Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2023

18/12/2023

5. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Zaak van de wegen naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van terrein in 60 loten voor ééngezinswoningen - Goedkeuring

 • De ontsluiting via de Sint-Andriesstraat moet zodanig ingericht worden dat enkel doorgang mogelijk is voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.
 • In het wegdeel tussen de Iepersteenweg en lot 49 moeten verkeersremmende maatregelen voorzien worden.
 • Tussen de stoep en de rijweg van de wijkverzamelweg (hoofdweg) moet een verhoogde borduur worden voorzien.
 • Ter hoogte van het perceel, kadastraal gekend als 8ste afdeling, sectie A nummer 416V, moet de groenstrook aansluitend op de rijweg, over een lengte van minstens 10m uitgevoerd worden met grindgazon.
 • • Bij het plein moet een openbare collectieve fietsenstalling worden voorzien.

Het behelst hier inderdaad een woninguitbreidingsgebied via de woonmaatschappij Ijzer en Zee. Dit impliceert 80 procent huurwoningen en 20 procent koopwoningen. Dit is nu eenmaal de regel. Wil men andere opties, dan dient het Vlaamse Gewest de huidige voorschriften aan te passen en bij te sturen. De verantwoordelijke minister is Matthias Dieoendaele (N-VA)

Punt 6 : wijzinging MJP

Boterhalle met de parkeergarages

 • 783.764 euro raming voor de ondergrondse parking in 2021
 • Op vandaag 40 procent erbij, waar dit zich overal ( =bij alle bouwwerken) manifesteert = 313.505,6 euro bijkomend
 • Totaal zou 1.097.269,6 euro behelzen. Eigenlijk weinig impact op het totale budget van 8,8 miljoen euro
 • 293.000 subsidie in kader van duurzame bereikbaarheid kernen via Vlaio Dit is ENKEL EN ALLEEN ifv de parkeergarages. Is onlangs door de minister ondertekend en bijgevolg bekrachtigd.
 • Dit impliceert een totaal bedrag van 804.269,6 euro voor de parkeergarages onder de Boterhalle
 • Een meerprijs voor de parkeergarages onder welke noemer ook (= gedeelte invulling als beveiligde fietsstallingen voor elektrische fietsen,…) van slechts 20.505 euro voor de stadskas. Als dit niet goed geboerd is, dat weet ik het niet meer!


27/11/2023

Mondelinge vraag: Mijn naam is Andy Vermaut, een betrokken inwoner van Diksmuide

Ik had graag aan de bevoegde persoon van het schepencollege, enkele vragen gesteld in het vragenhalfuurtje. Ik zou deze vragen in 1 keer stellen, zodoende dat het zeker niet langer dan 5 minuten zal duren. Antwoorden van mij in het lichtblauw.

1. Gezien de verlenging van de vergunning voor de huidige windturbines in Nieuwkapelle voor onbepaalde duur, wat zijn de specifieke plannen voor hun vervanging na hun technische levensduur van nog ongeveer vijf jaar?
Ik zou daar niet specifiek een jaartal op plakken. Gezien men nu over een vergunning beschikt van onbepaalde duur zullen deze in de toekomst wellicht worden vervangen door grotere windmolens.

2. Hoe wordt beoordeeld of de turbines technisch afgeschreven zijn en welke criteria worden hiervoor gehanteerd?
Kijk, de huidige twee grote windmolens dateren reeds van 2004. Ook vervanging van bepaalde onderdelen zijn blijkbaar nog moeilijk verkrijgbaar. Op vandaag zijn de grote windmolens meer en meer gesofisticeerder geworden, waarbij er meer elektriciteit wordt gegenereerd.

3. Hoe realistisch is het plan van schepen Marc Deprez om na het technisch afschrijven van de huidige turbines, deze te vervangen door grotere windmolens met een tiphoogte tot 121 meter, gezien de vergunningsuitdagingen?
Normaliter zou dit geen probleem mogen vormen, daar er bij de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag van de huidige windmolens 2 bezwaren waren, maar ook heel wat positieve insteken kenden.

4. Wat zijn de belemmeringen voor het verkrijgen van vergunningen voor meer windmolens in Nieuwkapelle en hoe plant de gemeente deze aan te pakken?
We gaan hier niet voorbarig zijn. Er is op vandaag nog geen omgevingsvergunningsaanvraag voor bijkomende windmolens. Bijgevolg kunnen er zich ook geen belemmeringen manifesteren.

5. Wat zijn de langetermijnplannen voor duurzame energie in Diksmuide, in het bijzonder met betrekking tot de ambitie van schepen Deprez om van Nieuwkapelle een ‘groen energie-eiland’ te maken?
Alle middelen en initiatieven ifv hernieuwbare en duurzame energie op deze site zal ik een warm hart toedragen. Momenteel staat het project voor de drijvende zonnepanelen on hold Ik wil wel beklemtonen, als die drijvende zonnepanelen er ooit zouden komen, dat dit gepaard zal gaan om ook nog het recreatieve luik verder te garanderen en ook dient dit esthetisch ruimtelijk te worden ingevuld. Eveneens aan fauna en flora mag er geen schade worden berokkend.

6. Hoe past het windmolen- en zonnepanelenproject in de bredere strategie voor duurzame energie van de gemeente?
Uiteraard in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Vergunningen – Zaak van de wegen voor een verkaveling voor 23 loten – Esenweg – Goedkeuring.

In de nieuwe verkavelingsaanvraag wordt samengevat onderstaande aangevraagd: – De nieuwe verkaveling bevat 23 loten, waarvan 21 voor eengezinswoningen en 2 voor meergezinswoningen. – De aanvraag omvat het creëren van nieuwe rooilijnen, waardoor de afbakening van het openbaar domein wijzigt. – Het toekomstig openbaar domein heeft een oppervlakte van 3.580 m². – De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt gecreëerd langs de Esenweg, uiterst rechts in de gewenste verkaveling. Dit zo ver mogelijk van het bestaande rondpunt. – Er wordt een ontsluiting voorzien voor zacht verkeer tussen lot 1 en de Esenweg 134, met aansluiting op het bestaande rondpunt. – Aan de achterzijde van het projectgebied wordt een ruime groenzone/groenplein voorzien. – Naast deze groenzone/groenplein, tegen de rechter- en achtergrens van het projectgebied, wordt een zone aangelegd in steenslag. – Binnen de wegenis worden parkeerplaatsen aangelegd in grasslines. – Er worden tevens boomvakken en groenzones voorzien langs de wegenis. · De voorgestelde wegenis, met ontsluiting zo ver mogelijk van het bestaande punt, volgt de filosofie van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het is bijkomend belangrijk dat aan alle voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voldaan. • De aanvraag met betrekking tot de zaak der wegen voldoet aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘voormalige site Vandezande’ van 22/06/2015

Bestaande erfdienstbaarheden blijven onverminderd gelden. · De groenzone, voorzien in de eerste linkse bocht (noordoostelijke zijde projectgebied), te supprimeren. · De verharding tussen de trage verbinding (nieuwe wegenis – rotonde) en de bestaande woning met huisnummer 134, te voorzien in dezelfde verharding als de wegenis, om dienst te doen als keerpunt voor vuilniswagens.

