Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2023

22/05/2023

21. Vestingpark fase 2 - Aanstellen ontwerper - Bestek, kostenraming en wijze van gunnen - Goedkeuring.

We bijten sinds begin deze legislatuur onze tanden stuk. We hebben gedurende de laatste 6 maanden diverse pogingen gedaan en nog een tandje bijgestoken om de gronden aan te kopen en zelfs door middel van een hoger bod dan geschat de verkopende partijen te overtuigen om de gronden “vriendschappelijk” te verkopen. Dit is niet gelukt. Daarom zijn wij nu de onteigeningsprocedure aan het starten.

Enkele punten:

 1. De gronden waren eigendom van diverse leden, verspreid over de wereld, van dezelfde familie. Slechts enkele weken geleden heeft één lid van de familie de anderen uitgekocht wat de onteigeningsprocedure enigszins vereenvoudigt. Dit gezegd, via de advocaat van die persoon, wordt ons medegedeeld dat hij niet akkoord gaat met een verkoop tegen de geboden voorwaarden.
 2. Het aanstellen van een ontwerper en het maken van een ontwerp zal ons helpen tijdens de finale stap van de onteigeningsprocedure omdat het ons dossier sterker maakt, vandaar de wens om nu al een ontwerper aan te stellen en snel het ontwerp aan te vatten.
 3. Totale doorlooptijd van de onteigeningsprocedure wordt geschat op 8 tot 12 maanden.

34. Wijziging belijning gewestweg N369 (raadslid B. Laridon).

Dit issue is inderdaad heel kort aangekaart geweest in de open bewonersvergadering Leke. Daarna is er één mail van AWV, met de berichtgeving, dat het voltallige schepencollege aanwezig was op deze open bewonersvergadering verstuurd geweest door toedoen van een particulier onder de noemer van het bewonersplatform Leke. Verder hebben wij geen enkele info ontvangen. Ik wil wel beklemtonen, dat het bewonersplatform Leke hier geen enkele beslissing heeft in genomen.

Er werd ook geen advies gevraagd aan de verkeerscommissie, laat staan dat er een beslissing zou zijn van het schepencollege.

Wij hebben een brief gestuurd naar AWV met de vraag voor meer uitleg en hoe de vork juist in de steel zit.

36. Bespreking dossier nieuw dienstencentrum (Raadslid K. Vanlerberghe).

Ik ga daar heel kort op antwoorden. Het RUP Centrum dient bijgestuurd te worden, indien wij het gewenste concept willen realiseren. De dienst Ruimtelijke Ordening ontfermt zich op vandaag daarover. Het RUP dient immers ook op andere facetten te worden aangepast.

37. Planning aanleg zuidwestelijke omleidingsweg (Raadslid K. Vanlerberghe).

De commissie voor openbare werken (Vlaamse Gewest) vindt plaats in december 2023 en daar zullen de nodige budgetten moeten worden voorzien en kan het aanbestedingsdossier starten zeker voor de brug. Wanneer er nog geen overeenkomst zou zijn met infrabel zal men fase 4 opsplitsen. Midden 2024 zou men moeten kunnen starten met de aanleg van de brug. Dus volgend op de voltooiing van van fase 3. Bijgevolg normaliter geen standstil.

De verstandhouding tussen de administratie en de politiek voor dit dossier zit heel goed en is close.

In 2019, 2021 en 2022 werden er middelen voorzien voor de uitvoering van de eerste, tweede en derde fase van de ring van Diksmuide. Die uitvoering van de tweede fase loopt nog tot eind dit jaar, die van de derde fase tot medio 2024. Dat verklaart meteen waarom op het GIP 2023 geen volgende fase van de ring van Diksmuide werd opgenomen. Immers kan na het afronden van fase 3 een tijdelijke aansluiting gerealiseerd worden om gemakkelijker aan de te bouwen brug te komen. Bovendien zijn de zettingen aan de landhoofden van de brug nog niet gestabiliseerd en dienen de diepsonderingen naar CTE, voorzien in fase 2 nog uitgevoerd worden. Dat alles maakt dat een aanbesteding van de brug niet in 2023 mogelijk is.

Voor de tunnel onder het spoor is nog geen groen licht van Infrabel en die gesprekken lopen nog.
Bij de opmaak van de doorkijk van de budgettaire planning streven we ernaar daarmee rekening houden, maar die oefening is nog lopende.
Mogelijks wordt fase 4 opgesplitst in een fase 4A met de bouw van de brug en een fase 4B met de bouw van de tunnel.


