Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2024

29/04/2024

Goedkeuring te verlenen aan de werken aan de netten (laagspanningsnet, bovengronds net, openbaar verlichtingsnet) en andere werken aan de infrastructuur (aansluitingen elektriciteit, wegname van bovengronds net) voor de overheidsopdracht “Wegenis- en rioleringswerken Grintweg” voor een totaalbedrag van 182.656,24 euro, btw niet inbegrepen of 221.014,05 euro, 21% btw inbegrepen.

Punt 18. Zaak van de wegen naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de (her)bouw van een loods bij een bestaand bedrijf waarbij een deel van Chemin n°9 wordt opgeheven - Goedkeuring.

Een wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende gemotiveerd moet worden In voorkomend geval betreft het de opheffing van een deel van Chemin n°9. Dit deel van een voormalige voetweg is sinds de aanleg van de Roeselarestraat niet langer relevant en is in de feiten ook niet meer bruikbaar. De aanwezigheid van de Roeselarestraat, een gewestweg met een vrijliggend fietspad, fungeert als waardig alternatief voor zachte weggebruikers. De afschaffing van dit deel van de Chemin n°9 is het gevolg van een specifieke plaatselijke situatie in een context die door de jaren heen gegroeid is, waardoor de functionaliteit van dit deel van de Chemin n°9 niet langer bestaand is. De afschaffing van een deel van Chemin n°9 is onderwerp van een locatiespecifieke context en kan beschouwd worden als een uitzondering, geen algemeen uitgangspunt.

Punt 19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Duurzaamheid - Rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact - Aktename.

1. Vergroening  17.174 bomen (één boom per inwoner) tegen 2030 (vanaf 2021 tot en met 2030);  8.587m extra haag of geveltuinbeplanting (0,5m per inwoner) tegen 2030 (vanaf 2021 tot en met 2030);  17 extra natuurgroenperk (1 per 1.000 inwoners) tegen 2030 (perken van 10 m² vanaf 2021 tot en met 2030). 2. Verrijk je wijk  422 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties (50 per 1.000 wooneenheden) (vanaf 2021 tot en met 2030);  211 fossielvrije collectief georganiseerde energiebesparende renovaties (25 van de 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden);  18kWp vermogen per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 618,26 kWp (vanaf 2021 tot en met 2030);  422 uitnodigingen voor klimaattafels op wijkniveau voor eind 2024. (50 uitnodigingen per 1000 wooneenheden). 3. Mobiliteit  34 deelwagens (1 punt per 1.000 inwoners, wordt vertaald als 2 deelwagens per 1000 inwoners) voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030;  257 laadpunten (1,5 per 100 inwoners) tegen 2030;  17,174 km (1 m per inwoner) nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra (vanaf 2021 tot en met 2030). 4. Droogte  17.174m² ontharding (1m2 per inwoner) (vanaf 2021 tot en met 2030);  17.174m³ extra opvang van hemelwateropvang (1m³ per inwoner) voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater (vanaf 2021 tot 2030)

Ik ga kort evalueren. Het lokale- en energiepact is naar onze bescheiden mening een goed element, leidraad,…, Op een aantal items scoort Diksmuide heel goed, in het bijzonder naar ontharding toe. Maar langs de andere kant vindt men de bomen in het bos niet meer. Zoals de aanplanting van een bos komt niet aanmerking voor het LEKP. Indien men zou opteren voor percelen van 10 vierkante meter bebossing, dan is dit wel ikv LEKP. Maar een bos staat op de “bosteller” van Minister Zuhal Demir en niet op deze van voormalig minister Bart Somers Verder is het LEKP ifv het collectieve. Daarentegen telt dan een bomenrij langs een dreef wel mee. Kleine windmolens en de verlenging vergunning onbepaalde duur van de grote windmolens rond de put van Nieuwkapelle komen dan niet in aanmerking. Begrijpe wie kan! Weliswaar groepsaankopen van zonnepanelen dan weer wel.

Deelauto’s kennen weinig of geen respons. Bovendien zijn de auto’s overdag in functie van onze stadsdiensten. Laadpalen zijn in opmars. Hierbij zijn er eveneens heel wat privé-initiatieven op dit vlak. We kunnen deze alleen maar toejuichen. Klimaattafels mogen geen praatbarak impliceren. We kunnen enkel meegeven, dat de thermocar ( doorlichting van de woning) in Pervijze en Esen zijn vruchten heeft afgeworpen. Menig inwoners en ism de desbetreffende bewonersplatforms hadden een luisterend oor en hebben dan meestal ook de nodige aanpassingen aan hun woning gedaan om deze energiezuinig te maken. Vanuit dit oogpunt zijn wij geslaagd in deze opzet. Ik hoop in de toekomst deze piste verder te kunnen bewandelen.

