Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2022

19/12/2022

Punt 4: Keiemdorpstraat - Verkaveling 'Hof Ter Vaete' - Kosteloze overdracht - Ontwerpakte - Goedkeuring

Het behelst de kosteloze overdracht van gronden naar het openbaar domein van de verkaveling ‘’Hof Ter Vaete’’ gelegen in de Keiemdorpstraat met een oppervlakte van 976,5 m². Het gaat over het wegdek, parkings en een doorsteek =wandel- en fietspad naar OC De Kring.

Punt 7: Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Overeenkomst

Gezamenlijke opdracht WinVorm-traject SW2207 - Goedkeuring

Het behelst hier een samenwerkingsovereenkomst complementair met de ABKG (=afbakening klein stedelijk gebied). De focus ligt hierbij op de densiteit woningen en de hoogbouw. De timing van dit proces is voorzien in 2025.

De afbakening impliceert het ruimtelijke compartiment.

De partiële herziening en de ABKG zijn veelal overlappend. Wij halen alles uit de kast om beiden gelijklopend uit te werken.

Verder wens ik geen timing te plakken op de partiële herziening.

Punt 8: Aanpassing reglement financiële ondersteuning bij kwaliteitsvol renoveren van een woning – Goedkeuring

Er zijn een aantal aanpassingen, bijsturingen gebeurd, opdat er meerdere geledingen zouden in aanmerking komen voor deze premies.

13. Financiële dienst - Belastingen - Reglement inzake het heffen van een contantbelasting op de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark - Belastingjaar 01/01/2023-31/12/2025 - Goedkeuring

Dit is een aanpassing van de tarieven retributiereglement “recyclagepark” nav de inflatie.

Wie echter goed zijn afval sorteert en selecteert, zal dit financieel weinig impact hebben.

Tarief is eveneens gelijk gesteld met bv de restafval in bakken. Hier behelst dit 0,22 cent.

0,05 cent winst! Die 0,05 cent zal zeker het sluikstorten niet in de hand werken. Wij dienen echter ook te vermijden, dat burger de voorkeur zou geven aan het recyclagepark ipv de restafvalbak.

Aanpassing meerjarenplan

Subsidies voor de aankoop gronden door natuurpunt worden afgeschaft. Het behelst hier een jaarlijks bedrag van 20.000 euro.

De Stad Diksmuide heeft vanaf 2004 deze subsidie voorzien. Er werd tot nu toe een bedrag van 209.627,62 uitbetaald aan natuurpunt voor de aankoop van gronden. Dit lijkt ons een hele boterham.

Verder doet Diksmuide nog een extra inspanning voor de aankoop van struiken, bomen,….,door een bijkomende korting van 50 % te geven die maximaal 100 euro per gezin is. Dit is in samenwerking met het regionaal landschap.

We zijn wel degelijk vragende partij voor bosuitbreiding. Hierbij hebben wij het volledige draagvlak van de gemeenteraad. We juichen deze uiteraard toe. Het behelst Esenbroek, voormalig stort Rapestraat, Het Galileibos waarbij de Stad alle registers open trekt om dit te kunnen stipuleren.

Woordje nav ontslag Eric De Keyser als gemeenteraadslid

Dag Eric,
Ik ken je reeds van het jaar 1999, toen ik mijn eerste stappen zette in de politiek. Ook vooraf had ik reeds wat kennis, misschien wat eerder beperkt, gemaakt met jou. We zijn trouwens beiden overheidsambtenaar in de regio van Brussel in de begin jaren ‘80 geweest en we hebben samen dan ook dagelijks gependeld met de trein vanuit Diksmuide heen en terug. Je bent iemand van tussen de mensen, midden de mensen, onder de mensen en vooral een volksfiguur.

Vanuit het politieke reilen en zeilen hebben wij elkaar beter leren aanvoelen. We waren samen schepen vanaf 2000 tot en met 2006. We hebben vele mooie momenten meegemaakt, maar het is stil waar het nooit waait. Ik herinner mij jou als een loyaal persoon, die er op staat van afspraken na te komen. Je was ook iemand, die gemakkelijk over de politieke grenzen heen kon werken. Je hebt een uitgesproken mening. Je hekelde het fenomeen “ rond de pot draaien” ! Als je een dossier behartigde en jouw tanden daarin plaatste, liet je dit onder geen beding meer los. Ik kan daarover zelfs op privé-vlak meespreken, meer nog toen ik aan de andere kant van de tafel zat. Dit zal je altijd blijven sieren.

Wat ik vooral zal onthouden, zijn de vele bourgondische momenten in volkscafés, die wij samen hebben beleefd. Op dat vlak zijn u en mezelf uit hetzelfde hout gesneden, hoewel onze politieke ideologie niet altijd op dezelfde golflengte zat en zit. Moet zeker kunnen en dit is het mooie aan het democratisch en menselijke gehalte van de politiek.

Maar ik ben er ook van overtuigd, dat de politiek je nooit helemaal zal loslaten. Je zal deze blijven volgen weliswaar van op de zijlijn. Verder een dikke proficiat met je jarenlange inzet, 40 jaar engagement voor de politiek en nog veel meer.

Namens Idee Diksmuide
Marc Deprez


28/11/2022

Geen tussenkomsten.


31/10/2022

Punt 3 : Aankoop gasolie en diesel-bestek

Dit bestek behelst een tijdspanne van twee jaar door toedoen van de prijsschommelingen.

Punt 29 : aanpak geurhinder

Vraag 1 : er werden onlangs pleidooien gehouden in het kader van milieustakingsprocedure, die wij aanspanden. Wanneer het vonnis zal worden beslecht kan niemand een timing op plakken. Het behelst de rechterlijke macht, die autonoom fungeert. En deze wensen wij ook na te leven, wat niet van alle politieke zwaargewichten kan worden gezegd.

Vraag 2 : De vergunning, die werd verleend door de Provincie staat momenteel on hold, daar er twee beroepen zijn aangespannen. In de vergunning wordt er een aan- en een afvoersas voorzien, opdat alle activiteiten binnenin zouden gebeuren. Er wordt helemaal geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit gehandhaafd. Het biobed wordt geinstalleerd om de geurhinder weg te cijferen.

Vraag 3 : De stad Diksmuide heeft gunstig advies gegeven voor dit biobed, maar niet voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit. Als het biobed soelaas zal bieden, is voor iedereen koffiedik kijken. Wij en de Provincie geven het voordeel van de twijfel. Er zullen na de installatie verschillende detecties worden uitgevoerd welk resultaat dit biobed zal boeken.

Vraag 4 : Tal van klachten. Wij vragen dat de bewoners bij geurhinder klacht zou indienen bij de bevoegde instantie. Wij hebben de klachten via sociale media ook doorgestuurd, maar het is logischer om klacht in te dienen bij de bevoegde instantie.

Vraag 5 : Ik denk, dat iedereen nu op de hoogte is waar en wanneer men klacht dient in te dienen. We kunnen deze nog eens melden in Yzersterk. Ik denk, dat wij alles uit de kast hebben gehaald om deze geurhinder een halt toe te roepen.