Wordt uitgesteld:

Is dit project volgens het RUP? We hebben toch wat problemen met deze gang van zaken, waarbij de oppositie om de haverklap onze administratie in diskrediet brengt. Het RUP voormalige site Vandezande is reeds gangbaar van 22/06/2015. Nu, wij gaan het dossier terug overmaken aan onze diensten voor een verdere check-up.

Verkeersveiligheid ! Wij hebben louter het advies en de wil van AWV ( =agentschap Wegen en Verkeer) laten betekenen en er is een zachte aansluiting ter hoogte van de rotonde voorzien. AWV wilde onder geen beding, dat de in- en uitrit ging uitmonden op het rond punt.

Vervuiling grond. Welnu, bij een verkoop van gronden, wat hier het geval is, wordt er sowieso altijd een bodem oriënterend onderzoek uitgevoerd door een deskundige. De stalen worden dan overgemaakt aan Ovam, die dan een beschrijvingsnota opmaakt. Aan de hand van deze beschrijvingsnota zal dan moeten blijken of er al dan niet zal dienen te worden gesaneerd.

24. Beschadigd wegdek Grote Markt en Gen. Baron Jacquesstraat (Raadslid T. Hardy)

Het volledige schadebeeld werd eind oktober/begin november volledig opgemeten en in kaart gebracht. Dit omdat we enerzijds nog in overleg zijn met aannemer en studiebureau om dit opgelost te krijgen. Omdat de oorzaak van de problematiek nog altijd in onderzoek zit, waardoor we weinig vooruitgang boeken, zijn we tevens een dossier aan het voorbereiden om onze rechten in deze zaak te vrijwaren.

26. Omgang met nieuwe hemelwaterverordening (Raadslid B. Laridon)

Probleemstelling:

Sedert 2/10/2023 is de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening van kracht. De verordening beoogt – geheel terecht – meer aandacht voor infiltratie en buffering van hemelwater.
Indien wegens technische redenen infiltratie in de bodem niet zou lukken, kan men – mits duidelijke motivatie/bewijs – overgaan tot bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater.
Het is echter geweten dat grondgebied Diksmuide voor ca 2/3 bestaat uit niet of weinig infiltreerbare kleigrond. Het is daarom absurd om deze kostelijke en tijdrovende bewijslast (plaatsen van infiltratieproeven) telkens opnieuw te leggen bij de aanvrager van een omgevingsvergunning.
Hoe zal de vergunningverlenende Diksmuidse overheid hiermee omgaan? Kan er een zone Diksmuids grondgebied afgebakend worden, waarvoor deze proeven niet meer dienen te gebeuren?

Antwoord:

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen maximale infiltratie en buffering in dergelijke zones. Ook kleigronden hebben enige – zij het beperkte – infiltratiecapaciteit.
Het is zaak om in droge periodes met beperkte regenval óók hier maximaal te kunnen infiltreren.
Echter het probleem stelt zich in regenrijke periodes, waarbij infiltratie niet langer kan plaatsvinden door de karakteristieken van kleigronden. Het infiltratiesysteem loopt daarbij gewoon over naar het oppervlaktewatersysteem of riolering, gezien een infiltratiesysteem op zich geen bufferfunctie met vertragende afvoer heeft.
Er zou in dergelijke zones tot een en/en-situatie moeten gekomen worden. Infiltratie op momenten waarop de bodem dit aankan, doch dat wanneer de regenval te intens wordt het infiltratiesysteem overloopt in een buffersysteem met vertragende afvoer alvorens naar de riolering of oppervlaktewatersysteem te lopen.
Om de verhouding tussen infiltratievoorziening en buffervoorziening te weten zou enig onderzoek moeten gebeuren naar de infiltratiecapaciteiten van de verschillende bodemstructuren op het Diksmuids grondgebied. Ook de grondwatertafel speelt hierbij een rol.
Het kan zowel voor de beoordelende overheid, als voor de aanvrager, een meerwaarde zijn om hier duidelijkheid over te hebben bij de opmaak van een aanvraag, om zo de watertoets optimaal te kunnen beoordelen, en tot een optimaal watersysteem te komen (zowel inzake droogtebestrijding als tegengaan van overbelasting van het watersysteem in natte periodes).
Er kan onderzocht worden als dit haalbaar is om dit op gemeenteniveau te bepalen, alsook welk plan van aanpak hiervoor nodig zou zijn.

Punt 29 : Groene Stationsomgeving=appartementsgebouw voormalige site ’t Patersvat

Zoals voorzitter gemeenteraad Els Leenknecht reeds meldde, is dit geen materie voor de gemeenteraad. Wij zullen echter wel handhaven volgens de verleende omgevingsvergunning.


30/10/2023

Mondelinge vraag Koen Coupillie

Woensdag ontstond er heel wat commotie bij de bewoners van de Kaaskerkestraat omdat heel laat (de avond ervoor pas) aangekondigd werd door de aannemer dat ze de straat zouden openbreken, waardoor enkele bewoners met hun auto niet meer weg konden.
Als ik het goed voor heb was dit een private onderneming die in opdracht van Aquafin de werken uitvoerde, dus de stad was er niet rechtstreeks bij betrokken.
1) Was de stad op de hoogte van de startdatum van die werken? En van de timing van de communicatie?
2) Heeft de stad gereageerd naar de betreffende bedrijven?
3) Hoe kunnen we er voor zorgen dat we zo’n situaties in de toekomst vermijden?

Wij hadden een tiental dagen voor de aanvang van deze werken nog overleg gepleegd met de Aquafin en de aannemer. Ik kende inderdaad de startdatum van deze werken. Maar er mag toch worden verondersteld, dat zowel de opdrachtgever Aquafin en de aannemer, dat zij de buurtbewoners vooraf geruime tijd hebben ingelicht met een brief in de bussen te deponeren. Dit is veel te laat gebeurd. Wij hebben wel de druk op de ketel verhoogd om de werken gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van het rond punt aan de Delhaize. Wij wilden immers vermijden, dat na de afwerking van het rond punt, voorzien eind dit jaar n de bewoners van de Kaaskerkestraat en het doorgaand verkeer in 2024 gingen worden geconfronteerd met uitvoering van deze werken met als opdrachtgever Aquafin.

Wij hebben zeker de aannemer daarover aangesproken en hen gemeld, dat wij not amused waren. De burgemeester en mezelf worden op dat moment overladen met alle bagger en krijgen de boter op het hoofd, hoewel wij eigenlijk geen schuld treffen.

Uiteraard dienen wij daar lessen uit te trekken. Bij de planning van de werken zullen wij de aannemers vragen naar de timing van de communicatie naar de buurtbewoners,… toe. Zoals eerder gemeld, zou dit automatisch dienen te gebeuren door de aannemer. Maar in het vervolg zullen wij de vinger aan de pols houden.