24/04/2023

Punt 3. Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Aanpassing - Goedkeuring.

Het behelst hierbij het wegcijferen van de grijze zone in het reglement voor het recyclagepark betreffende materialen, goederen, die worden afgeleverd. Deze grijze zone impliceerde, dat burgers materialen konden meenemen vanuit het reclyclagepark voor eigen gebruik.

We willen nog het volgende meegeven, dat materialen, goederen, die nog niet in aanmerking komen voor recyclage, deze terecht kunnen bij de “kringloopwinkel”.

Anderzijds het woord “recyclagepark” zegt het zelf, waarbij alle materialen, goederen,…, worden gerecycleerd. Niets gaat verloren.

Ik wil ook nog eens beklemtonen, dat het BOC (=vakbonden) vragende partij waren om deze grijze zone grondig aan te pakken


27/03/2023

Wijziging sentier nr 10

Bij de toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van een koppelwoning in de Tervaetestraat, Keiem blijkt het te bebouwen perceel gedeeltelijk te overlappen met sentier of kerkwegel-buurtweg nr 10. De begrenzing van deze buurtweg blijkt iets zuidelijker te liggen dan de huidige ligging van de Tervaetestraat.

Op vandaag is het schering en inslag bij vele omgevingsvergunningsaanvragen, dat wij worden geconfronteerd met sentiers (=Kerkwegels), die nog op buurtatlassen zijn ingetekend. Hierbij opteren wij om deze sentier te verleggen op het voetpad ter hoogte van de huidige locatie glascontainer.

Bijgevoegd punt : wateroverlast op de Oostendebaan N369. Vraag van fractieleider Idee Diksmuide Jonas Debaillie

Het is inderdaad een prangend probleem. De zwarte piet betreffende deze onveilige situatie doorschuiven naar AWV ( =Afdeling Wegen en Verkeer) is maar al te goedkoop. Zij kunnen ook maar roeien met de riemen, die zij hebben. Hun budget is te ontoereikend. We dienen eigenlijk eerst aan te kloppen bij het Vlaamse Gewest, opdat zij met meer financiële middelen voor AWV over de brug zouden komen.


27/02/2023

Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 2022/316 - Zaak van de wegen voor de gewijzigde verkaveling Reigersvliet - Woonmaatschappij IJzer & Zee - Principiële goedkeuring

De wegenis van de verkaveling voorziet ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer naar naar de Veurnestraat.

• In de nieuwe aanvraag, de bijstelling van de verkaveling, worden volgende wijzigingen aangevraagd:
- Er wordt 1 bijkomend bouwlot gerealiseerd. De meest zuidoostelijke loten waren initieel voorzien voor 4 geschakelde woningen. De aanvraag voor de bijstelling voorziet in 5 geschakelde woningen.
- Een licht gewijzigde afbakening van de openbaar te maken gronden (rooilijnplan)
- De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, via de Nieuwpoortstraat, wordt gesupprimeerd.
- Er wordt voorzien in een ontsluiting naar de Nieuwpoortstraat voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten en bijhorende groenaanleg.
- Er wordt een bijkomend lot gecreëerd, palend aan de Nieuwpoortstraat, bedoeld voor de nutsmaatschappij voor de oprichting van een elektriciteitscabine.
- De zone voor collectieve huisvuilophaling wordt op een gewijzigde plaats voorzien.
- Een bijkomend lot wordt gecreëerd voor de inrichting van private parkeerplaatsen, horend bij de geplande meergezinswoning in de Veurnestraat 35-37.
- Enkele bijkomende parkeerplaatsen worden voorzien op het centrale plein, als compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen aan de kant van de Nieuwpoortstraat.

• De voorgestelde bijstelling wordt aangevraagd met het oog op de rendabiliteit van de verkaveling. Het voorgestelde, gewijzigde stratentracé, blijft een vlotte ontsluiting garanderen via de Veurnestraat.

• Ook de voorzieningen blijven gegarandeerd, zijnde de afvalstraat, de publieke parkeerplaatsen en de park- en pleinfunctie.

• Door het supprimeren van één ontsluiting voor gemotoriseerd ontstaat ruimte voor kwalitatieve groenaanleg en voor de aanleg van een voetgangersfunctie die zowel een functionele als een recreatieve rol kan vervullen.

7. Zaak van de wegen - Woonproject Witte-Baliestraat - Bouw van 25 woongelegenheden met infrastructuurwerken - Goedkeuring.