Punt 21 : stand van zaken participatie

Stand van zaken nieuwe manier van participatie en inspraak

Vertrekpunt • Ambitie van de stad om een nieuwe visie op participatie te ontwikkelen met daarbij: o Het erkennen van de (wettelijke verplichte) adviesraden o Andere adviesraden om te vormen tot klankbordgroepen, met voorlopig eenzelfde naam en werking o Het ontwikkelen van een burgerplatform met een duidelijk impactkader o Partners vinden in het co-creëren van een leefbare stad • Start van de oefening werd bemoeilijkt door o Interne personeelswissels o Corona (de oefening is veel te belangrijk om enkel digitaal op te starten) o Aanstellen ander adviesbureau (door een verschil in visie) o Andere focus binnen het participatiedossier (invulling De Kupe) • De stad ging samen met De Stuyverij/Methodiekfabriek aan de slag om de ambitie van de stad scherp te stellen en gedragen te maken bij de burgers. • In een onderzoeksfase voerden we zowel groeps- als individuele gesprekken met mensen uit verschillende ‘lagen’: o Laag 1 Bestuur (afvaardiging uit CBS en MAT) o Laag 2 Adviesraden/klankbordgroepen (afvaardiging uit de raden + contactambtenaren) o Laag 3 Middenveld (afvaardiging uit verenigingen) o Laag 4 Grassroots (‘Jan met de pet’, inwoners die met beide voeten in de samenleving staan)

Wij kunnen ook meegeven, dat de gecoro zowel in 2021 en 2022 zesmaal is samen gekomen, in tegenstelling in de vorige legislatuur, waarbij deze samenkomsten werden beperkt tot één à tweemaal.

Wij zijn opnieuw gestart met de open vergaderingen bewonersplatforms na een standstill door de corona.

Ook de milieuraad is een open orgaan, waarbij iedereen welkom is. Deze komt ook meer dan zes maal per jaar samen.

De Diksmuidelingen hebben wij laten participeren omtrent parking “Boterhalle”. Wij gaan luisteren naar de meer dan 5.000 Diksmuidelingen, in tegenstelling tot de oppositie, die dit voornemen van tafel veegt.

Punt 23 : Lokaal klimaat- en energiepact 2.0

1 LEKP1 1.1 Algemeen - De stad Diksmuide heeft zich hier op ingetekend via gemeenteraadsbeslissing in september 2021. - Geangageerd om zich in te zeten op de 4 verschillende werven en om de vooropgestelde doelen te behalen. 1.2 Huidige cijfers DOEL OP DIT MOMENT (27/10/2022) WERF 1 16.000 bomen 365 8.000m haag of gevelbeplanting 988m 16 extra natuurperken van 10m² 5 WERF 2 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden. 1 coöperatief / participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners WERF 3 16 deelsystemen (koolstofvrij deelsysteem) 160 laadpunten 16 km nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad 4,05 km WERF 4 16.000m² ontharding 6011,16m² 16.000m³ hemelwateropvang 2310 m³ ALGEMENE DOELSTELLING Gemiddeld jaarlijkse besparing van 2,09% in eigen gebouwen CO2 – uitstoot 40 % verminderen tegen 2030 t.o.v. 2015 (vergelijking 2015 met 2030 en vermindering = 40%) (technische infrastructuur en eigen gebouwen) Alle openbare verlichting verLEDden tegen 2030 Lopende werken via fluvius Draagvlak hernieuwbare energie verhogen. (geen belastingen op pylonen van windmolens tegen 2025) Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken Burgers + bedrijven + verenigingen samen de streefdoelen van de werven behalen. Communicatie is bezig met een volledig burgerparticipatieplan. 2 LEKP 2 2.1 Vergelijking LEKP1 – LEKP 2 In het LEKP1 werden verschillende doelen gesteld. Men heeft enkele van deze doelstellingen verstrengd en zo is men tot en LEKP2 gekomen. Onderstaande tabel weergeeft de vergelijking tussen LEKP 1 en LEKP 2. LEKP 1 LEKP 2 WERF 1 16.000 bomen 8.000m haag of gevelbeplanting 16 extra natuurperken van 10m² WERF 2 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden. Van de 50 moeten 25 fossielvrije renovaties zijn 1 coöperatief / participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners WERF 3 16 deelsystemen (koolstofvrij deelsysteem) 160 laadpunten 240 laadpunten (1.5 laadpalen tegen 2030 per 100 inwoners) 16 km nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad WERF 4 16.000m² ontharding 16.000m³ hemelwateropvang ALGEMENE DOELSTELLING Gemiddeld jaarlijkse besparing van 2,09% in eigen gebouwen Jaarlijkse besparing van 3% vanaf 2023 CO2 – uitstoot 40 % verminderen tegen 2030 t.o.v. 2015 (vergelijking 2015 met 2030 en vermindering = 40%) (technische infrastructuur en eigen gebouwen) CO2 -uitstoot met 55% verminderen tegen 2030 t.o.v. 2015 (eigen mobiliteit wordt hier nu ook bijgerekend) Wij hebben beslist om mee te stappen in het LEKP 2. Het dient enkel te worden genotuleerd. LEKP 2 behelst een “verstrenging”, maar lijkt ons een haalbare kaart. Zoals je kan merken, hebben wij bij een aantal doelstellingen goed geboerd. 6011,16 vierkante meter ontharding. Vooral dit streefcijfer is meer dan ruimschoots gehaald! Wanneer het vonnis uitgesproken ( en dit verwachten wij heel binnenkort) zal zijn omtrent de aanplant van het Galileibosje, zal dit eveneens een flinke slok op de borrel schelen. Alle openbare verlichting verLEDden tegen 2030 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen. (geen belastingen op pylonen van windmolens tegen 2025) Geen CBS of GMR beslissing meer nodig voor het plaatsen van elektriciteitsmasten of ELIA Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken Burgers + bedrijven + verenigingen samen de streefdoelen van de werven behalen. De doelen van zowel LEKP1 als LEKP2 zijn te realiseren tegen 2030. Extra besparingen en een extra verminderde CO2 uitstoot worden als realistisch ingeschat. Evenals fossielvrije renovaties en extra laadpunten. Het punt over hernieuwbare enerie en elektriciteitsmasten is een beslissing die moet stroken met de visie van het CBS.

Punt 24 : Afbakening klein stedelijk gebied ABKG

Aanzet van antwoord op bijgevoegd punt door raadslid Kurt Vanlerberghe – agenda zitting gemeenteraad 31/10/2022.

Onderwerp: Bespreking startnota inzake PRUP herziening afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide

Probleemstelling :
Zonder dat hieraan voorafgaand ook maar enige bespreking in de gemeenteraad plaatsvond keurde de Deputatie de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan herziening afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide goed. Dit gebeurde na uitgebreide ruggenspraak met het college van burgemeester en schepenen van de stad Diksmuide. Het gaat hier nochtans om het belangrijkste stedenbouwkundig instrument, dat de toekomst van Diksmuide na 2025 voor zowat 10 jaar vormgeeft. Het is aangewezen van het college van burgemeester en schepenen te vernemen waarom bepaalde keuzes gemaakt werden, maar ook waarom bepaalde keuzes niet gemaakt werden.

De Gemeenteraad keurde op 30/08/2021 de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de Stad Diksmuide, betreffende de herziening van de AKSG, goed.

Het behelst hier een startnota. Er dient nog een scopingnota opgemaakt te worden. Verder is er de voorlopige aanvaarding en vervolgens nog de definitieve aanvaarding. In 2025 zou dit document moeten af zijn. Bijgevolg zullen er tal van momenten zijn om dit te bespreken. We gaan beginnen met de gecoro ( =een wettelijk adviesorgaan), die zal doorgaan op 23 november 2022.

Ik ben niet beroerd om toe te geven, dat de infomarkt is vergeten te melden in Yzersterk.

Wat betreft de eventuele nieuwe industriezone in de Oostendestraat. Het behelst hier een perceel van maximun 4 ha en zeker geen 19 ha!. Dit stuk is vooral in functie van een huidig bedrijf, waarbij wij wensen, dat deze kan uitbreiden en verder ontplooien. Ook de stelplaatsen van De Lijn zouden hier kunnen worden gelokaliseerd. Maar er is geen sprake van een nieuwe brandweerkazerne op deze plaats en zeker niet van een fusie tussen de brandweerposten Diksmuide en Leke. Trouwens de gemeenten en steden hebben op vandaag weinig vingers in de pap in de brandweer, daar deze nu fungeren vanuit de brandweerzones.