Punt 2 : Technische dienst - Algemeen - Raamcontract verticale signalisatie - Bestek, kostenraming en wijze van gunnen – Goedkeuring

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1 (Levering van verticale signalisatie=hoofdzakelijk borden) met een kostenraming van 23.694,00 euro 21% btw niet inbegrepen, voor de duur van 48 maanden
- Perceel 2 (Levering van signalisatiemateriaal= hoofdzakelijk lichten, reflectoren) met een kostenraming van 25.288,00 euro 21% btw niet inbegrepen, voor de duur van 48 maanden
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48.982,00 euro, 21% btw niet inbegrepen.

Punt 3 : Ondergronds brengen van de netten, elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat - Goedkeuring.

In kader van het ondergronds brengen van elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat stuurt Fluvius een offerte met referentie NW359678 P/051791 voor een bedrag van 176.241,51 euro, btw verlegd.
De oprichting van een distributiecabine voor elektriciteit is nodig voor de uitvoering van deze werken. Conform de voorwaarde moet de aanvrager (stad Diksmuide) de benodigde grond kosteloos afstaan aan de distributienetbeheerder. De afmetingen van deze grond bedragen (benaderend) 5x6 meter per cabine.

4. Openbare Verlichting langs Gewestwegen N35 Esenweg en Roeselarestraat - Samenwerkingsovereenkomst VIII met het Vlaams Gewest- Goedkeuring.

In kader van het ondergronds brengen van elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat stuurt Fluvius een offerte met referentie NW359678 P/051791 voor een bedrag van 176.241,51 euro, btw verlegd.
- In deze werken is ook voorzien om nieuwe openbare verlichting langs de Roeselarestraat te voorzien.
-Via de samenwerkingsovereenkomst VIII van het Agentschap Wegen & Verkeer kunnen er door de stad subsidies verkregen worden voor de plaatsing van openbare verlichting langs gewestwegen.
- Het gewest betaalt een forfaitair, niet-geïndexeerd bedrag van 75.000 euro per km gewestweg.
- De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking tot gewestweg N35 tussen kilometerpunt 26.13 en 27.23. Het totale bedrag van terugbetaling komt zo op 82.500 euro.

5. Wegenis-en rioleringswerken Stokerijstraat en Kapelhoekstraat - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius - Goedkeuring.

De stad Diksmuide dient tegen 2027 in het Handzamevaartgebied nog 14 inwonersequivalenten af te koppelen.
Daartoe werd het rioleringswerk Stokerijstraat, Kapelhoekstraat door Fluvius prioritair voorgedragen voor subsidie bij de VMM. Hierop werden door de VMM subsidies toegezegd, waardoor de stad geen aandeel heeft in de rioleringskosten. Bij het voorstel van samenwerkingsovereenkomst steekt ook een eerste raming, opgemaakt door Fluvius. Dit alles wordt in voorontwerpfase verder in detail uitgewerkt. De rioleringswerken zouden in totaal 471.727,19 euro (=subsidie VMM) en de wegenwerken 325.730,46 euro kosten, waarvan 106.069,37 tlv fluvius voor sleufherstel en de uiteindelijke kost zou voor de Stad zou 219.661,09 euro bedragen.

Ik zou toch nog volgende kanttekening willen melden. We vinden het bijzonder jammer, dat het dossier voor een scheidingsstelsel in de Sint-Pietersstraat en Jonkershovestraat nu niet is mee opgenomen. Staat nochtans reeds heel lang op de planning van de VMM. Het dossier is van vitaal belang, daar de aanleg van een scheidingsstelsel in de Jonkershovestraat inherent is met de aanleg van een fietspad daarginds. Hierbij een warme oproep naar N-VA met minister Demir toe om het gaspedaal in te duwen om deze prangende dossiers toch uit de wachtkamer te halen.

6. Subsidiereglement houdende het verlenen van een aanvullende premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen - Goedkeuring.

In 2010 werd een subsidiereglement voor een aanvullende premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen goedgekeurd door de gemeenteraad.
Via dit reglement konden de inwoners genieten van een aanvullende premie op de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van maximum 400 euro boven op een maximale premie van 400 euro van Fluvius.
Vanaf 01/01/2023 kent Fluvius voor nieuwe projecten een subsidie toe van 500 euro (forfaitair) volgens de infofiche huishoudelijke premie gescheiden afvoer in bijlage. Dit bedrag wordt uitbetaald na het voorleggen van een geldig keuringsattest van de gescheiden riolering door de aanvrager.

De keuring wordt aangevraagd en betaald door de aanvrager. Vroeger werd de keuring betaald door fluvius zelf en deze kost ongeveer 100 euro. Gezien de aanvrager nu deze kost zelf dient op te hoesten, heeft fluvius een bijkomende premie van 100 euro. Bijgevolg van 400 euro naar 500 euro.

De premie wordt toegekend op basis van een conform keuringsattest en infofiche, dat via de keurder aan Fluvius bezorgd wordt.

Niet meer via facturen, waarbij dan aan de hand van deze een premiebedrag kon worden gegenereerd met een maximun tot 400 euro vanuit de Stad. Nu gaat men over tot een forfait bedrag van 400 euro.

7. GDPR/AVG - Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Fluvius cvba en stad Diksmuide in het kader van de activiteiten inzake riolering - Goedkeuring.

8. Gronden Begijnenvestwegel - Voorlopig onteigeningsbesluit - Goedkeuring.

Zelfde fenomeen als met het “vestigingspark”

Huidige projectnota heeft betrekking op de realisatie van de openbare groenzone (met overdruk “te realiseren langzaam verkeersverbinding”) en de daaraan aanpalende zone voor de realisatie van een langzame verkeersverbinding tussen de Beerstblotestraat en de gracht op de perceelsgrens tussen de percelen kadastraal gekend als Diksmuide, 1ste afdeling, sectie A, nr. 336P en Diksmuide, 4de afdeling, sectie A, nr. 886A. Er wordt voorzien in een onteigeningsprocedure nu eerdere minnelijke pogingen tot verwerving van de percelen voor de realisatie van deze zones vruchteloos gebleken zijn.

Lot 1 > deels 14a 88ca parkgebied à 15 euro per m² = 22.320 euro deels 2a 20ca als tuingrond à 45 euro per m² - 9.900 euro Totaal: 32.220 + 19,70% wederbeleg + 1,31% wachtintresten (op heden) maakt 38.990 euro.

