nemen?

We hebben met veel aandacht de ambities van de minister doorgenomen: ze wil graag 4.000 ha extra bos in Vlaanderen tegen 2024, en 10.000 ha tegen 2030. Dit vanuit de ambitie om meer en kwalitatiever bos te realiseren in Vlaanderen dat nabij en bereikbaar is voor iedereen. Zo’n 750 hectare daarvan moet gerealiseerd worden door de lokale besturen.

Als stadsbestuur staan we inderdaad voor een aantal uitdagingen:

 • De keuze van aanplant bomen op openbaar domein staat onder druk: blijven we kiezen voor streekeigen soorten of kiezen we voor uitheemse soorten die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering, extreme droogte,…
 • Geen bos zonder grond: De vraag om de aanplant van een stadsrandbos komt al jaren geregeld terug op de agenda. Voorlopig werd hiervoor nog geen locatie geschikt geacht.
 • De aanplant van bomen in het buitengebied (lees: agrarische bestemming) is absoluut niet evident (denk bv. aan de aanvraag voor het Galileibosje, die we al stad van in het begin zo goed als mogelijk actief mee ondersteund hebben, maar waarvan de beslissing nog steeds hangende is bij de Raad van State).
 • Nog ruimtelijk: er zijn een aantal locaties in Diksmuide waar de aanplant van een bos absoluut niet wenselijk is en zelfs niet vergunbaar: denk bv. aan de Handzamevallei, Vlavlakte,…
Maar: we nemen de vraag van de minister wel au sérieux en gaan dus op zoek naar oplossingen.

Zijn er concrete initiatieven voorzien op korte en langere termijn?

 • We zijn als bestuur van mening dat alles start met een goed onderhoud van hetgeen er op vandaag al is, aan boombestand dan wel te verstaan. Daarom werd in samenwerking met Vives een inventarisatie uitgevoerd van alle openbaar groen. Hieraan wordt dan een beheerplan gekoppeld zodat we jaarlijks makkelijker aan de slag kunnen qua onderhoud.
 • In de stedelijke milieuraad wordt bv. volop gediscussieerd en gezocht naar een evenwicht tussen het aanplanten van inheemse soorten (waar we altijd voor geopteerd hebben) en soorten die beter bestand zijn tegen droogte en klimaatverandering. We hebben zowel daar als op de dienst openbare ruime heel wat expertise aan boord en werken richting een gedragen plan.
 • Ook op de vraag van de bosgroep om een infomoment te organiseren rond bosaanplant en -uitbreiding gingen we in. We hadden een afspraak gepland met de Bosgroep IJzer en Leie om:
  • Enerzijds te onderzoeken of er bij de stad evt. mogelijkheden zijn om een natuurlijk bos, speelbos, geboortebos,… aan te leggen. Ondertussen werd de Bosalliantie (ANB, Dept. Omgeving, INBO en VLM) in het leven geroepen om bosuitbreiding in steden en gemeenten verder mee te begeleiden.
  • Anderzijds de bevolking te informeren rond de bosgroepwerking en bebossing door het organiseren van een lokaal infomoment.
  Mede door corona en doordat de betrokken medewerker bij de bosgroep ondertussen is vertrokken, werden beide zaken uitgesteld. Die zullen terug opgenomen worden.
 • Binnen de samenwerking met het RLW trachten we elk jaar ook een nieuw project op poten te zetten. Dit jaar worden bv. in de Moerestraat 57 bomen aangeplant, weliswaar in lijnverband. Los van deze samenwerking worden door de dienst openbare ruimte ook jaarlijks heel wat bomen extra aangeplant (denk bv. aan de herinrichting van de Keiemdorpstraat).
 • De jaarlijkse groencampagne waarbij inwoners bomen en hagen aan voordelig tarief kunnen aankopen, zal uitgebreid worden met een extra pakket specifieker gericht naar stadstuintjes, omdat we ook hier extra willen inzetten op vergroening.
 • We onderzoeken volop de piste om net zoals in Brugge bomen aan te bieden aan particulieren. Via hun project ‘Ik wil een boom’ kun je enerzijds suggesties doen voor aanplant op openbaar domein, en anderzijds kun je bij de stad een gratis boom bestellen om in je voortuin en waar het niet kan eventueel in de achtertuin te planten. De uitwerking van het project werd vorige week door het schepencollege besproken.

Wenst het gemeentebestuur gebruik te maken van de mogelijkheid om beroep te doen op deze subsidies?

Voor lokale besturen werd de bebossingssubsidie verhoogd tot 0,54 euro per vierkante meter. Die subsidie kan voor alle bestemmingen worden aangewend met uitzondering van industriegrond. Ook landbouwgrond komt in aanmerking op voorwaarde dat het gaat over percelen tussen 25 en 50 are, aansluitend op bestaand bos. Daarnaast komt er een aankoopsubsidie voor toegankelijk bos. Die bedraagt 75% van de aankoopsom met een maximum van € 5/m². Er komen ook extra subsidies via specifieke projectoproepen zoals bv. Natuur in je buurt.

Als dus een concreet voorstel op tafel komt of een concreet project uitgewerkt wordt, zullen wij hier volop op inzetten.
We kijken alvast met veel belangstelling uit naar de grondenbank bebossing die zal opgezet worden. Dat kan het probleem voor het vinden van een geschikte grond alvast verhelpen.

Zal meer natuur en bos ruime aandacht krijgen in het toekomstige RUP?

In de nieuwe partiële herziening van het GRS (procedure moet nog opgestart worden) zullen slechts een zeer beperkt aantal punten onder handen worden genomen. Het zal hierbij dus gaan om een aantal zaken die het stadsbestuur cruciaal vindt om mee te nemen (denk voetbalsite Keiem, reconversie site AWV, … doch hierover moeten nog definitieve knopen worden doorgehakt).

Wij steunen eveneens het voornemen voor een aanplanting van een bos in de Galileistraat. Jammer genoeg loopt er een procedure tegen deze aanplant bij de Raad van State. Wij opteren om ons juridisch bij te staan, dat ook handenvol geld kost, vanuit het oogpunt om onze gram te halen.

Wijzigingen inzake ontwikkelingen voor bijkomende ruimte voor bos en natuur zullen in principe niet opgenomen worden in de geplande partiële herziening. Eenmaal de partiële herziening een feit is, kan de procedure tot opmaak van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (opvolger van het GRS) worden opgestart. Dat beleidsplan zal bestaan uit één strategische visie en verschillende beleidskaders. Één van die beleidskaders zou dan bv. kunnen handelen over natuurontwikkeling en bos.

Ik zou als volgt concluderen. 10 ha bos bij creëren is niet zo evident op het grondgebied Diksmuide. De parameter, dat de oppositie hierbij hanteert, klopt niet. Als het agrarisch gebied behelst, geeft de afdeling Land en Visserij altijd ongunstig advies. Verder zal ANB eveneens niet tolereren, dat het typerende open landschap in Diksmuide zou worden aangetast. Hierbij verwijs ik naar de komgronden Lampernisse, IJzervallei, Handzamevallei , Bethoosterse Broecken, Viconiaputten, Waleweiden,…
In het verleden en op vandaag worden er wel overgangsgebieden reeds ingevuld voor bos. Hierbij refereer ik naar het percelen in de nabije omgeving van het Praetbos. Het perceel langs de Brugse Heirweg, niet ver van de Gistelweg en op de hoek Houtlandstraat-Brugse Heirweg. Wij gaan ook de mogelijkheid verder onderzoeken om kleine bosjes te stipuleren, zoals de N-VA in één van de vorige gemeenteraden suggereerde voor de site van het Chiroheem-KLJ lokaal Esen. Er worden nog andere locaties onderzocht.

Bijgevoegd punt: subsidies buffers, klimaatdoelstellingen

Benutting klimaat- en natuursubsidies

1. Eind oktober 2020 lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een subsidiemogelijkheid voor lokale hefboomprojecten "Natte Natuur" in het kader van gebiedsontwikkeling.

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, nodigde het Departement Omgeving lokale overheden uit om in geselecteerde bovenlokale gebiedsontwikkelingsprocessen een ‘lokaal hefboomproject Natte Natuur’ te realiseren. Met deze subsidiemogelijkheid wil het departement mee haar schouders zetten onder de verhoogde inspanningen van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en waterschaarste zoals die zijn samengevat in de Blue Deal.

Basiselementen van deze nieuwe subsidiemogelijkheid zijn:

 • De oproep is volledig gericht naar gemeenten en provincies waarvan het grondgebied deel uit maakt van het werkingsgebied van de bovenlokale gebiedsontwikkelingsprocessen die vermeld worden in het reglement.
 • Doel is de realisatie van natte natuur die minstens 10 jaar lang in goede staat behouden blijft.
 • De subsidie bedraagt maximaal 75% van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting: uitgaven voor investeringen voor aankoop van gronden, materiaal en plantgoed en uitgaven voor werken/uitvoering op het terrein en projectcoördinatie ter realisatie van de natte natuur.
 • Het lokaal hefboomproject Natte Natuur moet binnen de 3 jaar gerealiseerd zijn.