Bij het finaliseren van de fase 2 ZWO kunnen wij de voorziene ambachtelijke zone ter hoogte van de IJzertoren ontsluiten en aansnijden. Het is de bedoeling om de site van AWV in de Roeselarestraat in te vullen als licht ambachtelijke zone.

De suggestie om uitbreiding industriezone te voorzien in de Kaaskerkestraat lijkt mij moeilijk haalbaar, daar bij het uitstippelen van de ZWO het onbespreekbaar was om het tracé via deze Vlavlakte ( =waterrijk gebied) te voorzien.

Ook een verder doortrekken van het industriegebied tot aan Scheeweghe ziet men niet zitten.
- Uitbreiding Parking Beerstblote via de hondenweide is logisch
- Bufferbekken IJzer en Handzamevaart. De vorige gemeenteraad is dit ruimschoots aan bod gekomen en men opteert in eerste instantie voor de blauwe oksel als waterbuffer in combinatie met recreatie
- Uitbreiding kleinhandelszone via Schependom. Gaan we meenemen en briefen aan de Provincie
- Heernisse. Hier wordt geopteerd om de densiteit te optimaliseren

Punt 30 : Partiële herziening


03/10/2022

geen punten


29/08/2022

Punt 10 : overeenkomst gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke

Evaluatie van zak naar bak.

De overgang verloopt naar mijn bescheiden goed. Het is inderdaad nu de vervuiler die betaalt. Wie goed selecteert, plukt daar de vruchten van. De zakken voor restafval zijn duurder geworden, daar wij iedereen willen aanzetten om een bak te hanteren. Wij hebben nu een aantal suggesties gedaan via Yzersterk in het kader van de bestrijding maden, vliegen,…tijdens warme dagen.

Bijgevoegd punt : aanpak energiecrisis

2013: • Elektriciteit: o verbruik van aangegeven gebouwen in Word-document: 702.853 kWh o kostprijs per kWh: 0,125 € o totale kost = 87.857 euro • Gas: o Verbruik van aangegeven gebouwen: 4.082.768 kWh o Kostprijs per kWh: 0,046 € o Totale kost = 187.807 euro 2021: • Elektriciteit: o verbruik van aangegeven gebouwen in Word-document: 457.752 kWh (ongeveer 65% van 2013) o kostprijs per kWh: 0,23 € o totale kost = 105.283 euro • Gas: o Verbruik van aangegeven gebouwen: 2.592.038 kWh (ongeveer 65% van 2013) o Kostprijs per kWh: 0,05 € o Totale kost = 129.601,90 euro 2022: • Elektriciteit: o verbruik van aangegeven gebouwen in Word-document overgenomen van 2011 (want nog geen totaalcijfers voor 2022): 457.752 kWh (ongeveer 65% van 2013) o kostprijs per kWh: 0,57 € o totale kost = 260.919 euro o Maw we betalen bijna 3x zoveel dan in 2013, voor 35% minder levering aan elektriciteit • Gas: o Verbruik van aangegeven gebouwen overgenomen van 2011 (want nog geen totaalcijfers voor 2022): 2.592.038 kWh (ongeveer 65% van 2013) o Kostprijs per kWh: 0,19 € o Totale kost = 492.487 euro o Maw we betalen 260% tov van 2013, voor 35% minder levering aan gas

Kanttekening: cijfers energie (vooral gas) was hoger in 2021 door openen ramen en instellen luchtgroepen om meer verse lucht binnen te nemen. We gaan er van uit dat de cijfers van 2022 een stuk lager zullen liggen.

Energie federaal en Vlaamse bevoegdheid, Gereguleerde markt door VREG en CREG Geen concurrentie tussen gemeenten doen tussen welke maatregelen we doen Naar burger toe wordt er gesensibiliseerd Vorig antwoord op vlak van subsidiereglement (Katleen Winne) - werd al behandeld Energiehuis

Diksmuide voorziet een premie tot 3000 euro in het kader van dakisolatie. Op vandaag is de respons eerder beperkt, maar wij zullen deze meer in de verf zetten via allerlei mediakanalen. Wij trekken de kaart van de alternatieve energie. Reeds 9 kleine windmolens zijn vergund. Er zitten nog twee in de pipeline. Wij steunen de vernieuwing van de omgevingsvergunningsaanvraag van de twee windmolens in de omgeving van de Put van Nieuwkapelle en we zijn vragende partij om deze uit te breiden met minimun twee grote windmolens. Wij wachten de studie van De Watergroep af om eventueel een gedeelte van deze plas te voorzien van zonnepanelen, waarbij deze voor meer dan 500 gezinnen elektriciteit zal genereren. Ook onze gebouwen maken wij energiearm. Wij hebben zelfs een maand vroeger de verwarming uit gezet. Wij kijken of het zwembadwater een graad zou kunnen dalen.


04/07/2022

Punt 4 : Kosteloze overdracht Pastoriemolenstraat

De over te dragen gronden waarvan sprake zijn er aangeduid op het opmetingsplan met nr. WI2010/1203/03: ‒ Lot A: kadastraal gekend als Diksmuide 8ste afdeling, sectie A, nummer 716P2 met een oppervlakte van 871 m² ‒ Lot B: kadastraal gekend als Diksmuide 8ste afdeling, sectie A, nummer 716R2 met een oppervlakte van 549 m2

Punt 6 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Opdracht in kader van de samenwerkingsovereenkomst Afbakening Kleinstedelijk Gebied tussen Stad Diksmuide en Provincie West-Vlaanderen - Winvorm - Bekrachtiging.

De gemeenteraadsbeslissing van 30/08/2021 waarbij goedkeuring werd verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie WestVlaanderen en Stad Diksmuide betreffende de herziening van de afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Diksmuide • de collegebeslissing van 07/06/2022 waarbij goedkeuring werd verleend om de studieopdracht ‘Operationeel kader voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor het bebouwde weefsel van de stad Diksmuide’ via WinVorm uit te voeren.

In overleg werd gekozen om een studieopdracht via WinVorm uit te schrijven met volgende titel ‘Operationeel kader voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor het bebouwde weefsel van de stad Diksmuide’.

 • Een projectfiche werd hiervoor aangemaakt. Het vooropgestelde budget bedraagt ± 85.000 euro 21% btw inbegrepen: ± 80.000 euro voor de studie, ± 5.000 euro voor de vergoeding van medekandidaten en voorzitter.
 • Het aandeel van de provincie zou 40% van de kosten bedragen waardoor het stadsaandeel 50.000 euro bedraagt.
De doelstelling van de opdracht is dus tweeledig:
 • Enerzijds een duidelijke visie en operationeel kader opmaken voor verdichting, hoger bouwen (‘heat-map’) en inbreiding waardoor de stad een beoordelingskader heeft voor projecten /vergunningen
 • Anderzijds via ontwerpend onderzoek de potenties/randvoorwaarden van de hefboomprojecten scherp stellen.

Volgens de oppositie loopt dit proces te lang. Hierbij wil ik volgt repliceren. Op 30 augustus 2021 heeft men de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de Stad voor de afbakening ABKG (=afbakening klein stedelijk gebied) goedgekeurd. Daar staat duidelijk dat de tijdspanne drie jaar behelst. Hierbij hoest de Provincie 250.000 euro op en de Stad 50.000 euro

Raad voor maatschappelijk welzijn

Punt 10 : Woonzorgcentrum - Algemeen - Ophalen en verwerking van het restafval van het WZC Yserheem - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen- Goedkeuring

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 60 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 Service en kwaliteit 40 De inschrijver dient een omschrijving te geven van de service. Bij de beoordeling hiervan houdt de aanbestedende overheid onder andere rekening met volgende aspecten: omschrijving huurcontract containers, (digitale) ondersteuning voor opvolging ifv afvalstoffenregister, klachtenprocedure, werkwijze, opstart, ... De inschrijver omschrijft in zijn offerte uitgebreid hoe hij aan dit gunningscriterium tegemoet wil komen. Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Mondelinge vraag Eric De Keyser : zonnepanelen voor de Put van Nieuwkapelle

De Watergroep, die nu eigenaar is van de Put van Nieuwkapelle, zal eerst een studie laten maken naar de impact toe van flora en fauna. Aan de hand van deze studie zullen wij deze dan verder bekijken.
Is uw vraag het partijstandpunt van Vooruit? Ik heb in het verleden echter andere verhalen gehoord.