10. Problematiek verdelging Aziatische hoornaars (raadslid K. Vanlerberghe).

De verdelging van de Aziatische Hoornaars is meer dan noodzakelijk. Zij tasten ons bijenbestand en de biodiversiteit aan en wij delen deze bezorgdheid en bekommernis van de imkerbonden. Zij trekken terecht aan de alarmbel. De bijen zijn van levensbelang voor bestuiving van vruchten en zeker ook in de land- en tuinbouw. De Provincie ontfermt zich op vandaag over deze verdelging. De bevoegde DPT opteert voor “Vespawatcherforum” om deze verdelging te behartigen. 1 mankracht staat in voor heel West-Vlaanderen. Dit is uiteraard veel te weinig en daarom doen wij een warme oproep naar de bevoegde DPT om meer mensen in te zetten voor deze verdelging. Men hinkt op vandaag achterop. Heel wat vrijwilligers willen zich engageren om de nesten op te sporen en te melden. Men dient te ijveren voor een samenwerking.

Ik wil wel beklemtonen, dat er eigenlijk weinig of geen gevaar bestaat naar de mens toe. De nesten van de Aziatische hoornaars bevinden zich meestal op heel grote hoogte.

11. Deelname aan het thermografieproject van het Energiehuis DVV Westhoek - Goedkeuring.

Hierbij hebben wij reeds twee referenties met name Pervijze en Esen. De respons was goed tot heel goed.

In dit vervolgtraject wordt enkel de kostprijs van het maken van de thermische foto doorgerekend aan de lokale besturen. Voor Diksmuide komt dit neer op een bedrag van €65.059, btw inbegrepen. Korting is mogelijk indien er meerdere gemeenten zich intekenen op dit vervolgtraject.
De uitwerking en opvolging zal volledig kosteloos ondersteund worden door het Energiehuis Westhoek.
Dit project kadert binnen het Lokaal energie en klimaatplan.

15. Reglement burgerbudget - Goedkeuring.

We trekken ten volle de kaart van burgerparticipatie.

1. De voorstellen worden gerangschikt door:  De stemmen van de vakjury (50%)  De stemmen van het brede publiek (50 %). 2. De vakjury bestaat uit: 3 personen uit de verschillende actieve bewonersplatforms en 3 personen uit de verschillende adviesraden en 3 personen uit de verenigingen die de stad rijk is Elk(e) bewonersplatform, adviesraad en vereniging mag één persoon afvaardigen die in de jury wil zetelen. Een loting bepaalt de drie afgevaardigden uit het bewonersplatform/de adviesraad/de vereniging. Toekennen van burgerbudget en uitvoering van de geselecteerde voorstellen 1. Het voorstel dat na jurering de beste beoordeling krijgt, ontvangt het gevraagde budget (met een maximum van 5.000 euro per project). De rest van het budget gaat naar de volgende hoogst gerangschikte voorstellen. Het lokaal bestuur kent per jaar aan maximum tien projecten. Het totale budget behelst 20.000 euro

17. Nieuwe straatnaam verkaveling Pervijze - De Gravestraat - Definitieve goedkeuring.

De naam “De Gravestraat” voor met verwijzing naar de historische naam van de voormalige brouwerij De Grave. Nieuwe weg begin vanaf de Nieuwpoortstraat nav woonuitbreidingsgebied


28/08/2023

Punt 2 : Vaststellen van een aanvullend reglement: gemeenteweg Esenplein

Er wordt één laadpaal voorzien op het Esenplein, waarbij twee wagens ter gelijker tijd kunnen worden opgeladen. Meer palen?

Er zijn heel wat burgers, die opteren om thuis hun wagen op te laden. Het zou dan ook bijzonder jammer zijn, dat de bijkomende laadpalen geen respons zouden kennen. Trouwens, de leidingen zijn voorzien om eventueel bijkomende palen te installeren. Het is echter koffiedik kijken, hoe het issue laadpalen verder zal evolueren.

Ik wil ook meegeven, dat er geen parkings op het Esenplein worden ingevuld voor deze laadpaal.

Punt 8 : paalornamenten per deelgemeente : lastenboek

Wat Esen betreft zijn er 42 ornamenten voorzien, maar dit jaar zal het echter beperkt blijven tot een zestal op het Esenplein, daar de nieuwe verlichtingspalen nav het ondergronds brengen van de elektriciteit en het vernieuwen van de voetpaden in de Esenweg en de Roeselarestraat nog niet voldoende zullen uitgerust zijn met stopcontacten voor de ornamenten. Bijgevolg zal de bijkomende voorziene 36 ornamenten maar een looptijd kennen van 2 jaar.

De huurperiode is zodanig dat de verlichting ononderbroken en effectief kan branden vanaf 7 december tot en met 6 januari volgens de uurregeling van de openbare verlichting. Dit wil zeggen dat de verlichting op geen enkel moment een defect mag vertonen.

In Beerst worden er een 4-tal ornamenten bij geplaatst in de Hendrik Consciencestraat.
De raming wordt geschat op 94.950 euro btw exclusief.

Punt 11 : onteigening gronden vestigingspark fase 2

De stad Diksmuide wenst een laatst en definitief bod von e 295.000 (wachtinteresten en wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) uit te brengen conform het schattingsverslag von 30.06.2023 opgemaakt door dienst Vastgoedtransacties von de Vlaamse Belastingdienst.

Ik denk, dat wij alles uit de kast hebben gehaald om tot een overeenkomst te komen. Wij dienen als overheid het schattingsverslag te respecteren. Er werd zelfs een onderhandelaar aangesteld via de WVI, maar heeft helaas en jammer genoeg geen zoden aan de dijk gebracht.

Ik wil ook meegeven, dat je pas een onteigeningsprocedure mag starten als er geen andere uitweg meer is. En onteigeningsprocedure claimt men in het algemeen belang. Dit is hier het geval in het kader van een openbare zone van groenaanleg en passieve dagrecreatie.

295.000 euro teveel. Dit betwijfel ik ten stelligste. Het behelst hier parkgebied met een doorsteek, verbinding naar de Woumenweg, Yzerheem en Sint-Sebastiaanwijk en in een later stadium over de Ijzer via ijzeren spoorwegbrug, IJzerboomgaard,….

Trouwens ANB koopt op vandaag landbouwgronden aan ruim boven de 100.000 euro.

Punt 9 : Huur kleedkamer/douche units voor het voetbal Keiem - Bestek, kostenraming en wijze van gunnen - Goedkeuring

Deze omgevingsvergunningsaanvraag zit op de rails. Het behelst een tijdspanne van 5 jaar.

Het zijn estetisch, waardevolle containers, die eventueel kunnen worden verplaatst naar de nieuwe locatie.

Bijgevoegd punt : afvalbeleid

IVVO werkt dus 2 wekelijks, behalve aan de kust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort zijn wekelijks). 2-wekelijks ophaling in: Poperinge, Lo-Reninge, Veurne, Ieper, Vleteren, Alveringem, Heuvelland, Mesen,

 • MIROM werkt wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (enkel snoeiafval op aanvraag) (Roeselare/Kortemark/Koekelare/Hooglede/Langemark-Poelkapelle/Lichtervelde/Staden/Torhout/Wingene/Zonnebeke
 • IVOO werkt wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (enkel snoeiafval op aanvraag) (Oostende, Midelkerke, Gistel, Bredene, Ichtegem, Oudenburg)
 • IMOG werkt wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (Harelbeke, Waregem, Kortrijk, Kuurne, Avelgem,…)
 • IVIO werk wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (Izegem, Ardooie, Ingelmunster, Meulebeke, Tielt, Lendelede,…)

Er zijn 8550 aansluitpunten in Diksmuide. 8252 particulier, 92 tweedeverblijvers, 142 bedrijven, 28 instellingen/verenigingen en 36 gemeentelijke aansluitpunten.