Het klopt dat Diksmuide in één van de gebieden ligt die aanmerking komen, nl. de kustzone. Het is maar één van de kanalen via dewelke minister Demir haar Blue Deal-middelen inzet. Zo heeft de provincie enkele projecten ingediend maar dan specifiek gericht op waterconservatie en -infiltratie. Er is bv. ook een oproep geweest voor onthardingsprojecten, enz. enz.
In de vraag wordt specifiek verwezen naar de landbouwers die nood hebben aan bijkomend water, vooral voor irrigatie. De oproep ‘natte natuur’ was niet zozeer gericht op spaarbekkens voor bv. captatie voor irrigatiewater. Maar echter wel op het creëren van bijkomende natte natuur ifv vertraagde infiltratie, aanvulling van de grondwaterlagen en verhogen biodiversiteit, al heeft alles een link met elkaar.
Er werd onlangs door de Provincie een Strategisch project IJzer- en Handzamevallei ingediend. Diksmuide is één van de 20 (!) partners die mee een ‘letter of support’ heeft ondertekend, hier omtrent is echter nog geen verder nieuws. Half december zou minister Demir de goedgekeurde projecten bekrachtigen via MB. Afwachten en duimen dus. Indien goedkeuring betekent deze subsidie de aanwerving van VTE projectcoördinator die de motor van het Strategisch project moet worden, en moet zorgen dat we met alle partners een programma uittekenen en uitvoeren. Daarnaast is er de mogelijkheid tot max. 500.000€ grondverwervingssubsidies voor strategisch belangrijke percelen.

Binnen dit project zijn voor Diksmuide 2 van de 3 focusgebieden van belang, nl. Blankaartbekken en Handzamevallei. Zo is de Handzamevallei een zoekzone voor meer grootschalige bufferbekkens, net omwille van de intensieve groententeelt in de regio. Dit kadert in de opmaak van het zogenaamde ‘provinciale waterplan’ . De belangrijkste ambitie van het strategische plan in de Handzamevallei is het onderzoeken en zoeken van consensus voor een gecontroleerde verhoogde peilsturing vanuit de IJzer, ifv de natuurdoelstellingen in de vallei, maar eventueel ook voor het ophouden van water in een grootschalig bekken/infiltratielagune. Dit zou dan een captatiepunt kunnen worden. Locatieonderzoek en technische haalbaarheid dienen natuurlijk eerst worden onderzocht. Maar in het strategisch plan zouden we dit kunnen doen + ev. verwervingen + realisatie. Of dit allemaal lukt in de drie jaar dat het project loopt, dat zien we dan nog wel. Voor alle duidelijkheid : dit hoeft ook niet per se in de vallei zelf; het is misschien aangewezen om dit meer stroomopwaarts te zoeken aan de beken die in de Handzamevaart uitmonden.
Los van de goedkeuring van dit strategisch project, zou de stad, samen met de provincie en alle andere partners verdere stappen willen nemen. Want het is zo dat er in de komende jaren nog meer Blue Deal-middelen beschikbaar zullen komen. Als wij met de provincie, VMM, polderbestuur, ANB, landbouwers, …. tot een akkoord komen voor een ‘waterproject’ in de Handzamevallei, dan kunnen we dat meteen indienen wanneer er zich nieuwe kansen tot subsidie voordoen. Voortdoen dus is de boodschap en kansen grijpen indien ze zich aandienen!
In de rand van deze vraag zijn we als stadsbestuur ook bezig met de opmaak van een hemelwaterplan. Hierbij werken we een visie uit om onze stad water- en klimaatbestendig te maken. Een hemelwaterplan dient aanzien te worden als een instrument, niet zozeer om maatregelen wettelijk af te dwingen, maar om als insteek te dienen bij het vaststellen van ruimtelijke beleidsplannen, uitwerken van erosieplannen, gemeentelijke verordeningen, beoordelen van vergunningsaanvragen…. Het hemelwaterplan focust zich voornamelijk op het kwantitatief beheer van hemelwater. In een hemelwaterplan wordt een visie uitgewerkt om zowel de gevolgen van wateroverlast als verdroging te beperken. Er wordt dus niet enkel gefocust op knelpunten en mogelijke oplossingen voor wateroverlast, maar er wordt ook zoveel mogelijk gezocht naar win-win maatregelen die ook ten goede komen aan de droogteproblematiek, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van infiltratie en creëren van blauwgroene netwerken binnen de stad.
We opteren toch zoveel als mogelijk om privé-initiatieven te promoten naar land- en tuinbouw toe. Immers bij de aanleg van een buffer op openbaar domein met gemeenschapsgeld, zou dit wel eens de discussie kunnen aanwakkeren tussen captatie van irrigatiewater voor de land- en tuinbouw en anderzijds de stelling van natuurbewegingen, dat het waterpeil van deze buffer dient te worden gegarandeerd in het kader van biodiversiteit, fauna en flora,…

2. Oproep van Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers – projectoproep “Lokale klimaatactie”

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant. De Vlaamse lokale besturen engageren zich op die manier tot lokale klimaatactie. Ook burgers en andere stakeholders zijn via allerlei initiatieven in de gemeenten actief aan de slag op de klimaatverandering tegen te gaan of om passende maatregelen te nemen die inspelen op de gewijzigde klimaatomstandigheden. Via de projectoproep ‘ Lokale klimaatactie 2020’ wou minister Bart Somers steden en gemeenten ondersteunen bij het behalen van die doelstellingen. We hadden een project in samenwerking met de WVI, maar dit is afgeblazen omdat er te weinig interesse was van andere gemeenten, steden. Maar we gaan verder met het project van de “thermocar”, waarbij huizen worden gescreend, in het kader hoe bepaalde woningen minder energie zouden verbruiken

Gebruikersreglement “De seizoenen” Kerk van Lampernisse

Wij zijn inderdaad altijd een koele minnaar geweest van deze herbestemming. Wij konden de klok niet meer terug draaien, toen wij deel uitmaakten van deze meerderheid. Het ging immers handenvol geld kosten aan schadeclaims. Hierbij refereer ik naar het casinodossier in Middelkerke Dit zogenaamde dorpshuis kan nog altijd fungeren als stille ruimte om te mediteren, bezinnen,…, weliswaar niet als Stille Gebedsruimte. Bovendien is het gebruik van deze ruimte heel beperkt en duidelijk afgelijnd. Zo mogen er geen privéfeesten , communiefeesten, eetfestijnen doorgaan en er mag geen drank worden verkocht. Zelfs bloemenschikken, kooklessen kunnen niet.

Het klopt, dat Idee Diksmuide streeft naar uniformiteit van begraafplaatsen en wij zullen daarvoor verder ijveren en ons inzetten. Maar nogmaals voor dit project konden wij de klok niet meer terugdraaien.

Mening van het bewonersplatform en andere verenigingen naast ons neer leggen.


26/10/2020

Zuidwestelijke omleidingsweg

1. De werken aan het deel van de zuidwestelijke omleidingsweg tussen de IJzer en de spoorweg schieten goed op. Wat is het budget hiervoor en wat is de timing?

Start fase 1 op 18 mei 2020
deze fase omvat:

 • het verwijderen van munitie tussen de Kaaskerkestraat, tunnel en zone brug.
 • de aanleg van de zuidwestelijke omleiding(ZWO) tussen tunnel en ophoging brug
 • de ophogingen voor de toekomstige brug.
 • de aanleg van de verbindingsweg Kapellestraat.
er zijn 150 werkdagen voorzien volgens het bestek – stavaza op 21/10/2020 – werkdagen: 80 (= nog 70 werkdagen)
Voorziene vastgelegd budget aanbestedingsdossier: 3.316.996,84 euro (21% btw inbegrepen)

2. Hoe concreet is de budgettering door de Vlaamse overheid en de fasering inzake de verdere werken, noodzakelijk voor een ingebruikname? Is er ondertussen al een akkoord tussen AWV en Infrabel over de tunnel onder de spoorlijn 73? Hoe zich het met de timing?

fase 1: in uitvoering zie bovenstaand antwoord
Wat de timing betreft voor de verdere fasering, het aanbestedingsdossier voor de volgende fase is in volle voorbereiding. Alle fases zijn voorgesteld op de meerjaren begroting de welke de minister elk respectievelijk jaar nog dient te beslissen (in het Vlaams parlement). De kredieten worden ten gepaste tijde gereserveerd.

fase 2 omvat:

 • werken in de Kaaskerkestraat, aanleg rondpunt
 • vanaf Kaaskerkestraat tot inrit van de tunnel
 • raming fase 2: 2.965.000 euro

fase 3 omvat:

 • de werken voor aansluiten van de Cardijnlaan tot aan ZWO
 • het deel ZWO van Cardijnlaan tot aan de Walevaart
 • het deel ZWO van Walevaart tot Woumenweg
 • het plaatsen van kopmuren
 • het plaatsen van 2 verkeersregelinstallaties(VRI) thv kruispunten Cardijnlaan en Woumenweg
 • raming fase 3: 5.856.000 euro

fase 4 omvat:

 • bouwen van een autotunnel onder het spoor
 • bouwen van een fietserstunnel
 • bouwen van brug over Ijzer
 • raming fase 4: 13.431.000 euro

fase 5 omvat:

 • de werken op N369 Woumenweg tussen kruispunt ZWO en Eikhofstraat
 • er wordt 1 VRI geplaatst op het kruispunt Eikhofstraat
 • raming fase 5: 883.000 euro

In een ver verleden zijn er gesprekken geweest tussen AWV en Infrabel die nu hervat gaan worden.

Het bouwen van een tunnel onder spoorweg is voorzien in fase 4

3. Op 24/9/2020 werd het schorsingsverzoek bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de omgevingsvergunning voor de ring afgewezen bij gebrek aan hoogdringdheid. De Raad sprak zich echter nog niet uit over de middelen, die voorbehouden werden voor beoordeling in de vernietigingsprocedure. Het lijkt mij nuttig dat er alles aan gedaan wordt om deze dreiging in het dossier weg te nemen.