23/05/2022

Punt 2 : Bouw van evenementenhal en parkeergarages

Repliek op de beweringen vanuit de hoek van de oppositie.

N-VA was in de vorige legislatuur naar aanleiding van de heraanleg van de Grote Markt grote pleitbezorger van een ondergrondse parking onder de Grote Markt. De heraanleg van de Grote Markt manifesteerde zich in heel wat inkomensverlies van menig handelaar en horeca in de omgeving en kende ook heel wat hinder voor de omwonenden in het algemeen. De heraanleg gepaard gaande met deze voorgestelde parking gingen de werken nog twee jaar langer laten duren. Deze situatie was gewoonweg niet houdbaar voor de lokale handel en horeca. Nu beweren, dat het archeologisch onderzoek handenvol geld zou kosten lijkt mij nog al goedkoop. Wat ging het kostenplaatje zijn van het archeologisch onderzoek voor een parking?

Het klopt ook niet dat drie parkings, die zich bevinden op het einde van de Konijnenstraat-Maria Doolaeghestraat, dat deze louter zouden worden vervangen in de ondergrondse parking. Wij konden evengoed deze handhaven op de parking van de Grote Markt. De bewering van nog bijkomende palen ondergronds klopt helemaal niet en is helaas en jammer genoeg een toonbeeld van afbraakpolitiek. Het is evenwel zo, dat er door toedoen van een plateau in het kader van de ondergrondse parking de kostprijs van de palen met meer dan 400.000 euro wordt gereduceerd. De raming van de N-VA lijkt ons vooreerst fel overdreven, hierbij refererend naar de palen. Wel is het geval, dat de prijzen voor grondstoffen op vandaag in het algemeen met 20 à 30 procent zijn gestegen. Maar dit is niet alleen het fenomeen voor de ondergrondse parking, maar in alle segmenten van de bouwsector. Een amendement indienen voor de ondergrondse parking niet te stipuleren lijkt ons toch wel tien bruggen te ver. Wat een bocht van 180 graden van deze N-VA. Eerst vragende partij zijn voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt, die heel wat bijkomende hinder ging berokkenen en nu deze parking onder de Boterhalle supprimeren. Dit kan je toch niet begrijpen. Dit is PLATTE DORPSPOLITIEK. Wij willen ons woord houden tegenover de 5000 Diksmuidelingen, die ijveren voor bijkomende parking op de site van de Boterhalle. Blijkbaar gunt N-VA dit zonlicht niet voor de Diksmuideling. Als wij niet zouden opteren voor deze ondergrondse parking zou men ons verwijten, dat wij de kiezer zand in de ogen hebben gestrooid. Dit ruikt of beter stinkt echt naar een politiek spelletje.

Wat Vooruit betreft is hun betoog op zijn zachts uitgedrukt gortig en bizar.

Als je in vorige legislatuur opteert voor 70 private ondergrondse parkings in twee bouwlagen via een PPS (privaat-publieke samenwerking) en nu vandaag deze ondergrondse parking met de grond gelijk maakt is de geloofwaardigheid van Vooruit in de dossier aan diggelen. Blijkbaar is het slikken voor Vooruit, dat onroerend erfgoed is akkoord gegaan met een deze rotatieparking. In het verleden heeft Vooruit altijd beweerd, dat onroerend erfgoed nooit ging instemmen met een publieke parking. Hierbij merk ik fijntjes op. Er kwam in het verleden zelfs een bijkomende gemeenteraad aan te pas, waarbij N-VA zelfs de vraag mee ondertekende voor deze gemeenteraad in het kader van deze parking. Het tij bij N-VA kan blijkbaar keren.

Waarom deze ondergrondse parking? In het verleden met de heraanleg Grote Markt werd het aantal parkings drastisch gereduceerd. Wanneer je een florerend centrum wenst, dien je voldoende parking te voorzien in de directe omgeving. Hierbij zal collega Claude Vindevogel nog bijkomende argumentatie meegeven.

Punt 5 : Mobipunt aan het station-Samenwerkingsovereenkomst

Op 08/02/2011 werd het studiebureau Plantec aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving in Diksmuide.

 • In het kader van dit masterplan werd in een 1uitvoeringsfase het busstelplaats vernieuwd (Burggraaf Frederikplein). In een 2de fase werd de Bortierlaan vernieuwd.
 • In het bestek voor de aanstelling van de ontwerper staat er ook vernoemd om te voorzien in de aanleg van een parking aan het station, een fietsenstalling en aanpassing van fietsonderdoorgang.
 • Hiertoe werd het studiebureau Plantec door het college van burgemeester en schepenen opdracht gegeven om een uitvoeringsdossier op te starten voor een 3de fase van de renovatie van de stationsomgeving. Deze opdracht omvat de uitwerking van het mobipunt aan het station te Diksmuide (parking, fietsenstalling, fietsondertunneling, groenaanleg). Onder een mobipunt wordt verstaan een fysieke plaats waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten. Deze verzameling van mobiliteitsopties op één herkenbare locatie maakt combimobiliteit mogelijk.
 • Het bekomen van een mobipunt is actie 21 uit het huidige beleidsplan, alsook het uitwerken van de actie rond aanleg van centrumparkings.
 • Er werd ondertussen ook een aanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tot het verkrijgen van subsidies in het kader van oproep 151. Doelstelling van deze oproep is “verbeterde duurzame mobiliteit kaderend in klimaatplan- Mobipunten”. De subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een mobipunt station Diksmuide werd ondertussen goedgekeurd voor een bedrag van 755.557,31 euro.
 • In dit dossier is er een samenwerking tussen de stad, NMBS en Infrabel, waarbij de stad als bouwheer zal optreden.
 • Het studiebureau Plantec maakte ondertussen een volledig uitvoeringsdossier op met een kostenraming voor een bedrag van 2.768.770,97 euro, btw medecontractant.
 • Van deze kosten is er een bedrag van 468.670,02 euro, exclusief btw die dient voor de aanleg van de parking en het bouwen van een fietsenstalling. Deze kosten zullen, na aftrek van subsidie, gerecupereerd worden van de NMBS. Daarnaast is er een bedrag van 1.446.320 euro, exclusief btw voor de bouw van de fietstunnel en toebehoren. Deze kosten zullen, na aftrek van subsidie, gerecupereerd worden van Infrabel.
 • Er wordt ook een terrein van Infrabel ingericht met een raming voor een bedrag van 102.045 euro, btw niet inbegrepen. Deze kosten zullen door de aannemer rechtstreeks gevorderd worden aan Infrabel.
 • De werken ten laste van de stad Diksmuide betreffen vooral de aanleg van een wandel- en fietspad, omgevingsaanleg en een hondenweide. De kostprijs van deze werken bedraagt 751.735,95 euro, exclusief btw ofwel 909.600,50 euro, inclusief btw. Op deze kosten verwachten we een subsidie voor een bedrag van 308.247,31 euro (mogelijks nog te verhogen met 10%).
 • Door boven vermelde aspecten zou het uiteindelijke stadsaandeel in deze werken 601.353,20 euro bedragen. • De samenwerkingsovereenkomst tussen de NMBS, Infrabel en stad Diksmuide werd opgemaakt.
 • Deze overeenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten van de stad, NMBS en Infrabel voor de studie, bouw, financiering, eigendom en het latere beheer en onderhoud van de nieuwe reizigersparking, fietsenstalling en de nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de spoorlijn 73.