Er zijn 6346 particulier aansluitpunten die een restcontainer aangevraagd hebben, dus dit is 76,90% van de gevallen bij particulieren. Bij tweedeverblijvers is dit 31,52%. Bij bedrijven is dit 86,62%. Bij verenigingen is dit 75% en gemeentelijke diensten is dit 69,44%.

Qua GFT zijn er 3944 aansluitpunten die GFT-container hebben aangevraagd, dit is 47,79%, Bij tweedeverblijvers is dit 22,83%, Bij bedrijven is dit 53,52%, Bij verenigingen is dit 46,43% en gemeentelijk is dit 69,44%.

Wat betreft extra ophalingen gedurende de zomermaanden moet grofweg gerekend worden aan ca 15.250 per maand extra voor huisvuil en €9000 voor GFT. De prijs zou wel opnieuw onderhandeld moeten worden voor extra ophalingen dus dit is enkel een soort geraamde prijs.

Het nieuwe afvalbeleid is voor veel mensen nog wat zoeken. Daarom hebben we in Yzersterk- editie september een aantal tips op een rijtje gezet om het vormen van maden tegen te gaan.

Voor zover ik kan nagaan bieden de grotere gemeenten rondom (Veurne, Ieper, Poperinge) ook een geboortepremie aan (Poperinge €35, Ieper €40 en Veurne vanaf 2e kind blijkbaar pas…). Diksmuide daarentegen 60 euro geboortepremie

Verder vind ik geen informatie ivm een premie voor gewone luiers of premie voor afvalzakken.

Wat betreft babyluiers. Voor mensen in armoede in Diksmuide is er de mogelijkheid om naar de pamperbank te gaan. Daar kunnen ze pampers aan een voordelig tarief bekomen.

Restafval werd gemiddeld ca 17 keer buitengezet op 1 jaar (dus van de 26 keer) of dus wordt per ophaalbeurt gemiddeld slechts 65% van de containers buitengezet. Voor GFT is dit ca 14 aanbiedingen per jaar of dus wordt per ophaalbeurt slechts ca 53% van de aanwezige containers buitengezet. Als de mensen hun container steeds tweewekelijks zouden buitenzetten is de kan op hinder door vliegen/maden inderdaad kleiner.

Betreffende incontinentie:
De mensen hebben recht op 4 rollen kleine huisvuilzakken of €50 op hun containerfactuur


19/06/2023

Mondelinge vraag Kurt Vanlerberghe

Nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor de containers, vangnetten, lichtmasten,…, voor huidig voetbalveld SP Keiem.

Wij gaan nu zeker daar werk van maken en deze omgevingsvergunningsaanvraag zal wel geen probleem vormen, gezien de huidige situatie. De aanleg van het kunstgrasveld is nu volop aan de gang. Langs deze weg wil ik de voltallige gemeenteraad (=meerderheid-oppositie) over de politieke grenzen heen danken voor hun insteek, steun en medewerking. Het was geen gemakkelijke oefening. Maar eind goed al goed! En vooral nu zullen wij de jeugd een volwaardige creatieve vrijetijdbesteding kunnen aanbieden met een optimale accommodatie. Dit blijft en zal altijd de doelstelling blijven.

Technische dienst - Gebouwen, facility en patrimonium - Woonproject WitteBaliestraat - Toelating tot aanleggen wegenis- en infrastructuurwerken - Overeenkomst - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gevraagd aan de overeenkomst van toelating tot aanleg van wegenis- en infrastructuurwerken met compensatie creatie groenzone tussen partij anderzijds, het OCMW en de stad Diksmuide op het perceel kadastraal gekend als Diksmuide, 6de afdeling sectie A nummer 567D met een kadastrale oppervlakte van 337 m².

Ook hebben wij erop toegezien, dat we een maximum van de huidige bomen kunnen worden behouden.

Eveneens dient er voor de hulpdiensten een verharde toegang te worden voorzien via de Witte Baliestraat.

Ik wil ook nog meegeven, dat er maar een gedeeltelijke goedkeuring is van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 25 woningen. Deze werd gereduceerd naar 18 woningen. 7 woningen werden niet weerhouden.

Juridische en communicatiediensten - Algemeen - Afsprakennota met de adviesraden en erkenning van de klankbordgroepen als adviesraden - Goedkeuring.

Het decreet lokaal bestuur, geeft het lokale niveau de opdracht om duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en daarvoor een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren.

 • Inwoners moeten zoveel mogelijk bij het beleid worden betrokken en hebben recht op openheid van bestuur.
 • Het decreet lokaal bestuur, verplicht ons een beleid te voeren op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen.
 • Hoewel het landschap, onze samenleving en beleid de voorbije decennia grondig zijn gewijzigd, functioneren nog heel wat lokale adviesraden op de oude vertrouwde manier.
 • Een aantal van de adviesraden zijn wettelijk verplicht in Diksmuide: jeugdraad, GECORO, en lokaal overleg kinderopvang (LOK).
 • De insteek van de gemeenteraadsbeslissing van 27/05/2019 om de andere adviesraden om te vormen naar klankbordgroepen, om zo meer vrijheid op o.a. vlak van samenstelling te creëren, blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.
 • Het decreet lokaal bestuur omschrijft dat zowel adviesraden als overlegstructuren rekening moeten houden met de 2/3 genderregel om op rechtsgeldige wijze advies uit te brengen.
 • Een klankbordgroep is ook een vorm van een overlegstructuur.
 • Om officieel advies te kunnen verlenen aan het lokaal bestuur en zowel adviesraden als klankbordgroepen op eenzelfde manier te behandelen, is de erkenning van de klankbordgroepen als adviesraden opportuun.
 • De afsprakennota is zo opgevat dat ze op zo veel mogelijk adviesraden van toepassing kan zijn: cultuurraad, Noord-Zuidraad (incl. Fair Trade Trekkersgroep), jeugdraad, landbouwraad, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), milieuraad, seniorenadviesraad (SAR), drugsoverlegplatform (DOP), sportraad.
 • Er is voor elke adviesraad ook de mogelijkheid voorzien om een huishoudelijk reglement op te maken als addendum bij de afsprakennota voor de verdere verfijning van de werking.
 • De afsprakennota heeft als doel te streven naar enerzijds inhoudelijk sterk advies.
 • Het is ook de bedoeling om actiever te communiceren over de werking en samenstelling van de adviesraden om burgers een duidelijk beeld te geven wat er binnen zo’n adviesraad allemaal aan bod komt.
 • De verschillende actieve adviesraden kregen een toelichting met voorstelling van de afsprakennota en konden zich allemaal vinden in deze nieuwe manier van (samen)werken.
 • De bedoeling is om deze afsprakennota uit te rollen tot het einde van de huidige legislatuur. Op die manier kunnen nieuwe burgers kennismaken met een adviesraad en de werking ervan. Bestaande leden van de adviesraden kunnen hun engagement uiteraard gewoon verder opnemen.