De klachtindieners ijveren voor een rond punt op het kruispunt Woumenweg / toekomstige omleidingsweg en een betere mobiliteit in de Woumenweg.

Werden er ondertussen stappen gezet naar de verzoekende partijen toe vanuit de stad, AWV of de dienst mobiliteit van de Vlaamse overheid? Zo ja, welke stappen? En met welk doel of oogmerk?

Overweegt de stad – wetende dat de aantakking van de zuidwestelijke omleidingsweg op de Woumenweg wellicht nog jaren op zich laat wachten – een onderzoek naar de wenselijkheid van een rond punt, eerder dan rode lichten op dit kruispunt?

Wij wensen daar momenteel geen uitspraken over te doen. Er loopt momenteel een juridische procedure en wij willen voorkomen, dat uitspraken op deze gemeenteraad kunnen worden gebruikt of misbruikt worden. Bovendien is de Stad Diksmuide geen bouwheer. Het behelst hier AWV.

Bijgevoegd punt Gemeenteraad 26/10/2020 (Vraagstelling gemeenteraadslid Eric De Keyser):
Vergunning terrassen bij horecazaken op onder meer Grote Markt.

Motivatie: de horeca heeft het momenteel zeer moeilijk, immers vanaf 19/10/2020 dienen ze hun zaak omwille van de corona-crisis te sluiten. Daarbij krijgen ze omwille van het beschermingsbesluit geen toelating/vergunning om een gesloten terras te plaatsen. Gezien dit wel kan in Brugge, Veurne, Ieper is er vanuit het bestuur actie nodig om deze ongelijkheid weg te werken.

=> In kader van deze vraagstelling werden de diensten RO van Brugge en Veurne hieromtrent bevraagd, alsook Dhr. Wim Lodewyck van Onroerend Erfgoed.

Samenvatting antwoorden:

 • Noch in Veurne, noch in Brugge worden nog nieuwe gesloten terrasconstructies toegelaten.
 • Vaste terrasconstructies worden ongunstig geadviseerd door Onroerend Erfgoed, om het zicht op de historische architectuur te vrijwaren.
 • In Veurne en Brugge zijn nog een aantal bestaande (vergunde) gesloten terrasconstructies aanwezig op de Grote Markt. Deze mogen in hun huidige vorm aanwezig blijven, en mogen ook herstellingswerken ondergaan. Vervangen van deze gesloten constructies door een nieuwe gesloten terrasconstructie is echter niet meer mogelijk (ongunstig advies Onroerend Erfgoed).
  Dit is vergelijkbaar met de situatie van bv. restaurant De Vrede in Diksmuide.
 • In Veurne werkt men op vandaag met seizoensgebonden terrassen. Men is er echter bezig met een aanpassing van het terrasreglement, die permanente terrassen moet mogelijk maken, doch in een open vorm. In overleg met erfgoed zal men ook in Veurne in het terrasreglement de permanente constructies niet meer toelaten, maar een kader bieden rond windschermen en luifels (luifels hebben een historische verankering in Veurne). Ook een uniformiteit qua kleurgebruik en materialisatie zal er in opgenomen worden.
 • De gesloten terrassen die zich op de Grote Markt van Brugge bevinden zijn allemaal stedenbouwkundig vergund, reeds van voor de bescherming van de grote markt. Deze bestaande gesloten terrassen kunnen gedemonteerd worden. Ze zijn niet verankerd aan de historische panden. In de winter verdwijnen ze. Wanneer één van de eigenaars van een pand met gesloten terras deze wenst te vernieuwen (met uitzondering van herstellingen), zal dit niet meer toegestaan worden door Onroerend Erfgoed.
  Dus ook hier geldt dat er geen nieuwe gesloten terrassen meer kunnen geplaatst worden op de Grote Markt. Ook bestaande kunnen niet meer vervangen worden door een nieuwe. Stad Brugge beschikt niet over een algemeen terrasreglement. Voor de Grote Markt te Brugge werd er nog geen terrasreglement opgemaakt (wegens politieke gevoeligheden). Voor andere pleinen werden wel al randvoorwaarden m.b.t. de plaatsing van terrassen opgemaakt, dewelke werden goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. Ook hier gaat het dan om de plaatsing van losse elementen, en geen gesloten terrassen. Van alle kunststeden is Stad Brugge nog ongeveer de enige die op heden nog over een aantal gesloten terrassen beschikt. In Gent, Mechelen, Leuven, … zijn deze reeds verdwenen.

 • 28/09/2020

  Punt 19 : Kerstverlichting in de deelgemeenten. Voorzien van aansluitpunten aan de openbare verlichting

  Deze kerstverlichting accenten en paalornamenten werden gegund in 2019 voor een bedrag van 137.481, 29 euro exclusief BTW voor een periode van 3 jaar. Dus, 2019-2022

  Centrum 2019 = accenten voor een bedrag van 49.740 euro. De paalornamenten konden echter niet worden geplaatst, daar de stopcontacten dienden te worden bevestigd op de lichtpalen. Bijgevolg werd de huurperiode terug gebracht van 3 jaar naar 2 jaar voor deze paalornamenten. Uiteraard inherent met een reductie van de huurprijs nl. van 70.290 euro naar 46.860 euro

  Hier ligt nu de kostprijs voor het plaatsen van 171 stopcontacten voor een bedrag van 42.750 euro exclusief BTW voor.

  Kaarten voor het plaatsen van de paalornamenten. Wij opteren eveneens om ter hoogte van de OC’s paalornamenten te voorzien. Voor Beerst en Oostkerke staan deze nog niet ingetekend. Ook wensen wij een bijkomend stopcontact ter hoogte van het Esen-Kruis op vraag van het bewonersplatform. Dit impliceert een bijkomende offerte van ongeveer een 2700 euro. Deze is ook gangbaar. Maar we nemen het zekere voor onzekere kwestie van timing en prefereren om het eerste ontwerp te laten goedkeuren.

  Je kan ook vaststellen, dat Esen en Pervijze te weinig paalornamenten op vandaag hebben. De reden is als volgt. Voor Pervijze zijn de lichtpunten in het beheer van AWV. Zij hebben ons beloofd om de nodige stappen te zetten. Voor Esen is het nog een ander verhaal. Enkel het Esenplein is voorzien van een zestal paalornamenten en in een later stadium zal er een stopcontact worden voorzien ter hoogte van Esen-Kruis. De Esenweg en in de Roeselarestraat wordt normaliter volgend jaar de elektriciteit ondergronds gebracht en de voetpaden vernieuwd. Het is dan ook niet opportuun om nu stopcontacten te voorzien op de palen, als die volgend jaar toch verdwijnen. Maar het komt goed! Na het ondergronds brengen en de vernieuwing van deze voetpaden zullen er vervolgens stopcontacten worden voorzien voor paalornamenten in deze straten.

  Bijgevoegd punt : Herziening GRS

  De herziening van het GRS is reeds gangbaar van 2014. Wij zaten dan immers aan de andere kant van de tafel. Ons met alle zonden van Israël overladen, lijkt mij te goedkoop en simplistisch.

  Het voorliggende ontwerp voor de bijsturing GRS (=gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) berokkende verschillende meningen en bedenkingen over de noemer partieel al dan niet! Wij hebben geluisterd naar verschillende instanties, gemeenteraad,…, en bijgevolg hebben wij enkel het zekere voor het onzekere genomen.
  Men beweert, dat dit ontwerp de belastingbetaler handenvol geld heeft gekost. Wel, het voorliggende document kunnen wij als leidraad gebruiken voor de opmaak van een partiële herziening en in een latere fase voor een beleidsplan ruimte Diksmuide (=vervanger van GRS). Het is zeker geen weggesmeten geld, laat staan verloren werk, energie,…! Integendeel. Wij dienen enkel een andere criteria te hanteren en deze impliceert wat vertraging. Wij hebben bij de stopzetting van het GRS, onmiddellijk een persnota opgemaakt en verstuurd naar alle persmedewerkers. Wij zijn de persmedewerkers heel dankbaar, dat zij allen de afvoering van het GRS zowel in een papieren versie als digitaal hebben vermeld. Ook de afgelasting van het info-moment werd hierbij aangekaart!

  Punt 29, bijgevoegd punt : Uitvoering akkoord van Parijs van de CO2 reductie

  Uitvoering akkoord van Parijs van de CO2 reductie is momenteel op geen enkel niveau al waar het zou moeten zitten (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees, wereldwijd). Dit mag echter de ambitie en drive niet wegnemen om er als stadsbestuur blijvend aan te werken.

  De doelstellingen zijn dus niet enkel te bereiken met acties op lokaal niveau. Alle overheidsniveaus dienen binnen de bevoegdheden acties te ondernemen. De uitstoot wordt tevens op het ganse grondgebied bekeken en daarin zijn wij slechts een partner en niet de enige verantwoordelijke. Het stadsbestuur neemt zijn rol op door te verbinden, faciliteren, ondersteunen, promoten en draagvlak creëren.

  Het mag evenmin zo zijn dat we eigen acties uitstellen omdat we van mening zijn dat andere partijen eerst actie moeten nemen/beter geplaatst zijn. Elk moet vanuit de eigen verantwoordelijkheid de eigen rol opnemen. Zo niet blijft iedereen op iedereen wachten. Eigen investeringen worden ook gedaan!