Punt 8 : Zaak van de wegen – Aanleggen nieuwe rijweg en riolering binnen een reeds vergunde verkaveling te Pervijze

Het behelst hier de een bijkomende waterbuffer in de het Zuidelijke deel, dat vervolgens van privaat domein van 63 vierkante meter wordt overgeheveld naar het openbaar domein. Een verbetering voor deze site.

Punt 9 : Bosuitbreidingsmogelijkheden Diksmuide

Wij willen bebossen, maar echter niet ten koste van super land- en tuinbouwgrond. Gezien de hoge gangbare grondstofprijzen lijkt dit ons alleszins niet opportuun. Indien bebossing op vrijwillige basis (=Galileibos) gebeurt, zullen wij meegaan in het verhaal. Verder opteren wij om Esenbroeck te bebossen, waarbij clusters bomen zouden worden verbonden. ANB ligt hier dwars! De wereld op zijn kop. De liefde dient immers altijd van weerszijden te komen.

Op de vraag van N-VA naar een stand van zaken bebossing voormalig stort Rapestraat en Galileibosje kan ik het volgende meegeven.

Voormalig stort Rapestraat. Er diende volgens Ovam nog een laatste sondering te gebeuren, als er al dan niet een sanering zou nodig zijn. Ik hoop binnenkort nieuws daarover te krijgen.

Galileibosje. Beroep bij de Raad van State. Wij hebben reeds meermaals gepolst en er zou uitspraak volgen nog voor het groot verlof.

We zijn uiteraard blij, dat de voltallige gemeenteraad een duidelijk signaal heeft voor deze voorliggende plannen bebossing ( Esenbrouck-Voormalig stort Rapestraat-Galileibosje)

Punt 14 : jaarrekening 2021

Repliek op de bewering alles op de lange baan.

- Begijnevest. Wij plegen intens overleg om alsnog tot een overeenkomst te komen met de laatste twee actoren. Wij hopen dat de kogel door de Kerk is op korte termijn.

- Vestigingspark. Het schepencollege is het eens om de onteigeningsprocedure te starten. Enkel dient er nog een notule te worden opgemaakt door de administratie om effectief dit proces te starten.

- Burgemeesterconvenant. De burgemeesterconvenant is complementair met ons engagement voor het lokaal klimaat- en energiepact. De plannen zitten in de pipeline en wij zullen ieder jaar (=gemeenteraad november 2022) een evaluatie en een stand van zaken toelichten.

- dakisolatie. Moet inderdaad nog meer in de verf worden gezet. Is ook onlangs gebeurd in Yzersterk. De mensen kunnen zich laten bijstaan door de woonwinkel. We hopen, dat dit soelaas zal bieden.

-bouwgronden St-Jacobskapelle-Lampernisse. Wij wensen deze aan te snijden. Maar het is te goedkoop, dat het lang duurt, daar Vooruit vanuit de meerderheid in vorige legislatuur reeds deze behartigde


25/04/2022

Punt 16 : Technische dienst – Openbare ruimte – Iepersteenweg – R001836 Riolering – en wegeniswerken. Aanbestedingsdossier

Het behelst hier een dossier in het kader van rioleringsscheidingsstelsel Iepersteenweg, Steenstraat waarbij de Stad Diksmuide een heel kleine partner, speler is. De impact bevindt zich grotendeels op het grondgebied Houthulst. Wat de herinrichting van de Steenstraat , geef ik het woord aan collega Martin Obin.

Punt 18 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-Gebouwen facility en patrimonium-Verkaveling-Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen- Jules Valckenaerestraat- Kosteloze overdracht

Goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte met nummer 11936-001 opgesteld door de vastgoedcommissaris van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, voor de kosteloze overdracht van een perceel grond door de West-Vlaamse Intercommunale aan stad Diksmuide gelegen in de Jules Valckenaerestraat, met een oppervlakte van 3.245 m², afgebeeld als Lot A op het opmetingsplan van 08/03/2013 opgemaakt door landmeter-expert Luc Dekien H. Verrieststraat 101, 8800 Roeselare.

Punt 19 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-Algemeen- Zaak van de wegen naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de bouw van meergezinswoning

Vooreerst gaat dit over 11 appartementen en 1 woning.

De gewijzigde projectversie van de omgevingsvergunningsaanvraag is vergezeld van een rooilijnplan. Dit rooilijnplan geeft de delen aan die publiek zullen gebruikt worden. Door middel van een een kosteloze publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut zal het publieke karakter bevestigd worden. De gronden blijven private eigendom.
Het deel dat publiek zal gebruikt worden heeft een oppervlakte van 190 m². De inrichting zal gebeuren met kleinschalige materialen, groenaanleg en straatmeubilair. In de zone worden 2 trappen aangelegd met bijhorende fietsgoten. Op deze manier wordt het niveauverschil opgevangen tussen de Kwadestraat en het Alleyepad.

Bijgevoegd punt Eric Dekeyser

De verkaveling Tuinwijk voorziet in de realisatie van 158 woningen en 22 appartementen.

25 woningen zullen gerealiseerd worden door Covemaker. ( vergunning van 22/03/2022 voor 19 woningen, voor 6 woningen moet nog een vergunning worden aangevraagd omdat de initiële vergunning werd geweigerd)

16 woningen worden gerealiseerd door De Mandel (vergunning van 14/03/2018)

22 appartementen zijn reeds gerealiseerd door De Mandel (vergunning van 04/04/2018)

12 woningen zijn gerealiseerd door IJzer&Zee (vergunning van 20/12/2017)

Resten nog 105 bouwkavels bij de WVI.

De notaris is de verkoopakte aan het opmaken, maar wacht nog op een akte van Fluvius die moet verleden worden.

We houden de vinger aan de pols bij Fluvius om de akte te verlijden, zodat we de verdere voorbereidingen kunnen doen, om in verkoop te kunnen gaan.

We hopen de verkoop op te kunnen starten in september om dan te verkopen in de volgende maanden.
Dus verkoop, na de zomer, eind 2022.

Hierbij de prijsopgave om extra water naar de bestaande poel en wadi te krijgen in de VK Tuinwijk.
Het gaat in totaal om 9 straatkolken die zouden die zouden aangesloten worden op de bestaande poel in plaats van de riolering.
Met deze ingreep zou +/- 1000m² neerslagwater naar de bestaande poel kunnen stromen.

De prijs is gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en kan licht afwijken. 12533.55 Euro.

De uitvoering van de werken, valt, zoals reeds eerder aangehaald in de werfvergaderingen, financieel ten laste van de stad Diksmuide indien de stad verdere werken wenst uit te voeren.

We willen wel aangeven, dat WVI geen voorstander is om de door het studiebureau voorgestelde aanpassingswerken uit te voeren. We denken dat de werken die voorgesteld worden, geen afdoende oplossing zullen zijn , waardoor WVI zich niet kan vinden in de meerwerken.

Wij kunnen enkel maar vaststellen, dat wij in dit dossier van het kastje naar de muur worden gestuurd. In eerste instantie behelst het hier een waterrijk gebied en bijgevolg is iedereen op de hoede. Wij als stad kunnen immers niet investeren op gronden, percelen, die niet tot ons patrimonium behoren. En zowel de WVI, als VMSW wensen de kosten van deze bijsturing niet op te hoesten. Vandaag zitten wij inderdaad in een padstelling.

De drainage tegen de Tuinwijk is op vandaag aangepast. Het waterpeil wordt verhoogd door een ballon in de drainagebuis te plaatsen.