Concreet stellen we voor om de (lokale) overlegplatformen die als klankbordgroep in de stad ingebed zijn, te erkennen als adviesraad, naast de reeds erkende milieuraad, LOK, jeugdraad en Gecoro. Het gaat om de cultuurraad, Noord-Zuidraad, landbouwraad, seniorenadviesraad (SAR), drugsoverlegplatform (DOP) en de sportraad.

In de afsprakennota staat het volgende duidelijk vermeld :
Het lokaal bestuur duidt onder haar medewerkers een deskundige contactambtenaar aan die de adviesraad administratief en inhoudelijk begeleidt/coacht en fungeert als verbindingspersoon tussen de adviesraad en het lokaal bestuur en zijn diensten. Deze ambtenaar stelt zich neutraal op. Hij of zij onderschrijft dus geen verslagen, standpunten of adviezen van de adviesraad. Leden van de adviesraden en van het lokaal bestuur gaan hier correct mee om. Dit was de meest prangende vraag bij de huidige adviesorganen.

Bijgevoegd punt : Partiële herziening

Ik ga daar heel kort op antwoorden. Ik zal het advies van onze zogenaamde huisadvocaat bezorgen. Ik kan je enkel meegeven zoals ik reeds verschillende malen in de gemeenteraad heb aangekaart, dat een afbakening klein stedelijk gebied en een partiële herziening elkaar overlappen. Wat inspraak betreft, is er nog een plenaire vergadering voorzien met alle actoren en ook de gecoro zal evident nog inspraak hebben. En sowieso wordt deze nog terug gekoppeld naar de gemeenteraad. En laat hierbij vooral kijken welk statement uit de bus zal komen of uit de brand zal worden gesleept bij deze verschillende instanties.

Een partiële herziening en een afbakening van een klein stedelijk gebied zullen mijn inziens een meerwaarde impliceren voor de opmaak van een beleidsplan ruimte diksmuide. Zelfs complementair zijn met elkaar. We zijn echter ook niet over een nacht ijs gegaan. Hierbij refereren wij naar Moorslede. Ik heb trouwens kunnen vaststellen dat op vandaag weinig gemeenten of steden zijn gestart met een beleidsplan ruimte.

Bijgevolg nu alles naar de prullenmand laten verwijzen, lijkt mij onverantwoord en ondoordacht! Het huidig GRS is nog altijd een leidraad, zelfs een rode draad. Een rup komt vandaag niet in gevaar, maar als wij een partiële herziening zouden supprimeren, zou deze wel eens nefaste repercussies kunnen hebben voor een opmaak RUP.

Dus gaan wij zeker niet meegaan in uw verhaal. Dit zou de klok terug draaien zijn!


22/05/2023

21. Vestingpark fase 2 - Aanstellen ontwerper - Bestek, kostenraming en wijze van gunnen - Goedkeuring.

We bijten sinds begin deze legislatuur onze tanden stuk. We hebben gedurende de laatste 6 maanden diverse pogingen gedaan en nog een tandje bijgestoken om de gronden aan te kopen en zelfs door middel van een hoger bod dan geschat de verkopende partijen te overtuigen om de gronden “vriendschappelijk” te verkopen. Dit is niet gelukt. Daarom zijn wij nu de onteigeningsprocedure aan het starten.

Enkele punten:

 1. De gronden waren eigendom van diverse leden, verspreid over de wereld, van dezelfde familie. Slechts enkele weken geleden heeft één lid van de familie de anderen uitgekocht wat de onteigeningsprocedure enigszins vereenvoudigt. Dit gezegd, via de advocaat van die persoon, wordt ons medegedeeld dat hij niet akkoord gaat met een verkoop tegen de geboden voorwaarden.
 2. Het aanstellen van een ontwerper en het maken van een ontwerp zal ons helpen tijdens de finale stap van de onteigeningsprocedure omdat het ons dossier sterker maakt, vandaar de wens om nu al een ontwerper aan te stellen en snel het ontwerp aan te vatten.
 3. Totale doorlooptijd van de onteigeningsprocedure wordt geschat op 8 tot 12 maanden.

34. Wijziging belijning gewestweg N369 (raadslid B. Laridon).

Dit issue is inderdaad heel kort aangekaart geweest in de open bewonersvergadering Leke. Daarna is er één mail van AWV, met de berichtgeving, dat het voltallige schepencollege aanwezig was op deze open bewonersvergadering verstuurd geweest door toedoen van een particulier onder de noemer van het bewonersplatform Leke. Verder hebben wij geen enkele info ontvangen. Ik wil wel beklemtonen, dat het bewonersplatform Leke hier geen enkele beslissing heeft in genomen.

Er werd ook geen advies gevraagd aan de verkeerscommissie, laat staan dat er een beslissing zou zijn van het schepencollege.

Wij hebben een brief gestuurd naar AWV met de vraag voor meer uitleg en hoe de vork juist in de steel zit.

36. Bespreking dossier nieuw dienstencentrum (Raadslid K. Vanlerberghe).

Ik ga daar heel kort op antwoorden. Het RUP Centrum dient bijgestuurd te worden, indien wij het gewenste concept willen realiseren. De dienst Ruimtelijke Ordening ontfermt zich op vandaag daarover. Het RUP dient immers ook op andere facetten te worden aangepast.

37. Planning aanleg zuidwestelijke omleidingsweg (Raadslid K. Vanlerberghe).

De commissie voor openbare werken (Vlaamse Gewest) vindt plaats in december 2023 en daar zullen de nodige budgetten moeten worden voorzien en kan het aanbestedingsdossier starten zeker voor de brug. Wanneer er nog geen overeenkomst zou zijn met infrabel zal men fase 4 opsplitsen. Midden 2024 zou men moeten kunnen starten met de aanleg van de brug. Dus volgend op de voltooiing van van fase 3. Bijgevolg normaliter geen standstil.

De verstandhouding tussen de administratie en de politiek voor dit dossier zit heel goed en is close.

In 2019, 2021 en 2022 werden er middelen voorzien voor de uitvoering van de eerste, tweede en derde fase van de ring van Diksmuide. Die uitvoering van de tweede fase loopt nog tot eind dit jaar, die van de derde fase tot medio 2024. Dat verklaart meteen waarom op het GIP 2023 geen volgende fase van de ring van Diksmuide werd opgenomen. Immers kan na het afronden van fase 3 een tijdelijke aansluiting gerealiseerd worden om gemakkelijker aan de te bouwen brug te komen. Bovendien zijn de zettingen aan de landhoofden van de brug nog niet gestabiliseerd en dienen de diepsonderingen naar CTE, voorzien in fase 2 nog uitgevoerd worden. Dat alles maakt dat een aanbesteding van de brug niet in 2023 mogelijk is.