  Het nog niet bereiken van de doelstellingen betekent niet dat we in totaliteit afstappen van het nemen van klimaatacties. Het stadsbestuur keurde op 27/04/2020 de deelname aan de nieuwe burgemeestersconvenant goed, met als doel ‘een reductie van 40% in CO2-uitstoot tegen 2030’.

  Het bestuur faciliteert ook de plaatsing van kleine windmolens door het afleveren van omgevingsvergunningen. Daarbij wordt het referentiekader, opgesteld door de provincie gevolgd. Er zijn nu 4 windmolens actief op landbouwbedrijven. Er volgen er nog meer de komende maanden.

  Een paar nieuwe grote windmolens moet volgens ook mogelijk zijn rond de Put van Nieuwkapelle. Maar we gaan hier geen voorbarige uitspraken, hoe wij dienen aan te pakken of in te vullen

  Een niet-limitatieve lijst van initiatieven in het kader van energie-reductie sedert 01.01.2019 - Zonnepanelen op recyclagepark – nieuw GBS Leke – OC Walnes – GBS Beerst – nieuw Sportcomplex - WKK nieuw sportcomplex - Onderzoeken en overgaan tot de bouw en exploitatie van zonnepanelen op een vijftal andere locaties met eventuele burgerparticipatie -EFIN - SUNFIN - Relighting van verschillende sportinfrastructuur - Energieke Dorpen, Europees project dat mensen uit de dorpen aanzet om samen energie te besparen met warmtescans, energie-monitoring, energiescans en advies voor landbouwers - Aanbieden van energiescans en coaching lokale handelaars - Ondersteunen groepsaankoop groene stroom - Openbare verlichting op zonnepanelen langs drie wandelpaden - Aandeelhouder van EFIN – EFIN heeft een belangrijk aandeel in de groene stroomproductie van C-Power, Northwind - Europees project SURUMU met als focus landbouw waarbij energiescans uitgevoerd worden bij para-agrarische bedrijven en het opbouwen van een energiegemeenschap rond landbouwbedrijven inzake hernieuwbare energie met burgerparticipatie - De aankoop van elektrische bakfiets en vijf gewone elektrische fietsen

  Punt 30 : Beslissing tot afschaffing mogelijkheid tot afwijking BPA nr 4 Tuinwijk-Herziening

  Gedeeltelijke bevestiging BPA is moeilijk en heeft ook repercussies. Het volledige BPA Tuinwijk wordt dan immers herbevestigd. Dit impliceert echter, dat men geen afwijking van bouwlagen kan toestaan. Bovendien iemand het leven zuur maken en hem proberen op de kniëen te krijgen, werkt averechts. Ik heb altijd horen zeggen van mijn pa en ma “ als je een rat in het nauw drijft, springt dit naar je kop”. Bijgevolg keert dit terug als een boemerang. Bovendien heeft de huidige eigenaar centen en hij heeft dus tijd! Vanuit dit oogpunt opteren om beide pistes verder te bewandelen.


  31/08/2020

  Eendenkroos op de IJzer

  Het groene goedje is dus eendenkroos: het is een Amerikaanse exoot (Lemna miniscula) die in onze wateren terecht is gekomen en voorkomt op plaatsen met veel stikstof in het water. Volgt eigenlijk een beetje hetzelfde stramien van de blauwalgen (dus de kans is groot dat het een jaarlijks terugkerend fenomeen is), maar met het grote verschil dat de eendenkroos niet toxisch is. Het grootste (mogelijke) probleem is dat de plant licht wegneemt onder het wateroppervlak en er dus minder zuurstof in het water zit. Beluchters inzetten is hier geen optie (zal de eendenkroos niet doen verdwijnen), maar we moeten wel goed in de gaten houden of geen vissterfte optreedt. Op dat moment moeten we de brandweer snel vragen om in te grijpen met de beluchters.

  Bij kouder weer zal de eendenkroos normaal gezien vanzelf weer verdwijnen, maar de Vlaamse Waterweg volgt op de voet en werkt volop aan een oplossing, aangezien het niet enkel in Diksmuide voorkomt. Een piste die ze volop met hun onderaannemer aan het onderzoeken zijn, is om een soort vangsysteem op hun boot te installeren waarmee in het voorjaar eendenkroos kan afgevangen en weggenomen worden. Op die manier hopen ze een explosieve groei volgende zomer te kunnen vermijden. Wordt vervolgd…

  Indien vragen of opmerkingen, dan mag je mij altijd bellen of mailen.

  Dank voor de medewerking, steun en inzet.

  Met vriendelijke groeten,

  Marc Deprez,
  1ste schepen Stad Diksmuide bevoegd voor milieu, duurzaamheid,…
  Tel : 0474/893363


  29/06/2020

  Punt 16 : Plaatsen van een tijdelijke vaste camera op het grondgebied Diksmuide

  Advies wordt gegeven in het kader van de privacy. Zowel de korpschef, DPO ( Data, protection, officer) en de gemeenteraad dienen het licht op groen te zetten voor het plaatsen van de verplaatsbare, gecamoufleerde camera op het grondgebied van Diksmuide. Wij hopen, dat deze camera preventief en repressief resultaat zal boeken. In Staden is dit zeker het geval. Veel hangt inderdaad af van de kwaliteit beeldmateriaal om de sluikstorter(s) te kunnen identificeren.

  Punt 18 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Beste,
  In bijlage de download-link met de powerpoint-presentatie i.k.v. de GRS-toelichting voor de Gemeenteraad 29/06/2020.
  Het is een hele boterham, maar ik kon ook moeilijk bepaalde delen weglaten. Kwestie van iedereen op dezelfde leest te schoeien.

  Repliek op het betoog van Bert Laridon

  Het GRS dateert van 2005 en werd gestipuleerd door de toenmalige coalitie, waar Hela, nu N-VA deel van uitmaakte. Zij hebben dit voorliggende GRS dan ook goedgekeurd. Nu gebeuren er een aantal bijsturingen, aanpassingen en nemen zij een heel andere houding aan.
  1) Ambachtelijke zone, Oostendestraat en site AWV Roeselarestraat. In de Oostendestraat bevindt er zich op vandaag een bedrijf, dat heel goed is gebufferd. Verkeer meer genereren naar het centrum toe, valt te betwijfelen, daar het meeste vervoer komt uit de richting Oostende. Bovendien is er niemand vragende partij om industriegrond bij te creëren in de Kaaskerkestraat richting Pervijze. Dit zou inderdaad een verdere verlinting berokkenen. In Kaaskerke in de omgeving van de IJzertoren is er enkel nog een ambachtelijke zone voorzien, die kan ontwikkeld worden, wanneer de omleidingsweg is gerealiseerd. De site AWV (=afdeling wegen en verkeer) is nog andere koek. De vier hectare landbouwgrond, die nu staat ingekleurd als openbaar nut, zal terug agrarisch gebied worden. Voor de verharde site opteren wij voor ambachtelijke zone. Ook terug agrarisch voorzien is financieel niet haalbaar. Wie zal immers het kostenplaatje ophoesten en daar bleef de N-VA ook het antwoord schuldig.
  Bovendien lijkt het ons toch heel verbazingwekkend, dat de N-VA in het verleden mee aan de wieg stond om meer dan 20 zonevreemde, historisch gegroeide bedrijven een bestaanszekerheid te bieden via een BPA, nu RUP genaamd op het grondgebied Diksmuide. De site van AWV past bijgevolg perfect in dit plaatje.
  2) Locatie ’ t Saam en St-Aloysiuscollege. Dit is een keuze van deze scholengroep. De site ’t Saam zal volledig dienen te worden ingekleurd als openbaar nut via het RUP Heernisse. Verkeersveiligheid zal worden geoptimaliseerd door toedoen van de aanleg omleidingsweg en tevens zal men opteren voor een doorsteek fietsers naar de Diamantstraat.
  3) Wij gaan er in de toekomst er op toezien, dat de appartementen ruimer worden en ook het aantal bouwlagen willen wij toch bekijken. Wij wensen geen mini New York te worden.
  4) Voetbalterrein Woumen wordt er een uitdoofscenario gehandhaafd. Voetbalterrein Vladslo wordt recreatie met eventueel een woonzone op het voorste gedeelte. Er bevinden zich woningen aan beide zijden van de Korte Wildestraat.
  5) N-VA geen voorstander van grote windmolens. Dit bleek nog maar eens uit hun verhaal. Wij blijven voor de windenergie pleiten, zowel voor grote-, middelgrote en kleine windmolens. Immers Diksmuide beschikt op vandaag reeds over vier kleine windmolens


  Persartikel

  Departement Omgeving Brugge blokkeert inplanting van drie windturbines in Kaaskerke

  Het zag er goed uit voor Stad Diksmuide, want de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor drie windturbines in de Kaaskerkestraat werd eind vorig jaar ontvankelijk verklaard door de Deputatie Provincie West-Vlaanderen. Nu steekt het Departement Omgeving Brugge stokken in de wielen: ze gaan in beroep.

  Zowel bij Stad Diksmuide als bij (vernieuwbare) energieproducent Elicio NV en coöperatie BeauVent CV komt het beroepschrift aan als een donderslag bij heldere hemel. Het Departement Omgeving Brugge staaft zijn bezwaren om de windmolens niet toe te laten met een lijst argumenten. De turbines zouden ingeplant worden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De projectsite is gelegen in een uitgesproken open landschap met weidse en panoramische zichten en een zeer lage bebouwingsdichtheid. Het landschap is ook aangeduid als ankerplaats 'Poldergebied van Lampernisse en omgeving'.