Het binnengebied staat niet ingekleurd als mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de oude bepalingen.

Volgens de nieuwe watertoetskaarten (sinds 2023) betreft het:
- geen overstromingsgevoelig gebied vanuit zee
- gedeeltelijk overstromingsgevoelig gebied pluviaal (zie kaartje)

 • De naastliggende beek, die aanzienlijke debieten afvoert vanuit Koekelare, noemt op deze locatie de “Vijvermolenbeek”. De hoogte in deze beek stijgt en daalt in functie van de regenval, van 20 cm waterhoogte tot wel 2.50 meter waterhoogte of meer.
 • Pompwerkzaamheden bij wateroverlast in de Wittebaliestraat komen niet of zeer beperkt voor. Bij de laatste zware regenval (16/01/2023, zie foto in bijlage) liep de beek wel over tot op de wegenis in de Wittebaliestraat. Hierbij staan dan inderdaad de weilanden achter de bewoning in de Wittebaliestraat onder water. Het is zeer lokaal ter hoogte van de huisnummers 6, 7 en 8 dat de oever en de Wittebaliestraat lager ligt waar daar de beek uit zijn oevers treedt. Verder stroomop- en -afwaarts zijn de oevers hoger. Het half blank staan op die locatie kwam in de laatste 10 jaren voor zonder erg.
 • De verkaveling behelst volgens de plannen niet de percelen waar OC, brandweer en Chiro gehuisvest zijn. Zowel niet in de plannen van huidige aanvraag (25 kavels) als niet in toegevoegd visieplan (25 kavels + 19 kavels). Aan de achterzijde paalt het er uiteraard wel tegen waardoor achter het perceel wegenis is voorzien i.p.v. weiland. Een uitbreiding van de site is denk ik niet aan de orde.

- geen overstromingsgevoelig gebied fluviaal

De centrale groene zone werd inderdaad tegen de site Chiro gelokaliseerd zodanig dat deze een multifunctioneel gebruik kan kennen:

 • groene omgeving voor de wijk,
 • speelzone voor de buurtkinderen,
 • speelgebied voor de Chiro,
 • waterbuffering voor de wijk.

In het woonuitbreidingsgebied is geen enkele mogelijkheid voor deze KMO tot uitbreiden. Hierin kan op vandaag enkel ontwikkeld worden mits groepswoningbouw.

Beleidsmatig wordt het WUG van Leke dus nog steeds als ontwikkelbaar beschouwd.

Bebouwingsdichtheid lijkt mij in lijn met de bepalingen van de in opmaak zijnde herziening.

Qua mobiliteit is vanuit de Stad meegegeven dat enkel kan ontsloten worden via de Schorestraat. De Witte Baliestraat is te nauw om langs hier ontsluiting te voorzien.

Er is inderdaad quasi onmiddellijke aansluiting op de N369 (gewestweg) (ca. 200m).

Er zijn inderdaad een aantal bezwaarschriften. Maar de meningen zijn echter verdeeld. Er zijn inwoners van de Witte Baliestraat, die zelf hun tuintje hebben gereduceerd en verkocht hebben aan de projektontwikkelaar om dit woonuitbreidingsgebied te kunnen ontsluiten. En we zijn ook gepolst geweest door inwoners van de Lekedorpstraat om een deel van hun tuin te laten invullen voor dit woonproject.

Eveneens gunstig advies van de gecoro!

Punt 8 : Jaarlijks rapportering Lokaal Klimaat- en energiepact

Er werd reeds een analyse mee gegeven in een van de vorige gemeenteraden.

 • de verLEDdingsgraad is 29,85%
 • het verschil in primair energiegebruik ten opzichte van referentiejaar 2019 is -9,63% (LEKP 1.0)
 • het verschil in CO2-uitstoot ten opzichte van referentiejaar 2019 is -13,0% (LEKP 1.0)
 • er is geen heffing op pylonen van windmolens, en een vrijstelling op hernieuwbare energie-installaties (LEKP 1.0).