Mondelinge vraag Bieke Moerman

Uw vraag en bekommernis is volkomen terecht. Het Konijnenstraatje sluiten wij echter voorlopig af tijdens de ruwbouwwerken voor de nieuw te bouwen Boterhalle inherent met ondergrondse parking. Tijdens deze ruwbouwwerken zal heel wat zwaar vervoer via de Maria Doolaeghestraat daarginds passeren. Vanuit dit oogpunt wensen wij geen enkel risico te nemen in het kader op de veiligheid te garanderen en te optimaliseren. Na de ruwbouwwerken is de kans reeël, dat de doorgang in het Konijnenstraatje opnieuw gangbaar zal zijn.


25/03/2024

5. Technische dienst - Groen- en milieudienst - Motie aan de Vlaamse Regering voor stellingname tegen extra vuilnisbakken in de openbare ruimte voor statiegeld - Goedkeuring

Momenteel wordt gedacht aan het invoeren van digitaal statiegeld waarbij via verdubbelen van de vuilnisbakken (bijkomende PMD-vuilnisbak) ook statiegeld kan ontwaard worden. Dit brengt kosten en verantwoordelijkheid ten laste van de gemeenten en steden met zich mee. • Er werd een evaluatierapport opgesteld i.v.m. de mogelijke invoering van digitaal statiegeld. Hierin werd geconcludeerd dat digitaal statiegeld technisch en technologisch werkbaar is, maar dat bij een eventuele uitrol veel ondersteuning, communicatie en begeleiding nodig zal zijn én dat het uitgeteste statiegeldsysteem geen duidelijk effect had op de zwerfvuilcijfers of leidden niet tot een duidelijke conclusie met betrekking tot de effectieve en structurele impact van digitaal statiegeld op het vermijden van zwerfvuil. Ook ontwaarde blikken en flessen werden nog teruggevonden in het zwerfvuil. Als conclusie werd gesteld dat de pilootprojecten aangeven dat het niet evident is om alle deelcomponenten van het geteste digitale statiegeld reeds in 2025 te implementeren. Ook zou men moeten instaan voor de aankoop van scanners.

Trouwens wij hanteren wel degelijk een bepaalde lijn. Vuilnisbakken enkel bij picknickbanken, maar niet bij louter een zitbank.

Onderwerp : Drugsproblematiek, Criminaliteit, Jeugdbende(s) . Vraag Johan Desender

Ik zou toch als volgt willen repliceren.
Het stemt mij toch tot reflectie met het stigmatiseren en het citaat “ donkere types”. Nu het siert Johan Desender en het Vlaams Belang, dat hij zijn excuses aanbiedt omtrent het woordgebruik “donkere types”

Ik zal maar het woord niet meer gebruiken. Zeggen dat alles de schuld is van de allochtonen. Dit is tien bruggen te ver. Onlangs hebben wij de werken meegemaakt in de Kaaskerkestraat, Esenweg, Roeselarestraat. De zware- en grondwerken werden voor 90 procent uitgevoerd door allochtonen. Dit zijn in feite onze nieuwe mijnwerkers en we zijn hen heel dankbaar.

Wat fuiven betreft, heb ik van dit gebeuren, evenement,…, wat kaas gegeten, daar wij jarenlang fuiven hebben laten doorgaan in onze voormalige loods. Wij hebben nauwelijks problemen gekend met allochtonen. Integendeel.

Onderwerp: “Recycleren van EPS-isolatie.”

Het is zo dat de ophaler (Verpola uit Brugge) al heel lang vraagt dat er minimaal 15kg isomo per zak zit. Dit kan alleen bekomen worden door isomo efficiënt te stapelen en met andere woorden: de isomo in kleine stukken te breken om te veel lucht in de zakken te vermijden.

Maandelijks worden momenteel een 30 tot 35 grote zakken isomo bekomen op ons recyclagepark. Als de isomo niet in stukken gedaan wordt zou dit minstens 100 zakken betreffen, waardoor er enerzijds hogere transportkosten zijn (lager gewicht per ophaling), en anderzijds zullen er dan meer zakken noodzakelijk zijn (de grote isomozakken kosten €5 per stuk). Meer zakken zou de kosten dan ook hoger maken (vb 65 extra zakken kost alleen al €325). Het inefficiënt transport is ook de reden waarom vermoedelijk (quasi?) alle ophalers eisen dat de isomo is stukken is gebroken.