  Impact op omgeving

  Door hun 121 m tiphoogte zouden de turbines een grote impact hebben op de esthetische en ruimtelijk-structurerende waarde van de ankerplaats. De huidige visuele bakenfunctie van de IJzertoren zou door de windturbines worden aangetast. Het aangevraagde windturbinepark zou ook worden gebundeld met de spoorlijn Gent - De Panne, het industriegebied Kaaskerke/Oude Barriere en het stedelijk gebied Diksmuide. De rij van drie windturbines zou echter te ver liggen van het bedrijventerrein, midden in een open polderlandschap, zonder relevant aanknopingspunt. Windturbines zijn verticale beelddragers die van heinde en ver zichtbaar kunnen zijn, zeker in de vlakke polders. Dan wordt een turbinepark als contrasterend en schaalverkleinend gekarakteriseerd. De argumentatie wordt als volgt samengevat: "Het vergunde windproject doet afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van deze locatie, namelijk de weidsheid en openheid van het vlakke landschap en de signaalfunctie van het Ijzertorenmonument." Heel wat mensen willen de voordelen wel, zolang het niet in hun achtertuin gebeurt - Schepen Marc Deprez Schepen Marc Deprez kan het niet geloven: "Het dossier zag er zo goed uit! Iedereen wil een beter milieu, aandacht voor het klimaat, en heeft de mond vol van 'dringende maatregelen'. Maar heel wat burgers zijn 'nimby's' (Not in my backyard-people, red.). De voordelen willen ze wel, maar niet in hun achtertuin! Het is nu bang afwachten, ook voor onze verdere toekomst! Ik denk nu aan de vergunning voor de windmolens in Nieuwkapelle die elektriciteit leveren voor 1150 gezinnen. Die loopt af in 2023. De beslissing ligt bij minister Zuhal Demir. Dat zal een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de N-VA leggen!"

  "Hokjesdenken"

  S.pa-oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe: "Dit is een tweede verzoekschrift hoger beroep, ditmaal vanwege de administratie ruimtelijke ordening, die meent dat windmolens niet thuishoren in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zelfs niet nabij een spoorlijn, een gewestplan en een industriezone. Diksmuide bestaat voor driekwart uit landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar ligt wel in de windrijkste landsgedeelten. Dit bewijst eens te meer hoezeer hokjesdenken de Vlaamse administratie beheerst, en ook dat de klimaaturgentie voor een aantal ambtenaren blijkbaar totaal onbelangrijk is. De Vlaamse overheid zal via een nooddecreet zelf de zones voor windmolens moeten afbakenen, anders halen we nooit de klimaatdoelstellingen en gaat de opwarming van de aarde rustig verder. Leve de bureaucratie."

  Tweede Bokrijk

  Ook Niko Deprez, coöperatie-beheerder van BeauVent reageert zwaar teleurgesteld. "Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar voor onze 5000 aandeelouders die allemaal geloven in de voordelen en de noodzaak van duurzame alternatieve energie. Het Departement Omgeving Brugge heeft blijkbaar gewacht tot het laatste moment om in beroep te gaan, want de beroepstermijn was door de coronasituatie zelfs met 30 dagen verlengd. Ik heb de indruk dat ze van onze provincie een soort tweede Bokrijk willen maken... We zullen bekijken hoe we ons hiertegen kunnen verdedigen!"


  18/05/2020

  Vraag Gert Maertens ivm droogte

  Zoals ik in het verleden verkondigde, zullen wij veel soepelder zijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor bufferbekkens, vijvers,… Dergelijke opslag van water genereert ook grondwater.

  Bouw van nieuwe evenementenhal met parking

  Wij hebben wel degelijk het fiat gekregen van AWV ( afdeling wegen en verkeer) en onroerend erfgoed om een openbare parking te conciëperen op de site van de Boterhalle. Zie de opgeladen stukken in cobra.

  Wat de parking betreft is inderdaad zo, dat het RUP Centrum ondergrondse parking voorziet op deze site. Niettemin is dit zeker oplosbaar, door toedoen om een afwijking te vragen of om het RUP bij te sturen. Wanneer de bijsturing beperkt is behelst dit een heel korte procedure van een achttal maanden.

  Circulatie : Voor het verkeer komende IJzerlaan, Woumenweg zullen zij een toertje dienen om te rijden om de inrit Maria Doolaeghestraat te bereiken. Dit impliceert via de Koning Albertstraat ,de Admiral Ronarchstraat. AWV opteert daarvoor om geen stilstaand verkeer te genereren op de N35. Men mag enkel de inrit gebruiken komende uit de richting Esen om dan rechts te kunnen afslaan.

  Voetpaden Nieuwpoortstraat-Schoorbakkestraat

  De dorpskernherinrichting Pervijze wordt een tijdje on hold gezet. Dit is niet in hoofdzaak de oorzaak van AWV, maar van de VMM omwille van subsidies,die op vandaag niet voor handen zijn. Dit wordt wellicht verschoven naar de volgende legislatuur. Helemaal niet onze schuld!

  Nu, op vandaag kennen wij ook het fenomeen van de glasvezelkabel om beter internet te creëren op het platteland. Deze kabel moet noodgedwongen door het voetpad van de Nieuwpoortstraat. De herstelling van dit voetpad is gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van fluvius en de rest van het voetpad is voor de rekening van de Stad. Bijgevolg opteren om samen het voetpad te renoveren. Dit lijkt ons meer dan logisch, gezien de voorliggende situatie.

  Het voetpad in de Schoorbakkestraat is in erbarmelijke staat. Er is geen andere keuze. Wij dienen dit spoedig te vernieuwen.

  Vraag over acties tegen zwerfvuil/sluikstorten

  Ik heb ook de indruk, dat het sluikstorten, zwerfvuil toeneemt tijdens deze coronacrisis. In de wegbermen vinden we heel wat blikjes, sigarettenpeuken,…, helaas en jammer genoeg terug. De wegbermen zouden in feite kunnen gemaaid, gehooid worden door de landbouwers. Dit zou een win-winsituatie zijn. Maar het is echter niet mogelijk, door toedoen van het zwerfvuil. Blikken kwetsen de dieren en berokkent heel wat dierenleed.

  Concrete vragen:

  1) Zitten er zwerfvuilcampagnes in de pijplijn? Wanneer, hoe…De rvb van de IVVO besliste op 21.04 dat de organisatie van een nieuwe zwerfvuilactie in september moeilijk haalbaar is. Veel gemeenten vonden géén geschikte data. De algemene zwerfvuilactie die voorzien was in maart wordt dus uitgesteld naar maart 2021, onder voorbehoud. De drie verenigingen die half maart toch een actie hielden hebben de toelage van IVVO ondertussen gekregen. Individuele acties, al of niet via ‘Mooimakers’ worden zoals steeds logistiek gesteund vanuit het stadsbestuur.

  2) Hoeveel inbreuken op zwerfvuil werden vastgesteld in Diksmuide de afgelopen jaren? Welke gevolgen werden er aan gegeven?

  3) Hoeveel inbreuken op sluikstorten werden vastgesteld in Diksmuide de afgelopen jaren? Welke gevolgen werden er aan gegeven?
  In bijlage vind je een overzicht uit 3P met alle uitgevoerde meldingen van de afgelopen jaren.
  Een registratie van zwerfvuil is er niet, wel van meldingen sluikstorten.
  Tot op vandaag zijn in 2020 49 meldingen van sluikstorten opgeruimd en afgehandeld (wat ongeveer in de lijn ligt van de vorige 2 jaren).
  2019 => 103
  2018 => 109
  2017 => 86
  2016 => 69
  2015 => 101
  Bij iedere opruiming van sluikstort worden de aangetroffen materialen door onze reinigingsdienst gecontroleerd op eventuele persoonsgegevens van de mogelijke sluikstorter. De pakkans is laag. Gemiddeld per jaar worden bij 1 tot 2 sluikstorten gegevens gevonden en worden deze doorgegeven aan de politie.
  Wat zwerfvuil betreft kan ik je nog meegeven dat onze medewerkers van de reinigingsdienst het ganse jaar door wegbermen zwerfvuilvrij maken. Wekelijks mag je rekenen dat zij ongeveer anderhalve dagtaak besteden aan het aflopen van de verschillende industriezones en de vele wegbermen in het buitengebied. Dit los van de meldingen die via 3P binnenkomen.
  Diksmuide heeft over het ganse grondgebied een 10-tal Mooimakers.
  Zij helpen op vrijwillige basis, tijdens hun dagelijkse/wekelijkse wandeling, met het verwijderen van zwerfvuil uit de wegbermen in hun buurt. Deze Mooimakers krijgen de nodige prikkers en zwerfvuilzakken om het afval in te doen en op regelmatige tijdstippen haalt de reinigingsdienst dit zwerfvuil op.

  4) De schepen van milieu stelde in de pers dat hij gecamoufleerde camera’s wil inzetten tegen sluikstorten. Hoe concreet zijn die plannen? Alle informatie van de IVVO, van andere gemeenten, van verschillende leveranciers van dergelijke camera’s, kostenramingen enz zijn ondertussen ontvangen. Deze week was er nog een overleg met de milieudienst. We zullen in juni overgaan tot een officiële offertevraag voor de levering van een ‘tijdelijk vaste bewakingscamera’. Eind juni zal de gemeenteraad daarover ingelicht worden aangezien de wetgeving op de privacy de gemeenten daartoe verplicht. We hopen de installatie van de camera te kunnen laten plaatsvinden in juli of ten laatste augustus. Volgen nog gesprekken met de politie ivm verbalisering. Naargelang het succes zal worden nagedacht over de aankoop van een tweede camera. De kostprijs wordt geraamd op 10.000 euro per camera.