Ik wil nog het volgende aan toevoegen. 365 bomen behelst hier enkel op het openbaar domein. Er dient echter nog een inventaris te worden opgemaakt nav de omgevingsvergunningen, die werden gunstig geadviseerd inherent met een groenplan. Let wel, een bos komt niet in aanmerking voor het Lokaal energie- en klimaatpact. Enkel percelen van minder dan 10 vierkante meter “bomen” komen in aanmerking voor deze. Bossen komen op de bosteller. Op dat vlak is de voltallige gemeenteraad het eens om een stuk Esenbroek (verbinding clusters) te bebossen, net als het voormalige stort Rapestraat Woumen, Galileibos en huidige site voetbalveld Sporting Keiem. Er is echter bijkomende vervuiling met PFAS vast gesteld in het voormalig stort in de Rapestraat Woumen. Voor ANB blijft het nog altijd onbespreekbaar om de clusters bomen te verbinden in Esenbroeck, niettegenstaande het draagvlak van de voltallige gemeenteraad en milieuraad. We blijven maar wachten op het definitieve vonnis van de Raad van State ivm Galileibos. Nochtans is het verslag van auditeur heel duidelijk en gunstig voor de aanplanting van dit bos. Het kunstgrasveld op de huidige site SP Keiem komt er nu toch. Bij de aansnijding van de nieuwe locatie wordt deze site aan de Tervaetestraat bebost en wordt dit een publiek toegankelijk bos. Diksmuide doet het eveneens goed naar aanplanten van hagen en ontharding! Persoonlijk ben ik geen voorstander van die klimaattafels, daar dit meermaals resulteert in praatbarakken. Het zijn tenslotte allemaal persoonlijke dossiers. Maar ik wil het voordeel van de twijfel geven. Ik wil mij vooral focussen op de bovenstaande issues!

Aanpassing fuifreglement

Afvalbeleid naar verenigingen toe!

Iedereen is het volmondig eens dat het niet meer kan zoals in het verleden. Wij hebben allemaal trouwens een voorbeeldfunctie. Er worden immers grote sensibiliseringscampagnes gelanceerd en we willen iedereen een attitude bijbrengen. Selecteren is van vitaal belang.

Bij iedere aanvraag worden contactgegevens van afvalophalers meegestuurd. Op vandaag hebben wij weinig wrevel gekend ivm dit afvalbeleid! Iedereen beseft blijkbaar dat het niet verder kon zoals in het verleden.


30/01/2023

Punt 2 : Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement : Gemeenteweg: Vrijheidsplein - Goedkeuring.

De voorziene maatregelen betreffen enkel de gemeenteweg: Vrijheidsplein.

 • De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein werd door de Vlaamse Regering als een concessieopdracht gegund aan het laadpaalexploitant Totalenergies.
 • Binnen de opdracht ‘Paal volgt Wagen’ waar burgers een laadpaal op openbaar domein kunnen aanvragen werd een eerste aanvraag behandeld.
 • De voorgestelde locatie voor het plaatsen van de laadpaal is op de eerste twee parkeerplaatsen op het Vrijheidsplein.
 • Volgende toevoeging wordt voorgelegd voor het Vrijheidsplein: Parkeerplaatsen voor elektrische wagens
 • Komt nog aan bod in een bijgevoegd punt

Punt 9 : Duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 - Goedkeuring.

Het behelst hier grotendeels een samenvatting van de plannen, voornemens in het kader van de ondertekening burgemeestersconvenant en het lokaal klimaat- en energiepact, dat reeds een tijdje terug in de gemeenteraad werd goed gekeurd. Eigenlijk is hierbij weinig aan gesleuteld. De focus ligt vooral op de reductie van de CO2-uitstoot. In 2020 was de drijfveer 20 procent in 2030 is deze 40 procent.

Een aantal actieplannen :

 • Woningen, gebouwen energiezuinig maken, waarbij in sommige gevallen een premie inherent is. Zelfs tot 3000 euro
 • Aanplant van bomen. 16.000 bomen erbij tegen 2030 op het grondgebied Diksmuide.
 • De kleine windmolens zitten in lift in Diksmuide. Naast de negen vergunde kleine windmolens ( wat een unicum is in Vlaanderen) , zitten er nog twee in de pipeline! We bewandelen verder deze piste.

Ook bij de grote windmolens via “Beauvent” rond de Put van Nieuwkapelle kunnen de burgers participeren.

Vooruit beweert, dat Diksmuide dient zelfbedruipend te worden kwestie van energie. Dit lijkt mij zeker een haalbare kaart, gezien de uitgestrektheid van Diksmuide. Dit in combinatie van wind- en zonne energie. Maar toch wel bizar, dat Vooruit zich dan verzet tegen de drijvende zonnepanelen op de Put van Nieuwkapelle, die goed zijn voor energievoorziening van 500 gezinnen. Stemt tot reflectie

Bijgevoegd punt - aantal laadpalen op het grondgebied Diksmuide tegen 2025