Tot halverwege vorig jaar konden de bezoekers van het recyclagepark volle isomo binnenbrengen (zonder deze te breken). Het gevolg was dat de parkwachters toen zelf soms tot 2 uur per dag isomo aan het breken waren in kleine stukken, want ook toen al werd dit opgelegd door de ophaler. Dit is halverwege vorig jaar aangepast wegens niet meer doenbaar voor de parkwachters.

In vele andere recyclageparken is het zelf breken van EPS isomo al vele jaren ingeburgerd. Het is natuurlijk wel begrijpelijk dat dit voor de bezoekers even wennen is.

Wat betreft de isomo-bolletjes: deze worden dagelijks opgeruimd. In het verleden kwamen ook bolletjes vrij door het breken van de isomo door de parkwachters zelf.

Bezoekers van het recyclagepark kunnen gerust thuis al hun grotere isomo in stukken breken of snijden, zodat ze niet moeten staan breken op het recyclagepark zelf.


26/02/2024

Punt 2 : Grintweg-Oostkerke

De raming van de werken bedraagt in totaal 3.000.466,67 euro, exclusief btw of 3.630.564,67 euro, inclusief 21% btw. Het subsidieerbaar aandeel van Fluvius bedraagt 2.046.680,83 euro, exclusief btw. Het niet-subsidieerbaar aandeel van Fluvius bedraagt 24.564,93 euro, exclusief btw. Het sleufherstel bedraagt 203.728,10 euro, exclusief btw. Het aandeel van stad Diksmuide bedraagt 725.492,81 euro, exclusief btw.

Er is overleg gepleegd geweest met de bewoners van Oostkerke. Nav hun grieven hebben wij bijkomende parkeerplaatsen voorzien, hebben wij de rijrichting veranderd (= Oostkerkestraat – Lampernissestraat ) . Ook gaat men in om de bushalte te behouden ter hoogte van Sint-Veerleplein, weliswaar met een esthetische insteek en invulling nav de erfgoedwaarde van deze omgeving. Er komt ook een laadpaal ter hoogte van OC Volcraven. In de Oostkerkestraat kan men niet ingaan op de vraag voor de parkeerplaatsen daarginds, daar de breedte van de weg niet voldoet aan de richtlijnen van De Lijn nl. 6m10. Ik geef ruiterlijk toe en ik ben niet beroerd om dit toe te geven, dat Ik inderdaad had beloofd voor een overleg met De Lijn, maar de projectstuurgroep wenste daar niet op in te gaan. De Lijn is eveneens een autonoom orgaan. Men kan echter en blijkbaar niet afwijken van die 6m10-regel. De uitvoering van de werken kan eventueel soelaas bieden. Wie weet! We zullen dit zeker op voet volgen en verder in overleg gaan met het Bewonersplatform. De vele wadi’s, die op openbaar domein worden geinstalleerd zullen normaliter dienen te worden onderhouden door de Stad. Ook de toegangsweg op het Sint-Veerleplein naar de Kerk toe wordt behouden weliswaar door toedoen van een tweesporenpad, waarbij er meer infiltratie van water wordt gestipuleerd.

Punt 11 : Motie inzake wijziging en uitbreiding van het natuurbeheerplan IJzer- en Handzamevallei

Vooreerst is het onbegrijpelijk, dat men een bestaand bos wil ontbossen omwille van de zogenaamde kwartelkoning en dat deze zich niet kunnen ontplooien, daar er zich “ roofvogels” in deze bomen zouden bevinden. Lijkt ons nogal bizar, daar er aan de overkant een privaat bos van enkele hectaren zich bevindt.

In eerste instantie dienen wij vooral ons te focussen om de huidige bossen in Esenbroeck te behouden. Hierbij is een volledig draagvlak van de voltallige gemeenteraad, milieuraad en de landbouwraad. Er kan bijgevolg geen sprake zijn om andere sites naar voor te schuiven als compensatie voor deze ontbossing.

Verder verzetten wij ons tegen de plannen van een natuurreservaat type 4. En tot overmaat van ramp, dienen wij hier een beslissing te nemen in een uiterst korte tijdspanne zonder enig overleg met de landbouwsector.

Nochtans waren het de natuurverenigingen, die van de daken schreeuwden, dat zij mee aan tafel dienden te zitten ifv het boerenprotest. Twee maten en gewichten blijkbaar.