  De inzet van camera’s is aan strenge regels gebonden. De voorwaarden voor niet-politioneel cameratoezicht in de openbare ruimte – aangeduid als ‘in niet-besloten plaatsen*’ – zijn omschreven in de camerawet van 21 maart 2007 (gewijzigd door de wet van 21/03/2018). Daarnaast zijn ook de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing (wijzigingen van kracht vanaf 25/05/2018, specifiek voor camerabewaking). Het politioneel gebruik van camera’s in het kader van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie wordt geregeld via de wet op het politieambt (WPA) (wijziging van kracht vanaf 25 mei 2018). * Niet-besloten plaats (camerawet): elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek.

  De verplaatsbare sluikstortcamera’s vallen onder de definitie van tijdelijke vaste bewakingscamera, in de camerawet gedefinieerd als: “een bewakingscamera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel hetzij een welbepaald evenement te bewaken, hetzij op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden opgesteld overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen”. Lokale besturen kunnen vaste en/of tijdelijk vaste camera’s inzetten om sluikstorters op te sporen en te beboeten.

  Vóór de plaatsing moet de gemeenteraad een positief advies geven. Bovendien moet de gemeenteraad het advies inwinnen van de korpschef.


  Zeg NEEN tegen sluikstorten

  Verplaatsbare, gecamoufleerde camera’s om het sluikstorten aan te pakken

  Zaterdagmorgen 9 mei zijn er sluikstorters aan het werk geweest in Diksmuide. Vijf plaatsen hebben we aangetroffen, twee in de Klierstraat en drie in de Warmoesstraat. Er werd volkomen terecht heel wat ongenoegen door de burgers geuit. Zo kan het niet verder. Wij worden immers om de haverklap aangesproken met het fenomeen van sluikstorten. Wanneer men gaat fietsen, wandelen, …, dan merk je al heel vlug, dat er overal afval zich bevindt. Ook worden er heel wat blikken,… gevonden in de maaivelden, weiden, die echter heel gevaarlijk zijn voor de dieren en het berokkent heel wat dierenleed. Op vandaag kunnen en durven de landbouwers de wegbermen niet meer maaien en hooien omwille van de afval. Dit is te betreuren, het zou voor iedereen nochtans een win-winsituatie zijn. Heel wat vrijwilligers verzamelen dagelijks afval. De zwerfvuilactie genereert kilo’s afval.

  Het moet anders! We opteren voor gecamoufleerde, verplaatsbare camera’s. Jonas Debaillie zal info krijgen van de gemeente Staden! Als sensibilisering niet voldoende blijkt, dan dienen wij jammer genoeg repressief op te treden.


  27/04/2020

  Burgemeestersconvenant

  Het Stadsbestuur heeft in 2015 het burgemeestersconvenant ondertekend in groep (Van Zee tot Ijzer), dit was met Nieuwpoort, Kortemark, Koekelare, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, De Panne en Middelkerke. Voor het convenant 2030 zijn er twee gemeenten afgevallen en eentje bijgekomen. De Panne en Middelkerke gaan het burgemeestersconvenant 2030 niet ondertekenen en Koksijde komt bij de groep.

  Het Burgemeestersconvenant is een continu proces, het is onmogelijk om nu een eindresultaat te geven van de afgelopen convenant met doelstellingen 2020 (die afloopt eind dit kalenderjaar). De rapporteringen hiervan gebeuren tweejaarlijks en dit gebeurd door de WVI. We hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend in juni 2015, dan hadden we 2 jaar de tijd om een actieplan op te stellen, het actieplan was klaar in februari 2017 en dan moet je naar 2 jaar een eerste keer rapporteren aan Europa, dus dat was februari 2019.

  We gaan als bestuur een meetbaar engagement aan (doelstelling was 20% reductie tegen 2020, in de nieuwe convenant wordt dat 40% tegen 2030), het is een proces dat toch heel wat rekening houdt met allerlei factoren. Waarom is het niet zo simpel om nu een cijfers naar voor te brengen:
  - Het resultaat in CO2-uitstootreductie. Kunnen we op dit moment geen exact getal op kleven.
  o De cijfers zijn momenteel nog maar beschikbaar tot en met 2017. Er zit immers vertraging op het aanleveren van de cijfers door Vlaanderen. VITO, die de opdracht uitvoert, hangt af van het ritme waarop de data wordt aangeleverd door hun dataleveranciers en het is het traagste dat bepalend is. Nadien moeten ze ook nog verwerken. Concreet: de cijfers worden telkens in de zomer aangeleverd. Zomer 2019 kregen we de cijfers over 2017, zomer 2020 zal dit zijn voor 2018.
  o De cijfers die we ontvangen zijn globaal. Per hoofdthema in het convenant (bvb. residentiële sector, tertiaire sector, particulier+commercieel vervoer,…) is er één cijfer per type brandstofbron. We weten met de Vlaams aangeleverde data bvb. dus enkel hoeveel de sector huishoudens verbruikt aan elektriciteit, mazout, gas,… maar geen verder detail.
  o De cijfers zijn niet voor alle sectoren even betrouwbaar (VITO geeft nu in de datasets zelf de graad van betrouwbaarheid aan, bvb. verkeer is laag). Veel ligt aan hoe gedetailleerd de data zijn waarmee VITO aan de slag kan en versleuteling gebeurt steeds op basis van algemene aannames (bvb. voor mobiliteit zijn er geen cijfers op gemeentelijk niveau).
  o Globaal zien we een afname met een 3-5% tussen 2011-2017 in de gemeenten van werkingsgebied van de WVI. Het is een logische uitslag. Tot op heden worden klimaatdoelstellingen immers nergens gehaald, noch lokaal, noch op Vlaams niveau, noch op Europees niveau, noch mondiaal. Diksmuide dus ook niet!

  - het resultaat in genomen acties:
  o In het energieactieplan zijn heel wat acties opgesomd, het merendeel individuele acties (acties op het niveau van de stad). Wat we allemaal gedaan hebben op vlak van het eigen patrimonium, bv zonnepanelen op de sportsite, nu ook op het recyclagepark, ook de elektrische wagens die we de afgelopen tijd hebben aangekocht, de isolatiepremie die we ingevoerd hebben enz… Het project Energieke Dorpen, waarbij we in Diksmuide toch heel wat acties gedaan hebben om inwoners te sensibiliseren om minder energie te verbruiken. De klimaatbende die we in de scholen opgericht hebben.
  o Er werden ook een aantal regionale acties opgesomd in het energieactieplan. De meest zichtbare en grote actie die daarin gerealiseerd werd is de communicatiecampagne. Er was de scholenwedstrijd voor het logo, dat dan geleid heeft tot de mascotte die ook fysiek aanwezig is in de gemeente, je hebt de slogan, de templates om acties aan te kondigen, de posters met personen, de aansluiting op de website Langlededewesthoek, het persmoment, het filmpje over het Burgemeestersconvenant. Daarnaast werd er aan uitwisseling van acties gedaan, bvb. de actie rond het testen van elektrische fietsen en wagens.

  Verder zijn er ook een aantal globale realisaties/elementen:
  - de opgezette structurele samenwerking met de groep van gemeenten
  - het verankerd zijn van de acties in het beleid door middel van een door de gemeenteraad goedgekeurd plan
  - de overkoepelende blijvende gratis dienstverlening van WVI ter ondersteuning. WVI organiseert enerzijds het halfjaarlijks overleg met de kerngroep, anderzijds coördineert ze een aantal regionale acties en als laatste wordt waar mogelijk ook ondersteund bij het aanvragen van middelen. Zo is de WVI binnen het Vlaams Klimaatfonds actief om intergemeentelijke dossiers voor de Burgemeestersconvenant-groepen ingediend. Dit heeft in deze regio geleid tot het goedgekeurd dossier over deelfietsen (actie getrokken door Margo Swerts, voor Kortemark en Diksmuide).
  - de toegang tot bepaalde subsidiekanalen waarin het energieactieplan/klimaatplan (SEAP/SECAP) een vereiste is bvb. EFRO programma Vlaanderen en subsidiekader van de provincie in het kader Gemeente voor de Toekomst, daar hebben wij een project ingediend rond klimaatvriendelijke evenementen maar ligt nu stil door de coronacrisis.

  Als laatste zijn klimaatdoelstellingen opnemen en bereiken een noodzaak. Ook hier zijn een aantal zaken op te lijsten:
  - Het nieuwe convenant stelt een reductie van 40% in de CO2-uitstoot tegen 2030 als doel, samen met het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze doelstellingen zijn in lijn met wat Europees sowieso verplicht wordt, met doorvertaling van die verplichtingen naar elk van de lidstaten.
  - De doelstellingen zijn niet de verantwoordelijkheid van één partij. Deze doelstellingen zijn dus niet enkel te bereiken met acties op lokaal niveau. Alle overheidsniveaus dienen binnen de bevoegdheden acties op te nemen (lokaal, provinciaal, Vlaams, Federaal en ook Europees). Maar ook hiermee bereik je nog maar 1 van de 5 pijlers die moeten samenwerken en elk ageren vanuit de eigen mogelijkheden. De 5 pijlers zijn: overheden (alle overheidsniveaus), bedrijfswereld, kennisinstellingen, NGOs en burgers. Voor de lokale overheid liggen de sterktes in het faciliteren, informeren/sensibiliseren/communiceren, meenemen van de eigen burgers/bedrijven/verenigingen/ bij planopmaak en uitvoer van acties, opnemen van de voorbeeldfunctie dus in eigen beslissingen klimaat meenemen.
  - Het nu nog niet bereikt hebben van de doelstellingen mag niet betekenen dat we in totaliteit afstappen van het nemen van klimaatactie.
  - Het mag evenmin zo zijn dat we eigen acties uitstellen omdat we van mening zijn dat andere partijen eerst actie moeten nemen/beter geplaatst zijn om actie te nemen. Elk moet vanuit de eigen verantwoordelijkheid de eigen rol opnemen. Zoniet blijft iedereen op iedereen wachten.