Voor de tunnel onder het spoor is nog geen groen licht van Infrabel en die gesprekken lopen nog.
Bij de opmaak van de doorkijk van de budgettaire planning streven we ernaar daarmee rekening houden, maar die oefening is nog lopende.
Mogelijks wordt fase 4 opgesplitst in een fase 4A met de bouw van de brug en een fase 4B met de bouw van de tunnel.


24/04/2023

Punt 3. Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Aanpassing - Goedkeuring.

Het behelst hierbij het wegcijferen van de grijze zone in het reglement voor het recyclagepark betreffende materialen, goederen, die worden afgeleverd. Deze grijze zone impliceerde, dat burgers materialen konden meenemen vanuit het reclyclagepark voor eigen gebruik.

We willen nog het volgende meegeven, dat materialen, goederen, die nog niet in aanmerking komen voor recyclage, deze terecht kunnen bij de “kringloopwinkel”.

Anderzijds het woord “recyclagepark” zegt het zelf, waarbij alle materialen, goederen,…, worden gerecycleerd. Niets gaat verloren.

Ik wil ook nog eens beklemtonen, dat het BOC (=vakbonden) vragende partij waren om deze grijze zone grondig aan te pakken


27/03/2023

Wijziging sentier nr 10

Bij de toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van een koppelwoning in de Tervaetestraat, Keiem blijkt het te bebouwen perceel gedeeltelijk te overlappen met sentier of kerkwegel-buurtweg nr 10. De begrenzing van deze buurtweg blijkt iets zuidelijker te liggen dan de huidige ligging van de Tervaetestraat.

Op vandaag is het schering en inslag bij vele omgevingsvergunningsaanvragen, dat wij worden geconfronteerd met sentiers (=Kerkwegels), die nog op buurtatlassen zijn ingetekend. Hierbij opteren wij om deze sentier te verleggen op het voetpad ter hoogte van de huidige locatie glascontainer.

Bijgevoegd punt : wateroverlast op de Oostendebaan N369. Vraag van fractieleider Idee Diksmuide Jonas Debaillie

Het is inderdaad een prangend probleem. De zwarte piet betreffende deze onveilige situatie doorschuiven naar AWV ( =Afdeling Wegen en Verkeer) is maar al te goedkoop. Zij kunnen ook maar roeien met de riemen, die zij hebben. Hun budget is te ontoereikend. We dienen eigenlijk eerst aan te kloppen bij het Vlaamse Gewest, opdat zij met meer financiële middelen voor AWV over de brug zouden komen.


27/02/2023

Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 2022/316 - Zaak van de wegen voor de gewijzigde verkaveling Reigersvliet - Woonmaatschappij IJzer & Zee - Principiële goedkeuring

De wegenis van de verkaveling voorziet ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer naar naar de Veurnestraat.

• In de nieuwe aanvraag, de bijstelling van de verkaveling, worden volgende wijzigingen aangevraagd:
- Er wordt 1 bijkomend bouwlot gerealiseerd. De meest zuidoostelijke loten waren initieel voorzien voor 4 geschakelde woningen. De aanvraag voor de bijstelling voorziet in 5 geschakelde woningen.
- Een licht gewijzigde afbakening van de openbaar te maken gronden (rooilijnplan)
- De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, via de Nieuwpoortstraat, wordt gesupprimeerd.
- Er wordt voorzien in een ontsluiting naar de Nieuwpoortstraat voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten en bijhorende groenaanleg.
- Er wordt een bijkomend lot gecreëerd, palend aan de Nieuwpoortstraat, bedoeld voor de nutsmaatschappij voor de oprichting van een elektriciteitscabine.
- De zone voor collectieve huisvuilophaling wordt op een gewijzigde plaats voorzien.
- Een bijkomend lot wordt gecreëerd voor de inrichting van private parkeerplaatsen, horend bij de geplande meergezinswoning in de Veurnestraat 35-37.
- Enkele bijkomende parkeerplaatsen worden voorzien op het centrale plein, als compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen aan de kant van de Nieuwpoortstraat.

• De voorgestelde bijstelling wordt aangevraagd met het oog op de rendabiliteit van de verkaveling. Het voorgestelde, gewijzigde stratentracé, blijft een vlotte ontsluiting garanderen via de Veurnestraat.

• Ook de voorzieningen blijven gegarandeerd, zijnde de afvalstraat, de publieke parkeerplaatsen en de park- en pleinfunctie.

• Door het supprimeren van één ontsluiting voor gemotoriseerd ontstaat ruimte voor kwalitatieve groenaanleg en voor de aanleg van een voetgangersfunctie die zowel een functionele als een recreatieve rol kan vervullen.

7. Zaak van de wegen - Woonproject Witte-Baliestraat - Bouw van 25 woongelegenheden met infrastructuurwerken - Goedkeuring.

Het binnengebied staat niet ingekleurd als mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de oude bepalingen.

Volgens de nieuwe watertoetskaarten (sinds 2023) betreft het:
- geen overstromingsgevoelig gebied vanuit zee
- gedeeltelijk overstromingsgevoelig gebied pluviaal (zie kaartje)

 • De naastliggende beek, die aanzienlijke debieten afvoert vanuit Koekelare, noemt op deze locatie de “Vijvermolenbeek”. De hoogte in deze beek stijgt en daalt in functie van de regenval, van 20 cm waterhoogte tot wel 2.50 meter waterhoogte of meer.
 • Pompwerkzaamheden bij wateroverlast in de Wittebaliestraat komen niet of zeer beperkt voor. Bij de laatste zware regenval (16/01/2023, zie foto in bijlage) liep de beek wel over tot op de wegenis in de Wittebaliestraat. Hierbij staan dan inderdaad de weilanden achter de bewoning in de Wittebaliestraat onder water. Het is zeer lokaal ter hoogte van de huisnummers 6, 7 en 8 dat de oever en de Wittebaliestraat lager ligt waar daar de beek uit zijn oevers treedt. Verder stroomop- en -afwaarts zijn de oevers hoger. Het half blank staan op die locatie kwam in de laatste 10 jaren voor zonder erg.
 • De verkaveling behelst volgens de plannen niet de percelen waar OC, brandweer en Chiro gehuisvest zijn. Zowel niet in de plannen van huidige aanvraag (25 kavels) als niet in toegevoegd visieplan (25 kavels + 19 kavels). Aan de achterzijde paalt het er uiteraard wel tegen waardoor achter het perceel wegenis is voorzien i.p.v. weiland. Een uitbreiding van de site is denk ik niet aan de orde.