Bijgevoegd punt Kurt Vanlerberghe “visuele- en milieuvervuiling reclameborden”

Ik ga daar kort op antwoorden. Ik heb de huidige tarieven eens grondig gescreend en vergeleken met de vroegere gangbare tarieven. Ik heb moeten vaststellen, dat de tarieven weinig of geen verschil uitmaken als een slok op de borrel.
Omgevingsvergunning hanteren. Ik zal dit navragen bij onze dienst RO als dit van toepassing is.

Mondelinge vraag : Bezwaar tegen omgevingsvergunning “Stationsbuurt”

Wij betreuren uiteraard deze beroepsprocedure. Door dit toedoen staat hier wel meer dan 600.000 euro subsidie op de helling, die voorzien is door Efro. Dit is zich echter letterlijk en figuurlijk begeven op glad ijs. Het projekt is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, Provincie en de Stad Diksmuide, die eveneens financieel bijspringen. Vooreerst is de heraanleg van de parking, die op vandaag lamentabel er bij ligt ( nog zacht uitgedrukt) primordiaal. Dit behelst het algemeen belang van iedereen en niet alleen van de buurt. We denken niet dat de burger wakker ligt van een “passarelle=lift” analoog met een Mechelen. Wij zijn immers nog altijd Diksmuide. De bewering van de bezwaarindiener(s), dat er geen enkel contact is geweest met de Aldi in het kader van een doorsteek, die werd opgelegd in 2009 klopt niet. Bij een recente omgevingsvergunning voor Aldi, staat in de voorwaarden dat zij dienen werk te maken van deze verbinding en wij gaan dit ook strikt opvolgen.


28/03/2022

Punt 8 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-Milieu- Reglement betoelaging natuur-, milieu- en landbouweducatie

In 2018 fusioneerden Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en Regionaal Landschap IJzer en Polder tot Regionaal Landschap Westhoek vzw. Vroeger werden er verschillende criteria gehanteerd. Iedereen wordt nu op dezelfde leest geschoeid en is de vroegere optie en doelstelling van regionaal landschap heuvels nu gangbaar over het volledige gebied Regionaal Landschap Westhoek vzw

Er wordt aan de gemeenten van het voormalige Regionaal Landschap IJzer en Polder gevraagd om de scholen voortaan te ondersteunen met een financiële bijdrage van 50% bij de NME-activiteiten. • Het stadsbestuur zou hierbij zelf scholen ondersteunen die milieu-, natuur en landbouweducatieve activiteiten of initiatieven organiseren met begeleiding. Alle scholen die op grondgebied van Diksmuide gevestigd zijn, komen hiervoor in aanmerking. • De activiteiten voor begeleide natuur- en milieueducatieve activiteiten moeten plaatsvinden in de Westhoek. De activiteiten voor begeleide landbouweducatieve activiteiten moeten plaatsvinden in Diksmuide, inclusief deelgemeenten. • De begeleide activiteiten waarbij een klas uit Diksmuide tegen betaling beroep doet op natuur-, milieu- of landbouweducatieve begeleiding worden voor 50 % gesubsidieerd. De jaarlijks te verkrijgen subsidie voor begeleide activiteiten en initiatieven bedraagt:  Per halve dagactiviteit voor begeleide activiteiten en initiatieven: maximum 50 euro.  Voor een lessenreeks (10 dagdelen) met begeleiding van één klas: maximum 500 euro. Een school kan deze subsidie maar één keer per jaar aanvragen

Punt 12 : juridische en communicatiediensten – Burgelijke stand en bevolking – Nieuwe naam voetgangers- en fietsenverbinding site college- Collegepad

De naam St.-Aloysius, uiteraard inherent met college is sinds 1841 tot op heden een begrip in de stad Diksmuide. De voorgestelde naam is een verwijzing naar 180 jaar geschiedenis en de roots van het college.

De stuurgroep van de Cultuurraad heeft met overgrote meerderheid beslist het eigen voorstel om de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding op de site van het college de naam 'Collegepad' te geven. Dit naar analogie met het Atheneumpad, de fiets- en wandelverbinding tussen Mandelwijk en Drie Musschen brug.

We zijn ervan ook overtuigd, dat deze verbinding van 72,59 meter Stovestraat-Wilgendijk een meerwaarde zal impliceren en optimaliseren voor de leefbaarheid van deze omgeving, gezien eveneens het openbaar, publieke karakter van 1841 vierkante meter.

Punten 14 en 15 : Vrije tijd en onderwijs – jeugd – Gebruikersreglement tijdelijke fuif- en evenementenzaal Polderhalle in het kader van de ophaling huishoudelijk restafval in zakken naar containers in diftarsysteem. Idem voor gebruikersreglement sociaal-culturele infrastructuur.

Naar onze bescheiden mening hebben wij het nieuwe reglement heel goed gescreend en geanalyseerd. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan en wij hebben gepolst bij de verschillende andere gemeenten, steden welke criteria zij hanteren voor restafval als etensresten, wanneer het containers behelst. We hebben heel wat referenties ontvangen van deze aangeschreven gemeenten en steden. We hebben moeten vaststellen, dat bijna iedere gemeente of stad een andere piste bewandelt betreffende dit issue.

Bijvoorbeeld in Ieper dienen de verenigingen volledig zelf in te staan voor hun afval. Maar natuurlijk biedt voor hen de IVVO soelaas, daar de IVVO zich bevindt in de onmiddellijke omgeving. De verenigingen kunnen zelf bij de IVVO een container afhalen en terug bezorgen voor een klein bedrag. In Poperinge staan zij als stad zelf in voor het afval voor de verenigingen, weliswaar met volgende bedenking, dat de huurprijs voor de OC’s in Poperinge veel meer behelst van deze in Diksmuide.

We zijn ervan ook overtuigd, dat wij iedereen dienen aan te zetten om te sensibiliseren, te selecteren. Dit geldt ook voor bestuursleden, losse medewerkers van verenigingen. Wij proberen iedereen een attitude bij te brengen. Wij kunnen immers op vandaag niet meer tolereren of veroorloven, dat bij activiteiten, evenementen, …., zakken zomaar worden gevuld met afval zonder te selecteren.

Maar het kan ook niet, dat de verenigingen handenvol geld dienen op te hoesten in het kader van etensresten. Vrijwilligerswerk dragen wij heel hoog in het vaandel en de verenigingen zijn immers de hoeksteen van de maatschappij. Wij hebben ons licht opgestoken bij verschillende firma’s en uiteindelijk klopten wij af op een billijke en haalbare vergoeding voor de etensresten bij grote activiteiten, evenementen. De nodige info kan je bekomen bij de jeugd- en culturele dienst. Wij kunnen hier in de openbare zitting geen namen van firma’s noemen, die zich ontfermen over het afhalen van etensresten via zakken. En nogmaals die vergoeding wordt in het leven geroepen om toch maar het afval te selecteren. Verder blijft GFT, papier, karton, plastiek, andere restafval gratis. We beklemtonen hierbij, dat zowel de culturele- en de jeugdraad deze aanpassing van het gebruikersreglement in het kader van huishoudelijk afval gunstig hebben geadviseerd.

In de OC’s – Polderhalle mogen er geen etensresten in de GFT- en Restafval worden gedeponeerd. Eigenlijk best te begrijpen, daar dit na verloop van tijd wel problemen zou kunnen vormen.

Bij kleine evenementen, activiteiten,…, waarbij een minimaal aan etensresten gepaard gaat kunnen de privé-afvalcontainers van de bestuursleden, losse medewerkers soelaas bieden en het kostenplaatje nog verder reduceren. Dit is een boodschap.

Onderstaande kan je de verschillende firma’s vinden ivm etensresten. Nogmaals in de openbare zitting van de gemeenteraad konden wij deze niet meegeven. Bij de eerst genoemde firma lijkt mij deze een haalbare kaart en zal de financiële impact heel miniem zijn. Het zullen al heel grote evenementen, activiteiten dienen te zijn om aan een bedrag van 50 euro te komen.