  Het nieuwe convenant geeft een vervolg aan de huidige convenant, en volgt dezelfde werking, structuur en proces. Er is dus momenteel geen definitief overzicht of nota of ppt over het huidige convenant. Dit is ook niet op te maken voor een stand van zaken van vandaag, gezien de data niet beschikbaar is

  Burgemeestersconvenant 2030 (voluit Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, of kortweg CoM 2030). In dit traject is de doelstelling aangescherpt op vlak van het verminderen van de CO2-uitstoot (mitigatie), naar 40% minder tegen 2030. Daarnaast is ook het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) geïntegreerd, wat in CoM 2020 niet het geval was. Deelnemers aan het convenant maken een klimaatplan (SECAP) op, op basis van de inventarisatie van CO2-uitstoot op het grondgebied (nulmeting) en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering (risico- en kwetsbaarheidsanalyse). In West-Vlaanderen gaat het voornamelijk over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging.

  Binnen het Burgemeestersconvenant 2030 worden volgende sectoren meegenomen bij de opmaak van het SECAP-plan:
  gemeente als organisatie
  residentiële sector (dit is elektriciteit en verwarming bij de huishoudens)
  tertiaire sector (handel)
  mobiliteit
  landbouw (nieuwe sector tov 2020)
  industrie (nieuwe sector tov 2020)

  Afschaffen / verlegging sentier nr 3

  Een paar weken terug zijn de diensten Ruimtelijke Ordening en milieu en mezelf samen gekomen om het vervolg te bespreken, daar dit voorzien is in het beleidsplan.
  We dienen echter rekening te houden met het nieuwe gemeentewegendecreet, dat sinds kort van kracht is, wat uiteraard de procedure anders maakt in vergelijking met 2019.
  Er zullen een aantal gesprekken plaats vinden de eerstvolgende weken. Op basis van deze gesprekken zullen we bepalen welke strategie en welk traject we zullen volgen.
  Verder er zijn voldoende financiële middelen voorzien op het budget 2020 en 2021 voor de aanleg ervan, wat het levende bewijs is, dat deze doortrekking van het wandelpad een prioriteit behelst. We kunnen u ook meegeven, dat we eveneens de draad terug opnemen en dat er een nieuw overleg is gepland met aanpalenden voor een verbinding van deze te verleggen sentier en de Galileistraat.
  De coronamaatregelen hebben de overlegmomenten met de aangelanden vertraagd, maar van zodra de maatregelen wat worden gemilderd zullen wij alle registers open trekken.

  Verbinding pendelparking NMBS-kleinhandelszone

  Door de NMBS zijn er verschillende opmetingen uitgevoerd. Het aantal parkeerplaatsen wordt van 100 naar 150 opgetrokken. De aanleg van de pendelparking was opgenomen in EFRO subsidiedossier, dat ondertussen groen licht heeft gekregen. Op het overleg van 11/03/2020 werd er door de Stad gesuggereerd om deze werken te prefinancieren door de Stad en dusdanig als trekker van het project te fungeren. Kwestie van een blijvend een vinger in de pap te hebben! Het voorstel van de Stad wordt nu besproken op het eerstkomende managementcomité. We hopen te kunnen starten medio 2021 na het bekomen van de omgevingsvergunning inherent met de overwelving


  30/03/2020


  02/03/2020

  Punt 5 : Aanleg kunstgrasvelden site De Pluimen en site Keiem

  Het openbaar onderzoek voor de site Sp Keiem zal deze week starten. Er dient dus een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, daar het voetbalterrein in agrarisch gebied ligt en bijgevolg zonevreemd is. Voor het aan te leggen kunstgras KSV Diksmuide is dit niet van toepassing, daar dit terrein zich in recreatiegebied bevindt.

  Punt 11 : Gecoro

  Paul Claus wordt onder de arm genomen als deskundige

  Bijgevoegde punt: Wonderwoudjes N-VA

  Uiteraard zijn wij het idee genegen van “wonderwoudjes voor een wonderboy” De hamvraag is waar! Op de site van Chiroheem-KLJ Esen-Vladslo is dit op vandaag niet zo evident, daar deze site ook fungeert als recreatief voetbalterrein voor de jeugd,…De omgeving is dan ingevuld als woonuitbreidingsgebied en is in privé-handen.

  Vestigingspark is nog een ander verhaal. Het is de bedoeling om de oude vestigingen, wallen opnieuw te openen, uit te graven. Bovendien dient men nog een perceel aan te kopen, maar dit is ook geen sinecure, daar de eigenaars ergens in Italië wonen.
  Site observatietoren Pervijze is moeilijk, daar deze toren schuiner staat dan de toren van Pisa. Eerst dringen er zich herstellingswerken op.
  Verder zijn er zeker mogelijkheden bij de IJzerboomgaard . Op vandaag bevindt er zich een bosje op het domein Zonnestraal en op tal van speelpleintjes,…

  Bijgevoegde punt: Parking omgeving de Grote Markt

  We voelen ons ook aangesproken. Als schepencollege zijn wij volop bezig met de site van de Boterhalle te screenen voor parking met een evenementenhal er bovenop. Wij gaan op vandaag in deze gemeenteraad geen verdere uitspraken doen ivm deze site. Een ding staat als een paal boven water. Onroerend erfgoed geeft zijn fiat voor openbare parking en ook AWV ( afdeling wegen en verkeer) hebben eveneens het licht op groen gezet. Wij dienen echter de wet van de overheidsopdrachten te respecteren en julie weten als geen ander, dat men vanuit dit oogpunt dit niet kan realiseren in een handomdraai. Er is immers ook veel tijd verloren gegaan, daar men in eerste instantie niet wenste te luisteren naar de Diksmuideling.
  De piste site De Breyne Peelaertstraat-Oostvesten , een privaat-publieke samenwerking is zeker te bespreken. Waarom zouden wij niet rond de tafel zitten? Maar ik zou zeggen : “niet op één paard wedden”. We zullen tegemoet komen aan de vraag van de Diksmuideling voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt.

  Bijgevoegd punt: landbouwexploitaties

  Wij zijn normaliter geen vragende partij voor nieuwe land- of tuinbouw exploitaties. Maar waar er zich op vandaag een milieuvergunning manifesteert, kunnen deze bedrijven zich maximaal ontplooien. Daar mag en kan geen twijfel over bestaan.


  20/01/2020

  Punt 10 : Technische dienst –Openbare ruimte – Stovestraat en Wilgendijk : Riolering – en wegeniswerken

  Waarom Kiekenstraat asfalteren? Vraag Kurt Vanlerberghe

  Het masterplan centrum Diksmuide in het kader van riolering – en wegeniswerken kennen een volgende fase, meer bepaald De Wilgendijk en Stovestraat. Wij willen alles uit de kast halen om de last en hinder, die berokkend wordt voor de particulier, horeca, KMO te minimaliseren. Zij hebben reeds heel veel zwarte sneeuw gezien tijdens de werken aan de Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat en dit willen wij in de mate van het mogelijke voorkomen. Vandaar dat wij opteren om de Kiekenstraat-Vismarkt, Sint-Niklaasstraat in volgende fase aan te vatten. Maar de Kiekenstraat ligt er op vandaag lamentabel bij. Onroerend erfgoed geeft groen licht om de Kiekenstraat te asfalteren voor een vijftal jaar in afwachting van de volgende fase.

  Snelheid in de Wilgendijk ter hoogte van Sint-Aloysiuscollege. Opmerking Eric De Keyser

  Tijdens de infovergadering was gebleken, dat het éénrichtingsverkeer gesmaakt wordt door de bewoners. Ik suggereer om ter hoogte van het Sint-Aloysiuscollege ook zone 30 in te voeren

  Punt 12 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen- samenwerkingsovereenkomst testkaravaan voor KMO’s met de Provincie West-Vlaanderen

  Repliek op de opmerking van Inge Claeys : te duur!!!

  Het behelst hier 10 elektrische fietsen, die gratis ter beschikking worden gesteld voor werknemers voor de duur van 3 maanden. Op die manier proberen wij de werknemers te sensibiliseren om te fietsen naar het werk. In het verleden heeft dit zeker zijn vruchten afgeworpen. Het kostenplaatje impliceert een 5000 euro. Een elektrische fietst kost al gauw 3000 euro.

  Bijgevoegd punt : afvalbeleid

  Vragen Kurt Vanlerberghe 06.01.2020

  1. actuele kostprijs ophaling huisvuilzakken per jaar en actuele opbrengst huisvuilzakken per jaar?
  2. actuele kostprijs ophaling PMD-containers per jaar en actuele opbrengst retributie per jaar?
  3. actuele kostprijs en opbrengst containerpark ( RECYCLAGEPARK )?