- geen overstromingsgevoelig gebied fluviaal

De centrale groene zone werd inderdaad tegen de site Chiro gelokaliseerd zodanig dat deze een multifunctioneel gebruik kan kennen:

 • groene omgeving voor de wijk,
 • speelzone voor de buurtkinderen,
 • speelgebied voor de Chiro,
 • waterbuffering voor de wijk.

In het woonuitbreidingsgebied is geen enkele mogelijkheid voor deze KMO tot uitbreiden. Hierin kan op vandaag enkel ontwikkeld worden mits groepswoningbouw.

Beleidsmatig wordt het WUG van Leke dus nog steeds als ontwikkelbaar beschouwd.

Bebouwingsdichtheid lijkt mij in lijn met de bepalingen van de in opmaak zijnde herziening.

Qua mobiliteit is vanuit de Stad meegegeven dat enkel kan ontsloten worden via de Schorestraat. De Witte Baliestraat is te nauw om langs hier ontsluiting te voorzien.

Er is inderdaad quasi onmiddellijke aansluiting op de N369 (gewestweg) (ca. 200m).

Er zijn inderdaad een aantal bezwaarschriften. Maar de meningen zijn echter verdeeld. Er zijn inwoners van de Witte Baliestraat, die zelf hun tuintje hebben gereduceerd en verkocht hebben aan de projektontwikkelaar om dit woonuitbreidingsgebied te kunnen ontsluiten. En we zijn ook gepolst geweest door inwoners van de Lekedorpstraat om een deel van hun tuin te laten invullen voor dit woonproject.

Eveneens gunstig advies van de gecoro!

Punt 8 : Jaarlijks rapportering Lokaal Klimaat- en energiepact

Er werd reeds een analyse mee gegeven in een van de vorige gemeenteraden.

 • de verLEDdingsgraad is 29,85%
 • het verschil in primair energiegebruik ten opzichte van referentiejaar 2019 is -9,63% (LEKP 1.0)
 • het verschil in CO2-uitstoot ten opzichte van referentiejaar 2019 is -13,0% (LEKP 1.0)
 • er is geen heffing op pylonen van windmolens, en een vrijstelling op hernieuwbare energie-installaties (LEKP 1.0).

Ik wil nog het volgende aan toevoegen. 365 bomen behelst hier enkel op het openbaar domein. Er dient echter nog een inventaris te worden opgemaakt nav de omgevingsvergunningen, die werden gunstig geadviseerd inherent met een groenplan. Let wel, een bos komt niet in aanmerking voor het Lokaal energie- en klimaatpact. Enkel percelen van minder dan 10 vierkante meter “bomen” komen in aanmerking voor deze. Bossen komen op de bosteller. Op dat vlak is de voltallige gemeenteraad het eens om een stuk Esenbroek (verbinding clusters) te bebossen, net als het voormalige stort Rapestraat Woumen, Galileibos en huidige site voetbalveld Sporting Keiem. Er is echter bijkomende vervuiling met PFAS vast gesteld in het voormalig stort in de Rapestraat Woumen. Voor ANB blijft het nog altijd onbespreekbaar om de clusters bomen te verbinden in Esenbroeck, niettegenstaande het draagvlak van de voltallige gemeenteraad en milieuraad. We blijven maar wachten op het definitieve vonnis van de Raad van State ivm Galileibos. Nochtans is het verslag van auditeur heel duidelijk en gunstig voor de aanplanting van dit bos. Het kunstgrasveld op de huidige site SP Keiem komt er nu toch. Bij de aansnijding van de nieuwe locatie wordt deze site aan de Tervaetestraat bebost en wordt dit een publiek toegankelijk bos. Diksmuide doet het eveneens goed naar aanplanten van hagen en ontharding! Persoonlijk ben ik geen voorstander van die klimaattafels, daar dit meermaals resulteert in praatbarakken. Het zijn tenslotte allemaal persoonlijke dossiers. Maar ik wil het voordeel van de twijfel geven. Ik wil mij vooral focussen op de bovenstaande issues!

Aanpassing fuifreglement

Afvalbeleid naar verenigingen toe!

Iedereen is het volmondig eens dat het niet meer kan zoals in het verleden. Wij hebben allemaal trouwens een voorbeeldfunctie. Er worden immers grote sensibiliseringscampagnes gelanceerd en we willen iedereen een attitude bijbrengen. Selecteren is van vitaal belang.

Bij iedere aanvraag worden contactgegevens van afvalophalers meegestuurd. Op vandaag hebben wij weinig wrevel gekend ivm dit afvalbeleid! Iedereen beseft blijkbaar dat het niet verder kon zoals in het verleden.


30/01/2023

Punt 2 : Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement : Gemeenteweg: Vrijheidsplein - Goedkeuring.

De voorziene maatregelen betreffen enkel de gemeenteweg: Vrijheidsplein.

 • De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein werd door de Vlaamse Regering als een concessieopdracht gegund aan het laadpaalexploitant Totalenergies.
 • Binnen de opdracht ‘Paal volgt Wagen’ waar burgers een laadpaal op openbaar domein kunnen aanvragen werd een eerste aanvraag behandeld.
 • De voorgestelde locatie voor het plaatsen van de laadpaal is op de eerste twee parkeerplaatsen op het Vrijheidsplein.
 • Volgende toevoeging wordt voorgelegd voor het Vrijheidsplein: Parkeerplaatsen voor elektrische wagens
 • Komt nog aan bod in een bijgevoegd punt

Punt 9 : Duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 - Goedkeuring.

Het behelst hier grotendeels een samenvatting van de plannen, voornemens in het kader van de ondertekening burgemeestersconvenant en het lokaal klimaat- en energiepact, dat reeds een tijdje terug in de gemeenteraad werd goed gekeurd. Eigenlijk is hierbij weinig aan gesleuteld. De focus ligt vooral op de reductie van de CO2-uitstoot. In 2020 was de drijfveer 20 procent in 2030 is deze 40 procent.

Een aantal actieplannen :

 • Woningen, gebouwen energiezuinig maken, waarbij in sommige gevallen een premie inherent is. Zelfs tot 3000 euro
 • Aanplant van bomen. 16.000 bomen erbij tegen 2030 op het grondgebied Diksmuide.
 • De kleine windmolens zitten in lift in Diksmuide. Naast de negen vergunde kleine windmolens ( wat een unicum is in Vlaanderen) , zitten er nog twee in de pipeline! We bewandelen verder deze piste.

Ook bij de grote windmolens via “Beauvent” rond de Put van Nieuwkapelle kunnen de burgers participeren.

Vooruit beweert, dat Diksmuide dient zelfbedruipend te worden kwestie van energie. Dit lijkt mij zeker een haalbare kaart, gezien de uitgestrektheid van Diksmuide. Dit in combinatie van wind- en zonne energie. Maar toch wel bizar, dat Vooruit zich dan verzet tegen de drijvende zonnepanelen op de Put van Nieuwkapelle, die goed zijn voor energievoorziening van 500 gezinnen. Stemt tot reflectie

Bijgevoegd punt - aantal laadpalen op het grondgebied Diksmuide tegen 2025