We hebben inderdaad de oefening en het huiswerk opnieuw gemaakt. We wilden meer referenties van andere gemeenten en steden. Wij denken, dat er daar niets mis mee is.

  Vanheede
 • € 3,50 per zak (eender welk volume)
 • Zakken moeten worden bestickerd met Vanheede Stickers
 • Geen voorrijkost
  Garwig
 • € 3,85 per zak (Garwig-zakken)
 • Voorrijkost € 15
  Dekeyser
 • € 50 voorrijkost
 • € 0,22 per kg
Let op: de inhoud van de zakken moet uiteraard conform de sorteerregels van Vlarema zijn.


28/02/2022

Punt 5 : Technische dienst – Openbare ruimte- Renovatie stationsomgeving 3de fase

De 3de fase behelst de aanleg van de parking (= 160 parkeerplaatsen), fietsstalling, fietstunnel, hondenweide,…

Het kostenplaatje is 2.768.770 euro Het uiteindelijke stadsaandeel zou 601.353 euro bedragen. In het kader van oproep 151 in het kader van Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) wordt er een subsidie voorzien van 755.557 euro. De huidige doorsteek voor de voetgangers zal in de toekomst worden geoptimaliseerd door de verhoging van de perrons. De fietstunnel is in het kader van de fietssnelweg Esen-Diksmuide.

Ik kan jullie ook meegeven, dat er zeker laadpalen worden voorzien Dit werd afgesproken tijdens de onderhandelingen.

Punt 8 : Gecoro – jaarverslag

De gecoro is zesmaal samen gekomen en ook uitgenodigd geweest naar de voorstelling van hemelwater- en droogteplan. Dit impliceert veel meer samenkomsten in vergelijking met het verleden.

Bijgevoegd punt : bypass Pervijze

We opteren in eerste instantie voor de Noord-Westelijke omleidingsweg. Maar we zijn uiteraard realistisch en denken rationeel. Een bypass is rond Pervijze is op vandaag een haalbare kaart, daar deze is ingekleurd op het gewestplan. De N35 en de N355 worden heden verder gecatalogeerd “secundaire weg”.

Wat de termijn betreft zal AWV eerst aftoetsen wat de impact zal zijn met de aanleg van de ZWO. En daar kan ik hen zeker volgen.

Bijgevoegd punt : afbakening klein stedelijk gebied

Onderwerp: Toekomst kleinstedelijk gebied Diksmuide

Vraagstelling: Plannen CBS om kleinstedelijk gebied Diksmuide te ‘reanimeren’ en vitaliseren?

Herziening Provinciaal RUP ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Diksmuide’

Motivatie tot opstart RUP:
Het kleinstedelijk gebied Diksmuide heeft omwille van haar ruimtelijke situering en voorzieningenaanbod een belangrijke verzorgingsfunctie. Omwille van de demografische groei neemt de druk op het voorzieningenniveau toe. Hierbij dient gezocht te worden naar bijkomende ruimte om de maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden.
Het RUP voor de herziening van de afbakening is nodig om de programma-elementen te realiseren. Het kleinstedelijk gebied kan immers binnen de huidige afbakening en grondbestemming hier geen antwoord op bieden. Bij de opmaak van het PRUP wordt getracht een correcte afweging te maken van de ruimtelijke invulling. De vooropgestelde zoekzones worden dan ook onderworpen aan een milieueffectenrapportage (m.e.r.) met daarin een passende beoordeling opgemaakt op basis van de mogelijke invulling.

Ik wil en wens de bewering, dat de Stad Diksmuide op vandaag een standstill zou kennen te weerleggen.

De ambachtelijke zone ter hoogte van de IJzertoren tot aan de ZWO zal kunnen worden ontwikkeld, daar de 2 de fase van de ZWO nu zal starten en worden uitgevoerd.
Ook wordt de site van AWV in de Roeselarestraat herbestemd als lichte ambachtelijke zone.
Het woonuitbreidingsgebied “De Pluimen-Eikhofstraat” zal in de toekomst worden aangesneden, maar kan nu nog geen timing meegeven. Wat de overige woonuitbreidingsgebieden zal gebeuren, kunnen wij op vandaag nog geen antwoord formuleren. De bouwshift is vers van de pers en wij zullen ook eens goed screenen wat de financiële impact zou zijn voor de lokale overheid, wanneer wij meegaan in het verhaal van de bouwshift

Bijgevoegd punt : Omleidingsroute ivm wegeniswerken Kaaskerkestraat

1. Welke duur staat erop de werken?
215 werkdagen

2. Wat is het juiste traject van de werken?
zie faseringsplan fase 2 Men zal eerst het zuidelijke deel uitvoeren. Deze behelst het stuk vanaf de Kaaskerkestraat tot aan de spoorweg. Na het bouwverlof start men met de uitvoering rond punt

3. Welke omleidingsroute wordt voorgesteld? van zodra de aannemer een contract heeft wordt de omleidingsaanvraag ingediend door de aannemer zoals besproken.
Ik kan meegeven, dat zowel Delva als Delhaize zeker bereikbaar blijven. Tot na het bouwverlof zal de Kaaskerkestraat niet worden afgesloten. Als de Kaaskerkestraat zou worden afgesloten na het bouwverlof zullen alle handelszaken bereikbaar blijven. Maar hoe de omleiding er zal uitzien, zal ik nu geen voorbarige uitspraken doen, daar de aannemer op vandaag nog niet gekend is. Zodra deze gekend is zullen wij rond de tafel zitten met de aannemer en de stakeholders. Uiteraard zijn wij de kleine garnaal en is AWV de grote speler, daar zij de bouwheer en de financierder zijn van deze omleidingsweg

4. Is de aannemer trouwens al toegewezen?
Neen er is geen contract ( =sluiting+aanvangbevel is niet gegeven). De informatieplicht is gedaan op 14/2/2022:de weerhouden/ niet weerhouden aannemers zijn aangeschreven en de ' standstill ' periode loopt nog. Er geldt nu een standstill periode van 15 kalenderdagen tot de sluiting.


30/01/2022

Punt 3 : Zuidwestelijke verbindingsweg N35f tussen N35 Kaaskerkestraat en N369 Woumenweg-Samenwerkingsovereenkomst fase 2

Het behelst hier een samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Fluvius, Aquafin en de Stad Diksmuide omtrent fase 2 ZWO. Het gaat hier ook over projectzone 1. Dit impliceert het rond punt in de Kaaskerkestraat en de verbinding tot aan de voorziene tunnel.

Projectzone 2 is hier niet van toepassing betreffende in dit geval overdracht van gedeelte Kaaskerkestraat N35.

AWV is opdrachtgever en staat eveneens in voor de aanbesteding en de gunning voor de aanleg, uitvoering van fase 2. Aquafin ontfermt zich over de riolering. Fluvius over aanpassen nutsleidingen. Hierbij wordt de Watergroep ook betrokken.

Bij goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst kan men overgaan tot ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst door de verschillende actoren. Dit zou normaliter dienen te gebeuren binnen de tien dagen. Vervolgens kan AWV dan gunnen en zouden de werken starten binnen een 60-tal dagen. Dus ongeveer half april.

De verdere planning inherent met de verdere bespreking, afhandeling omleiding is voorzien in een gepland overleg volgende week.