  1) Kostprijs restafvalzakken

  AK 01.09.2018 :
  Powerpack nv 1 minpunt = 95% 700.000 st HDPE 630x850+180 0,040 mm 45 gr 0,10262€ 150.000 HDPE 480x600+180 0,035mm 22 gr 0,05984€ 80.810,00 97.780,00 btw incl Netto Opbrengst restafvalzakken
  01.01.2020 Opbrengst verkoop zakken:
  210.100 grote zakken ( 10.505 rollen x 25 ) = 210.100 euro
  50.060 kleine zakken ( 2.503 rollen x 20 ) = 50.060 euro
  Totaal : 260.160,- euro in 2020
  Kost aankoop zakken:
  210.100 x 0,10262 = 26.088,- ( btw incl )
  50.060 x 0,05984 = 3.625,- ( btw incl )
  totaal : 29.713,- in 2020
  Netto opbrengst restafvalzakken: 230.447,- euro
  Kostprijs huisvuilophaling 2020 : 190.000,- euro
  Kostprijs verbranding 2020 : 1.900.000 kg x 145,- /ton = 275.500,- euro
  Verlies = 230.000 euro

  2) PMD

  PMD containers stelt Diksmuide niet ter beschikking. Er worden enkel gewone PMD Zakken aangeboden. De kostprijs voor de bewoners is 2,5 euro/rol van 20 stuks. De zakken worden aangekocht bij de IVVO.

  Kostprijs aankoop zakken in 2020 : 8.000 rollen : 13.323,50 euro
  Opbrengst verkoop zakken in 2020:
  7.885 rollen x 2,50 € = 19.712,50 euro Netto opbrengst PMD zakken: 6.389,- euro
  Kostprijs ophaling : niet bekend, opgevraagd aan IVVO ( ten laste van FOST PLUS)
  Kostprijs verwerking : niet bekend (ten laste van FOST PLUS )

  3) Kostprijs en opbrengst Recyclagepark

  De kostprijs van het recyclagepark werd nooit opgelijst. De kostprijs is immers een combinatie van normale werkingskosten, loonkosten, verwerkingskosten volledig ten laste van de stad, gedeeltelijk ten laste van de stad en de IVVO, of gedragen door Fost Plus….

  In de eerstvolgende weken zullen zoveel mogelijk kosten opgelijst worden.

  Vraag Kurt Vanlerberghe dd 13.01.2020 - afvalbeleid

  1) GFT container 40-120-240 l

  Overzicht
  jaar Aantal containers hoeveelheid
  Start 2009 1.982
  2011 2.035 539.000 kg
  2015 2.325 551.740 kg
  2016 2.390 589.000 kg
  2017 2.445 594.760 kg
  2018 2.590 614.860 kg
  2020 2.772
  (+40%) 650.560 kg
  Het aantal containers stijgt in tien jaar met 40%.

  35% van de huisgezinnen in Diksmuide hebben een GFT container. Gezien het ruime landelijk gebied en de vele woningen met een grote tuin is dit een goede score. Immers thuis composteren is nog altijd beter.

  De hoeveelheid ingezameld GFT steeg slechts met slechts 20%. Dit betekent dat er meer gft containers verspreid staan over het grondgebied maar de containers minder gevuld zijn of minder aangeboden worden. Niettemin een stijgende lijn waar de stad tevreden mee is aangezien elke kg die ingezameld wordt via de GFT ophaling, niet verbrand moet worden, ook goedkoper is en ook nog compost en elektriciteit levert.

  De sterke stijging tussen 2018 en 2020 in gewicht is ongetwijfeld te wijten aan de uitbreiding van het toegelaten afval in GFT. Sinds 2020 horen immers ook etensresten (brood, gekookte groenten, bereide gerechten enz) in de GFT container. Dit dringt slechts mondjesmaat door bij de bevolking maar we vermoeden dat in 2020 er een duidelijker tendens zichtbaar zal zijn.

  In het februari nummer van INFO DIKSMUIDE wordt nogmaals promotie gemaakt voor de GFT ophaling. We hopen dat de eerstvolgende maanden het aantal containers daardoor weer zal stijgen.

  2) Toekomstige restafvalophaling

  Het bestuur heeft nog géén beslissing genomen over de keuze tussen zakken en bakken en ook niet over een wekelijkse of tweewekelijkse ophaling.

  Binnen het IVVO werkingsgebied zijn er gemeenten die gaan voor zakken, andere gaan voor bakken of containers, sommige gaan voor beiden, zoals Ieper.
  In sommige gemeenten haalt men nog wekelijks op, in andere veertiendaags of zoals in Veurne gebruikt men beide systemen.

  De stedelijke milieudienst heeft een overzicht gemaakt van pro’s en contra’s van de systemen maar er is nog niets beslist, wetende dat alles voor- en nadelen heeft.
  Het is ook afwachten wat de uitbreiding van de PMD tot P+MD voor gevolg zal hebben voor de restvalophaling. Dit start pas in 2021. In elk geval zal de hoeveelheid met 1/3 verminderen wat zijn gevolgen heeft voor de verkoop van de zakken, het aanbiedingspercentage van de zakken enz.
  In de loop van de volgende maanden zal het bestuur verder analyseren en een beslissing nemen.

  3) Ondergrondse vuilnisbakken

  Ondergrondse inzameling is voorzien in het beleidsplan. Het bestuur wil starten met dit experiment. Enkele gemeenten in Vlaanderen deden al ervaring op.
  De meest voorkomende vorm van ondergronds afval inzamelen betreft de ondergrondse glasbollen. Deze methode verkleint de geluidshinder voor omwonenden en vermindert het zwerfvuil rondom.
  De IVVO is gestart met een aantal ondergrondse containers in andere gemeenten. Er is een subsidie van OVAM beschikbaar maar dit is beperkt tot een aantal per jaar. De IVVO bekijkt of dit in 2020 kan uitgebreid worden.

  Het stadsbestuur wil echter ook andere afvalsoorten inzamelen in ondergrondse containers. Momenteel onderzoekt men wat mogelijk is, de kostprijs, de locaties en de soorten afval.

  In grotere steden zijn heuse ondergrondse afvalstraten of sorteerstraten in de mode. Maar dan vooral rond grote appartementsblokken of zeer dicht bevolkte wijken. Ook Nieuwpoort heeft er een aantal. Voor gemeenten met veel toeristenverblijven kan dit een oplossing zijn ten opzichte van de courante inzamelsystemen zoals zakken of bakken. Zowel Restafval, PMD, papier en karton, GFT als glas worden er ingezameld.

  Ondergrondse containers vergen de nodige goede voorbereiding, goede zichtbare locaties maar er moet ook gezorgd worden dat er géén overlast is voor omwonenden. Ook de tarifiëring is niet evident.
  Het bestuur onderzoekt verder deze piste. De samenwerking met de IVVO voor projectsubsidies van OVAM is ook belangrijk.

  Bijgevoegd punt : geurhinder Heernisse

  Ik ben niet beroerd om toe te geven, dat wij echt verveeld zitten met dit fenomeen. De detectie van de geurhinder is echter geen sinecure, daar het om momentopnames gaat. Wanneer de geurhinder binnen de gebouwen komt is het echter niet te aarden. Ik heb dit ook kunnen vaststellen, daar ik op regelmatige tijdstippen ook langs ben geweest. Detectie van geluidshinder daarentegen kan men veel gemakkelijke detecteren, daar men het aantal decibels kan meten

  We hadden onlangs overleg met milieu-inspectie.
  In de tweede week (vooral weekend) van de kerstvakantie zijn inderdaad opnieuw een aantal klachten binnengekomen. De ene klacht sprak van geurhinder afkomstig van Compovit, andere klachten spraken van WWT.
  Daarop werd op 7 januari door milieu-inspectie een controle uitgevoerd bij Compovit, waaruit bleek dat zij tijdens die periode niet in productie waren geweest.

  We hebben toen ook informatie opgevraagd bij WWT, die meldden dat er in die periode niets was misgelopen dat voor geurhinder zou kunnen zorgen.

  Op 8 januari stond een nieuw bezoek gepland bij Compovit door hun geurdeskundige Olfascan. Zij konden geen vaststellingen doen. Op dat moment was er ook geen hinder merkbaar.

  Milieu-inspectie voerde daarop opnieuw controles uit op maandagavond 13 januari en woensdagvoormiddag 15 januari. Op geen enkele van die momenten kon onaanvaardbare milieuhinder of een andere overtreding worden vastgesteld.
  Het bedrijf voldoet op dit moment aan alle opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
  Zo werd bv. een ammoniakreductie van 80% opgelegd. Bij een meting in de schouw werd een 100 % ammoniakreductie gemeten.
  Ammoniak is natuurlijk niet de enige component die geurpartikels meedraagt. De exploitant onderzoekt samen met zijn geurdeskundige hoe ook andere geurcomponenten optimaler verwijderd kunnen worden, maar daarvoor moet uiteraard eerst vaststelling kunnen gebeuren door die geurdeskundige.

  De stad kan net als de klagers een wijziging van de opgelegde voorwaarden aanvragen bij de vergunningverlenende overheid, nl. de provincie.
  Dit kan als de burger of overheid van mening is dat de hinder en de risico’s ten gevolge van de exploitatie niet aanvaardbaar meer lijken.
  Wij dienen echter heel zeker te zijn van onze slag. Wij moeten ervoor zorgen, dat wij geen schadeclaims aan ons been hebben.

  Bij WWT werd een staalname van het afvalwater uitgevoerd. Ook hier werd op het moment van de controles geen onaanvaardbare geurhinder vastgesteld. De resultaten van de staalname zijn voorlopig nog niet gekend.

  Wij volgen het op de voet.