Ik richt mij nu naar N-VA
Demir eist onderzoek naar kap van 22 hectare bos in As
AS/GENK - Het Agentschap Natuur en Bos heeft plannen om bijna 22 hectare bos te kappen in natuurgebied Klaverberg. Dat is niet naar de zin van Vlaams minister Zuhal Demir, die een nieuw “ontegensprekelijk” onderzoek vraagt. Ook in Diksmuide kan zij het huiswerk opnieuw doen. Zij is immers up to date over Esenbroeck

Punt 14 : 2023/261 - Zaak van de wegen naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van niet- & residentiele gebouwen + bouwen van 39 appartementen en carport langs de Kasteelstraat 10-14 - Weigering.

De toegang naar de parkeerstraat heeft gebouwen aan beide zijden waardoor voor verkeer dat uit de parkeerstraat komt er beperkt zicht is op toekomend verkeer. Voertuigen die de parkeerstraat verlaten moeten zich daarom op het voetpad opstellen om te kunnen invoegen op de N35.  Er moet vermeden worden dat voertuigen op de N35 tot stilstand komen om voertuigen uit de parkeerstraat te laten invoegen.  De toegang naar de parkeerstraat is ongeveer 4,4 m breed; voertuigen kunnen mekaar hier dus niet kruisen. De parkeerstraat zou dus enkel in één richting kunnen gebruikt worden: enkel in- of enkel uitgaand verkeer.  De voorkeur wordt, omwille van voornoemde negatieve zaken, gegeven aan een ontsluiting via de Kasteelstraat.

Anderzijds gaat om de gedeeltelijke afschaffing van sentier n° 5, waarvan het juridisch tracé gelegen is onder het project. Deze buurtweg is sedert meer dan 30 jaar reeds overbouwd; het te schrappen gedeelte sluit daarnaast op zijn beurt weer aan op het verdere overbouwde tracé. De afschaffing van de sentier n° 5 wordt enkel voorzien voor het gedeelte op de grond van voorliggend project. Er kan geoordeeld worden dat het tracé van de sentier n° 5 op deze locatie geen functioneel nut meer heeft, gezien zijn rol werd overgenomen door de hoofd- en zijtak van de Kasteelstraat.

Fluvius adviseert het dossier ongunstig met onderstaande voorwaarden, gerelateerd aan het openbaar domein:  De impact bij aansluiting van desbetreffend project op de openbare riolering kan onvoldoende ingeschat worden wegens onvoldoende informatie op de plannen.  Het dossier is niet op voorhand met Fluvius besproken en zonder voorafgaandelijk preadvies opgeladen in het omgevingsloket.  Er is geen inzicht geboden in de risico’s op wateroverlast en de afwatering van de bestaande garageweg.


29/01/2024

Vraag 1 voor het Vragenhalfuurtje - Marc Deprez

"Geachte leden van het gemeentebestuur, met de zomerse temperaturen en de daarmee gepaard gaande uitdagingen zoals onaangename geuren en verhoogde kans op ongedierte, zou ik willen informeren of er plannen zijn om de frequentie van de afvalophaling in Diksmuide tijdens de zomermaanden te verhogen. Is er overwogen om, net als in sommige andere gemeenten, over te gaan op een wekelijkse ophaling om deze problemen aan te pakken?"

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over dit issue. Wij gaan dit verder evalueren en op de voet volgen. Trouwens wij hebben hierbij niet het warm water uitgevonden. In veel gemeenten en steden worden dezelfde criteria gehanteerd . Enkel grotendeels in de kustgemeenten, zou men tijdens de zomer over gaan tot wekelijkse ophaalbeurten.

Bij het wekelijks ophalen van afval is daarmee een gevoelig kostenplaatje inherent.

We hebben de bevolking ook gebriefd, wanneer er geurhinder zich zou manifesteren, dat deze kan worden gereduceerd en geminimaliseerd door toedoen van een aantal middelen te handhaven.

Nogmaals, we zullen dit verder evalueren en opvolgen.

Punt 8. Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied 'Handzamevaart' - Voorwaardelijk gunstig advies.

Het behelst hier een perceel met een oppervlakte van 2,70 ha ter hoogte van de Handzamevaart en 3-Mussenbrug-Atheneumpad.

Het is de optie en het voornemen om dit perceel, dat op vandaag is ingekleurd als openbaar nut te laten fungeren als bufferzone bij hevige regenval. Wij hebben wel hierbij de opmerking mee gegeven, dat dit voornemen geen impact of een hypotheek mag leggen op eventuele aanpassingswerken aan het Atheneumpad en 3-Mussenbrug.