Antwoorden op vragen, bemerkingen van Kurt Vanlerberghe en Mieke Vanrobaeys

Het lijkt mij nogal goedkoop om nu te beweren, dat de aanleg van de Zuid-Westelijke Omleidingsweg niet snel genoeg gaat. Vooreerst gaat het hier niet over een bypass ( Slijpe-Middelkerke), maar hier dient een brug voorzien te worden en een tunnel onder de spoorweg. Voor die brug zijn de aanloopstukken en de taluds reeds aangelegd. Maar men doet op regelmatige tijdstippen sonderingen naar stabiliteit toe. En daar kan men geen timing op plakken, wanneer voldoende stabiliteit kan worden gegarandeerd. En wij trekken alle registers open en wij hebben reeds gepolst bij minister Lydia Peeters om een versnelling hoger te schakelen. Maar het is geen sinecure. De nodige financiële middelen, dienen dan ook vervroegd te worden. En dit vertaalt zich in een aanpassing van het financieel plan en zoals hierboven aangekaart hangt ook veel af wanneer men de brug over de IJzer kan aanleggen, plaatsen,…

Verder dienen wij toch aan te merken, dat het dossier van deze omleidingsweg reeds startte in 2001. In 2020 zijn wij en in het bijzonder AWV erin geslaagd om het dossier opnieuw op de rails te krijgen en gepaard gaande met de uitvoering, aanleg. 20 jaar is erover gegaan om een omgevingsvergunning te krijgen. Verschillende raadsleden van welke politieke strekking ook stonden aan het roer tijdens die 20 jaar.

En nu de zwarte piet doorschuiven naar ons in het kader van de fasering is niet koosjer. De aanleg van de Omleidingsweg is gestart en op vandaag is deze van vitaal belang.

De tijdsduur voor fase 2 is tot maart 2023 voorzien. Aquafin staat in voor de riolering betreffende scheidingsstelsel. Het behelst hier enkel een scheidingsstelsel in de omgeving van het aan te leggen nieuw rond punt.

Het dossier voor de start van fase 3 is nu reeds aangevangen. Dit tracé omvat het zuidelijke deel van de IJzer tot aan de Cardijnlaan, waarbij er eveneens een rond punt wordt voorzien naar Heernisse toe. En vanaf dat nieuwe rond punt tot aan de Woumenweg.

Wat het fietspad “Frontzate” betreft, kan ik nu nog niet meegeven hoe men dit verder zal stipuleren. De focus ligt nu vooral op fase 2 met de aanleg van het rond punt en de ontsluiting van de voorziene ambachtelijke zone in Kaaskerke.

De vraag of de Noord-Westelijke Omleidingsweg een haalbare kaart nog is. Welnu, het klinkt mooi, maar ik denk dat wij dienen realistisch te zijn. 3 bruggen over de IJzer over een afstand van nog geen 2 km lijkt mij een moeilijke oefening vooral ruimtelijk en estetisch Bovendien zou dit tracé Beerstblote aansnijden, wat ook niet zo evident is. Ik zou eerder opteren voor een bypass in Pervijze, meer bepaald tussen de Pervijzestraat en de Veurnestraat om de doortocht van zwaar verkeer in Pervijze te ontlasten. Gezien deze omleidingsweg nog in het gewestplan is ingekleurd kan deze een soliede oplossing en een alternatief bieden.

Wij zullen zeker letten op een goede communicatie. Maar wij hebben hier niet de touwtjes volledig in handen. Het is in eerste instantie, de aannemer die instaat voor de communicatie.

Punt 8 : huur hoogwerkers 2022-2026

• Jaarlijks worden door verschillende diensten hoogwerkers gehuurd voor de uitvoering van werken of bij evenementen.
• Momenteel loopt het huidige contract nog tot eind februari 2022.
• Om terug een goede en vaste prijs te bekomen, is het aangeraden om te starten met een overeenkomst van een jaar met de mogelijkheid om drie maal stilzwijgend te verlengen.
• Door met een overeenkomst te werken, kan iedere dienst gebruik maken van dit raamovereenkomst en kan de raming van een bepaald werk of evenement beter berekend worden, door een gekende prijsstelling.
• In het kader van de opdracht “Huur diverse hoogwerkers op afroep dienstjaar 2022-2026” werd een bestek met nr. 2021-221 opgesteld door de technische dienst.
• De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.928,00 euro, 21% btw niet inbegrepen, voor een periode van 1 jaar.
• De totale uitgave voor deze opdracht (vier jaar) wordt geraamd op 63.712,00 euro 21% btw niet inbegrepen.
• Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
• De technische dienst beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Punt 9 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Zaak van de wegen naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de bouw van meergezinswoningen

Het behelst hier een overeenkomst over het verleggen van sentier 2 en een nieuwe gemeenteweg

De projectontwikkelaar verbindt er zich - indien zij een definitieve omgevingsvergunning voor het project waarvan sprake onder artikel 2 heeft bekomen - toe om: met de Stad Diksmuide een notarieel te verlijden overeenkomst ten kosteloze titel te sluiten waarbij op de Projectsite een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd wordt met een breedte van 1,50 meter. Dit behelst hier een verbinding tussen de Esenweg en de Tuinwijk.

En dit zodat de Stad Diksmuide eveneens daar in de toekomst een nieuw wandel- en fietspad (gemeenteweg) kan aanleggen vanaf de Tuinwijk naar het Vestingspark met de Stad Diksmuide een notarieel te verlijden overeenkomst ten kosteloze titel te sluiten waarbij op de Projectsite een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd wordt met een breedte van 4 meter, conform aanduidingen op het plan in bijlage 2, en dit zodat de Stad Diksmuide daar in de toekomst een nieuw wandel- en fietspad (gemeenteweg) kan aanleggen vanaf de Esenweg naar het Vestingspark, dat tevens kan fungeren als toegangsweg voor de Stad Diksmuide voor het onderhoud van het Vestingspark.

De huidige smalle toegang van de Esenweg naar het huidige Vestigingspark is inderdaad eigendom van Infrabel en wij vermoeden, dat deze geen probleem zal vormen om mede verder te fungeren als toegangsweg. Maar met de nieuwe toegangsweg van 4 meter, eveneens in kader van de hulpdiensten en de brandweer zal het Vestigingspark veel zichtbaarder en aantrekkelijker worden. En uiteraard hopen wij het verdere stuk te kunnen aankopen voor de uitbreiding van dit Vestigingspark.

kaart verlengen buurtweg 2 Vestigingen-Cornelis

Bijgevoegd punt : Voetbalveld SP Keiem

In bijlage kan je de historiek en de stappen, die reeds zijn gezet om tot een soliede oplossing te komen voor het zonevreemd voetbalterrein SP Keiem. Wij hebben alles uit de kast gehaald en veel opties gehandhaafd. Wij hebben inderdaad vooreerst geprobeerd om het veld daar te behouden volgens het decreet van april 2007 , waarbij historisch gegroeide zonevreemde sportterreinen werden geregulariseerd en bestaanszekerheid werd gegarandeerd. Analoog met het vroege BPA zonevreemde bedrijven. Dit is ons niet gelukt voor de huidige site.

Met de optie om een tijdelijk kunstgrasveld ( 5 jaar) aan te leggen op de huidige site zou deze soelaas bieden om een nieuwe locatie aan te snijden en te consolideren. Hier hebben wij ons gespiegeld aan Moorslede-Dadizele dat ook een zonevreemd voetbalveld telt , waarbij zij wel een tijdelijke vergunning hebben gekregen voor kunstgrasveld.

Bijgevolg ons overladen met alle zonden van Israël in dit dossier klopt niet en is maar al te goedkoop.

En nu reeds beweren, dat de zoekzone aan de Warande ook geen haalbare kaart zou blijken, lijkt mij wel heel voorbarig. De andere zoekzone tegen de wijk zou pas moeilijkheden berokkenen en de kat zou dan pas op de koord komen bij de bewoners. Bovendien zou de in- en uitrit dienen te voorzien pal in het centrum ter hoogte van het dorpsplein, waar er nu reeds veel belevenis en beweging is en bijgevolg is deze niet optimaal om de veiligheid te garanderen van de voetballers, supporters,…